Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tạ...
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi
of 81

Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nang cao hieu_qua_tin_dung_doi_voi_nguoi_ngheo_tai_ngan_hang_chinh_sach_xa_hoi

 • 1. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh ; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa…đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giầu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Chính vì lẽ đó chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là : Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002 ; Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 131/TTg thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội, trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo trước đây để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong qúa trình cho vay hộ nghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đề là hiệu quả vốn tín dụng còn thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng phục vụ người nghèo. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả vốn vay ; chất lượng tín dụng được nâng cao nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, đồng thời người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói là một vấn đề được cả xã hội quan tâm. Chuyên đề với đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với ngƣời nghèo tại Ngân
 • 2. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 2 hàng Chính sách xã hội". Nhằm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề trong hoạt động cho vay người nghèo. 2. Mục đích yêu cầu .Mục đích nghiên cứu của chuyên đề nhằm đóng góp những luận cứ khoa học, đề xuất các quan điểm và các giải pháp để năng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH. Thực tiễn cho thấy chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo có hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và phất triển kinh tế xã hội, khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về chương trình quốc gia xoá đói giảm nghèo. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Ngân hàng Chính sách Xã hội được thành lập theo quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo để thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác như: Cho vay hộ nghèo; cho vay vốn để giải quyết việc làm; cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh thuộc Hải đảo; thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa; các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; và các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một vấn đề nghiên cứu rất mới, rộng nên đề tài chỉ tập trung phân tích đánh giá hiệu quả tín dụng của NHCSXH cho đối tượng vay vốn là hộ nghèo trong thời gian từ 1996 đến năm 2002, đây là đối tượng phục vụ của Ngân hàng phục vụ người nghèo trước đây và hiện nay là NHCSXH. 4. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề vận dụng tổng hợp phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm cơ sở lý luận và phương pháp luận. Sử dụng tổng hợp các phương pháp lý luận, kết hợp với thực tiễn, phân
 • 3. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 3 tích tổng hợp, logic, lịch sử và hệ thống, dùng phương pháp khảo cứu, điều tra, thống kê, phân tích hoạt động kinh tế và xử lý hệ thống. 5. Nội dung khoá luận. Ngoài phần mở đầu và kết luận bản chuyên đề được kết cấu thành 3 chương. Chương 1: Vai trò của tín dụng đối với người nghèo và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Chương 2: Thực trạng hiệu quả tín dụng trong hoạt động cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
 • 4. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 4 CHƢƠNG 1 VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƢỜI NGHÈO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1. Sự cần thiết phải hỗ trợ vốn cho ngƣời nghèo 1.1.1. Khái quát về tình trạng nghèo đói ở Việt Nam Thành tựu 15 năm đổi mới đã ảnh hưởng ngày càng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng và bước vào một giai đoạn phát triển mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế tiến tới phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tuy vậy, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm các nước nghèo của thế giới. Tỷ lệ hộ đói nghèo của Việt Nam còn khá cao. Theo kết quả điều tra mức sống dân cư (theo chuẩn nghèo chung của quốc tế), tỷ lệ đói nghèo năm 1998 là trên 37% và ước tính năm 2000 tỷ lệ này vào khoảng 32% (giảm khoảng 1/2 tỷ lệ hộ nghèo năm 1990). Nếu tính theo chuẩn đói nghèo về lương thực, thực phẩm năm 1998 là 15% và ước tính năm 2000 là 13%. Theo chuẩn nghèo của Chương trình xoá đói giảm nghèo quốc gia mới đầu năm 2000 có khoảng 2,8 triệu hộ nghèo, chiếm 17,2% tổng số hộ trong cả nước. Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập bấp bênh Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công rất lớn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, tuy nhiên cũng cần thấy rằng, những thành tựu này vẫn còn rất mong manh. Thu nhập của một bộ phận lớn dân cư vẫn nằm giáp danh mức nghèo, do vậy chỉ cần những điều chỉnh nhỏ về chuẩn nghèo, cũng khiến họ rơi xuống ngưỡng nghèo và làm tăng tỷ lệ hộ nghèo. Phần lớn thu nhập của người nghèo từ nông nghiệp. Với điều kiện nguồn lực rất hạn chế (đất đai, lao động, vốn), thu nhập của những người
 • 5. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 5 nghèo rất bấp bênh và dễ bị tổn thương trước những đột biến của mỗi gia đình và cộng đồng. Nhiều gia đình tuy mức thu nhập ở trên ngưỡng nghèo nhưng vẫn giáp danh với ngưỡng nghèo đói vì vậy khi có dao động về thu nhập cũng có thể khiến họ trượt xuống ngưỡng nghèo. Tính vụ mùa trong sản xuất nông nghiệp cũng tạo nên khó khăn cho người nghèo. Nghèo đói tập trung ở các vùng có điều kiện sống khó khăn Đa số người nghèo sống trong các vùng tài nguyên thiên nhiên rất nghèo nàn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vùng núi, vùng sâu, vùng xa hoặc ở các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, do sự biến động của thời tiết(bão, lụt, hạn hán) khiến cho các điều kiện sinh sống. Đặc biệt, sự kếm phát triển về cơ sở hạ tầng của các vùng nghèo đã làm cho các vùng này càng bị tách biệt với các vùng khác. Bên cạnh đó, do điều kiện thiên nhiên không thuận lơi, số người cứu trợ đột xuất hàng năm khá cao khoảng 1- 1,5 triệu người. Hàng năm số hộ tái nghèo trong tổng số hộ vừa thoát khỏi nghèo vẫn còn rất lớn. Đói nghèo tập trung trong khu vực nông thôn Đói nghèo là một hiện tượng phổ biến ở nông thôn với 90% số người nghèo sinh sống ở nông thôn. Năm 1999, tỷ lệ nghèo đói về lương thực, thực phẩm của thành thị là 4,6%, trong khi đó của nông thôn là 15,9%.Trên 80% số người nghèo là nông dân, trình độ tay nghề thấp, ít khả năng tiếp cận với nguồn lực trong sản xuất. Nghèo đói trong khu vực thành thị Trong khu vực thành thị, tuy tỷ lệ nghèo đói thấp hơn và mức sống trung bình cao hơn mức chung cả nước, nhưng mức độ cải thiện đời sống không đều. Đa số người nghèo thành thị đều làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao trong các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao Các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người
 • 6. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 6 sinh sống, có tỷ lệ nghèo đói khá cao. Có tới 64% số người nghèo tập chung tại các vùng núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Đây là những vùng có điều kiện sống khó khăn, địa lý cách biệt, khả năng tiếp cận với với các điều kiện sản xuất và dịch vụ còn nhiều hạn chế, hạ tầng cơ sở kém phát triển, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và thiên tai xảy ra thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt cao ở nhóm dân tộc ít người Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã đầu tư và hỗ trợ tích cực, nhưng đời sống của cộng đồng dân tộc ít người vẫn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Mặc dù dân tộc ít người chỉ chiếm 14% tổng dân cư xong lại chiếm khoảng 29% trong tổng số người nghèo. Ở Việt Nam đã đưa ra nhiều tiêu chuẩn để đánh giá giàu nghèo như mức thu nhập, nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, chi tiêu gia đình, hưởng thụ, văn hoá, y tế...Trong đó mức thu nhập là chỉ tiêu quan trọng nhất. Bộ Lao động thương binh và Xã hội là cơ quan thuộc Chính phủ được Nhà nước giao trách nhiệm nghiên cứu và công bố chuẩn nghèo của cả nước từng thời kỳ. Theo chuẩn mực phân loại hộ nghèo do Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định thì tại văn bản số 1143 ngày 01/11/2000 thì hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng như sau: - Dưới 150 ngàn đồng ở khu vực thành thị. - Dưới 100 ngàn đồng ở vùng nông thôn đồng bằng, trung du. - Dưới 80 ngàn đồng ở vùng nông thôn miền núi hải đảo. Theo cách đánh giá này thì đến đầu năm 2001, tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta vào khoảng 17,3 %. Còn nếu theo tiêu chuẩn đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), yêu cầu về Calo theo đầu người là 2.100 Calo mỗi ngày. Trên cơ sở một gói lương thực có tính đại diện và có tính đến sự biến động về giá cả theo vùng đối với từng mặt hàng, WB tính ra mức nghèo bình quân có thu nhập 1,1 triệu
 • 7. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 7 VND/người/năm. Dựa theo tiêu chí trên, WB đã khảo sát mức sống ở Việt Nam và kết luận tính đến đầu năm 2001 ở Việt Nam có 37% dân số được xếp vào loại nghèo, trong đó 90% tập trung ở vùng nông thôn. Dù theo cách đánh giá nào đi chăng nữa thì bộ phận dân chúng nghèo khổ hiện nay ở Việt Nam vẫn còn quá lớn. Sự thật đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có xem xét nguyên nhân nghèo đói của các hộ gia đình thì mới có thể có biện pháp giúp đỡ hữu hiệu. 1.1.2. Nguyên nhân nghèo đói Nghèo đói là hậu quả đan xen của nhiều nhóm các yếu tố, nhưng chung quy lại thì có thể chia nguyên nhân đói nghèo của nước ta theo các nhóm sau: 1.1.2.1. Nhóm nguyên nhân do bản thân người nghèo - Thiếu vốn sản xuất: Các tài liệu điều tra cho thấy đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nông dân thiếu vốn thường rơi vào vòng luẩn quẩn, sản xuất kém, làm không đủ ăn, phải đi thuê, phải đi vay để đảm bảo cuộc sống tối thiểu hàng ngày. Có thể nói: Thiếu vốn sản xuất là một lực cản lớn nhất hạn chế sự phát triển của sản xuất và nâng cao đời sống của các hộ gia đình nghèo. Kết quả điều tra xã hội học về nguyên nhân nghèo đói của các hộ nông dân ở nước ta năm 2001 cho thấy: Thiếu vốn chiếm khoảng 70% - 90% tổng số hộ được điều tra. - Thiếu kinh nghiệm và kiến thức làm ăn: Phương pháp canh tác cổ truyền đã ăn sâu vào tiềm thức, sản xuất tự cung tự cấp là chính, thường sống ở những nơi hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn, thiếu phương tiện, con cái thất học… Những khó khăn đó làm cho hộ nghèo không thể nâng cao trình độ dân trí, không có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, thiếu kinh nghiệm và trình độ sản xuất kinh doanh đẫn đến năng xuất thấp, không hiệu quả. Thiếu vốn chiếm khoảng 70% - 90% tổng số hộ được điều tra. - Bệnh tật và sức khoẻ yếu kém cũng là yếu tố đẩy con người vào tình trạng nghèo đói trầm trọng.
 • 8. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 8 - Đất đai canh tác ít, tình trạng không có đất canh tác đang có xu hướng tăng lên. - Thiếu việc làm, không năng động tìm việc làm, lười biếng ; Mặt khác do hậu quả của chiến tranh dẫn đến nhiều người dân bị mất sức lao động, nhiều phụ nữ bị góa phụ dẫn tới thiếu lao động hoặc thiếu lao động trẻ, khỏe có khả năng đảm nhiệm những công việc nặng nhọc. - Gặp những rủi ro trong cuộc sống, người nghèo thường sống ở những nơi hẻo lánh, xa trung tâm, thời tiết khắc nghiệt, nơi mà thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ lụt dịch bệnh…. Cũng chính do thường sống ở những nơi hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn mà hàng hóa của họ sản xuất thường bị bán rẻ (do chi phí giao thông) hoặc không bán được, chất lượng hàng hóa giảm sút do lưu thông không kịp thời. 1.1.2.2. Nhóm nguyên nhân do môi trường tự nhiên xã hội. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã tác động sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp của các hộ gia điình nghèo. Ở những vùng khí hậu khắc nghiệt : thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, đất đai cằn cỗi, diện tích canh tác ít, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu hoặc không có là những vùng có nhiều hộ nghèo đói nhất. 1.1.3. Đặc tính của ngƣời nghèo ở Việt nam Người nghèo thường có những đặc điểm tâm ly và nếp sống khác hẳn với những khách hàng khác thể hiện : - Người nghèo thường rụt rè, tự ti, ít tiếp xúc, phạm vi giao tiếp hẹp. - Bị hạn chế về khả năng nhận thức và kỹ năng sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, người nghèo thường tổ chức sản xuất theo thói quen, chưa biết mở mang ngành nghề và chưa có điều kiện tiếp xúc với thị trường. Do đó, sản xuất mang nặng tính tự cung tự cấp, chưa tạo được sản phẩm hàng hóa và đối tượng sản xuất kinh doanh thường thay đổi. - Phong tục, tập quán sinh hoạt và những truyền thống văn hóa của người nghèo cũng tác động tới nhu cầu tín dụng.
 • 9. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 9 - Khoảng cách giữa ngân hàng và nơi người nghèo sinh sống đang là trở ngại, người nghèo thường sinh sống ở những mà cơ sở hạ tầng còn yếu kém. - Người nghèo thường sử dụng vốn vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu hoặc những ngành nghề thủ công buôn bán nhỏ. Do vậy, mà nhu cầu vốn thường mang tính thời vụ. 1.1.4. Sự cần thiết phải hỗ trợ ngƣời nghèo Đói nghèo là hiện tượng phổ biến của nền kinh tế thị trườngvà tồn tại khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển ; đặc biệt đối với nước ta quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường xuất phát điểm nghèo nàn lạc hậu tình trạng đói nghèo càng không tránh khỏi, thậm chí trầm trọng và gay gắt. Như vậy, hỗ trợ người nghèo trước hết là mục tiêu của xã hội. Xóa đói giảm nghèo sẽ hạn chế được các tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Người nghèo được hỗ trợ để tự vươn lên, tạo thu nhập, từ đó làm tăng sức mua, khuyến khích sản xuất phát triển. Chính vì vậy, quan điểm cơ bản của chiến lược phát triển xã hội mà Đảng ta đã đề ra là phát triển kinh tế, ổn định và công bằng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Tóm lại, hỗ trợ người nghèo là một tất yếu khách quan. Xuất phát từ lý do của sự đói nghèo có thể khẳng định một điều: mặc dù kinh tế đất nước có thể tăng trưởng nhưng nếu không có chính sách và chương trình riêng về XĐGN thì các hộ gia đình nghèo không thể thoát ra khỏi đói nghèo được. Chính vì vậy, Chính phủ đã đề ra những chính sách đặc biệt trợ giúp người nghèo, nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa giàu và nghèo. Tất nhiên Chính phủ không phải tạo ra cơ chế bao cấp mà tạo ra cơ hội cho hộ nghèo vươn lên bằng những chính sách và giải pháp. Cụ thể là: - Điều tra, nắm bắt được tình trạng hộ nghèo và thực hiện nhiều chính sách đồng bộ: tạo việc làm, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng với quy mô nhỏ ở những vùng nghèo, cho hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi,
 • 10. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 10 đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để họ có thể tiếp cận với thị trường và hòa nhập với cộng đồng. - Tiếp tục triển khai mở rộng Chương trình mục tiêu Quốc gia XĐGN của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm, Chính phủ dành ra một tỷ lệ trong tổng chi ngân sách để bổ sung quỹ cho vay XĐGN. - Kết hợp chương trình mục tiêu Quốc gia XĐGN với các chương trình kinh tế xã hội khác như: Chương trình khuyến nông, chương trình phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, chương trình nước sạch nông thôn, dân số kế hoạch hóa gia đình, xóa mù chữ… - Thực hiện một số chính sách khuyến khích và giúp đỡ hộ nghèo như: miễn giảm thuế, viện phí, học phí… đối với hộ nghèo không còn khả năng lao động tạo ra nguồn thu nhập, Nhà nước trợ cấp hàng tháng và vận động các tổ chức đoàn thể, quần chúng, các nhà hảo tâm giúp đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau. - Mở rộng sự hợp tác quốc tế với các tổ chức Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ để giúp đỡ lẫn nhau về nguồn lực và trao đổi kinh nghiệm. Thực tế cho thấy có rất nhiều hình thức hỗ trợ để thực hiện chương trình XĐGN nhưng hình thức tín dụng có hoàn trả là có hiệu quả hơn cả. Để thấy được tính ưu việt của nó chúng ta hãy đi tìm hiểu vai trò của kênh tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân nghèo. 1.2. Tín dụng và vai trò của tín dụng đối với hộ nghèo 1.2.1. Tín dụng đối với hộ nghèo 1.2.1.1. Khái niệm tín dụng Về bản chất, tín dụng là quan hệ vay mượn lẫn nhau và hoàn trả cả gốc và lãi trong một khoảng thời gian nhất định đã được thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay. Hay nói một cách khác, tín dụng là một phạm trù kinh tế, trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng một khối lượng giá trị hay hiện vật cho một các nhân hay tổ chức khác với thời hạn hoàn trả
 • 11. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 11 cùng với lãi suất, cách thức vay mượn và thu hồi món vay… Tín dụng ra đời, tồn tại và phát triển cùng với nền sản xuất hàng hóa. Trong điều kiện nền kinh tế còn tồn tại song song hàng hóa và quan hệ hàng hóa tiền tệ thì sự tồn tại của tín dụng là một tất yếu khách quan. 1.2.1.2. Tín dụng đối với người nghèo * Khái niệm tín dụng đối với người nghèo: Tín dụng đối với người nghèo là những khoản tín dụng chỉ dành riêng cho những người nghèo, có sức lao động, nhưng thiếu vốn để phát triển sản xuất trong một thời gian nhất định phải hoàn trả số tiền gốc và lãi; tuỳ theo từng nguồn có thể hưởng theo lãi suất ưu đãi khác nhau nhằm giúp người ngèo mau chóng vượt qua nghèo đói vươn lên hoà nhập cùng cộng đồng. Tín dụng đối với người nghèo hoạt động theo những mục tiêu, nguyên tắc, điều kiện riêng, khác với các loại hình tín dụng của các Ngân hàng Thương mại mà nó chứa đựng những yếu tố cơ bản sau: * Mục tiêu: Tín dụng đối với người nghèo nhằm vào việc giúp những người nghèo đói có vốn phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống, hoạt động vì mục tiêu XĐGN, không vì mục đích lợi nhuận. * Nguyên tắc cho vay: Cho vay hộ nghèo có sức lao động nhưng thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Hộ nghèo vay vốn phải là những hộ được xác định theo chuẩn mực nghèo đói do Bộ LĐ-TBXH hoặc do địa phương công bố trong từng thời kỳ. Thực hiện cho vay có hoàn trả (gốc và lãi) theo kỳ hạn đã thoả thuận. * Điều kiện: Có một số điều kiện, tuỳ theo từng nguồn vốn, thời kỳ khác nhau, từng địa phương khác nhau có thể quy định các điều kiện cho phù hợp với thực tế. Nhưng một trong những điều kiện cơ bản nhất của tín dụng đối với người nghèo đó là: Khi được vay vốn không phải thế chấp tài sản. 1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, có nguyên nhân chủ yếu và cơ
 • 12. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 12 bản là do thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn. Vốn, kỹ thuật, kiến thức làm ăn là “chìa khoá” để người nghèo vượt khỏi ngưỡng nghèo đói. Do không đáp ứng đủ vốn nhiều người rơi vào tình thế luẩn quẩn làm không đủ ăn, phải đi làm thuê, vay nặng lãi, bán lúa non, cầm cố ruộng đất mong đảm bảo được cuộc sống tối thiểu hàng ngày, nhưng nguy cơ nghèo đói vẫn thường xuyên đe doạ họ. Mặt khác do thiếu kiến thức làm ăn nên họ chậm đổi mới tư duy làm ăn, bảo thủ với phương thức làm ăn cũ cổ truyền, không áp dụng kỹ thuật mới để tăng năng suất lao động làm cho sản phẩm sản xuất ra kém hiệu quả. Thiếu kiến thức và kỹ thuật làm ăn là một cản lực lớn nhất hạn chế tăng thu nhập và cải thiện đời sống hộ gia đình nghèo.Khi giải quyết được vốn cho người nghèo có tác động hiệu quả thiết thực. 1.2.2.1. Là động lực giúp người nghèo vượt qua nghèo đói Người nghèo đói do nhiều nguyên nhân, như: Già, yếu, ốm dau, không có sức lao động, do đông con dẫn đến thiếu lao động, do mắc tệ nạn xã hội, do lười lao động, do thiếu kiến thức trong sản xuất kinh doanh, do điều kiện tự nhiên bất thuận lợi, do không được đầu tư, do thiếu vốn...trong thực tế ở nông thôn Việt Nam bản chất của những người nông dân là tiết kiệm cần cù, nhưng nghèo đói là do không có vốn để tổ chức sản xuất, thâm canh, tổ chức kinh doanh.Vì vây, vốn đói với họ là điều kiện tiên quyết, là động lực đầu tiên giúp họ vượt qua khó khăn để thoát khỏi đói nghèo. Khi có vốn trong tay, với bản chất cần cù của người nông dân, bằng chính sức lao động của bản thân và gia đình họ có điều kiện mua sắm vật tư, phân bón, cây con giống để tổ chức sản xuất thực hiện thâm canh tạo ra năng xuất và sản phẩm hàng hoá cao hơn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. 1.2.2.2. Tạo điều kiện cho người nghèo không phải vay nặng lãi, nên hiệu quả hoạt động kinh tế được nâng cao hơn Những người nghèo đói do hoàn cảnh bắt buộc hoặc để chi dùng cho sản xuất hoặc để duy trì cho cuộc sống họ là những người chịu sự bóc lột bằng thóc hoặc bằng tiền nhiều nhất của nạn cho vay nặng lãi hiện nay. Chính
 • 13. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 13 vì thế khi nguồn vốn tín dụng đến tận tay người nghèo với số lượng khách hàng lớn thì các chủ cho vay nặng lãi sẽ không có thị trường hoạt động. 1.2.2.3. Giúp người nghèo nâng cao kiến thức tiếp cận với thị trường, có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường Cung ứng vốn cho người nghèo theo chương trình, với mục tiêu đầu tư cho sản xuất kinh doanh để XĐGN, thông qua kênh tín dụng thu hồi vốn và lãi đã buộc những người vay phải tính toán trồng cây gì, nuôi con gì, làm nghề gì và làm như thế nào để có hiệu quả kinh tế cao. Để làm được điều đó họ phải tìm hiểu học hỏi kỹ thuật sản xuất, suy nghĩ biện pháp quản lý từ đó tạo cho họ tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác quản lý kinh tế. Mặt khác, khi số đông người nghèo đói tạo ra được nhiều sản phẩm hàng hoá thông qua việc trao đổi trên thị trường làm cho họ tiếp cận được với kinh tế thị trường một cách trực tiếp. 1.2.2.4. Góp phần trực tiếp vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện việc phân công lại lao động xã hội Trong nông nghiệp vấn đề quan trọng hiện nay để đi lên một nền sản xuất hàng hoá lớn đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới váo sản xuất. Đó là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ,vật nuôi và đưa các loại giống mới có năng suất cao vào áp dụng trong thực tiễn sản xuất và phải được thực hiện trên diện rộng. Để làm được điều này đòi hỏi phải đầu tư một lượng vốn lớn, thực hiện được khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư....những người nghèo phải được đầu tư vốn họ mới có khả năng thực hiện. Như vậy, thông qua công tác tín dụng đầu tư cho người nghèo đã trực tiếp góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thông qua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các ngành nghề dịch vụ mới trong nông nghiệp đã trực tiếp góp phần vào việc phân công lại lao động trong nông nghiệp và lao động xã hội.
 • 14. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 14 1.2.2.5. Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới Xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành. Tín dụng cho người nghèo thông qua các quy định về mặt nghiệp vụ cụ thể của nó như việc bình xét công khai những người được vay vốn, việc thực hiện các tổ tương trợ vay vốn, tạo ra sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị xã hội, của cấp uỷ, chính quyền đã có tác dụng: - Tăng cường hiệu lực của cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế ở địa phương. - Tạo ra sự gắn bó giữa hội viên, đoàn viên với các tổ chức hội, đoàn thể của mình thông qua việc hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý kinh tế của gia đình, quyền lợi kinh tế của tổ chức hội thông qua việc vay vốn. - Thông qua các tổ tương trợ tạo điều kiện để những người vay vốn có cùng hoàn cảnh gần gũi, nêu cao tính tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau tăng cường tình làng, nghĩa xóm, tạo niềm tin ở dân đồi với Đảng, Nhà nước. Kết quả phát triển kinh tế đã làm thay đổi đời sống kinh tế ở nông thôn, an ninh, trật tự an toàn xã hội phát triển tốt, hạn chế được những mặt tiêu cực, tạo ra được bộ mặt mới trong đời sống kinh tế xã hội và nông thôn. 1.3. Hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 1.3.1. Khái niệm về hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo Hiệu quả tín dụng là một khái niệm tổng hợp bao hàm ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị xã hội. Có thể hiểu hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo là sự thoả mãn nhu cầu về sử dụng vốn giữa chủ thể Ngân hàng và người vay vốn, những lợi ích kinh tế mà xã hội thu được và đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Xét về mặt kinh tế: - Tín dụng hộ nghèo giúp người nghèo thoát khỏi đói nghèo sau một quá trình XĐGN cuộc sống đã khá lên và mức thu nhập đã ở trên chuẩn
 • 15. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 15 nghèo, có khả năng vươn lên hoà nhập với cộng đồng. Góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, phục vụ cho sự phát triển và lưu thông hàng hoá, góp phần giải quyết công ăn việc làm, khai thác khả năng tiềm tàng trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trính tích tụ và tập chung sản xuất, giải quyết tốt mối quan hệ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế. - Giúp cho người nghèo xác định rõ trách nhiệm của mình trong quan hệ vay mượn, khuyến khích người nghèo sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh tạo thu nhập để trả nợ Ngân hàng, tránh sự hiểu nhầm tín dụng là cấp phát. Xét về mặt xã hôi: - Tín dụng cho hộ nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi cuộc sống ở nông thôn, an ninh, trật tự an toàn xã hội phát triển tốt, hạn chế được những mặt tiêu cực. Tạo ra bộ mặt mới trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn. - Tăng cường sự gắn bó giữa các hội viên với các tổ chức hội, đoàn thể của mình thông qua việc hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý kinh tế gia đình...Nêu cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường tình làng nghĩa xóm, tạo niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. - Góp phần trực tiếp vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn thông qua áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các ngành nghề, dịch vụ mới trong nông nghiệp đã góp phần thực hiện phân công lại lao động trong nông nghiệp và lao động xã hội. 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo Chất lượng tín dụng và hiệu qủa tín dụng là hai chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Hai chỉ tiêu này có điểm giống nhau đều là chỉ tiêu phản ánh lợi ích do do vốn tín dụng mang lại cho khách hàng và Ngân hàng về mặt kinh tế. Nhưng hiệu quả tín dụng mang tính cụ thể và
 • 16. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 16 tính toán được giữa lợi ích thu được với chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư tín dụng thông qua các chỉ tiêu: 1.- Luỹ kế số lượt hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng: Chỉ tiêu này cho biết số hộ nghèo đã được sử dụng vốn tín dụng ưu đãi trên tổng số hộ hộ nghèo của toàn quốc, đây là chỉ tiêu đámh giá vế số lượng. Chỉ tiêu này được tính luỹ kế từ hộ vay đầu tiên đến hết kỳ cần báo cáo kết quả. Tổng số hộ Luỹ kế số lượt hộ Luỹ kế số lượt hộ lượt hộ nghèo = được vay đến + được vay trong được vay vốn cuối kỳ trước kỳ báo cáo 2- Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn: Đây là chỉ tiêu đánh giá về mặt lượng đối với công tác tín dụng; bằng tổng số hộ nghèo được vay vốn trên tổng số hộ nghèo đói theo chuẩn mực được công bố. Tỷ lệ hộ Tổng số hộ nghèo được vay vốn nghèo được = --------------------------------------------- x 100 vay vốn Tổng số hộ nghèo đói trong danh sách 3- Số tiền vay bình quân 1 hộ: Chỉ tiêu này đánh giá mức đầu tư cho một hộ ngày càng tăng lên hay giảm xuống, điều đó chứng tỏ việc cho vay có đáp ứng được nhu cầu thực tế của các hộ nghèo hay không. Số tiền cho vay Dư nợ cho vay đến thời điểm báo cáo bình quân = --------------------------------------------------- một hộ Tổng số hộ còn dư nợ đến thời điểm báo cáo 4- Số hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo đói: Là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá hiệu quả của công tác tín dụng đối với hộ nghèo. Hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo đói là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người trong hộ cao hơn chuẩn mực nghèo đói hiện hành, không còn nằm trong trong danh sách hộ nghèo, có khả năng vươn lên hoà nhập với cộng đồng.
 • 17. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 17 Tổng số HN Số HN Số HN Số HN trong Số HN đã thoát khỏi = trong DS – trong DS - DS đầu kỳ + mới vào ngưỡng nghèo đầu kỳ cuối kỳ di cư đi nơi # trong kỳ BC 1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo - Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo là hoạt đông có tính rủi ro cao. Ngoài những nguyên nhân khách quan như thiên tai, bão lụt, dịch bệnh cây trồng vật nuôi....thường xẩy ra trên diện rộng, thiệt hại lớn còn là những nguyên nhân khác từ bản thân hộ nghèo như: Thiếu kiến thức làm ăn, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, sức cạnh tranh kém, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư. - Do cơ sở hạ tầng kém phát triển ở vùng sâu, vùng xa,, có những xã chưa có đường giao thông đến xã nên nhiều hộ nghèo chưa có điều kiện sử dụng vốn Ngân hàng, hơn nữa trình độ dân trí chưa cao là những cản trở cho việc thực hiện các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo. - Vốn tín dụng Ngân hàng chưa đồng bộ với các giải pháp khuyến nông ,khuyến lâm, khuyến ngư, cung cấp vật tư kỹ thuật cho sản xuất và tổ chức thị trường, lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội đối với nông nghiệp nông thôn nông dân còn nhiều vấn đề khó khăn nên điều kiện nâng cao hiệu quả còn nhiều tồn tại, vốn và hiệu quả đầu tư thấp. - Việc xác định đối tượng hộ nghèo vay vốn còn nhiều bất cập. Theo cơ chế phải là hộ nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh nhưng việc bìng nghị và xét chọn từ Uỷ ban Nhân dân xã do Ban XĐGN lập danh sách đơn thuần chỉ là danh sách hộ nghèo, trong đó nhiều hộ không có điều kiện và năng lực tổ chức sản xuất, hộ nghèo thuộc diện cứu trợ xã hội hoặc có những hộ không thuộc hộ nghèo cũng trong danh sách được vay vốn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo. - Phương thức đầu tư chưa phong phú dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích, vốn vay không phát huy hiệu quả, ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư
 • 18. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 18 vốn. 1.4. Kinh nghiệm ở một số nƣớc về cho vay đối với ngƣời nghèo 1.4.1. Kinh nghiệm một số nƣớc 1.4.1.1. Bangladesh Ở đây có ngân hàng Grameen (GB) là ngân hàng chuyên phục vụ người nghèo, chủ yếu là phụ nữ nghèo. Để phát triển, GB phải tự bù đắp các chi phí hoạt động. Như vậy, GB hoạt động như các ngân hàng thương mại khác không được bao cấp từ phía Chính phủ. GB thực hiện cơ chế lãi suất thực dương, do vậy lãi suất cho vay tới các thành viên luôn cao hơn lãi suất trên thị trường. GB cho vay tới các thành viên thông qua nhóm tiết kiệm và vay vốn. GB cho vay không áp dụng biện pháp thế chấp tài sản mà chỉ cần tín chấp qua các nhóm tiết kiệm và vay vốn. Thủ tục vay vốn của GB rất đơn giản và thuận tiện, người vay vốn chỉ cần làm đơn và nhóm bảo lãnh là đủ. Nhưng ngân hàng có cơ chế kiểm tra rất chặt chẽ, tạo cho người nghèo sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Để phục vụ đúng đối tượng người vay phải đủ chuẩn mực đói nghèo, nghĩa là hộ gia đình phải có dưới 0,4 acre đất canh tác và mức thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD/ năm. GB được quyền đi vay để cho vay và được ủy thác nhận tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước, huy động tiền gửi, tiết kiệm của các thành viên, quản lý các quỹ của nhóm và được phát hành trái phiếu vay nợ. GB hoạt động theo cơ chế lãi suất thực dương, được Chính phủ cho phép hoạt động theo luật riêng, không bị chi phối bởi luật tài chính và luật ngân hàng hiện hành của Bangladesh. 1.4.1.2. Thái lan Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng (BAAC) là ngân hàng thương mại quốc doanh do Chính phủ thành lập. Hàng năm được Chính phủ tài trợ vốn để hỗ trợ vốn để thực hiện chương trình hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo. Những người có mức thu nhập dưới 1.000 Bath/ năm và những người nông dân có ruộng thấp hơn mức trung bình trong khu vực thì được ngân
 • 19. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 19 hàng cho vay mà không cần phải thế chấp tài sản, chỉ cần thế chấp bằng sự cam kết bảo đảm của nhóm, tổ hợp tác sản xuất. Lãi suất cho vay đối với hộ nông dân nghèo thường được giảm từ 1-3%/ năm so với lãi suất cho vay các đối tượng khác. Kết quả là năm 1995 BAAC tiếp cận được 85% khách hàng là nông dân và có tổng nguồn vốn là 163.210 triệu Bath. Sở dĩ có được điều này là một phần do Chính phủ đã quy định các ngân hàng thương mại khác phải dành 20% số vốn huy động được để cho vay lĩnh vực nông thôn. Số vốn này có thể cho vay trực tiếp hoặc gửi vào BAAC nhưng thông thường các ngân hàng thường gửi BAAC. 1.4.1.3. Malaysia Trên thị trường chính thức hiện nay của Malaysia, việc cung cấp tín dụng cho lĩnh vực nông thôn chủ yếu do ngân hàng nông nghiệp Malaysia (BPM) đảm nhận. Đây là ngân hàng thương mại quốc doanh, được Chính phủ thành lập và cấp 100% vốn tự có ban đầu. BPM chú trọng cho vay trung và dài hạn theo các dự án và các chương trình đặc biệt. Ngoài ra BPM còn cho vay hộ nông dân nghèo thông qua các tổ chức tín dụng trung và dài hạn theo các dự án và các chương trình đặc biệt. Ngoài ra, ngân hàng còn có cho vay hộ nông dân nghèo thông qua các tố chức tín dụng trung gian khác như: Ngân hàng nông thôn và hợp tác xã tín dụng. Ngoài ra, Chính phủ còn buộc các ngân hàng thương mại khác phải gửi 20,5% số tiền huy động được vào ngân hàng trung ương (trong đó có 3% dự trữ bắt buộc) để làm vốn cho vay đối với nông nghiệp – nông thôn. BPM không phải gửi tiền dự trữ bắt buộc ở ngân hàng trưng ương và không phải nộp thuế cho Nhà nước. 1.4.2. Bài học kinh nghiệm có khả năng vận dụng vào Việt Nam Từ thực tế ở một số nước trên thế giới, với lợi thế của người đi sau, Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi và rút ra được nhiều bài học bổ ích cho mình làm tăng hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy vậy, vấn đề là áp dụng như thế nào cho phù hợp với tình hình Việt Nam lại là vấn đề đáng quan tâm;
 • 20. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 20 bởi lẽ mỗi mô hình phù hợp với hoàn cảnh cũng như là điều kiện kinh tế của chính nước đó. Vì vậy, khi áp dụng cần vận dụng một các có sáng tạo vào các mô hình cụ thể của Việt Nam. Sự sáng tạo như thế nào thể hiện ở trình độ của những nhà hoạch định chính sách. Qua việc nghiên cứu hoạt động ngân hàng một số nước rút ra một số bài học có thể vận dụng vào Việt Nam: Tín dụng ngân hàng cho hộ nghèo cần được trợ giúp từ phía Nhà nước. Vì cho vay hộ nghèo gặp rất nhiều rủi ro. Trước hết là rủi ro về nguồn vốn. Khó khăn này cần có sự giúp đỡ từ phía Nhà nước. Điều này các nước Thái lan và Malaysia đã làm. Sau đến là rủi ro về cho vay, có nghĩa là rủi ro mất vốn. Nhà nước phải có chính sách cấp bù cho những khoản tín dụng bị rủi ro bất khả kháng mà không thu hồi được. Phát triển thị trường tài chính nông thôn và quản lý khách hàng cho những món vay nhỏ. Ngân hàng thương mại kinh doanh tín dụng đối với những ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, tạo thuận lợi để hỗ trợ các hợp tác xã, ngân hàng làng, ngân hàng cổ phần… để tạo kênh dẫn vốn tới hộ nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo. Các ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ giám sát và điều hòa vốn tới các kênh dẫn vốn nêu trên, tạo ra định chế tài chính trung gian có thể đảm nhận dịch vụ bán lẻ tới hộ gia đình. Tiết giảm đầu mối quản lý: Các ngân hàng thúc đẩy để tạo nên các nhóm Liên đới trách nhiệm, cung cấp cho ban quản lý kiến thức khả năng quản lý sổ sách, giám sát món vay tới từng thành viên của nhóm… từ đó ngân hàng hạch toán cho vay theo từng nhóm chứ không tới từng thành viên. Đơn giản hóa thủ tục cho vay, thay thế yêu cầu thế chấp truyền thống bằng việc đảm bảo nợ theo món vay. Mở rộng các hình thức huy động tiết kiệm, cải tiến chất lượng phục vụ để thu hút tiền gửi tiết kiệm tự nguyện. Từng bước tiến tới hoạt động theo cơ chế lãi suất thực dương. Lãi suất cho vay đối với người nghèo không nên quá thấp bởi vì lãi suất quá thấp sẽ
 • 21. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 21 không huy động được tiềm năng về vốn ở nông thôn, người vay vốn không chịu tiết kiệm và vốn được sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả kinh tế. Tóm lại: Thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo ở mỗi nước đều có cách làm khác nhau, thành công ở một số nước đều bắt nguồn từ thực tiễn của chính nước đó. ở Việt Nam, trong thời gian qua đã bước đầu rút ra được bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giớivề việc giải quyết nghèo đói. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, bằng việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại và tạo những hướng đi đúng đắn giữa các định chế tài chính phục vụ vốn cho người nghèo ở nước ta với những giải pháp hợp lý giúp cho hộ nghèo có thêm vốn để đầu tư và mở rộng sản xuất vượt ra biên giới đói nghèo.
 • 22. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 22 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 2.1. Khái quát về hoạt động của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam trong thời gian qua 2.1.1. Sự ra đời của Ngân hàng Chính sách xã hội Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ IX, Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X về chính sách tín dụng đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và tách việc cho vay chính sách ra khỏi hoạt động tín dụng thông thường của các Ngân hàng thương mại Nhà nước, cơ cấu lại hệ thống Ngân hàng. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2002 vế tín dụng đối cới người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 về việc thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội (viết tắt là NHCSXH) tên giao dịch Quốc tế : Viet Nam Bank For Social Polices (VBSP) để thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo được thành lập và hoạt động từ tháng 8 năm 1995. NHCSXH là một tổ chức tín dụng của Nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; được Nhà nước cấp, giao vốn và đảm bảo khả năng thanh toán; huy động vốn có trả lãi hoặc tự nguyện không lấy lãi, vốn đóng góp tự nguyện không hoàn trả, vốn nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để uỷ thác hoặc trực tiếp cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp dạy nghề; các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm; các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài ....và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH có hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống liên Ngân hàng trong nước; thực hiện các dịch vụ Ngân hàng về
 • 23. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 23 thanh toán và ngân quỹ, nghiệp vụ ngoại hối, phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế. NHCSXH có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trên phạm vi cả nước, có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch ở các địa phương. 2.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy , đối tƣợng phục vụ và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội 2.1.2.1. Mô hình tổ chức và bộ máy hoạt động Quản trị NHCSXH là Hội đồng quản trị gồm các thành viên kiêm nhiệm và chuyên trách thuộc các cơ quan của Chính phủ và một số tổ chức chính trị – xã hội. Hội đồng quản trị có 12 thành viên, trong đó 09 thành viên kiêm nhiệm và 03 thành viên chuyên trách. 09 thành viên kiêm nhiệm gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 08 thành viên còn lại là Thứ trưởng hoặc cấp tương đương thứ trưởng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; 03 thành viên chuyên trách gồm: 01 Uỷ viên giữ chức Phó Chủ Tịch, 01 Uỷ viên giữu chức Tổng Giám đốc, 01 Uỷ viên giữu chức Trưởng ban kiểm soát. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp làm trưởng ban. Tuỳ tình hình thực tế từng địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định cơ cấu thành phần nhân sự và quyết định thành lập BĐD HĐQT. Giúp việc HĐQT có Ban chuyên gia tư vấn gồm chuyên viên của các ngành là thành viên HĐQT do các ngành cử và một số chuyên gia do Chủ tịch HĐQT ra quyết định chấp thuận. Ban Kiểm soát có ít nhất 05 thành viên; trong đó có ít nhất 03 thành viên chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước do hai cơ quan này đề cử. Trưởng Ban Kiểm soát là thành
 • 24. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 24 viên HĐQT do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Các thành viên khác do Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm. Điều hành hoạt động của NHCSXH là Tổng Giám đốc, giúp việc Tổng Giám đốc có một số Phó Tổng Giám đốc và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành công việc của NHCSXH. Sở giao dịch làm nhiệm vụ hạch toán vốn toàn hệ thống đồng thời làm nhiệm vụ của một chi nhánh NHCSXH. Chi nhánh NHCS XH đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các quận, huyện thị xã, là đơn vị phụ thuộc Hội sở chính. 2.1.2.2. Đối tượng phục vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác gồm: 1. Hộ nghèo 2. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệ và học nghề. 3. Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11 tháng 04 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 4. Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. 5. Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc hải đảo; thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa. 2.1.2.3. Cơ chế tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức tín dụng nhà nước hoạt động vì mục tiêu XĐGN không vì mục đích lợi nhuận; là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống; tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật; thực hiện bảo tồn vốn ban đầu, phát triển vốn và bảm
 • 25. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 25 bảo bù đắp các chi phí rủi ro hoạt động tín dụng theo các điều khoản quy định. Để có thể thực hiện cho vay các đối tượng chính sách theo lãi suất ưu đãi, NHCSXH được áp dụng cơ chế tài chính riêng, khác với các Ngân hàng thương mại khác như: NHCS không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, có tỷ lệ dự dự trữ bắt buộc tại NHNN bằng 0%; được miễn thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước. Theo những quy định trên đây thì NHCS được hưởng một số chế độ ưu đãi, trên cơ sở đó hạ lãi suất cho vay, nhưng thực hiện chế độ hạch toán kinh tế và tự chịu trách nhiệm về mặt tài chính. NHCSXH trả phí dịch vụ cho đơn vị nhận làm dịch vụ uỷ thác theo sự thoả thuận của hai bên trên cơ sở định mức do Nhà nước quy định, trong thực tế khi NHNg chưa hoàn toàn tách khỏi NHNo&PTNT như hiện nay thì NHNo&PTNT là người chịu trách nhiệm chính trong tổ chức điều hành tác nghiệp, có trách nhiệm bố trí trụ sở, phương tiện làm việc, chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, ăn ca, chi phí đào tạo tay nghề...và các chi phí quản lý khác từ nguồn thu phí dịch vụ này. Kết quả thu chi tài chính của NHCSXH từ 1996 đến năm2002 cụ thể như sau: Bảng 4: Kết quả tài chính 1996 - 2002 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 1996 1997 1998 1999 2000 2001 10/2002 Cộng I/ Tổng thu 98.474 222.278 268.857 402.911 406.032 529.316 506668 2.434.612 Thu lãi cho vay 95.642 182.081 222.708 280.927 324.695 375.379 330619 1.811.944 Thu lãi tiền gửi 2.660 5.900 5.702 5.213 7.996 5.307 32.987 Thu khác 105 197 249 1.282 1.124 941 242 4.181 Thu NS cấp bù 40.000 40.000 115.000 75.000 145.000 170500 585.500 II/ Tổng chi 97.253 221.610 268.586 401.564 405.016 527.020 502117 2.423.297 Trả lãi tiền gửi 743 1.681 5.249 36.952 1396 773 12.445 Trả lãi tiền vay 56.319 147.716 132.100 240.530 178.447 298.881 293997 1.379.609 Trả phí dịch vụ 18.963 43.354 61.597 82.580 104.332 131.115 133393 575.374 Trả hoa hồng cho Tổ vay vốn. 7.584 17.341 24.638 33.031 41.733 52.445 49357 226.147 Chi phí quản lý 13.644 13.199 21.770 23.174 32.348 37.472 24.597 166668 Chi khác 5.441 5.441 Chi rủi ro 2.760 26.800 17.000 11.053 57.613 III/C/L(Thu Chi) 1.154 668 271 1.347 1.017 2.296 4.551 11.315
 • 26. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 26 Nguồn:Báo cáo của ngân hàng Chính sách Xã hội Thực tế kết quả tài chính trong thời gian qua thể hiện rõ cơ chế đặc thù và tính chất hoạt động của NHCSXH (NHNg trước đây). - Cơ chế quản lý tài chính của NHCSXH trong thời gian qua rất đơn giản, tuy có tổ chức hạch toán theo hệ thống, có bảng cân đối riêng, nhưng trên bảng tổng kết tài sản của NHCSXH trước đây không phản ảnh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động; bảng cân đối kế toán chủ yếu chỉ theo dõi các hoạt động có liên quan đến nguồn vốn và một số khoản chi mang tính riêng biệt, còn lại các chi phí khác về tài sản, tiền lương, chi phí quản lý khác là do NHNo&PTNT tổ chức hạch toán theo hệ thống kế toán của mình. 2.1.2.4. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát Công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của NHCSXH luôn được quan tâm đúng mức. Hàng năm đều xây dụng chương trình kế hoạch kiểm tra của HĐQT, Ban Kiểm soát HĐQT, tổ chuyên gia tư vấn HĐQT, kiểm tra của bộ máy kiểm soát nội bộ NHCSXH. Năm 1997, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động của NHCSXH ở Hội sở chính và một số chi nhánh cơ sở. Tháng 3/1998, Hội đồng dân tộc Quốc hội đã giám sát cho vay hộ nghèo ở 3 tỉnh: Hà Giang, Kon Tum và Trà Vinh. Năm 2000, theo chỉ đạo của Thống đốc, Thanh tra NHNN đã tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động của NHCSXH trên phạm vi toàn quốc. Tại các địa phương thực hiện chương trình kiểm tra của Ban đại diện HĐQT các cấp, kiểm tra thanh tra của NHNN, kiểm tra của chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội. Thông qua kiểm tra, giám sát đã khẳng định vốn tín dụng được giải ngân đến hộ nghèo; đa số hộ nghèo sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất kinh doanh, nhiều hộ đã thoát nghèo.
 • 27. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 27 Qua kiểm tra đã phát hiện các vướng mắc thuộc cơ chế chính sách, vướng mắc về quy trình nghiệp vụ để kịp thời nghiên cứu chỉnh sửa. Mặt khác, cũng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng làm sai chủ trương, chính sách tín dụng hộ nghèo như: - Cá biệt có những xã, phường ở một số tỉnh, thành phố đã cho vay sai đối tượng hoặc sử dụng vào việc xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương như trường học, trạm xá, trụ sở Uỷ ban, làm đường, xây dựng đường điện... không có khả năng để hoàn trả vốn. - Tại Sơn La năm 1996 UBND tỉnh quyết định dùng vốn cho vay người nghèo để cho công ty Chè cà phê và công ty Dâu tằm của tỉnh vay đầu tư cho các hộ phát triển vùng nguyên liệu này với số tiền là 7.300 triệu đồng. Sau kiểm tra phát hiện, tỉnh đã dùng Ngân sách địa phương để hoàn trả cho Ngân hàng. - Tỉnh Yên Bái 8/1997 cho Ban quản lý dự án Cà phê của tỉnh vay 3 tỷ đồng, đã thu hồi xong trong năm 2000 bằng nguồn Ngân sách địa phương. - Tương tự ở tỉnh Đăk Lăk công ty vật tư Cà phê Tây Nguyên lập hồ sơ hộ nghèo để vay 322 triệu đồng, đến nay đã thu hồi xong. - Ngoài ra theo thống kê đến cuối năm 2002 số hộ sử dụng vốn vay sai mục đích là 3.447 triệu đồng khó có khả năng trả nợ. 2.2. Thực trạng tín dụng đối với hộ nghèo của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam 2.2.1. Về nguồn vốn cho vay Trong quá trình 7 năm hoạt động với nhiều hình thức huy động khác nhau, được sự quan tâm của Chính phủ, các cấp chính quyền, các bộ ngành, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của hệ thống các NHTM quốc doanh, nguồn vốn của NHCS XH không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đã tạo lập được nguồn vốn lớn đáp ứng nhu cầu vay vốn của tầng lớp dân nghèo ở nông thôn. Diễn biến cụ thể của từng nguồn vốn qua các năm như sau: (Xem bảng 1 trang sau)
 • 28. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 28 Tính đến 31 tháng 12 năm 2002, tổng nguồn vốn của NHCS XH có được là 6.998 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phát triển trên cơ sở nhận bàn giao từ Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo của NHNo&PTNT Việt Nam trước tháng 8 năm 1985 là 518 tỷ đồng. Nguồn vốn được tăng trưởng đều đặn qua các năm: 1996 tăng 278% so với số nhận bàn giao ban đầu; năm 1997 tăng 19,6 %; năm 1998 tăng 46,2%; năm 1999 tăng 19,4%; năm 2000 tăng 22,7 %; năm 2001 tăng 25% và năm 2002 tăng 12 %. Bảng 1: Nguồn vốn của NHCS XH tại thời điểm 31/12 hàng năm Đơn vị: Tỷ đồng Nguồn vốn 1995 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 31/12/2002 Tổng số Tổng số Tăng giảm Tổng số Tăng giảm Tổng số Tăng giảm Tổng số Tăng giảm Tổng số Tăng giảm 1-Vốn điều lệ 700 + 200 700 - 700 - 1.015 +315 1.015 - 2- Vay NHNN 100 900 +200 900 - 900 -. 940 +40 1031 +91 3- Vay NHTM 332 1282 +486 2103 +821 2902 + 799 3.696 +794 4.038 +342 - Vay NHNo 132 1082 +486 1483 +401 1972 + 489 3.196 1.224 3.838 +642 - VCB 200 200 200 300 - 300 - 200 -100 - NHCTVN 120 +120 630 + 510 200 -420 4.Vay N Ngoài 221 - 221 88 + 88 151 +63 154 +3 5. TGTCKT 60 +60 6.Vốn DVUT 86 289 + 90 349 + 60 389 + 40 412 +23 651 +239 - Vốn CP 200 +200 - vốn Tr. nước 54 257 + 79 307 + 50 338 + 31 359 +21 390 +31 - vốn N Ngoài 32 32 + 11 42 + 10 51 + 9 53 +2 61 +8 7.Vốn # 29 + 5 34 + 5 36 + 2 52 +16 49 -3 TỔNG CỘNG 518 3421 +1081 4086 + 665 5.015 +92 9 6.266 1.251 6.998 732 Nguồn:Báo cáo của ngân hàng Chính sách Xã hội Vốn điều lệ được cấp 1.015 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14.5%., chiếm 14% tổng nguồn. Theo quy định của Chính phủ thì vốn điều lệ của NHCS XH khi thành lập là 5.000 tỷ VND và được cấp bổ sung phù hợp với quy mô hoạt động từng thời kỳ.
 • 29. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 29 NHCSXH là một ngân hàng để thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đôi tượng chính sách khác nhằm mục tiêu XĐGN không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chế độ ưu đãi đối với người nghèo về lãi suất, điều kiện, thủ tục và thời hạn nên nguồn vốn điều lệ được cấp ngay từ ban đầu với số lượng lớn có ý nghiã quan trọng trong việc cho người nghèo vay với lãi suất thấp.. Số lượng người nghèo ở nước ta rất lớn, muốn thực hiện được vịêc ưu đãi về lãi suất thì nguồn vốn của NSNN và các nguồn vốn rẻ phải chiếm số lượng lớn mới đảm bảo điều kiện cho NHCS cho vay đúng đối tượng. Ngân hàng Nhà nước cho vay 1031 tỷ, chiếm tỷ trọng 14.73%, lãi suất 0,2%/ tháng (trong đó, thời hạn 5 năm: 600 tỷ đồng; thời hạn 12 tháng: 300 tỷ đồng). Đây là nguồn vốn mang tính ưu đãi của NHNN cho NHCS vay nhằm tạo thuận lợi cho NHCSXH có điều kiện mở rộng hoạt động và phát triển. Hiện nay Luật NHNN và Luật các tổ chức tín dụng đã ra đời và có hiệu lực, NHNN không thể cho NHCS vay những khoản vốn như trước, trong những trường hợp thật cần thiết NHCS muốn vay cũng phải chịu lãi suất theo lãi suất vay tái chiết khấu và thời hạn ngắn. Vì thế nguồn vốn này không có khả năng tăng trưởng nhanh trong thời gian tiếp theo. Vay các NHTM, hoạt động tín dụng của NHCSXH phát triển nhanh chóng, vốn điều lệ và vốn vay của NHNN trước mắt không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo. NHCS đã trình và được Chính phủ đồng ý cấp bù chênh lệch lãi suất để NHCS thực hiện việc đi vay vốn các NHTM quốc doanh. Do lợi thế cùng trong hệ thống ngân hàng, các NHTM quan tâm tới sự phát triển chung của ngành và sự nghiệp XĐGN, khi điều kiện cho phép đã tạo thuận lợi cho NHCSXH trong việc vay, trả cả về số lượng, lãi suất và thời hạn. Nguồn vốn vay của các NHTM đến năm 2002 là 4038 tỷ, chiếm tỷ trọng 57.71%. Trong đó: + Vay NHNo&PTNT Việt nam : 3.838 tỷ.
 • 30. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 30 + Vay Ngân hàng Ngoại thương Việt nam: 200 tỷ. Thay vì huy động vốn trong cộng đồng dân cư NHCSXH thực hiện việc đi vay lại các NHTM (chủ yếu là NHNo &PTNT), đây là nguồn vốn quan trọng nhất, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHCS XH. Tuy vậy, nguồn vốn này không ổn định vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng huy động của các NHTM, việc cấp bù chênh lệch lãi suất từ NSNN và thời hạn cho vay của các ngân hàng. Vốn uỷ thác. Nhiều tỉnh, thành phố đã quan tâm tới việc huy động nguồn vốn tại chỗ để cho người nghèo vay, thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ, Chính quyền đối với công tác XĐGN và hoạt động của NHNg. Nguồn vốn nhận dịch vụ uỷ thác đến năm 2002 là 651 tỷ, chiếm tỷ trọng 9,3%. Trong đó: Nguồn vốn Ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay nhà ở trả chậm theo quyết định 105 của Thủ tướng Chính phủ là 200 tỷ đồng, nguồn vốn uỷ thác từ trong nước do ngân sách các địa phương chuyển sang để cho vay người nghèo là 390 tỷ đồng). Những năm qua một số địa phương đã có nhiều hình thức huy động vốn như: tiết kiệm một ngày lương của cán bộ công nhân viên, huy động sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức kinh tế, tiết kiệm chi ngân sách... góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng nguồn vốn tín dụng để cho vay. Nguồn vốn nhận uỷ thác của nước ngoài 51 tỷ đồng từ dự án IFAD, đây là nguồn của NHNo &PTNT nhận dịch vụ chuyển qua. Nguồn vốn huy động trong cộng đồng người nghèo là 49 tỷ, chiếm 0,7% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn này tuy còn rất nhỏ bé, nhưng với phương thức huy động này NHCS muốn tập cho người nghèo có ý thức tiết kiệm và để dành tiền trả nợ, tránh phần nào sự rủi ro. Nguồn vốn vay nước ngoài 10 triệu USD của tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tương đương với 154 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,2% mới
 • 31. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 31 thực hiện từ tháng 6 năm 2000 (là khoản vay duy nhất NHCS thực hiện được nhờ việc vay vốn của Chính phủ). Cơ cấu trên thể hiện nguồn vốn NHCSXH được hình thành như một quỹ tập trung; có nguồn gốc chủ yếu từ NSNN (vốn điều lệ, vay tái chiết khấu NHNN, uỷ thác cho NHNo&PTNT phát hành kỳ phiếu và nhận cấp bù chênh lệch lãi suất từ ngân sách), quy mô phát triển nguồn vốn còn hạn hẹp. Trong thực tiễn hoạt động NHCS mới thực hiện cơ chế huy động vốn thị trường, nhưng do màng lưới hoạt động còn hạn chế nên việc huy động vốn còn rất hạn chế;đây là điểm hoàn toàn khác biệt với các tổ chức tín dụng khác và khác biệt hoàn toàn so với ngân hàng cho vay người nghèo của các nước. Nó là tồn tại lớn nhất trong cơ chế huy động vốn của NHNg Việt Nam trước đây, thể hiện tính bao cấp cao, sự lệ thuộc và thiếu tính ổn định lâu dài của một ngân hàng. Các chuyên gia tài chính, ngân hàng cho rằng ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian sinh ra để huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để thiết lập quỹ cho vay mới có tính bền vững, đương nhiên lãi suất cho vay phải đảm bảo bù đắp đủ chi phí. Tuy nhiên đối với NHCS, những năm đầu hoạt động cần có sự tài trợ của Nhà nước thông qua chính sách bù lỗ và tổ chức đầu tư theo chương trình chỉ định của Nhà nước là cần thiết. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác huy động vốn: Một là, hiện tại việc huy động vốn trên thị trường có nhiều tổ chức như các NHTM quốc doanh, ngân hàng cổ phần, các tổ chức tài chính tín dụng hoạt động theo luật, các doanh nghiệp thực hiện với rất nhiều hình thức phong phú như tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn, kỳ phiếu, trái phiếu, công trái quốc gia, cổ phiếu...với các mức lãi suất hấp dẫn khác nhau tuỳ theo tình hình thị trường cung cầu vốn. NHCS muốn huy động được nguồn vốn trên thị trường cũng phải tuân theo mặt bằng lãi suất chung của thị trường hiện tại từng thời kỳ. Với nguồn vốn huy động từ thị trường thì hoạt động của NHCS
 • 32. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 32 sẽ rất khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ từ phía NSNN (vì NHCS thực hiện cho vay theo lãi suất ưu đãi). Hai là, việc huy động nguồn vốn trong cộng đồng người nghèo và các hình thức động viên sự đóng góp của các cá nhân, các doanh nghiệp trên tinh thần nhân ái vì người nghèo rất hạn chế vì: Trong nền kinh tế thị trường động cơ làm giàu, làm giàu không ngừng luôn luôn hối thúc mỗi cá nhân và từng doanh nghiệp, vì thế sự đóng góp vốn cho người nghèo với tinh thần tương ái không vì lợi nhuận chỉ mang tính tượng trưng, là tấm huân chương làm đẹp thêm bộ đồ trang phục mà thôi, không thể kêu gọi lòng nhân ái lâu dài của họ. Bản thân người nghèo, hộ nghèo không có những khoản thu nhập dôi dư, tiền gửi tiết kiệm đối với họ là điều quá xa lạ, bởi vì bản thân họ kiếm được đồng tiền, tạo ra nguồn thu nhập mới tăng thêm là cả một quá trình vật lộn, bươn trải cả về thể chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, nếu tạo ra được một chút thu nhập dôi dư thì còn quá nhiều nhu cầu bức thiết đòi hỏi họ phải chi phí, chính vì thế sự đóng góp của họ mang tính bắt buộc để có đủ điều kiện vay vốn là rất nhỏ nhoi. Qua 7 năm hoạt động mặc dù có những cơ chế bắt buộc nhưng nguồn vốn này chỉ đạt được 49 tỷ đồng. Ba là, về mặt tổ chức do mới thành lập nên chưa có được sự tín nhiệm từ phía khách hàng như các Ngân hàng Thương mại khác thực hiện nghiệp vụ huy động vốn từ lâu, có uy tín với khách hàng nên người gửi tiền tín nhiệm. 2.2.2. Tình hình cho vay 2.2.2.1. Kết quả cho vay trong thời gian 7 năm (1996 - 2002) Trong 7 năm qua công tác tín dụng của NHCSXH đã có rất nhiều cố gắng bám sát chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế và XĐGN của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của trung ương sát với thực tiễn cơ sở nhằm thực hiện cho vay đúng đối tượng, tiền đến tay người nghèo, đạt được hiệu quả trong công tác đầu tư.
 • 33. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 33 Phương thức cấp vốn tín dụng cho người nghèo với phương châm trực tiếp đến tận tay người nghèo thông qua tổ nhóm cũng là một đặc thù của NHCSXH nhằm tăng cường trách nhiệm trong những người vay vốn, thực hiện việc công khai và xã hội hoá công tác XĐGN, tăng cường sự kiểm tra giám sát của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể thông qua việc thành lập các tổ vay vốn, tổ tín chấp đứng ra để vay vốn cho người nghèo. Cho vay hộ nghèo là một nghiệp vụ hoàn toàn mới, đầy khó khăn và phức tạp vì hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng lại phải thực hiện theo những quy chế riêng chặt chẽ. Việc cho vay không chỉ đơn thuần là điều tra xem xét mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, có sự bình nghị xét duyệt công khai từ tổ nhóm. Như vậy, công tác cho vay muốn thực hiện được tốt thì ngay từ đầu phải thành lập được các tổ nhóm tại cơ sở, đặc biệt là việc chọn, bầu tổ trưởng phải là người có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với người nghèo và có uy tín với nhân dân, đồng thời phải tạo được tinh thần trách nhiệm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong tổ nhóm. Tóm lại, thông qua những vấn đề nêu trên rõ ràng nghiệp vụ cho vay đối với người nghèo khác hẳn nghiệp vụ cho vay thông thường. Đối tượng phục vụ là người nghèo, mục tiêu là nhằm xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy hộ nghèo được hưởng nhiều ưu đãi trong khi cho vay hơn là các đối tượng khác như: ưu đãi về lãi suất, ưu đãi về thời hạn, ưu đãi về thủ tục, về mức vốn tự có tham gia, về tín chấp... Nhờ có sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Chính phủ, của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... từ tỉnh tới huyện và các cơ sở đã giúp cho việc giải ngân vốn tín dụng đến hộ nghèo nhanh chóng, thuận lợi và thu được kết qủa tốt thể hiện trên các mặt sau: Thứ nhất: Qua 7 năm hoạt động NHCS đã triển khai, tổ chức thực hiện khối lượng công việc cực kỳ to lớn và khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu
 • 34. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 34 quốc gia về chương trình tín dụng hỗ trợ người nghèo, góp phần đáng kể vào thực hiện chương trình mục tiêu của Đảng, Nhà nước về XĐGN. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp nước ta liên tục bị thiên tai tàn phá nặng nề, năm 1997 cơn bão số 5 tàn phá trên diện rộng trong cả nước, lũ lụt miền trung 1999 và đồng bằng sông Cửu Long năm 2000, ngoài ra còn bị hạn hán thiên tai cục bộ xảy ra ở nhiều vùng trong cả nước gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân, hàng triệu hộ nông dân đang từ mức sống khá giả tụt xuống nghèo, thậm chí là đói. Trước tình hình đó NHCS đã tích cực khai thác các nguồn vốn, đẩy mạnh việc giải ngân cho các hộ nghèo vayvốn khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, ổn định sản xuất và đời sống. Bẩy năm qua, nếu trong 2 năm 1995 - 1996 chỉ có 400 ngàn hộ được vay vốn với số tiền là 1.608 ngàn tỷ đồng thì riêng năm 1997 đã cho 797 ngàn lượt hộ vay với số tiền là 1.094 ngàn tỷ đồng, năm 1998 cho 1.471 ngàn lượt hộ vay với số tiền lên tới 1.797 ngàn tỷ, từ năm 1999 và 2002 mỗi năm đều cho hàng triệu lượt hộ nghèo vay với số tiền trên 2.000 tỷ đồng một năm; đến 31/12/2002 NHCS đã cho vay với tổng doanh số là 15.230 tỷ đồng; doanh số thu nợ 8.214 tỷ đồng; dư nợ đến 31tháng 12 năm 2002 đạt 7.022 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 22.77%, dư nợ cho vay trung hạn tỷ trọng 77.23%. Số lượt hộ nghèo được vay vốn là 7.963 ngàn hộ và số hộ nghèo có dư nợ ngân hàng đến 31 tháng 12 năm 2002 là 2.760 ngàn hộ.. Dư nợ bình quân 1 hộ năm: 1996 là: 1.380 ngàn đồng; 1997 là: 1.410 ngàn đ; 1998 là: 1.510 ngàn đ; 1999 là: 1.670 ngàn đ; 2000 là: 1.880 ngàn đ; 2001 là 2.231 ngàn đồng đến 31/12/2003 bình quân một hộ nghèo được vay 2.5 triệu đồng. Bảng 2: Kết qủa cho vay của NHCSXH từ năm 1996 - 2002 Đơn vị: tỷ đồng CHỈ TIÊU Đơn vị tính 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tổng cộng 1-DSCVtrong năm tỷđồng 1.608 1.094 1.797 2.001 2.103 3244 2866 15.230
 • 35. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 35 2-DSTN trong năm tỷđồng 328 606 954 1.204 1.350 1.753 1.991 8.214 3-Dư nợ cuối năm tỷđồng 1.769 2.257 3.100 3.897 4.704 6.832 7.022 7.022 Trđó:-Nợ quá hạn tỷđồng 12,5 41 44,8 58 80 107 154 154 -% nợ quá hạn % 0,7 1,8 1,44 1,49 1,60 1.73 2.2 2.2 -Nợ khoanh tỷđồng 90 112 102 235 234 234 -Nợ chờ xử lý tỷđồng 13 67 25 25 4-Số hộ dư nợ 1000hộ 1.282 1.606 2.060 2.335 2.502 2.776 2.760 2760 Dư nợ B.quân 1 hộ tr.đồng 1,38 1,41 1,51 1,67 1,88 2.23 2.5 2.5 5-Số tổ dư nợ 1000tổ 185 189 197 208 228 229 229 6-Số lượt hộvayvốn 1000hộ 131 797 1.471 1.011 953 1220 761 4.632 7- Số hộ thoát nghèo (luỹ kế) 1000hộ 100 221 308 403 535 588 644 644 Nguồn:Báo cáo của ngân hàng Chính sách Xã hội Mức đầu tư cho một hộ ngày càng tăng lên, điều đó chứng tỏ việc cho vay ngày càng đáp ứng nhu cầu thực tế của các hộ nghèo, và càng khẳng định bước đi của NHCS Việt Nam là đúng đắn. Thông qua vay vốn NHCS đã có 644 ngàn hộ thoát khỏi nghèo đói, trong đó số hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo 79.505 hộ. Như vậy cứ bình quân 5.3 hộ vay vốn NHCS đã có 1 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo đói. Riêng hộ nghèo là dân tộc thiểu số cứ 8 hộ vay vốn có 1 hộ thoát nghèo. Tại các xã đặc biệt khó khăn có 69.097 hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo theo chuẩn mực của Bộ Lao động thương binh và Xã hội; hàng vạn hộ khác đang có điều kiện vươn lên trong một vài vụ sản xuất tới, góp phần to lớn vào việc giảm tỷ lệ hộ đói nghèo của nước ta. Dư nợ cho vay chủ yếu là các hộ nghèo ở ở vùng nông thôn để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm 88%, đầu tư vào lĩnh vực ngư diêm nghiệp chỉ chiếm 2,4%, ngành nghề thủ công chiếm 3,2%và các ngành nghề khác chiếm 6.4% Tốc độ tăng trưởng dư nợ qua các năm như sau: Năm 1996 tăng 262%; năm 1997 tăng 28%; năm 1998 tăng 37%; năm 1999 tăng 26%; năm 2000 tăng 32%, năm 2002 tăng 13%.
 • 36. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 36 Tốc độ tăng dư nợ bình quân chung của toàn quốc 7 năm qua là 26%/năm. Trong đó vùng có tốc độ tăng trưởng cao là Vùng đồng bằng sông Hồng32%/năm; vùng Trung du miền núi phía Bắc là 29%/năm, vùng Khu Bốn cũ 27%/năm. Các vùng khác như: vùng Duyên hải miền Trung 26%/năm; vùng Tây nguyên 13% năm; vùng Đông Nam Bộ 18%/năm; vùng đồng bằng sông Cửu Long 20%/năm. Thứ hai: Phát huy lợi thế mạng lưới rộng khắp, đội ngũ cán bộ có nghề, NHCS là tổ chức duy nhất trong thời gian qua thực hiện được tốt việc phân phối vốn và cho vay đều khắp tới các vùng miền trong cả nước. NHNo&PTNT là một NHTM quốc doanh duy nhất làm dịch vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo của NHNg trước đây, với lợi thế là một Ngân hàng lớn có gần 23.000 cán bộ viên chức được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ ngân hàng, có mạng lưới với gần 1.600 chi nhánh gồm: Các chi nhánh ngân hàng cấp tỉnh, cấp huyện và các chi nhánh ngân hàng cấp 4 đặt tại các vùng trung tâm cụm xã, không chỉ ở vùng đồng bằng, đô thị mà ngay cả vùng núi cao hải đảo, Tây nguyên, Nam bộ, những vùng sâu, vùng xa. Chính nhờ có lợi thế về cán bộ và mạng lưới các chi nhánh rộng lớn phân bổ đều trên mọi vùng lãnh thổ, NHNo&PTNT với vai trò làm dịch vụ cho NHCS, đã đảm bảo việc chuyển tải vốn và cho vay đến tận tay người nghèo đều khắp ở các vùng, miền, giúp các hộ nghèo thuận tiện trong giao dịch, vay trả với ngân hàng mà không một tổ chức nào có thể thực hiện tốt hơn. Điều đó được thể hiện qua số dư nợ cho vay hộ nghèo theo các vùng, miền dưới đây: Bảng 3: Dƣ nợ phân theo vùng kinh tế nhƣ sau Đơn vị: tỷ đồng Vùng 1996 1997 1998 1999 2000 2001 31/10 2002 1-Trung du MN phía Bắc 445 624 868 152 1.045 1.848 2.016
 • 37. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 37 2-Đồng bằng sông Hồng 255 374 606 761 922 1.188 1.294 3-Khu bốn cũ 311 360 514 639 804 1.134 1.277 4-Duyên hải miền Trung 201 270 333 402 499 691 782 5-Tây Nguyên 142 162 190 220 237 277 297 6-Miền đông Nam bộ 124 149 179 218 241 307 340 7-Đồng bằng Cửu Long 281 318 401 505 596 749 826 Nguồn:Báo cáo của ngân hàng Chính sách Xã hội Nhìn vào cơ cấu vốn đầu tư cho các vùng ta thấy số vốn đầu tư được phân bổ đều trên tất cả các vùng, miền trong cả nước theo mức độ tỷ lệ hộ đói nghèo của từng nơi. Tổng mức cho vay trong tất cả các vùng không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Nguồn vốn tập trung đầu tư cho các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi tập trung nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện khó khăn, tỷ lệ nghèo đói cao. Vùng Khu bốn cũ và Duyên hải miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu long nơi có nhiều đồng bào Khơ Me còn nghèo đói. Tuy nhiên các tỉnh này chưa tổ chức tốt công tác triển khai cho vay hộ nghèo như đồng bằng Bắc bộ, một mặt do sự chỉ đạo của cấp ủy, Chính quyền, mặt khác còn do điều kiện kinh doanh của NHNo & PTNT các tỉnh này thuận lợi, có thu nhập cao, đời sống cán bộ viên chức ổn định nên chưa tích cực triển khai dịch vụ này. Thứ ba: Tập trung đầu tư cho các hộ nghèo vùng sâu vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn, cho vùng đồng bào các dân tộc ít người tạo điều kiện để những người dân nghèo được thụ hưởng chính sách ưu đãi, có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống vươn lên hoà nhập cộng đồng, góp phần thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc của Đảng. Dư nợ cho vay hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 của Chính phủ là 1.222 tỷ đồng với 470 ngàn hộ dư nợ. Dư nợ cho vay hộ nghèo vùng III là 980 tỷ đồng với 386 hộ còn dư nợ. Dư nợ cho vay hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 1.308 tỷ đồng với
 • 38. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 38 557 ngàn hộ dư nợ, chủ yều là người dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, Hmông.... Thứ tư: Thực hiện Xã hội hoá công tác cho vay vốn hộ nghèo thông qua việc xây dựng tổ nhóm, kết hợp chặt chẽ giữa sự chỉ đạo của chính quyền kiểm tra giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện dân chủ công khai trong công tác cho vay của ngân hàng đã đem lại kết quả to lớn. Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN và phát triển các xã đặc biệt khó khăn, Đảng và Chính phủ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả về trí lực và vật lực rộng khắp ở các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội và từng cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, có kế hoạch triển khai tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, làm cho chương trình XĐGN không phải là trách nhiệm riêng của một ngành, một cấp nào mà là của toàn xã hội. Có thể nói, đó chính là thực hiện xã hội hoá công tác XĐGN. Quán triệt tư tưởng trên, NHCSXH trong quá trình hoạt động 7 năm đã đẩy mạnh việc xã hội hoá công tác cho vay hộ nghèo, thể hiện rõ trong quy trình nghiệp vụ: Cho vay không phải thế chấp tài sản (cho vay không có đảm bảo bằng tài sản) nhưng phải dựa trên cơ sở thiết lập các tổ vay vốn. Tổ vay vốn được thành lập gồm những hộ nghèo có cùng hoàn cảnh, sống gần nhau, cùng thôn xóm, có từ 03 đến 50 thành viên tự nguyện tham gia. Tổ có quy ước cộng động trách nhiệm về vay vốn, trả nợ Ngân hàng, việc bình xét đối tượng vay vốn một được thực hiện công khai trong nhân dân thông qua tổ nhóm, xét duyệt của ban XĐGN và UBND xã, phường, BĐD-HĐQT các huyện, quận, thị xã, giám sát của các đoàn thể xã hội. NHCSXH đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của nhiều tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng các tổ vay vốn. Điển hình là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh
 • 39. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 39 các cấp đã cùng với NHCSXH tổ chức xây dựng các tổ vay vốn của phụ nữ nghèo, tổ nông dân, tổ cựu chiến binh...ngoài ra các đoàn thể còn đứng ra tín chấp để vay vốn cho các hội viên, đoàn viên nghèo của mình, giúp họ cung cách làm ăn, quản lý vốn vay phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và giúp nhau trả nợ ngân hàng. Từ những việc làm thiết thực trên các tổ chức này đã thu hút được ngày càng đông số lượng hội viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt, xây dựng quy chế hoạt động của các tổ, thực hiện nhiều chương trình lồng ghép như vận động sinh đẻ có kế hoạch, nuôi con khoẻ dạy con ngoan, giúp đỡ nông dân nghèo... Đến 31/12/2002 toàn quốc có 229 ngàn tổ vay vốn với 3.078 ngàn hộ nghèo tham gia. Thông qua hoạt động của các tổ vay vốn đã góp phần cùng Ngân hàng đưa vốn vay trực tiếp đến tay người nghèo đúng đối tượng, thu nợ thu lãi đúng thời hạn, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh và đời sống, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay Ngân hàng. Mô hình tổ vay vốn có vị trí rất quan trọng, được xem như cánh tay kéo dài của NHCSXH trong việc chuyển tải vốn trực tiếp đến tay hộ nghèo. Tuy nhiên, thời kỳ đầu do khả năng tài chính còn hạn hẹp nên phần lớn các tổ vay vốn chưa được đào tạo nên hoạt động chỉ mang tính hình thức, chỉ nhóm họp khi vay vốn, tính cộng đồng trách nhiệm trong sử dụng vốn còn nhiều hạn chế. Từ năm 2000, công tác đào tạo tổ vay vốn đã được quan tâm đúng mức, kết quả đào tạo đã được đánh giá cao, tạo nhận thức sâu rộng về chính sách tín dụng hộ nghèo đối với các hộ dân, tăng thêm sự hiểu biết giữa Ngân hàng với hộ nghèo, nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay, phát hiện những vướng mắc trong chính sách và cơ chế điều hành, hạn chế tiêu cực có thể xảy ra. Các tỉnh làm tốt việc này là: Nghệ An 8.344 tổ với 111.452 hộ nghèo tham gia,Thanh Hoá 8.262 tổ gồm 152.500 hộ, Hoà Bình 7.212 tổ
 • 40. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 40 gồm 57.627 hộ, Hà Giang 9.109 tổ gồm 48.931 hộ, ĐakLak 5.975 tổ gồm 46.100 hộ...trong số này có tới 70% các tổ là do các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng NHCSXH thành lập, mỗi năm tăng từ 20 đến 30 ngàn tổ và số vốn vay do các tổ này quản lý không ngừng tăng trưởng. Như vậy, có thể nói rằng hoạt động tín dụng theo các dự án, tổ nhóm đã hỗ trợ tích cực cho ngân hàng trong việc cấp phát và thu hồi vốn, tiết kiệm được chi phí và bước đầu đã đem lại những kết quả đáng khích lệ thể hiện: Vốn đầu tư được bảo toàn và quay vòng vốn nhanh, giúp cho các hộ nông dân nghèo tăng được thu nhập, phát huy tinh thần tương thân, tương ái lẫn nhau, tự chủ vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo đói, xây dựng cho người nông dân nghèo có ý thức kỷ luật tín dụng, nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác và sòng phẳng trong quan hệ tín dụng mà không cần phải thế chấp. Tỷ lệ thu lãi bình quân của NHCS đạt từ 85%. Thứ năm: Tín dụng cho hộ nghèo đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, phát triển ngành nghề tạo thêm việc làm mới, tận dụng lao động nông nhàn, góp phần thực hiện phân công lại lao động trong nông thôn. Trước đây các hộ nghèo không được vay vốn vì không có tài sản thế chấp, vì mưu sinh họ phải chấp nhận vay nặng lãi của tư nhân bằng tiền, bằng thóc, bán lúa non...với lãi suất cắt cổ để bảo tồn sự sống, họ không có tiền mua vật tư, cây, con giống để thực hiện trồng trọt, chăn nuôi, phải lao động cật lực quanh năm để rồi đến mùa thu hoạch lại phải trả nợ trắng tay, lại đi vay, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn khiến họ trở thành những con nợ truyền kiếp. Nhiều hộ nghèo ngay đến ruộng đất là tư liệu sản xuất quý giá nhất, cơ bản nhất để đảm bảo ổn định cuộc sống cũng phải đem cầm cố hoặc bỏ hoang hoá vì không có tiền đầu tư, gây lãng phí lớn tài nguyên thiên nhiên, sức sản xuất xã hội suy giảm. Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động trong thời gian chưa dài,
 • 41. Ngô Thị Huyền Chuyên đề tốt nghiệp HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NHCSXH 41 nhưng NHCSXH đã phát triển nhiều mặt từ tổ chức điều hành đến công tác huy động nguồn vốn, mở rộng nghiệp vụ cho vay. Nguồn vốn đầu tư của ngân hàng các năm được tập trung cho phát triển kinh tế nông nghiệp từ 88%-90%, cho đánh bắt nuôi trồng thuỷ hải sản 3%-4%, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp 4-5%, dịch vụ buôn bán nhỏ 3%-4%. Số đông hộ nghèo được vay vốn đã thực sự tạo ra sức sản xuất mới trong nông nghiệp cả về năng suất, sản lượng, chất lượng hàng hoá. Nhiều nơi dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của chính quyền hộ nghèo đã tham gia vào trồng cây công nghiệp như mía, chè, cà phê, cây ăn quả, cải tạo hàng vạn ha vườn tạp thành vườn cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc và nuôi các loại con có giá trị kinh tế cao như bò sữa, ếch, cá, ba ba, tôm, chế biến nông sản nâng cao giá trị hàng nông sản. Nhiều ngành nghề truyền thống trước đây bị mai một do không có vốn nay được các gia đình khôi phục lại, nhiều nghề mới được mở thêm tạo việc làm cho nhiều con em hộ nghèo có thu nhập ổn định. - Nhiều hộ sử dụng vốn đem lại hiệu quả cao, mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo đói. Thứ sáu: Thực hiện việc đổi mới cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo có điều kiện thụ hưởng lợi ích, Ā

Related Documents