PORIKO MUKA MÖHKÖFANTTI?
Kuntien henkilöstömäärän kehitys koko maassa ja Porissa
1970-luvulta 2010-luvulle
Val$o$eteen ...
To@a
vai
kalavale?
”Vuonna
1972
Porin
kaupun-­‐
gilla
oli
1
495
työntekijää,
vuonna
2009
jo
6
705.
Kun
N...
Tarua
”Vuonna
1972
Porin
kaupun-­‐
gilla
oli
1
495
työntekijää,
vuonna
2009
jo
6
705.
Kun
Noormarkku
liit...
KUNTIEN
HENKILÖSTÖN
MÄÄRÄN
KEHITYS
KOKO
MAASSA
VUOSINA
1970-­‐2013
JA
ENNUSTE
2014-­‐2020
§ Kunnallisen
henki...
KUNTIEN
LAKISÄÄTEISTEN
TEHTÄVIEN
KEHITYS
VUOSINA
1970-­‐2013
§ KunFen
lakisääteisten
tehtävien
määrä
on
viisin...
VAKINAISEN
HENKILÖSTÖN
MÄÄRÄN
KEHITYS
PORISSA
VUOSINA
1976-­‐2013
§
Hallinto
laajeni
1960-­‐luvulta
alkaen
ja...
Porin
vakinaisen
henkilöstömäärän
muutos
verra@una
edelliseen
vuoteen
vuosina
1976-­‐2013
600
500
400
300
200...
Kun$en
henkilöstön
määrän
kehityksen
vertaaminen
eri
ajanjaksoilla
koko
maassa
ja
vakinaisen
henkilöstön
osalt...
Kun$en
henkilöstön
määrän
kehityksen
vertaaminen
eri
ajanjaksoilla
koko
maassa
ja
oletuslaskelma
vakinaisen
ja...
1971
1980
1990
2000
2010
2013
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
Koko
maa
(100=1971)...
KUNTAHENKILÖSTÖN
OSUUS
(%)
KOKO
MAASSA
JA
PORISSA
SUHTEESSA
ASUKASLUKUUN
1976-­‐2013
(HUOM!
Porissa
luvuissa
...
6,6
8,7
Koko
maa
Pori
8
8
8,1
7,9
7,2
9,6
8,5
8,9
8,9
7,6
12
10
8
6
4
2
0
1980
1990
2000
2005
20...
YHTEENVETO
1. Porin
kuntahenkilöstömäärän
kehitys
nouda@aa
koko
maan
kehitystä:
kasvu
liiEyy
hyvinvoinF-­‐Suomen...
KIITOS
of 14

Poriko muka möhköfantti?

Matti Apunen nosti Porin tikun nokkaan varoittavana esimerkkinä kuntasektorin henkilöstömäärän turpoamisesta ja möhköfanttitaudista 1970-luvulta alkaen. Apunen esitti väitteensä Matti Wibergin kirjassa "Julkea sektori". Oheisessa esityksessä on verrattu Apusen esittämiä hatusta vedettyjä lukuja kuntasektorin henkilöstömäärän todelliseen kehitykseen Porissa ja Suomessa. Porin osalta luvut perustuvat tilastollisiin vuosikirjoihin ja toimintakertomuksiin sekä koko maan osalta Kuntatyöntantajien tilastoihin.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      


Transcripts - Poriko muka möhköfantti?

 • 1. PORIKO MUKA MÖHKÖFANTTI? Kuntien henkilöstömäärän kehitys koko maassa ja Porissa 1970-luvulta 2010-luvulle Val$o$eteen tohtori Timo Aro ja oikeus$eteen ylioppilas Jani Rosendahl 26.9.2014
 • 2. To@a vai kalavale? ”Vuonna 1972 Porin kaupun-­‐ gilla oli 1 495 työntekijää, vuonna 2009 jo 6 705. Kun Noormarkku liiteDin Poriin vuonna 2010, Porin palkkalis-­‐ toilla oli 7 402 työntekijää. Toi-­‐ sin sanoen, kun 6000 asukkaan kunta liiteDin Poriin, byrokra-­‐ Ha kasvoi noin 700 henkilöllä” -­‐ MaD Apusen esipuhe MaD Wibergin pamfleHssa ’Julkea sektori. Näin byrokraHa vaaHi omia etujaan’ -­‐
 • 3. Tarua ”Vuonna 1972 Porin kaupun-­‐ gilla oli 1 495 työntekijää, vuonna 2009 jo 6 705. Kun Noormarkku liiteDin Poriin vuonna 2010, Porin palkkalis-­‐ toilla oli 7 402 työntekijää. Toi-­‐sin sanoen, kun 6000 asukkaan kunta liiteDin Poriin, byrokraHa kasvoi noin 700 henkilöllä” -­‐ MaD Apusen esipuhe MaD Wibergin pamfleHssa ”Julkea sektori. Näin byrokraHa vaaHi omia etujaan ” -­‐ Oikeas$ ”Vuonna 1972 Porin kaupun-­‐ gilla oli 3 700 työntekijää, vuonna 2009 jo 6 711. Kun Noormarkku liiteDin Poriin vuonna 2010 ja samana vuonna aloiD viiden kunnan Porin perusturvan yhteistoi-­‐ minta-­‐alue, Porin palkkalistoil-­‐ la oli 7 416 työntekijää. Toisin sanoen, kun 6000 asukkaan kunta ja neljän kunnan sosi-­‐ aali-­‐ ja terveyspalveluiden henkilöstö siirtyi Poriin, ’byrokraHa’ kasvoi noin 700 henkilöllä” -­‐ Porin kaupungin Hlastollisiin vuosi-­‐ kirjoihin perustuva oikea HlastoHeto -­‐
 • 4. KUNTIEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITYS KOKO MAASSA VUOSINA 1970-­‐2013 JA ENNUSTE 2014-­‐2020 § Kunnallisen henkilöstön määrä oli noin 193 000 henkilöä vuonna 1970 § Henkilöstön määrä nousi 317 000 henkilöön vuoteen 1980 mennessä: hyvinvoin$yhteiskunta tuli jokaiseen niemeen ja notkoon sosiaali-­‐, terveys-­‐ ja koulutusuudistusten ansiosta: esim. kan-­‐ santerveyslaki (1972), lasten päivähoito-­‐ laki (1973) ja peruskoulu-­‐uudistus (1970-­‐ luvun alku vaiheiEain) § Kun$en henkilöstömäärä oli suurim-­‐ millaan vuonna 1989, jolloin kun$en palveluksessa oli noin 437 000 henkilöä: 1980-­‐luvulle oli ominaista julkisten sekä kunnille tulleet lisätehtävät. Höveli valFonosuusjärjestelmä lisäsi nopeasF uusien virkojen määrää. § KunFen henkilöstömäärä supistui 1990-­‐ alun lamassa noin 50 000 henkilöllä, jonka jälkeen se nousi vielä hitaasF 2000-­‐luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, muEa on sen jälkeen pysynyt 1980-­‐luvun lopun tasolla § Kuntatyönantajien henkilöstöennusteen mukaan kunnallisen henkilöstön määrä vähenee hitaasF vuodesta 2012 alkaen 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Toteutunut Ennuste 1. 1970-­‐luku: Hyvinvoin$-­‐ yhteiskunta joka kylään ja niemeen 2. 1980-­‐luku: Julkisten palvelui-­‐ den ja tulonsiirto-­‐ jen laajeneminen / VOS-­‐järjestelmä 3. 1990-­‐luvun alku: Julkisten palveluiden supistuminen lamassa 4. 2000-­‐luku: Kun$en tehtä-­‐ vien ja vel-­‐ voi@eiden jatkuva kasvu, hlöstö ei kasva Lähde: KT kuntatyönantajat, kunFen henkilöstömäärän kehitys
 • 5. KUNTIEN LAKISÄÄTEISTEN TEHTÄVIEN KEHITYS VUOSINA 1970-­‐2013 § KunFen lakisääteisten tehtävien määrä on viisinkertaistunut 1970-­‐luvun alkuun verraEuna § 1990-­‐luvun alusta vuoden 2013 loppuun mennessä on tullut kaikkiaan 270 uuEa lainsäädän-­‐ nöllistä velvoiteEa § Vuoden 2013 lopussa oli 535 lakisääteistä tehtävää ja 974 erilaista velvoite@a kunnille. § Eniten lakisääteisiä tehtäviä on STM:n hallinnonalalla (194), YM:n (82), LVM:n (62) ja OKM:n (60). § Kun$en yhteenlaske@u henkilöstömäärä on kuitenkin vuonna 2013 samalla tasolla kuin vuonna 1990 (!) Lähde: ValFovarainministeriön selvitys kunFen tehtävistä ja velvoiEeista 2013
 • 6. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITYS PORISSA VUOSINA 1976-­‐2013 § Hallinto laajeni 1960-­‐luvulta alkaen ja virkojen perustaminen ”räjähF” 1970-­‐luvulla sekä hyvinvoinF-­‐Suomessa eEä hyvinvoinF-­‐Porissa. Syy oli valtakunnalliset isot uudistukset. Kansanterveyslaki, sosiaaliuudistukset päivä-­‐ ja vanhustenhoitoon, peruskoulu-­‐uudistukset, uudet virastot jne. lisäsivät sadoilla uusien virkojen määrää. Hyvinvoin$yhteiskunta tuli läsnä jokaisen arkeen. Pori kasvoi alueellisesF ja väestöllisesF samanaikaisesF ennätysvauhFa. Henkilöstömäärä lisääntyi kasvun myötä. 1970-­‐luku oli sosiaali-­‐, terveys-­‐ ja koulutoimen jatkuvaa kasvua. Esim. sosiaalitoimessa oli 62 vakinaista vuonna 1950 ja noin 600 vuonna 1975. Vuoden 1976 alussa Porin vakinainen henkilöstömäärä nousi 4 456 hlöön, § Porin vakinaisen henkilöstön määrä yli^ 5000 henkilön rajan ensimmäisen kerran vuonna 1981: henkilöstölisäykset liiEyivät 1980-­‐ luvun vaihteessa mm. pääterveysaseman (kaupunginsairaala) valmistumiseen, uusien päiväkoFen, koulujen ja vanhustentalojen perustamiseen sekä teknisen sektorin ja teknillisten laitosten laajentumiseen. Porissa syntyi 1970-­‐1980-­‐luvuilla 200-­‐300 lasta vuodessa enemmän kun 2010-­‐luvulla. § Kunnan henkilöstömäärä oli suurimmillaan vuonna 1990 (5404 henkilöä): uudet velvoiEeet liiEyivät mm. maakuntakirjastoon, maakuntamuseoon ja useisiin keskuskaupungin vastuulla olevien kulEuuri-­‐ ja vapaa-­‐ajanpalveluiden järjestämiseen § 1990-­‐luku ja 2000-­‐luvun alkupuolella muutokset olivat vähäisiä: ”tekninen” kasvupiikki ajoi@uu 2010-­‐luvun vaihteeseen, jolloin Noormarkku lii@yi Poriin ja peruste^in mm. Porin perusturvan yhteistoiminta-­‐alue. Henkilöstömäärä oli suurimmillaan vuonna 2011, jolloin kuntaliitoksen ja yhteistoiminta-­‐alueiden muodostamisen vuoksi Porin palkkalistoilla oli 5 694 vakinaista henkilöä. Tämän jälkeen vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 5800 5600 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Lähde: Porin kaupungin Flastolliset vuosikirjat ja toimintakertomukset
 • 7. Porin vakinaisen henkilöstömäärän muutos verra@una edelliseen vuoteen vuosina 1976-­‐2013 600 500 400 300 200 100 0 -­‐100 -­‐200 -­‐300 -­‐400 -­‐500 Pääterveysaseman valmistu-­‐ minen (kaupunginsairaala), uusia kouluja Lasten päiväkoteja, nuoriso-­‐ koteja, koFpalveluun runsaasF uusia virkoja, ham-­‐ mashuolto Pori-­‐Noormarkku –kuntalii-­‐ tos, Porin perusturvan YTA-­‐ alue, muut seudulliset yhteistoiminta-­‐alueet Länsi-­‐Rannikon koulutuskunta-­‐ yhtymä Win-­‐ nova Oy 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MaistraaU ja raastuvanoikeus valFon vastuulle Kuntotoutusneuvola, uusi van-­‐ hainkoF, päiväkoteja, kaupun-­‐ ginorkesteri, musiikkiopisto, uusia koulutuslinjoja oppilaitoksiin, Satakunnan ammaUkorkeakoulu YhFöiEämiset, määräaikais-­‐ ten työsuhteiden pääEä-­‐ miset AkFivinen kuntatyöllistämi-­‐ nen, päiväkirurgia, lasten-­‐ suojelu, erityiskoulut, ope-­‐ tushenkilöstöä, uusia asian-­‐ tunFjavirkoja Satakunnan pelastuslaitos Kaksi vanhusten-­‐ huollon yksikköä ja uusi päiväkoF Lähde: Porin kaupungin Flastolliset vuosikirjat ja toimintakertomukset
 • 8. Kun$en henkilöstön määrän kehityksen vertaaminen eri ajanjaksoilla koko maassa ja vakinaisen henkilöstön osalta Porissa vuosina 1971-­‐2013 AJANJAKSO KOKO MAA MUUTOS ABS. KOKO MAA MUUTOS % PORI MUUTOS ABS. PORI MUUTOS % 1971-­‐1980* +115 000 + 56,9 + 1 770 + 56,0 1981-­‐1990 +86 000 + 24,7 + 379 + 7,5 1991-­‐2013 +1 000 + 0,2 -­‐ 110 -­‐ 2,0 1971-­‐2013 +202 000 + 115,0 + 2 039 + 64,5 *Porin vakinaisen henkilöstön määrä vuodesta 1973 alkaen Lähde: KT Kuntatyönantajat; Porin kaupungin Flastolliset vuosikirjat ja toimintakertomukset
 • 9. Kun$en henkilöstön määrän kehityksen vertaaminen eri ajanjaksoilla koko maassa ja oletuslaskelma vakinaisen ja $lapäisen henkilöstön* osalta Porissa vuosina 1971-­‐2013 AJANJAKSO KOKO MAA MUUTOS ABS. KOKO MAA MUUTOS % PORI MUUTOS ABS. PORI MUUTOS % 1971-­‐1980** +115 000 + 56,9 + 1 954 + 61,8 1981-­‐1990 +86 000 + 24,7 + 1916 + 34,1 1991-­‐2013 +1 000 + 0,2 -­‐ 594 -­‐ 8,5 1971-­‐2013 +202 000 + 115,0 +3 276 + 103,6 * Porin vakinaisen henkilöstön lukuihin on lisäEy arviot Flapäisen ja määräaikaisen henkilöstön määrästä siten, eEä vuosina 1971-­‐1980 on lisäEy vakinaisen henkilöstön määrään 10 %. Vuosien 1981-­‐1990 ja 1991-­‐2013 osalta on käytössä täsmälliset luvut Flapäisen henkilöstön osalta ** Porin vakinaisen henkilöstön määrä vuodesta 1973 alkaen Lähde: KT Kuntatyönantajat; Porin kaupungin Flastolliset vuosikirjat ja toimintakertomukset
 • 10. 1971 1980 1990 2000 2010 2013 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 Koko maa (100=1971) 100 157 215 206 215 214 Pori (100=1973) 100 156 171 147 168 160 100 KUNTAHENKILÖSTÖN MÄÄRÄN KEHITYS INDEKSINÄ VUOSINA 1971-­‐2013 § Porin vakituisen henkilöstön ja koko maan henkilöstömäärän kehitys oli samalla kasvu-­‐uralla koko 1970-­‐luvun ajan: väkiluku kasvoi merkiEäväsF ajanjakson aikana sekä koko maassa eEä Porissa. § 1980-­‐luvulla kuntahenkilöstön määrä nousi koko maassa nopeammin kuin vakinaisen henkilöstön määrä Porissa: Porin väkiluvun kasvu tyrehtyi ja kääntyi vuosikymmenen loppupuolella laskuun. Jos otetaan Porin kohdalla huomioon kaikki Flapäiset henkilöt, niin Porissa kuntahenkilöstön määrä nousi hieman nopeammin kuin kuntahenkilöstön määrä koko maassa. § 1990-­‐luvulla koko maan ja Porin kuntahenkilöstön määrä väheni edelliseen vuosikymmeneen verraEuna. Porin kuntahenkilöstön määrä laski sekä vakituisen henkilöstön e@ä kaikkien palkkalistoilla olleiden osalta nopeammin kuin koko maassa. 1990-­‐luvun alun laman seurauksena vakinaisen henkilöstön määrä laski ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen. § 2000-­‐luvulla kuntahenkilöstön määrä kääntyi uudelleen hitaaseen nousuun tehtävien ja velvoiEeiden lisääntyessä, muEa 2010-­‐luvulla kuntahenkilöstön määrä on laskenut astei@ain vuosi vuodelta. Kehitys jatkuu ennusteiden mukaan edelleen alenevana. Lähde: KT Kuntatyönantajat; Porin kaupungin Flastolliset vuosikirjat ja toimintakertomukset
 • 11. KUNTAHENKILÖSTÖN OSUUS (%) KOKO MAASSA JA PORISSA SUHTEESSA ASUKASLUKUUN 1976-­‐2013 (HUOM! Porissa luvuissa vakituinen henkilöstö) § Koko maan Flastot kunFen henkilöstö-­‐ määrän kehityksestä perustuvat Kuntatyönantajien henkilöstön määrää koskeviin $lastoihin. Porin henkilöstö-­‐ Flastot perustuvat Porin kaupungin $lastollisiin vuosikirjoihin vakinaisen henkilöstön osalta § Kuntahenkilöstön määrä on suhteuteEu koko maan ja Porin kaupungin asukas-­‐ lukuihin vuosina 1976-­‐2013 (Noormarkun luvut on huomioitu Porin asukasluvussa 2010 alkaen) § Porin vakinaisen kuntahenkilöstön määrä on koko ajanjakson aikana alhaisempi kuin keskimäärin kunFen palveluksessa olevan henkilöstön määrä koko maassa suhteessa asukaslukuun § Koko maassa ja Porissa kuntahenkilöstön määrä oli suurimmillaan suhteessa asukaslukuun 1990-­‐luvun vaihteessa 5,8 6,6 8,2 Koko maa Pori 8,7 7,7 8 8 8,1 7,9 5,6 6,3 6,6 7,1 6,1 6,2 6,5 6,8 6,3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Lähde: KT Kuntatyönantajat; Porin kaupungin Flastolliset vuosikirjat ja toimintakertomukset
 • 12. 6,6 8,7 Koko maa Pori 8 8 8,1 7,9 7,2 9,6 8,5 8,9 8,9 7,6 12 10 8 6 4 2 0 1980 1990 2000 2005 2010 2013 § HUOM! Porin lukuihin on edellisestä diasta poiketen lisäEy kaikki Flapäinen henkilöstö ml. työllistetyt. § Porin vakinaisen ja Flapäisen kunta-­‐ henkilöstön määrä oli 0,5-­‐0,9 %-­‐ yksikköä korkeampi kuin koko maan kuntahenkilöstön määrä vuosina 1980-­‐2010. § Vuonna 2013 Porin kuntahenkilös-­‐ tön määrä oli ensimmäisen kerran vuoden 1980 jälkeen alhaisempi kuin koko maassa suhteessa asukaslukuun § Koko maassa ja Porissa kuntahen-­‐ kilöstön määrä oli suurimmillaan suhteessa asukaslukuun ”hyvinvoinFvalFon kultakauden päätöspisteessä” 1990-­‐luvun vaihteessa Lähde: KT Kuntatyönantajat; Porin kaupungin Flastolliset vuosikirjat ja toimintakertomukset KUNTAHENKILÖSTÖN OSUUS (%) KOKO MAASSA JA PORISSA SUHTEESSA ASUKASLUKUUN 1976-­‐2013 (HUOM! Porin luvuissa sekä vakinaiset e@ä $lapäiset)
 • 13. YHTEENVETO 1. Porin kuntahenkilöstömäärän kehitys nouda@aa koko maan kehitystä: kasvu liiEyy hyvinvoinF-­‐Suomen ja hyvinvoinF-­‐Porin muodostumiseen ensisijaisesF sosiaali-­‐, terveys-­‐ ja koulutus-­‐ palveluiden laajenemisen ja kaEavuuden vuoksi 2. Porin vakinaisen henkilöstön kasvu oli 1970-­‐luvulla samalla tasolla kuin koko maan kehitys, muEa kääntyi alemmalle uralle jo 1980-­‐luvun jälkipuoliskon jälkeen. Vuosina 1991-­‐2013 Porin vakinaisen henkilöstön määrä on alentunut. 3. Porin vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2013 lopussa samalla tasolla kuin 1990-­‐luvun vaihteessa, vaikka viimeisten vuosien aikana on tapahtunut mm. Pori-­‐Noormarkku – kuntaliitos, Porin perusturvan yhteistoiminta-­‐alueen muodostaminen ja muut Porin vastuulla olevat yhteistoiminta-­‐ alueet ja seudulliset järjestelyt. Lisäksi kunFen tehtävät ja velvoiEeet ovat kasvaneet merkiEäväsF vuosina 1990-­‐ ja 2000-­‐ luvuilla, muEa ei näy henkilöstön määrän kasvuna. Toisaalta henkilöstömäärä pysyvyyEä seliEää myös ”kolikon toisella puolella” eri toimintojen yhFöiEämiset. 4. Porin vakinaisen ja $lapäisen henkilöstön määrä kasvoi hieman koko maan keskiarvoa nopeammin 1970-­‐ ja 1980-­‐ luvuilla, mu@a on laskenut huoma@avas$ enemmän kuin koko maan kuntahenkilöstön kehitys 1990-­‐luvulta alkaen. 1990-­‐ luvun jälkeen tapahtuneen alenemisen taustalla osiEain Porin väestönkasvun negaFivisuus vuoteen 2005 saakka toisin kuin koko maassa. Kuva: Toni Mailanen 5. Tilapäisen henkilöstön määrässä on merki@äviä vuosi@aisia vaihteluita: Pori on esimerkiksi kantanut merkiEävän vastuun kunFen työllisyydenhoidossa ja tarjonnut akFivisesF työllistämispaikkoja kuntalaisille, joka on lisännyt ”paperilla” Porin kuntahenkilöstön määrää. Porin työllisteEyjen akFvoinFaste on ollut 1980-­‐luvulta alkaen korkein tai korkeimpia suurten kaupunkien joukossa. 6. HUOM! Yleisen hallinnon eli ns. ”kravaUväen” suhteellinen osuus henkilöstössä on laskenut vuosikymmen vuosikymmeneltä ja edelleen 2000-­‐luvulla asiantunFjuuteen ja seudullisuuteen liiEyvien velvoiEeiden kasvusta huolimaEa. Kuva: Toni Mailanen
 • 14. KIITOS

Related Documents