Khóa luận tốt nghiệp
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN....................................................................................
Khóa luận tốt nghiệp
2.2.3. Kết quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn
.....................................
Khóa luận tốt nghiệp
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là khóa luận tốt nghiệp của riêng em dưới sự hướng
dẫn của giáo viên...
Khóa luận tốt nghiệp
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu
nhà trường, các thầy c...
Khóa luận tốt nghiệp
BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
NHCSXH : Ngân hàng chính sách xã hội
HSSV : Học sinh sinh viên
XĐGN : Xóa đ...
Khóa luận tốt nghiệp
DANH MỤC BẢNG BIẾU
Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn của NHCSXH huyện Hóa Sơn qua các
năm..................
Khóa luận tốt nghiệp
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần...
Khóa luận tốt nghiệp
vay hộ nghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đề là hiệu quả vốn tín dụng
còn thấp làm ảnh hưởng đế...
Khóa luận tốt nghiệp
tượng chính sách có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho họ
thoát khỏi cảnh nghèo và...
Khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
1.1. Sự cần thiết phải hỗ trợ...
Khóa luận tốt nghiệp
Năm tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% là Thành phố Hồ Chí
Minh (0,01%), Bình Dương 0,005%, Đồ...
Khóa luận tốt nghiệp
Bên cạnh đó điều kiện tự nhiên không thuận lợi, số người cứu trợ đột
xuất hàng năm khá cao. Hàng năm ...
Khóa luận tốt nghiệp
+ Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao trong các vùng sâu, vùng xa, vùng núi
cao: Các vùng sâu, vùng xa, vùng n...
Khóa luận tốt nghiệp
Dù theo cách đánh giá nào đi nữa thì bộ phận dân chúng nghèo khổ ở
Việt Nam hiện nay còn khá lớn. Và ...
Khóa luận tốt nghiệp
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong cả nước trong thời kỳ hội
nhập thì nền kinh tế ở Hóa Sơn...
Khóa luận tốt nghiệp
- Gặp những rủi ro trong cuộc sống, người nghèo thường sống ở những
nơi hẻo lánh, xa trung tâm, giao ...
Khóa luận tốt nghiệp
- Phong tục, tập quán sinh hoạt và những truyền thống văn hóa của
người nghèo cũng tác động tới nhu c...
Khóa luận tốt nghiệp
những qui mô nhỏ ở những vùng nghèo, cho hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu
đãi, đồng thời cung cấp thô...
Khóa luận tốt nghiệp
giá trị hay hiện vật cho cá nhân hay tổ chức khác với thời hạn hoàn trả với
cùng mức lãi suất, cách t...
Khóa luận tốt nghiệp
1.2.1.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hộ nghèo:
Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, ...
Khóa luận tốt nghiệp
* Giúp người nghèo nâng cao với kiến thức tiếp cận với thị trường,
có điều kiện hoạt động sản xuất ki...
Khóa luận tốt nghiệp
- Tăng cường hiệu lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo
kinh tế ở địa phương.
- Tạo ra ...
Khóa luận tốt nghiệp
- Tín dụng cho hộ nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới, làm thay
đổi cuộc sống ở nông thôn, an sinh,...
Khóa luận tốt nghiệp
Số tiền vay bình quân một hộ: Chỉ tiêu này đánh giá mức đầu tư cho một
hộ nghèo ngày càng tăng lên ha...
Khóa luận tốt nghiệp
- Phương thức đầu tư chưa phong phú dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai
mục đích, không phát huy hiệu qu...
Khóa luận tốt nghiệp
phù hợp với tình hình của Việt Nam lại là vấn đề đáng quan tâm. Chính vì thế
cần phải vận dụng một cá...
Khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI
NHCSXH HUYỆN HÓA SƠN
2.1. Khái quát về NHCSXH huy...
Khóa luận tốt nghiệp
Trung ương đến địa phương, vốn điều lệ ban đầu là 5.000 tỷ đồng, thời hạn
hoạt động là 99 năm.
NHCSXH...
Khóa luận tốt nghiệp
- Năm 2009 được NHCSXH tỉnh xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ
tặng bằng khen.
- Từ năm 2004 đến nay,...
Khóa luận tốt nghiệp
+ Giám đốc: Ông Hoàng Văn Lộc, chịu trách nhiệm chung và trực tiếp
phụ trách:
Trực tiếp giải quyết nh...
Khóa luận tốt nghiệp
việc cụ thể cho cán bộ trong phòng, quyết toán công việc trong tháng, phân
xếp loại (ABC) để xếp lươn...
Khóa luận tốt nghiệp
* Sơ đồ tổ chức hệ thống kinh doanh
Phòng giao dịch huyện
Ủy ban nhân dân xã, phường
Tổ tiết kiệm vay...
Khóa luận tốt nghiệp
thực hiện nhiệm vụ bình xét các đối tượng hộ viên được vay vốn của Ngân
hàng, thực hiện thu lãi, đôn ...
Khóa luận tốt nghiệp
* Về cơ chế:
NHCSXH là một tổ chức tín dụng Nhà nước hoạt động vì mục tiêu Xóa
đói giảm nghèo không v...
Khóa luận tốt nghiệp
· Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quyết
định số 62/2004/QĐ – TTg ngày 16/...
Khóa luận tốt nghiệp
Ngoài ra NHCSXH Hóa Sơn còn thực hiện cho vay đến các khách hàng từ
nguồn vốn ngân sách địa phương. T...
Khóa luận tốt nghiệp
Khách hàng của NHCSXH nhiều người có trình độ văn hóa còn thấp nên
hiểu biết tiếp thu cơ chế chính sá...
Khóa luận tốt nghiệp
Trong cơ cấu vốn hoạt động của NHCSXH Huyện thì nguồn vốn của
Trung ương chiếm tỉ trọng lớn, cụ thể n...
Khóa luận tốt nghiệp
Tổ TK & VV bao gồm các tổ viên là các đối tượng thụ hưởng chính sách
cư trú trên một địa bàn dân cư t...
Khóa luận tốt nghiệp
nhưng năm 2011 công tác đào tạo tổ vay vốn đã được quan tâm đúng mực,
kết quả đào tạo đã được đánh gi...
Khóa luận tốt nghiệp
cho vay theo lãi suất ưu đãi).
- Việc huy động nguồn vốn trong cộng đồng người nghèo và các hình
thức...
Khóa luận tốt nghiệp
trưởng phải là người có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với người nghèo và
có uy tín với nhân dân...
Khóa luận tốt nghiệp
Bảng 2.2 Diễn biến dư nợ cho vay theo các chương trình qua 3 năm tại
NHCSXH huyện Hóa Sơn
(Đơn vị: Tr...
Khóa luận tốt nghiệp
Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2009 đạt 127.227 triệu đồng và cho đến
31/12/2010 là 143.971 triệu đồng,...
Khóa luận tốt nghiệp
. Nợ quá hạn 65 triệu chiếm tỷ lệ 1,5 % hoàn thành 95,27%.
. Dư nợ tăng so với năm 2009 là: 589 triệu...
Khóa luận tốt nghiệp
Dư nợ 31/12/2010: 2.712 hộ, số tiền: 15.493 triệu đồng, tăng so với năm
trước là: 1.634 triệu đồng, t...
Khóa luận tốt nghiệp
Tranh thủ nguồn tiền mặt tại đơn vị và Ngân hàng cấp trên chuyển về
PGD đã tiến hành giải ngân kịp th...
Khóa luận tốt nghiệp
Kết quả hoạt động tài chính 3 năm như sau:
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động tài chính qua các năm 2009 – 2...
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo
of 91

Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nang cao-hieu--qua-cho-vay-xoa-doi-giam-ngheo

 • 1. Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN..............................................................................................3 LỜI CẢM ƠN................................................................................................... 4 BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT................................................................5 DANH MỤC BẢNG BIẾU.............................................................................. 6 MỞ ĐẦU............................................................................................................7 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO............................................................................ 10 1.1. Sự cần thiết phải hỗ trợ vốn cho người nghèo......................................10 1.1.1.Tổng quan về đói nghèo........................................................................10 1.1.2. Tiêu chí đánh giá đói nghèo................................................................13 1.1.3. Nguyên nhân đói nghèo........................................................................14 1.1.4. Đặc tính của người nghèo....................................................................16 1.1.5. Sự cần thiết phải đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo.............................. 17 1.2. Tín dụng và hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo:................................18 1.2.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với hộ nghèo:........................ 18 1.2.2. Hiệu quả tín dụng đối với người nghèo:........................................... 22 1.3. Kinh nghiệm một số nước về nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo................................................................................................................ 25 1.3.1. Kinh nghiệm vay của một số nước..................................................... 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN HÓA SƠN......................................................................27 2.1. Khái quát về NHCSXH huyện Hóa Sơn:..............................................27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHCSXH huyện Hóa Sơn:... 27 2.1.2. Cơ cấu tổ chức :....................................................................................29 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCSXH huyện Hóa Sơn:.......36 2.2. Thực trạng và hiệu quả cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn:...................................................................................................................49 2.2.1. Sáu công đoạn trong uỷ thác cho vay qua tổ chức chính trị xã hội....49 2.2.2. Dư nợ cho vay hộ nghèo :.................................................................... 53
 • 2. Khóa luận tốt nghiệp 2.2.3. Kết quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn ...........................................................................................................................62 2.2.4. Những đổi mới trong công tác cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn................................................................................................64 2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay hộ nghèo.....................................................67 2.3.1. Hiệu quả kinh tế....................................................................................67 2.3.2. Hiệu quả về mặt xã hội........................................................................ 69 2.3.3. Một số tồn tại và nguyên nhân............................................................71 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO NHCSXH HUYỆN HÓA SƠN.................................................................................................................. 73 3.1. Phương hướng nhiệm vụ năm 2012.......................................................73 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo..... 74 3.2.1. Hoàn thiện mạng lưới hoạt động........................................................ 75 3.2.2. Giải pháp về huy động vốn..................................................................75 3.2.3. Giải pháp về tổ chức cho vay...............................................................77 3.2.4. Giải pháp thực hiện công tác kế toán ngân quỹ và các hoạt động khác.................................................................................................................. 78 3.2.5. Giải pháp khắc phục tồn tại:...............................................................78 3.2.6. Giải pháp nâng cao chất lượng giao dịch xã và kế hoạch đào tạo cán bộ, tập huấn nghiệp vụ............................................................................80 3.2.7. Kế hoạch kiểm tra................................................................................ 81 3.2.8. Hướng dẫn người nghèo vay vốn biết cách làm ăn...........................82 3.2.9. Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn ...........................................................................................................................83 3.2.10. Các giải pháp khác............................................................................. 83 3.3. Dự kiến tăng trưởng năm 2012..............................................................84 3.4. Đề xuất, kiến nghị....................................................................................87 KẾT LUẬN......................................................................................................89
 • 3. Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là khóa luận tốt nghiệp của riêng em dưới sự hướng dẫn của giáo viên T.S Nguyễn Thị Thanh. Các số liệu được sử dụng trong bài đều là các số liệu có thực có nguồn gốc rõ ràng và không sao chép từ bất kỳ từ nguồn tài liệu nào, nếu có vấn đề về khóa luận này em xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. Người thực hiện
 • 4. Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo trong khoa kinh tế của trường Đại Học Lương Thế Vinh, cùng với ban lãnh đạo, các cô chú anh chị phụ trách thực tập trong phòng tín dụng của NHCSXH huyện Hóa Sơn. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thanh Hoài đã hướng dẫn, giúp đỡ tận tình em trong suốt thời gian làm khóa luận để em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Sinh viên
 • 5. Khóa luận tốt nghiệp BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT NHCSXH : Ngân hàng chính sách xã hội HSSV : Học sinh sinh viên XĐGN : Xóa đói giảm nghèo UBND : Ủy Ban Nhân Dân HĐQT : Hội đồng quản trị TW : Trung ương TK & VV : Tiết kiềm và vay vốn BLĐ-TBXH : Lao động - Thương binh xã hội NSNN : Ngân sách Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHNo & PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NHNN : Ngân hàng Nhà nước SXKD : Sản xuất kinh doanh XKLĐ : Xuất khẩu lao động NS& VSMT : Nước sạch và vệ sinh môi trường
 • 6. Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIẾU Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn của NHCSXH huyện Hóa Sơn qua các năm................................................................................................................... 38 Bảng 2.2 Diễn biến dư nợ cho vay theo các chương trình qua 3 năm tại NHCSXH huyện Hóa Sơn.............................................................................. 43 Bảng 2.3: Kết quả hoạt động tài chính qua các năm 2009 – 2011...............48 Bảng 2.4 . Dư nợ cho vay theo vùng tại NHCSXH huyện Hóa Sơn............55 Bảng 2.5: Diễn biến dư nợ cho vay qua các tổ chức Chính trị – Xã hội giai đoạn 2009-2011................................................................................................61 Bảng 2.6: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ qua các năm2009 – 2011.......63 Bảng 2.7: Lãi suất cho vay hộ nghèo từ năm 2001 đến nay........................65
 • 7. Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa… đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Chính vì lẽ đó chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta, là mục tiêu quốc gia mà Nhà nước ta đang mong thực hiện. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là: Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002; Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 131/TTg thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội, trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo trước đây để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, sự nghiệp Xóa đói giảm nghèo vẫn đang còn ở phía trước, với nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp; trong đó, lĩnh vực tín dụng cho hộ nghèo nhiều vấn đề vẫn đang bức xúc như: Quy mô tín dụng chưa lớn, hiệu quả Xóa đói giảm nghèo còn chưa cao, hoạt động của NHCSXH chưa thực sự bền vững.v.v… Những vấn đề trên là phức tạp, nhưng chưa có mô hình thực tiễn và chưa được nghiên cứu đầy đủ. Để giải quyết tốt vấn đề nghèo đói ở Việt Nam nói chung và tín dụng cho hộ nghèo nói riêng, đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách có hệ thống, khách quan và khoa học, phải có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước cũng như toàn xã hội. Trong quá trình cho
 • 8. Khóa luận tốt nghiệp vay hộ nghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đề là hiệu quả vốn tín dụng còn thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng phục vụ người nghèo. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng được nâng cao nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, đồng thời người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói là một vấn đề được cả xã hội quan tâm, tại NHCSXH Việt Nam nói chung và NHCSXH tỉnh An Giang - Chi nhánh huyện Hóa Sơn nói riêng đang là câu hỏi được đặt ra cho thực tiễn hiện nay. Thực hiện phương châm giáo dục của Đảng “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội ”. Vì vậy, thực tập tốt nghiệp là một phần của chương trình đào tạo. Sau mỗi khóa học, mỗi học sinh có một thời gian thực tập, tạo cho học sinh có cơ hội hiểu biết hoạt động của Ngân hàng, củng cố, nâng cao nhận thức sâu sắc về lý luận cơ bản, về những nghiệp vụ tiền tệ tín dụng thanh toán và kế toán Ngân hàng. Đồng thời qua quá trình thực tập sẽ giúp cho học sinh làm quen với thực tế để rèn luyện tư cách, tác phong trong công tác, có khả năng thích ứng nhanh chóng công việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Qua thời gian thực tập tại NHCSXH tỉnh An Giang - Chi nhánh huyện Hóa Sơn và tìm hiểu nhu cầu, thực trạng về cho vay xóa đói giảm nghèo đồng thời với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn T.S Nguyễn Thị Thanh Hoài nên em lựa chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang - Chi nhánh huyện Hóa Sơn" làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Nhằm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề trong hoạt động cho vay người nghèo. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở xem xét tình hình tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn trong thời gian qua để tìm ra những mặt đạt được và những mặt hạn chế còn tồn tại của hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay, giúp những người nghèo và các đối
 • 9. Khóa luận tốt nghiệp tượng chính sách có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho họ thoát khỏi cảnh nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn. Trên cơ sở xem xét đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng cho vay của Ngân hàng. + Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung nghiên cứu: Đề tài xem xét các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và đi sâu vào phân tích hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn. Về không gian: Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn huyện Hóa Sơn. Về thời gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu trong thời gian 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng tổng hợp các phương pháp lý luận kết hợp với thực tiễn; tổng hợp, phân tích số liệu thực tế đã thu thập được tại NHCSXH tỉnh An Giang – Chi nhánh huyện Hóa Sơn và kết quả của những nghiên cứu trước đây. 5. Kết cấu khóa luận: Khóa luận có kết cấu gồm 3 chương: - Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng cho vay xóa đói giảm nghèo. - Chương II: Thực trạng hiệu quả cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn. - Chương III: Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn.
 • 10. Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1. Sự cần thiết phải hỗ trợ vốn cho người nghèo 1.1.1.Tổng quan về đói nghèo Xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn, một quyết sách lớn, là sự quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước trong những thập kỷ qua. Xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thành tựu 20 năm đổi mới đã ảnh hưởng ngày càng sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng và bước vào một giai đoạn phát triển mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế tới phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tuy vậy, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm các nước nghèo của thế giới. Tỷ lệ hộ đói nghèo của Việt Nam còn khá cao. Sáng ngày 30/5/2011, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2010. Theo đó, cả nước hiện có trên 4,6 triệu hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo. Theo đó, tổng số hộ nghèo cả nước là 3.055.566 hộ, hộ cần nghèo là 1.612.381 hộ. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 9,45% năm 2010. Dựa trên số liệu báo cáo tại hội nghị thì cả nước có 81 huyện nghèo thuộc 25 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, trong số đó có 54 huyện nghèo theo Nghị quyết 30A năm 2008 và Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với 50,01%; 3 tỉnh tỷ lệ hộ nghèo từ trên 40% đến dưới 50% là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang.
 • 11. Khóa luận tốt nghiệp Năm tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% là Thành phố Hồ Chí Minh (0,01%), Bình Dương 0,005%, Đồng Nai 1,45%, Bà Rịa-Vũng Tàu 4,35%, Hà Nội 4,97 %. Mặc dù vậy, nhiều hộ gia đình vừa thoát nghèo vẫn rất dễ rơi trở lại vào cảnh nghèo đói. + Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập bấp bênh: Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công to lớn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, tuy nhiên cũng cần thấy rằng, những thành tựu này vẫn còn rất mong manh. Thu nhập của một bộ phận lớn dân cư vẫn nằm giáp ranh mức nghèo, do vậy chỉ cần những điều chỉnh nhỏ về chuẩn nghèo, cũng làm họ rơi xuống ngưỡng nghèo và làm tăng tỷ lệ hộ nghèo. Phần lớn thu nhập của người nghèo từ nông nghiệp. Với điều kiện nguồn lực rất hạn chế (đất đai, lao động, vốn), thu nhập của người nghèo rất bấp bênh và dễ bị tổn thương trước những đột biến trước những biến đổi của mổi gia đình và cộng đồng. Nhiều gia đình tuy mức thu nhập trên ngưỡng nghèo nhưng vẫn giáp ranh với ngưỡng nghèo đói vì vậy khi có giao động về thu nhập cũng làm họ rơi xuống ngưỡng nghèo. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cũng tạo nên khó khăn cho người nghèo. + Nghèo đói tập trung ở các vùng có điều kiện khó khăn: Đa số người nghèo sống trong vùng có điều kiện tài nguyên thiên nhiên rất nghèo nàn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc ở các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung...... do sự biến động của thời tiết (bão, lụt, hạn hán) khiến cho các điều kiện sống, đặc biệt sự kém phát triển về cơ sở hạ tầng của các vùng nghèo đã làm cho các vùng này càng tách biệt với các vùng khác.
 • 12. Khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó điều kiện tự nhiên không thuận lợi, số người cứu trợ đột xuất hàng năm khá cao. Hàng năm số hộ tái nghèo trong tổng số hộvừa thoát nghèo vẫn còn lớn. + Đói nghèo tập trung trong khu vực nông thôn: Đói nghèo là hiện tượng phổ biến ở nông thôn với 90% số người nghèo sinh sống ở nông thôn. Trên 80% số người nghèo là nông dân, trình độ tay nghề thấp, ít khả năng tiếp cận với nguồn lực trong sản xuất. +Nghèo đói trong khu vực thành thị: Trong khu vực thành thị, tuy tỷ lệ nghèo đói thấp hơn và mức sống trung bình cao hơn mức chung cả nước, nhưng mức độ cải thiện đời sông không đều. Đa số người nghèo thành thị làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chủ sở hữu trong khu vực Nhà nước dẫn đến dư thừa lao động, mất việc làm của một bộ phận người lao động ở khu vực này, làm điều kiện sống của họ càng thêm khó khăn hơn. Người nghèo thành thị phần lớn sống ở nơi cơ sở hạ tầng thấp kém, khó có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ cơ bản (nước sạch, vệ sinh môi trường, ánh sáng, thu gom rác thải…). Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa làm tăng số lượng người di cư tự do từ các vùng nông thôn dến thành thị, chủ yếu là trẻ em và người trong độ tuổi lao động. Do số lượng quá đông nên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Họ ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội và phải chi trả cho các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục ở mức cao hơn so với người dân bình thường. Ngoài ra, đói nghèo còn chiếm tỷ lệ cao trong các nhóm đối tượng xã hội khác như những người không nghề nghiệp, người thất nghiệp, người lang thang và những người bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội (mại dâm, nghiện hút, cờ bạc ...).
 • 13. Khóa luận tốt nghiệp + Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao trong các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao: Các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc ít người sinh sống có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Đây là những vùng có điều kiện sống khó khăn, địa lý cách biệt, khả năng tiếp cận với các điều kiện sản xuất và dịch vụ còn hạn chế, cơ sở hạ tầng kém phát triển. + Tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt khá cao ở những nhóm dân tộc ít người: Trong thời gian qua Chính phủ đã đầu tư và hỗ trợ tích cực, nhưng đời sống của cộng đồng dân tộc ít người vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập. Mặc dù dân tộc ít người chỉ chiếm 14% tổng dân cư xong lại chiếm khoảng 20% trong tổng số người nghèo. 1.1.2. Tiêu chí đánh giá đói nghèo Chuẩn nghèo Việt Nam là một tiêu chuẩn để đo lường mức độ nghèo của các hộ dân tại Việt Nam. Chuẩn này khác với chuẩn nghèo bình quân trên thế giới. Đại diện của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, số liệu thống kê trên dựa theo tiêu chuẩn mới, cụ thể: Thu nhập hàng tháng của hộ gia đình nghèo là 400.000 đồng trở xuống ở nông thôn và 500.000 đồng trở xuống ở thành thị. Cho đến năm 2009, theo chuẩn nghèo, của thủ tướng chính phủ Việt Nam 170/2005/QĐ-TTg ký ngày 08 Tháng 07 năm 2005 về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 cả nước Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu hộ nghèo, đạt tỷ lệ 11% dân số. Và cho đến năm 2011, theo chuẩn nghèo mới, cả nước Việt Nam hiện có khoảng 3 triệu hộ nghèo. Theo chuẩn trên, nhiều hộ nghèo thoát nghèo nhưng vẫn không đủ sống và do đời sống khó khăn nên rất nhiều người muốn còn được thuộc diện nghèo mãi để còn nhận các khoản hỗ trợ như vay vốn ưu đãi.
 • 14. Khóa luận tốt nghiệp Dù theo cách đánh giá nào đi nữa thì bộ phận dân chúng nghèo khổ ở Việt Nam hiện nay còn khá lớn. Và có nhiều nguyên nhân khác nhau phải đứng trên nguyên nhân của từng hộ gia đình thì mới có biện pháp hỗ trợ hiệu quả. 1.1.3. Nguyên nhân đói nghèo “ Nghèo là thực trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người, mà những nhu cầu này được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong tục tập quán của địa phương ”. Nghèo không chỉ đơn giản là mức thu nhập thấp mà còn thiếu thốn trong việc tiếp cận dịch vụ, như giáo dục, văn hóa, thuốc men, không chỉ thiếu tiền mặt, thiếu những điều kiện tốt hơn cho cuộc sống mà còn thiếu thể chế kinh tế thị trường hiệu quả, trong đó có các thị trường đất đai, vốn và lao động cũng như các thể chế nhà nước được cải thiện có trách nhiệm giải trình và vận hành trong khuôn khổ pháp lý minh bạch cũng như một môi trường kinh doanh thuận lợi. Mức nghèo còn là tình trạng đe dọa bị mất những phẩm chất quý giá, đó là lòng tin và lòng tự trọng. Nghèo đói là hậu quả đan xen của nhiều nhóm các yếu tố, nhưng chung qui thì có thể chia đói nghèo của nước ta theo các nhóm sau: 1.1.3.1. Nhóm nguyên nhân do môi trường tự nhiên; kinh tế - xã hội Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã tác động sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình nghèo, ở những vùng khí hậu khắc nghiệt: Thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, đất đai cằn cỗi, diện tích đất canh tác ít, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thiếu cơ sở hạ tầng hoặc là không có là những vùng có nhiều hộ nghèo đói nhất. 1.1.3.2. Nhóm nguyên nhân do bản thân hộ nghèo
 • 15. Khóa luận tốt nghiệp Cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong cả nước trong thời kỳ hội nhập thì nền kinh tế ở Hóa Sơn cũng có nhiều bước phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, thành phần dân cư chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. - Thiếu vốn sản xuất: Các tài liệu điều tra cho thấy đây là nguyên nhân chủ yếu. Nông dân thiếu vốn thường rơi vào vòng luẩn quẩn, sản xuất kém, làm không đủ ăn, phải đi thuê, phải đi vay để đảm bảo cuộc sống tối thiểu hằng ngày. Có thể nói: Thiếu vốn sản xuất là một lực cản lớn nhất hạn chế sự phát triển của sản xuất và nâng cao đời sống của các hộ gia đình nghèo. Kết quả điều tra xã hội học về nguyên nhân đói nghèo của các hộ nông dân ở nước ta năm 2009 cho thấy: Thiếu vốn chiếm khoảng 70% - 90% tổng số hộ được điều tra. - Thiếu kinh nghiệm và kiến thức làm ăn: Phương thức canh tác cổ truyền đã ăn sâu vào tiềm thức, sản xuất tự cung tự cấp là chính, thường sống ở những nơi hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn, con cái thất học. Những khó khăn đó làm cho hộ nghèo không thể nâng cao trình độ dân trí, không có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào canh tác, thiếu kinh nghiệm và trình độ sản xuất kinh doanh dẫn đến năng suất thấp, không hiệu quả. - Bệnh tật và sức khỏe yếu kém cũng là yếu tố đẩy con người vào đói nghèo trầm trọng. - Đất đai canh tác ít, tình trạng không có đất canh tác đang có xu hướng tăng lên. - Thiếu việc làm, không năng động tìm việc làm, lười biếng, mặt khác do hậu quả của chiến tranh làm cho nhiều người mất sức lao động, nhiều phụ nữ bị góa phụ dẫn đến thiếu lao động hoặc thiếu lao động trẻ, khỏe có khả năng đảm nhiệm những công việc nặng nhọc.
 • 16. Khóa luận tốt nghiệp - Gặp những rủi ro trong cuộc sống, người nghèo thường sống ở những nơi hẻo lánh, xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ hoặc tiêu thụ với giá rẽ. 1.1.3.3. Nhóm nguyên nhân do sự biến động của nền kinh tế Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu vừa trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài và gian khổ, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, ruộng đồng bị bỏ hoang, bom mìn, nguồn nhân lực chính của các hộ gia đình bị sút giảm do mất mát trong chiến tranh, thương tật, hoặc phải xa gia đình để tham gia chiến tranh, học tập cải tạo trong một thời gian dài. Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta luôn có nhiều biến động đẩy tình hình kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ nền kinh tế Việt Nam làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh khiến cho Nhà nước luôn phải đưa ra những chính sách vĩ mô và chính sách cải cách (tự do hóa thương mại, cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách nền kinh tế…) khiến cho nhiều doanh nghiệp bị phá sản, nhiều công nhân mất việc đã gặp khó khăn trong việc tìm việc làm mới và buộc họ phải gia nhập đội ngũ người nghèo đói. 1.1.4. Đặc tính của người nghèo Người nghèo thường có những đặc điểm tâm lý và nếp sống được thể hiện: - Người nghèo thường rụt rè, tự ti, ít tiếp xúc, phạm vi giao tiếp hẹp. Bị hạn chế về khả năng nhận thức và kỹ năng sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, người nghèo thường tổ chức sản xuất theo thói quen, chưa biết mở mang nghành nghề và chưa có điều kiện tiếp xúc với thị trường. Do đó sản xuất mang nặng tính tự cung, tự cấp.
 • 17. Khóa luận tốt nghiệp - Phong tục, tập quán sinh hoạt và những truyền thống văn hóa của người nghèo cũng tác động tới nhu cầu tín dụng. - Người nghèo thường sử dụng vốn vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu hoặc là những ngành nghề thủ công buôn bán nhỏ. Do vậy mà nhu cầu vốn thường mang tính thời vụ. 1.1.5. Sự cần thiết phải đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo Đói nghèo là hiện tượng phổ biến của nền kinh tế thị trường và tồn tại khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển, đặc biệt đối với nước ta quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường, xuất phát điểm nghèo nàn lạc hậu tình trạng đói nghèo càng không tránh khỏi, thậm chí trầm trọng và gay gắt. Như vậy, hỗ trợ người nghèo trước hết là mục tiêu của xã hội. Xóa đói giảm nghèo sẽ được hạn chế các yếu tố tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Người nghèo được hỗ trợ để tự vươn lên, tạo thu nhập, từ đó làm tăng sức mua, khuyến khích sản xuất phát triển. Chính vì vậy, quan điểm cơ bản của chiến lượt phát triển xã hội mà Đảng ta đã đề ra là phát triển kinh tế ,ổn định và công bằng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cân bằng, dân chủ văn minh. Tóm lại, hỗ trợ người nghèo là một tất yếu khách quan. Xuất phát từ lý do của sự đói nghèo có thể khẳng định một điều: Mặc dù kinh tế đất nước có thể tăng trưởng nhưng nếu không có chính sách và chương trình riêng về xóa đói giảm nghèo thì các hộ gia đình nghèo thoát ra khỏi đói nghèo được. Chính vì vậy, Chính phủ đã đề ra những chính sách đặc biệt trợ giúp người nghèo, nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa giàu và nghèo.Tất nhiên Chính phủ không phải tạo ra cơ chế bao cấp mà tạo ra cơ hội cho hộ nghèo vươn lên bằng những chính sách và giải pháp. Cụ thể là: - Điều tra, nắm bắt được tình trạng hộ nghèo và thực hiện nhiều chính sách đồng bộ: Tạo việc làm, giao chuyển kĩ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng với
 • 18. Khóa luận tốt nghiệp những qui mô nhỏ ở những vùng nghèo, cho hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để họ có thể tiếp cận với thị trường và hòa nhập với cộng đồng. - Tiếp tục triển khai và mở rộng Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo của Thủ tướng chính phủ. Hàng năm, Chính phủ dành ra một tỷ lệ trong tổng chi ngân sách để bổ sung quĩ cho vay xoá đói giảm nghèo. - Kết hợp chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: Chương trình khuyến nông, chương trình phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, chương trình nước sạch nông thôn, dân số kế hoạch hóa gia đình, xóa mù chữ. - Thực hiện một số chính sách khuyến khích và giúp đỡ hộ nghèo như: Miễn giảm thuế, viện phí, học phí đối với hộ nghèo không còn có khả năng tạo ra thu nhập. Nhà nước trợ cấp hàng tháng và vận động các tổ chức đoàn thể quần chúng, các nhà hảo tâm giúp đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau. - Mở rộng sự hợp tác quốc tế với các tổ chức Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ để giúp đỡ lẫn nhau về nguồn lực và trao đổi kinh nghiệm. -Thực tế cho thấy có rất nhiều hình thức hỗ trợ để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo nhưng hình thức tín dụng có hoàn trả là có hiệu quả hơn cả. Để thấy được tính ưu việt của nó chúng ta hãy đi tìm hiểu vai trò của kênh tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo. 1.2. Tín dụng và hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo: 1.2.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với hộ nghèo: Về bản chất, tín dụng là quan hệ vay mượn lẫn nhau và hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong một khoản thời gian nhất định đã được thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay. Hay nói cách khác, tín dụng là một phạm trù kinh tế, trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng một khối lượng lớn
 • 19. Khóa luận tốt nghiệp giá trị hay hiện vật cho cá nhân hay tổ chức khác với thời hạn hoàn trả với cùng mức lãi suất, cách thức vay mượn... Tín dụng ra đời tồn tại và phát triển cùng với nền sản xuất hàng hóa. Trong điều kiện nền kinh tế còn tồn tại song song hàng hóa và quan hệ hàng hóa tiền tệ thì sự tồn tại của tín dụng là một tất yếu khách quan. 1.2.1.1. Khái niệm tín dụng đối với hộ nghèo: Tín dụng đối với hộ nghèo là những khoản tín dụng chỉ dành riêng cho những người nghèo, có sức lao động, nhưng thiếu vốn để phát triển sản xuất trong một thời gian nhất định phải hoàn trả số tiền gốc và lãi, tùy theo từng nguồn có thể hưởng theo lãi suất ưu đãi khác nhau nhằm giúp người nghèo mau chóng vượt qua nghèo đói vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng. 1.2.1.2. Đặc điểm tín dụng đối với hộ nghèo: Tín dụng đối với người nghèo hoạt động theo các mục tiêu nguyên tắc, điều kiện riêng, khác với các loại hình tín dụng của các Ngân hàng thương mại mà nó chứa đựng những yếu tố cơ bản sau: * Mục tiêu tín dụng: Tín dụng đối với hộ nghèo nhằm vào việc giúp những người nghèo đói có vốn sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, không vì mục đích lợi lợi nhuận. * Nguyên tắc cho vay: Cho vay hộ nghèo có sức lao động nhưng thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Hộ nghèo vay vốn phải là những hộ được xác định theo chuẩn mực nghèo đói được công bố trong từng thời kỳ. Thực hiện cho vay có hoàn trả (cả gốc và lãi) theo kỳ hạn đã thỏa thuận. * Điều kiện cho vay: Tùy theo nguồn vốn, thời kỳ khác nhau, địa phương khác nhau có thể qui định các điều kiện cho phù hợp với thực tế. Nhưng một trong những điều kiện cơ bản nhất của tín dụng đối với hộ nghèo đó là: Khi vay vốn không phải thế chấp tài sản. * Về phương thức cho vay: · Cho vay trực tiếp · Cho vay ủy thác qua các tổ chức Chính trị - xã hội.
 • 20. Khóa luận tốt nghiệp 1.2.1.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hộ nghèo: Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, có nguyên nhân cơ bản và chủ yếu là do thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn. Vốn, kĩ thuật, kiến thức làm ăn là chìa khóa để thoát nghèo. Do không đáp ứng đủ vốn nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn, làm không đủ ăn, phải đi làm thuê, vay nặng lãi,cầm cố ruộng đất mong được đảm bảo cuộc sống tối thiểu hàng ngày, nhưng nguy cơ nghèo đói vẫn thường xuyên đe dọa. Mặt khác do thiếu kiến thức làm ăn nên họ chậm đổi mới tư duy làm ăn, bảo thủ với phương thức làm ăn truyền thống, sản phẩm sản xuất ra kém hiệu quả. Thiếu kiến thức và kỹ thuật là lực cản làm hạn chế tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Khi giải quyết được vốn cho người nghèo có tác động hiệu quả thiết thực. * Là động lực giúp người nghèo vượt qua nghèo đói Người nghèo đói do nhiều nguyên nhân: Già, yếu, ốm, đau, không có sức lao động, lười lao động, thiếu kiến thức trong sản xuất, do điều kiện tự nhiên bất lợi, thiếu vốn… trong thực tế bản chất những người nông dân là cần cù, tiết kiệm, nhưng nghèo đói là do thiếu vốn để sản xuất, thâm canh, kinh doanh. Vì vậy vốn đối với họ là điều kiện tiên quyết, là động lực đầu tiên giúp họ vượt qua khó khăn thoát nghèo. Khi có vốn trong tay,với bản chất cần cù họ sẽ tăng thu nhập, cải thiện đời sống. * Tạo điều kiện cho người nghèo không phải vay nặng lãi, hiệu quả hoạt động kinh tế được nâng cao. Những người nghèo đói do hoàn cảnh bắt buộc để tiếp tục duy trì cuộc sống họ bằng lòng đi vay nặng lãi với mức lãi suất cao. Chính vì thế, khi nguồn vốn tín dụng đến tận tay người nghèo với số lượng lớn thì không còn thị trường cho các chủ cho vay nặng lãi.
 • 21. Khóa luận tốt nghiệp * Giúp người nghèo nâng cao với kiến thức tiếp cận với thị trường, có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Cung ứng vốn người nghèo theo chương trình, với mục tiêu đầu tư cho sản xuất kinh doanh để xóa đói giảm nghèo thông qua kênh tín dụng thu hồi vốn và lãi đã bắt buột người vay phải có tính toán để hiệu quả kinh tế cao. Để làm được điều đó họ phải học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích lũy kinh nghiệm. Sản phẩm làm ra được trao đổi trên thị trường làm cho họ tiếp cận được với nền kinh tế thị trường một cách trực tiếp. * Góp phần trực tiếp vào cơ cấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện lại phân công lao động trên xã hội. Với nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Điều này đòi hỏi phải có một lượng lớn vốn thực hiện được khuyến nông, lâm, ngư… những người nghèo phải được đầu tư vốn mới có khả năng thực hiện được. Như vậy, thông qua công tác tín dụng đẩu tư cho những người nghèo, đã trực tiếp góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo ra các ngành nghề, dịch vụ mới trong nông nghiệp đã góp phần trực tiếp vào cơ cấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện lại phân công lao động trên xã hội. * Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới Xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp các ngành. Tín dụng cho người nghèo thông qua các qui định về mặt nghiệp vụ, cụ thể của nó như việc bình xét công khai những người được vay vốn, việc thực hiện các tổ tương trợ cho vay vốn, tạo ra sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị xã hội, của cấp ủy, của chính quyền đã có tác dụng:
 • 22. Khóa luận tốt nghiệp - Tăng cường hiệu lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế ở địa phương. - Tạo ra sự gắn bó giữa hội viên, đoàn viên với các tổ chức hội, đoàn thể của mình thông qua việc hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý kinh tế gia đình, quyền lợi tổ chức hội thông qua việc vay vốn. - Thông qua các tổ chức tương trợ tạo điều kiện để những người vay vốn có hoàn cảnh gần gũi, nêu cao tính tương thân tương ái, giúp đỡ lẩn nhau tăng cường tình làng, nghĩa xóm tạo niềm tin ở dân đối với Đảng, Nhà nước. - Kết quả phát triển kinh tế đã làm thay đổi đời sống kinh tế ở nông thôn, an ninh trật tự, an toàn xã hội phát triển tốt, hạn chế những mặt tiêu cực tạo ra bộ mặt mới trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn. 1.2.2. Hiệu quả tín dụng đối với người nghèo: 1.2.2.1. Hiệu quả tín dụng là một khái niệm tổng hợp bao hàm ý nghĩa toàn diện về kinh tế chính trị xã hội. Có thể hiểu hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo là sự thỏa mãn nhu cầu về sử dụng vốn giữa chủ thể Ngân hàng và người vay vốn, những lợi ích kinh tế xã hội thu được đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng . Xét về mặt kinh tế: - Tín dụng hộ nghèo giúp người nghèo thoát nghèo sau một quá trình xóa đói giảm nghèo cuộc sống đã khá lên và mức thu nhập đã ở trên chuẩn nghèo, có khả năng vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo, giải quyết công ăn, việc làm, giải quyết tốt mối quan hệ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế. - Giúp người dân xác định rõ trách nhiệm của mình trong quan hệ vay mượn, khuyến khích người nghèo sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh tạo thu nhập để trả nợ Ngân hàng. Xét về mặt xã hội:
 • 23. Khóa luận tốt nghiệp - Tín dụng cho hộ nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi cuộc sống ở nông thôn, an sinh, trật tự an toàn xã hội phát triển tốt hạn chế được những mặt tiêu cực. - Tăng cường sự gắn bó giữa các hội viên với các tổ chức hội, đoàn thể của mình thông qua việc hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật sản xuất. Nêu cao tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau,tăng cường tình làng nghĩa xóm. - Thông qua công tác tín dụng đẩu tư cho những người nghèo, đã trực tiếp góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo ra các ngành nghề, dịch vụ mới trong nông nghiệp đã góp phần trực tiếp vào cơ cấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện lại phân công lao động trên xã hội. 1.2.2.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả tín dụng hộ nghèo Chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng là hai chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Hai chỉ tiêu này có điểm giống nhau đều là chỉ tiêu phản ánh lợi ích do vốn tín dụng mang lại cho khách hàng và Ngân hàng về mặt kinh tế. Nhưng hiệu quả tín dụng mang tính cụ thể và tính toán được giữa lợi ích thu được với chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư tín dụng thông qua các chỉ tiêu: Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng: Chỉ tiêu này cho biết số hộ nghèo đã được sử dụng vốn tín dụng ưu đãi trên tổng số hộ nghèo. Đây là chỉ tiêu đánh giá về số lượng, chỉ tiêu này được tính lũy kế từ hộ vay đầu tiên đến hết kỳ cần báo cáo kết quả: Tổng số lượt hộ nghèo được vay vốn = Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay đến cuối kỳ trước + Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay trong kỳ báo cáo. Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn: Chỉ tiêu đánh giá về mặt lượng của công tác tín dụng. Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn = Tổng số hộ nghèo được vay vốn x 100 Tổng số hộ nghèo có trong danh sách
 • 24. Khóa luận tốt nghiệp Số tiền vay bình quân một hộ: Chỉ tiêu này đánh giá mức đầu tư cho một hộ nghèo ngày càng tăng lên hay giảm xuống, điều đó chứng tỏ việc cho vay có đáp ứng được nhu cầu thực tế của các hộ nghèo hay không Số tiền cho vay bình quân một hộ = Dư nợ cho vay đến thời điểm báo cáo Tổng số hộ còn dư nợ đến thời điểm báo cáo Số hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo: Là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá hiệu quả của công tác tín dụng đối với hộ nghèo. Hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo là những hộ có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn mực nghèo đói hiện hành. Tổng số hộ đã thoát khỏi ngưỡng nghèo = Số hộ nghèo trong danh sách đầu kỳ - Số hộ nghèo trong danh sách cuối kỳ - Số hộ nghèo trong danh sách di cư đi nơi khác + Số hộ nghèo mới vào trong kỳ 1.2.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo Hoạt động tín dụng đối với người nghèo có tính rủi ro cao, ngoài những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, dịch bệnh, bão lụt, hạn hán… còn do bản thân hộ nghèo như: - Thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm, chất lượng sản phẩm thấp khó tiêu thụ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư. - Do cơ sở hạ tầng kém phát triển ở vùng sâu, vùng xa. - Vốn tín dụng Ngân hàng chưa đồng bộ nên với các giải pháp khuyến nông, lâm, ngư, lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội đối với nông nghiệp nông thôn còn gặp nhiều khó khăn nên điều kiện nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay còn nhiều tồn tại. - Việc xác định đối tượng hộ nghèo vay vốn còn nhiếu bất cập.
 • 25. Khóa luận tốt nghiệp - Phương thức đầu tư chưa phong phú dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích, không phát huy hiệu quả, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư vốn. 1.3. Kinh nghiệm một số nước về nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 1.3.1. Kinh nghiệm vay của một số nước 1.3.1.1. Kinh nghiệm cho vay xóa đói giảm nghèo của Thái Lan Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng (BAAC) là Ngân hàng thương mại quốc doanh do Chính phủ thành lập. Hàng năm được Chính phủ tài trợ vốn để hỗ trợ vốn thực hiện chương trình: hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo. Những người có mức thu nhập dưới 1.000 Bath/ năm và những người nông dân có ruộng thấp hơn mức trung bình trong khu vực thì ngân hàng cho vay mà không cần phải thế chấp tài sản, chỉ cần thế chấp bằng sự cam kết đảm bảo của nhóm, tổ hợp tác sản xuất. Lãi suất cho vay đối với hộ nông dân nghèo thường được giảm từ 1- 3%/năm. Chính phủ qui định các NHTM khác phải dành 20% số vốn huy động được để cho người nghèo vay vốn. 1.3.1.2. Kinh nghiệm cho vay xóa đói giảm nghèo của Malaysia Trên thị trường chính thức hiện nay của Malaysia, việc cung cấp tín dụng cho người nghèo chủ yếu do Ngân hàng Nông nghiệp Malaysia đảm nhận. Đây là NHTM quốc danh được Chính phủ thành lập và cấp 100% vốn tự có ban đầu. BPM chú trọng cho vay trung và dài hạn theo các dự án và chương trình đặc biệt. Chính phủ buộc các NHTM khác phải gửi 20,5% số tiền huy động được vào NHTW (trong đó có 3% dự trữ bắt buộc) để làm vồn cho vay đối với nông nghiệp - nông thôn. 1.3.1.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Từ thực tế một số nước trên thế giới, là người đi sau - Việt Nam sẽ được học hỏi và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích để làm tăng hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy vậy, vấn đề là áp dụng như thế nào cho
 • 26. Khóa luận tốt nghiệp phù hợp với tình hình của Việt Nam lại là vấn đề đáng quan tâm. Chính vì thế cần phải vận dụng một cách sáng tạo vào mô hình cụ thể ở nước ta. Từ những vấn đề nêu trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: Tín dụng Ngân hàng cho hộ nghèo cần được sự trợ giúp từ phía nhà nước. Vì cho vay hộ nghèo gặp rất nhiều rủi ro mà trước hết là nguồn vốn. Có nghĩa nếu rủi ro xảy ra Nhà nước phải có chính sách cấp bù cho những khoản tín dụng không thể thu hồi được. Đơn giản hóa thủ tục cho vay, mở rộng các hình thức cho vay, các hình thức huy động tiết kiệm. Mức lãi suất cho vay đối với người nghèo không nên quá thấp vì lãi suất quá thấp thì sẽ không phát huy được tiềm năng về vốn, người vay vốn không chịu tiết kiệm và vốn sẽ sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả. *Tóm lại: Thực hiện XĐGN ở mỗi nước đều có cách riêng, áp dụng vào thực tiễn của mỗi nước. Bằng việc giải quyết những vấn đề còn tồn tại và có hướng đi đúng đắn giữa các định chế tài chính phục vụ vốn cho người nghèo, nước ta sẽ có những giải pháp hợp lý giúp hộ nghèo có thêm vốn để mở rộng sản xuất và thoát khỏi đói nghèo.
 • 27. Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN HÓA SƠN 2.1. Khái quát về NHCSXH huyện Hóa Sơn: - Tên giao dịch : Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hóa Sơn - Viết tắt: NHCSXH - Tên tiếng anh: VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICES - Tên viết tắt: VBSP - Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Rừng Thông, huyện Hóa Sơn, tỉnh An Giang. - Điện thoại: 037.3690.295 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHCSXH huyện Hóa Sơn: Những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thực hiện lộ trình gia nhập WTO đòi hỏi hệ thống tài chính tín dụng Việt Nam phải nhanh chóng cơ cấu lại hệ thống Ngân hàng, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại cho phù hợp với thông lệ Quốc tế và tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại vươn ra nắm giữ thị trường. Yêu cầu tập trung nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước dành cho các đối tượng Chính sách xã hội (đang do nhiều cơ quan hành chính nhà nước và NHTM thực hiện theo các kênh khác nhau làm cho nguồn lực của nhà nước bị phân tán, cho vay chồng chéo, trùng lặp, thậm chí cản trở lẫn nhau) vào một kênh duy nhất để thống nhất quản lý cho vay. Để đáp ứng các yêu cầu trên ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cùng ngày Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngân Hàng Phục Vụ Người nghèo. NHCSXH là tổ chức tín dụng của nhà nước hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và ổn định xã hội không vì mục đích lợi nhuận, là một pháp nhân, có con dấu, có tài sản và hệ thống giao dịch từ
 • 28. Khóa luận tốt nghiệp Trung ương đến địa phương, vốn điều lệ ban đầu là 5.000 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 99 năm. NHCSXH huyện Hóa Sơn được thành lập theo quyết định số 625/QĐ – HĐQT ngày 10/05/2003 của Hội đồng quản trị NHCSXH. Cho đến ngày 9/07/2003 chính thức được khai trương và đi vào hoạt động. Là một huyện đồng bằng gần với thành phố An Giang nên phòng giao dịch Hóa Sơn có nhiều thuận lợi. Đó là địa bàn giao dịch gần, có cơ sở hạ tầng tốt, giao thông thuận lợi, trình độ dân trí cao. Hóa Sơn có địa bàn rộng với 19 xã và 2 thị trấn. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, ít người, song NHCSXH huyện Hóa Sơn đã thực hiện nghiêm túc điểm giao dịch tại xã theo quy định tại Văn bản 2064A của NHCSXH, trong đó có 16 xã cách trụ sở làm việc của NHCSXH trên 03km được đặt điểm giao dịch cứ mỗi tháng giao dịch một buổi ở một buổi điểm giao dịch, để thực hiện nhiệm vụ cho vay, thu nợ, thu lãi, kiểm tra đôn đốc người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn. Số xã còn lại thực hiện giải ngân tại trụ sở UBND. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã, sự phối hợp của các ngành trên địa bàn huyện, sự chỉ đạo của NHCSXH tỉnh An Giang, sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ nhân viên trong đơn vị và sự đồng tình của nhân dân trên địa bàn qua 9 năm hoạt động phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn đã đạt được các phần thưởng đáng phấn khởi đó là: - Từ khi khai trương và đi vào hoạt động đến nay liên tục là tập thể lao động xuất sắc, là đơn vị được xếp tốp đầu và dẫn đầu của NHCSXH tỉnh đặc biệt năm 2008, 2009 tiếp tục là đơn vị dẫn đầu của NHCSXH tỉnh. - Là đơn vị được NHCSXH tỉnh công nhận là phòng giao dịch kiễu mẫu. - Năm 2004 được UBND tỉnh tặng bằng khen. - Năm 2005 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen. - Năm 2006 được UBND tỉnh tặng bằng khen. - Năm 2007 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen. - Năm 2008 được UBND tỉnh tặng bằng khen.
 • 29. Khóa luận tốt nghiệp - Năm 2009 được NHCSXH tỉnh xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. - Từ năm 2004 đến nay, Chi bộ luôn luôn được Huyện ủy tặng giấy khen là Chi bộ trong sạch vững mạnh. - Được UBND huyện tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân. Cá nhân: - Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng: 1 đồng chí - Hàng năm có từ 70% trở lên cán bộ nhân viên đạt lao động tiên tiến. Với những thành tích mà phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn đạt được, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân ổn định xã hội trên địa bàn và vì sự tồn tại phát triển của ngành. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức: Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Việt Nam, chi nhánh NHCSXH huyện Hóa Sơn có cơ cấu phòng ban như sau: Giám đốc Phó Giám đốc Các phòng nghiệp vụ Phòng kế toán ngân quỹ Phòng KH nghiệp vụ TD Mô hình tổ chức bộ máy của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn được thể hiện thông qua sơ đồ trên. -Ban giám đốc:
 • 30. Khóa luận tốt nghiệp + Giám đốc: Ông Hoàng Văn Lộc, chịu trách nhiệm chung và trực tiếp phụ trách: Trực tiếp giải quyết những vấn đề ngoài nội dung đã được phân công và những vấn đề vượt thẩm quyền của phó giám đốc, hoặc những vấn đề giám đốc PGD quan tâm, kể cả công việc đã giao cho phó giám đốc. - Phụ trách công tác kế toán – tài chính và ngân quỹ. . Tham gia BĐD – HĐQT - Huyện Hóa Sơn. + Phó giám đốc: (kiêm phó bí thư, chủ tịch công đoàn) Bà Đỗ Thị Liên, giúp việc cho giám đốc, chỉ đạo các lĩnh vực được phân công. . Phụ trách công tác kế hoạch, nghiệp vụ tín dụng tại phòng giao dịch. . Trực tiếp kiểm tra kiểm toán nội bộ. . Trực tiếp ký duyệt hồ sơ cho vay các chương trình tín dụng. Chịu trách nhiệm phối, giao ban với cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác tại địa bàn huyện. . Chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trong cơ quan. . Trực tiếp chỉ đạo công tác đoàn thể trong đơn vị. Phòng kế toán – Ngân quỹ: Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Giám đốc, phó giám đốc, hoặc người được ủy quyền. + Trách nhiệm của Trưởng phòng kế toán: Vũ Thị Thanh; Tham mưu cho Ban lãnh đạo đơn vị về công tác kế toán – Tài chính và ngân quỹ. + Trực tiếp chỉ đạo cán bộ kế toán, thủ quỹ thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán – Tài chính và kho quỹ theo quy định. + Quản lý chặt chẽ mọi tài sản và tiền bạc, giấy tờ có giá, hồ sơ kế toán tài chính. + Thực hiện chế độ ra vào kho và quản lý, xuất nhập tiền, giấy tờ có giá theo quy định. + Kiểm tra sắp xếp cập nhật hồ sơ kế toán – Tài chính đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và gọn gàng ngăn nắp, đúng thời gian quy định. Hàng tháng giao
 • 31. Khóa luận tốt nghiệp việc cụ thể cho cán bộ trong phòng, quyết toán công việc trong tháng, phân xếp loại (ABC) để xếp lương. Phòng kế hoạch – Tín dụng: Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và sự phân công chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc phụ trách, hoặc người được ủy quyền. + Trách nhiệm của Trưởng phòng tín dụng: Nguyễn Văn Chung; Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác nghiệp vụ tín dụng. + Trực tiếp chỉ đạo cán bộ tín dụng thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ cho vay, thu lãi, thu nợ đối với các quy trình tín dụng và giao dịch đúng lịch tại điểm giao dịch theo quy định. + Chủ động đôn đốc và tìm biện pháp tháo gỡ các món nợ quá hạn, nợ xấu. + Quản lý chặt chẽ mọi món nợ cho vay. + Xây dựng kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch cho vay, thu nợ, thu lãi; tham mưu cho giám đốc để triển khai thực hiện. Tổ chức lập hồ sơ rủi ro báo cáo lãnh đạo đơn vị để trình cấp trên xem xét giải quyết. + Sắp xếp hồ sơ lưu giữ hồ sơ tín dụng gọn gàng ngăn nắp dễ tìm, dễ thấy, thuận lợi khi làm việc. + Thực hiện đầy đủ công tác báo cáo tháng, quý, năm và cả báo cáo đột xuất theo quy định. Hàng tháng giao việc cụ thể cho cán bộ trong phòng, quyết toán công việc trong tháng, phân xếp loại (ABC) để xếp lương.
 • 32. Khóa luận tốt nghiệp * Sơ đồ tổ chức hệ thống kinh doanh Phòng giao dịch huyện Ủy ban nhân dân xã, phường Tổ tiết kiệm vay vốn Người vay Người vay Người vay Người vay Người vay Người vay Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo Chế độ báo cáo Phối hợp Mỗi bộ phận trong hệ thống kinh doanh của NHCSXH huyện Hóa Sơn đều giữ một vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu, giữa mỗi bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau. Ủy ban nhân dân xã, phường có nhiệm vụ xác nhận các đối tượng chính sách được vay vốn của NHCSXH. Ra quyết định thành lập các tổ TK & VV để nhận nguồn vốn từ Ngân hàng, ngoài ra còn tham gia vào việc xử lý nợ quá hạn, nợ khó đòi cùng Ngân hàng. Tổ TK & VV là đơn vị nhỏ nhất trong sơ đồ hệ thống cho vay của NHCSXH, là cánh tay nối dài giữa Ngân hàng và tổ chức, người vay vốn,
 • 33. Khóa luận tốt nghiệp thực hiện nhiệm vụ bình xét các đối tượng hộ viên được vay vốn của Ngân hàng, thực hiện thu lãi, đôn đốc các hộ trả nợ đúng hạn theo hợp đồng tín dụng. Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận chính sách ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời giảm chi phí giao dịch của người vay, thực hiện dân chủ công khai việc sử dụng vốn tín dụng chính sách. NHCSXH huyện Hóa Sơn đã chính thức thành lập tổ giao dịch lưu động, tiến hành giao dịch tại các điểm giao dịch các xã (mỗi xã có một điểm giao dịch đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân với những xã, thị trấn) có khoảng cách trên 3km tính từ Ủy ban xã đến phòng giao dịch NHCSXH huyện. Tổ giao dịch lưu động gồm 2 đến 3 cán bộ do giám đốc NHCSXH phân công, bao gồm cán bộ tín dụng làm tổ trưởng, kế toán, thủ quỹ (trường hợp tổ giao dịch 2 người thì tổ trưởng kiêm thủ quỹ). Ngân hàng theo dõi hàng ngày về việc phân công cán bộ tham gia tổ giao dịch lưu động. Việc giao dịch ở xã ít nhất 1 lần/ tháng (đối với các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi về trong ngày thì tối đa 2 tháng/ lần). Vào ngày cố định trong tháng có giao dịch (kể cả ngày lễ và chủ nhật), và được công bố công khai trên biển hiệu điểm giao dịch. Ủy ban nhân dân xã bố trí nơi giao dịch của tổ giao dịch lưu động tại trụ sở Ủy ban nhân dân, đảm bảo an toàn cho công việc giao dịch và thuận tiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến vay, trả nợ, trả lãi… Trong thời gian giao dịch tại xã, tổ giao dịch tiến hành nhận hồ sơ xin vay, giải ngân, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK & VV. Chi trả tiền hoa hồng cho tổ tiết kiệm và tiền thù lao cho cán bộ xã tiến hành giao ban giữa NHCSXH với đại diện lãnh đạo các tổ chức và Tổ trưởng tổ TK & VV nhằm kiểm soát diễn biến tình hình nợ vay, hoạt động của tổ TK & VV, rủi ro về tín dụng.
 • 34. Khóa luận tốt nghiệp * Về cơ chế: NHCSXH là một tổ chức tín dụng Nhà nước hoạt động vì mục tiêu Xóa đói giảm nghèo không vì lợi nhuận, là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật, thực hiện bảo toàn vốn ban đầu, phát triển vốn và đảm bảo bù đắp các chi phí rủi ro hoạt động tín dụng theo các điều khoản qui định. Để có thể thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo lãi suất ưu đãi, NHCSXH được áp dụng cơ chế tài chính riêng, khác với các NHTM khác như: NHCSXH không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, có tỉ lệ dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng nhà nước bằng 0%, được miễn thuế và các khoản phải nộp Ngân hàng Nhà nước. Theo những qui định trên đây, NHCSXH được hưởng một số chế độ ưu đãi, trên cơ sở đó hạ lãi suất cho vay, nhưng thực hiện chế độ hạch toán kinh tế và tự chịu trách nhiệm về tài chính. * Đối tượng phục vụ: Nhiệm vụ của NHCSXH huyện Hóa Sơn là sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Vì vậy, đối tượng phục vụ của NHCSXH bao gồm: · Hộ nghèo · Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. · Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Chính phủ. · Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. · Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh khu vực II, III, miền núi và chương trình phát triển Kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn: miền núi, vùng sâu, vùng xa…
 • 35. Khóa luận tốt nghiệp · Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quyết định số 62/2004/QĐ – TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ. · Một số đối tượng chính sách khác cho các chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn theo chỉ định của Chính phủ và các chương trình tín dụng chính sách ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. * Các hoạt động chính: Căn cứ vào quyết định số 131/2002/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ thì NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ sau: - Một là, huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức và tầng lớp dân cư bao gồm tiền gửi có kì hạn, không kì hạn, tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo. - Hai là, cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo Quyết định của Chính Phủ, hiện nay NHCSXH thực hiện 20 chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do đặc điểm của địa phương, hiện tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn chỉ áp dụng cho vay các chương trình tín dụng sau: ·Chương trình cho vay hộ nghèo theo Quyết định số 16/2003/QĐ – TTg ngày 22/01/2003. . Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo văn bản 234 thực hiện cho vay theo QĐ 167. · Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình Quyết định số 157/2007/ QĐ- TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. · Chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Quyết định số 71/2005/QĐ – TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ. · Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ – TTg ngày 16/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ. · Chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo văn bản 1034/NHCS – KH ngày 20/04/2008.
 • 36. Khóa luận tốt nghiệp Ngoài ra NHCSXH Hóa Sơn còn thực hiện cho vay đến các khách hàng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Tuy nguồn vốn chưa lớn song nó thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo. - Ba là, thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ. - Bốn là, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và bảo tồn nguồn vốn của Chính phủ dành cho chương trình tín dụng xoá đói giảm nghèo và các chương trình khác. - Năm là, tiếp nhận nguồn vốn tài trợ uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay theo các chương trình dự án. 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCSXH huyện Hóa Sơn: 2.1.3.1. Những khó khăn và thuận lợi của đơn vị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. - Thuận lợi Được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành trên địa bàn, sự chỉ đạo của NH cấp trên. Các tổ chức hội nhận ủy thác và các tổ TK & VV có sự phối hợp chặt chẽ với NHCSXH. Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách của chính phủ hợp lòng dân, tạo nên sự đồng tình của nhân dân trên địa bàn. Các cơ chế, quy trình nghiệp vụ của NHCSXH ban hành kịp thời, cụ thể tạo điều kiện để ngân hàng cấp dưới thực hiện. Đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên nên tiếp thu nghiệp vụ nhanh, tâm huyết với công việc được giao. - Khó khăn Do suy thoái kinh thế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước nên có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng. Khối lượng công việc biên chế thì ít nên cán bộ nhân viên trong đơn vị thường xuyên phải làm thêm giờ.
 • 37. Khóa luận tốt nghiệp Khách hàng của NHCSXH nhiều người có trình độ văn hóa còn thấp nên hiểu biết tiếp thu cơ chế chính sách, qui trình nghiệp vụ cho vay còn chậm. Hầu hết cán bộ nhân viên trong đơn vị trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. 2.1.3.2. Kết quả hoạt động a. Hoạt động huy động vốn tại NHCSXH qua các năm (2009 – 2011) Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm của Chính phủ, các cấp chính quyền, các bộ ngành, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của hệ thống các NHTM, nguồn vốn của NHCSXH không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đã tạo lập được nguồn vốn lớn đáp ứng nhu cầu vay vốn của tầng lớp dân nghèo ở nông thôn. Diễn biến cụ thể nguồn vốn qua các năm như sau: Tính đến ngày 31/12/2009, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện Hóa Sơn có được là: 127.227 triệu đồng. Nguồn vốn này tăng trưởng đều đặn qua các năm: năm 2010 là 143.971 triệu đồng, tăng 16.744 triệu đồng, tốc độ tăng 88,37 % so với năm 2009, năm 2011 là 171.409 triệu đồng, tăng 44.182 triệu đồng, tốc độ tăng 74,2 % so với năm 2009. Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn của NHCSXH huyện Hóa Sơn qua các năm (Đvt: Triệu đồng) STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Nguồn vốn TW cấp 126.729 141.714 167.745 2 Nguồn vốn huy động từ tổ TK & VV 212 865 2.613 3 Nguồn vốn ngoài dân cư 286 1.392 1.051 4 Tổng nguồn vốn 127.227 143.971 171.409 (Nguồn: Báo cáo tổng kết của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn )
 • 38. Khóa luận tốt nghiệp Trong cơ cấu vốn hoạt động của NHCSXH Huyện thì nguồn vốn của Trung ương chiếm tỉ trọng lớn, cụ thể năm 2009 là 99,6 %; năm 2010 là 98,4 %; năm 2011 là 97,9 %. Trong năm 2010, nguồn vốn từ TW chuyển về tuy có tăng so với năm 2009 là 14.985 triệu đồng, nhưng tốc độ tăng đã giảm. Nguyên nhân của vấn đề này là vì từ cuối năm 2008 đến năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung. Mặt khác, cũng trong năm 2009 này, nền kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng lạm phát, để kiềm chế tình trạng này, Nhà nước đã áp dụng biện pháp thắt chặt tiền tệ. Do đó mà nguồn vốn từ TW chuyển về trong năm 2009 cho các NHCSXH để thực hiện chương trình tín dụng đối với người nghèo là không nhiều. Trong tổng nguồn vốn của TW, phần lớn vốn được lấy từ NHNN, ngoài ra TW có thể huy động từ NHNN, NHTM. Hiện nay luật NHNN và luật các tổ chức tín dụng đã ra đời và có hiệu lực, NHNN không thể cho NHCSXH vay những khoản vốn như trước, trong những trường hợp thật cần thiết NHCSXH muốn vay cũng phải chịu lãi suất theo lãi suất tái chiết khấu và thời hạn ngắn. Vì thế, nguồn vốn này không có khả năng phát triển trong trương lai. Hoạt động tín dụng của NHCSXH phát triển nhanh chóng, vốn điều lệ và vốn vay của NHNN trước mắt không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo. NHCSXH đã trình và được Chính phủ đồng ý cấp bù chênh lệch lãi suất để NHCSXH thực hiện việc đi vay vốn các NHTM. Do lợi thế cùng trong hệ thống Ngân hàng, các NHTM quan tâm tới sự phát triển chung của ngành và sự nghiệp XĐGN, khi điều kiện cho phép đã tạo thuận lợi cho NHCSXH trong việc vay, trả cả về số lượng, lãi suất và thời hạn. Nguồn vốn vay từ các NHTM là nguồn vốn quan trọng nhất, chiếm tỉ lệ lớn trong tổng nguồn vốn của NHCSXH. Tuy vậy, nguồn vốn này không ổn định vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng huy động của các NHTM, việc cấp bù chênh lệch lãi suất từ Ngân sách Nhà nước và thời hạn cho vay của các Ngân hàng.
 • 39. Khóa luận tốt nghiệp Tổ TK & VV bao gồm các tổ viên là các đối tượng thụ hưởng chính sách cư trú trên một địa bàn dân cư trong phạm vi cấp thôn, bản, do các tổ chức chính trị - xã hội đứng ra thành lập, được giao nhiệm vụ chính là huy động tiền gửi tiết kiệm của các thành viên để lập quỹ tự lực của tổ, cam kết sử dụng vốn vay có hiệu quả và kiểm tra, giám sát tổ viên sử dụng vốn vay đúng mục đích và làm dịch vụ tín dụng trực tiếp tới khách hàng. Thông qua hoạt động của tổ TK & VV, thành viên khi tham gia vào tổ ngoài việc được vay vốn NHCSXH để phát triển sản xuất, chăn nuôi, còn được tham gia sinh họat tổ để bàn về cách làm ăn có hiệu quả, phương thức sản xuất đem lại năng suất, chất lượng cao, đánh giá những việc làm được và chưa làm được của các tổ viên, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để cùng nhau khắc phục chỉnh sửa kịp thời. Như vậy, thông qua hoạt động của tổ TK & VV đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể bà con nông dân; thực hiện được cơ chế quản lý dân chủ, công khai từ cơ sở “ Dân biết - Dân làm - Dân bàn - Dân kiểm tra”; khuyến khích bà con nông dân tham gia xây dựng tổ chức Ngân hàng phục vụ mình. Đối với ban quản lý tổ TK & VV được hưởng thêm hoa hồng từ việc được NHCSXH uỷ nhiệm thu lãi đối với tổ viên. Nguồn vốn từ tổ TK & VV, tuy nguồn vốn này còn nhỏ, năm 2009 là 212 triệu đồng, năm 2010 là 865 triệu đồng và đến 2011 là 2.613 triệu đồng, nhưng với phương thức huy động này NHCSXH muốn tập cho người dân có ý thức tiết kiệm và để dành tiền trả nợ, tránh phần nào sự rủi ro. Có thể nói rằng hoạt động tín dụng theo các dự án, tổ nhóm đã hổ trợ tích cực cho Ngân hàng trong việc cấp phát và thu hồi vốn, tiết kiệm được chi phí và bước đầu đã đem lại những kết quả đáng khích lệ thể hiện: Vốn đầu tư được bảo toàn và quay vòng vốn nhanh, giúp cho các hộ dân nghèo tăng được thu nhập, phát huy tinh thần tương thân, tương ái lẫn nhau, tự chủ vươn lên thoát nghèo, thoát khỏi cảnh nghèo đói, xây dựng cho người nông dân nghèo có ý thức kỷ luật tín dụng, nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác và sòng phẳng trong quan hệ tín dụng mà không phải thế chấp. Tuy nguồn vốn huy động chưa cao,
 • 40. Khóa luận tốt nghiệp nhưng năm 2011 công tác đào tạo tổ vay vốn đã được quan tâm đúng mực, kết quả đào tạo đã được đánh giá cao hạn chế tiêu cực có thể xảy ra. Ngoài ra còn có nguồn vốn do địa phương cấp, điều đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác xóa đói giảm nghèo và hoạt động của NHCSXH. Cụ thể: Năm 2009 nguồn vốn này chiếm tỉ trọng là 0,22%, năm 2010 là 0,97%, và đến năm 2011 là 0,61%. Cơ cấu trên thể hiện nguồn vốn NHCSXH được hình thành như một quỹ tập trung, có nguồn gốc chủ yếu từ Ngân sách Nhà nước. Do mạng lưới hoạt động còn hạn hẹp nên việc huy động vốn còn rất nhiều hạn chế, đây là điểm hoàn toàn khác biệt với các tổ chức tín dụng khác và khác biệt hoàn toàn so với Ngân hàng cho vay người nghèo của các nước. Nó là tồn tại lớn nhất trong cơ chế huy động vốn của NHNN Việt Nam trước đây, thể hiện tính bao cấp cao, sự lệ thuộc và thiếu tính ổn định lâu dài của một Ngân hàng. Các chuyên gia tài chính, Ngân hàng cho rằng Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian sinh ra để huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để thiết lập quỹ cho vay mới có tính bền vững, đương nhiên lãi suất cho vay phải đảm bảo bù đắp đủ chi phí. Tuy nhiên đối với NHCS, những năm đầu hoạt động cần có sự tài trợ của Nhà nước thông qua chính sách bù lỗ và tổ chức đầu tư theo chương trình chỉ định của Nhà nước là cần thiết. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác huy động vốn: Hiện tại việc huy động vốn trên thị trường có nhiều tổ chức như các NHTM quốc doanh, Ngân hàng cổ phần, các tổ chức tài chính tín dụng hoạt động theo luật, các doanh nghiệp thực hiện với rất nhiều hình thức phong phú như tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn, kỳ phiếu, trái phiếu, công trái quốc gia, cổ phiếu... với các mức lãi suất hấp dẫn khác nhau tuỳ theo tình hình thị trường cung cầu vốn. NHCS muốn huy động được nguồn vốn trên thị trường cũng phải tuân theo mặt bằng lãi suất chung của thị trường hiện tại từng thời kỳ. Với nguồn vốn huy động từ thị trường thì hoạt động của NHCS sẽ rất khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ từ phía NSNN (vì NHCS thực hiện
 • 41. Khóa luận tốt nghiệp cho vay theo lãi suất ưu đãi). - Việc huy động nguồn vốn trong cộng đồng người nghèo và các hình thức động viên sự đóng góp của các cá nhân, các doanh nghiệp trên tinh thần nhân ái vì người nghèo rất hạn chế vì: Trong nền kinh tế thị trường động cơ làm giàu, làm giàu không ngừng luôn luôn hối thúc mỗi cá nhân và từng doanh nghiệp, vì thế sự đóng góp vốn cho người nghèo với tinh thần tương ái không vì lợi nhuận chỉ mang tính tượng trưng, là tấm huân chương làm đẹp thêm bộ đồ trang phục mà thôi, không thể kêu gọi lòng nhân ái lâu dài của họ. Bản thân người nghèo, hộ nghèo không có những khoản thu nhập dôi dư, tiền gửi tiết kiệm đối với họ là điều quá xa lạ, bởi vì bản thân họ kiếm được đồng tiền, tạo ra nguồn thu nhập mới tăng thêm là cả một quá trình vật lộn, bươn trải cả về thể chất lẫn tinh thần. - Về mặt tổ chức do mới thành lập nên chưa có được sự tín nhiệm từ phía khách hàng như các NHTM khác thực hiện nghiệp vụ huy động vốn từ lâu, có uy tín với khách hàng nên người gửi tiền tín nhiệm. b. Hoạt động cho vay: Qua hơn 9 năm hoạt động, công tác tín dụng của NHCSXH đã có rất nhiều cố gắng bám sát chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế và Xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của TW sát với thực tiễn cơ sở nhằm thực hiện cho vay đúng đối tượng, tiền trực tiếp đến tay người nghèo, đạt được hiệu quả trong công tác đầu tư. Cho vay hộ nghèo là một nghiệp vụ hoàn toàn mới, đây khó khăn và phức tạp vì hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng lại phải thực hiện theo những qui chế riêng chặt chẽ. Việc cho vay không chỉ đơn thuần là điều tra xem xét mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, có sự bình xét công khai từ tổ nhóm. Như vậy công tác cho vay muốn thực hiện được tốt thì ngay từ đầu phải thành lập được các tổ nhóm tại cơ sở, đặc biệt là việc chọn, bầu tổ
 • 42. Khóa luận tốt nghiệp trưởng phải là người có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với người nghèo và có uy tín với nhân dân, tương trợ giúp đỡ nhau trong tổ nhóm. Thông qua những vấn đề nêu trên, ta thấy rõ ràng nghiệp vụ cho vay đối với người nghèo khác hẳn với nghiệp vụ cho vay thông thường. Đối tượng phục vụ là người nghèo, mục tiêu là xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy hộ nghèo được hưởng nhiều ưu đãi trong khi cho vay hơn là các đối tượng khác như: Ưu đãi về lãi suất, về thời hạn, về thủ tục, về mức vốn tự có tham gia, về tín chấp… Nhờ có sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Chính phủ, của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và các cơ sở đã giúp cho việc giải ngân vốn tín dụng đến hộ nghèo nhanh chóng, thuận lợi và thu được kết quả tốt thể hiện trên các mặt như sau:
 • 43. Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.2 Diễn biến dư nợ cho vay theo các chương trình qua 3 năm tại NHCSXH huyện Hóa Sơn (Đơn vị: Triệu đồng) (Nguồn báo cáo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn) Chương Trình Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Dư nợ Dư nợ Chênh lệch Tốc độ tăng trưởng (%) Dư nợ Chênh lệch Tốc độ tăng trưởng (%) I. Tổng dư nợ các chương trình 127.227143.971+16.744+13,16%153.483 +9.512 +6,6% 1. Cho vay Hộ nghèo 56.201 57.126 +925 +1,65% 64.759 +7.633 +13,36% 2. Cho vay giải quyết việc làm 3.650 4.239 +589+16,14% 5.754 +1.515 +35,74% 3. Cho vay Học sinh sinh viên 51.083 64.406+13.323+26,08% 76.269+11.863 +18,42% 4. Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở 1.312 1.928 +616+46,95% 2.592 +664 +34,44% 5. Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 13.859 15.493 +1.634 +11,8% 21.391 +5.898 +38,07% 6. Chương trình cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài 1.122 779 -343 -30,57% 644 -478 -61,36%
 • 44. Khóa luận tốt nghiệp Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2009 đạt 127.227 triệu đồng và cho đến 31/12/2010 là 143.971 triệu đồng, tốc độ tăng so với năm 2009 là 16.744 triệu đồng, tốc độ tăng là 13,16%. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2011 đạt 153.483 tăng hơn so với 31/12/2010 là 9.512 triệu đồng, tốc độ tăng 6,61%. Cụ thể như sau: + Cho vay hộ nghèo: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về nghiệp vụ cho vay hộ nghèo. - Dư nợ 31/12/2010 là: 6.059 hộ = 57.126 triệu đồng, hoàn thành 99% kế hoạch. Trong đó nợ quá hạn: 228 triệu đồng, nợ khoanh: 96 triệu đồng. . Dư nợ bình quân 1 hộ đạt 9,5 triệu đồng, số tiền tăng so với năm 2009 là 1 triệu đồng/ hộ. . Số hộ thoát nghèo trong năm là: 454 hộ, tăng so với năm 2009 là: 88 hộ. - Dư nợ đến 31/12/2011 là: 5.712 hộ= 62.193 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Tăng trưởng 6.400 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 11,47%. Trong đó nợ quá hạn: 269 triệu đồng, nợ khoanh: 0,4 triệu đồng. Dư nợ bình quân 1 hộ đạt 10,8 triệu đồng, số tiền tăng so với năm 2010 là 1,3 triệu đồng/ hộ. . Số hộ thoát nghèo trong năm là: 1.136 hộ, tăng so với năm 2010 là: 682 hộ. - Nhờ được vay vốn NHCSXH đã giúp hộ nghèo có điều kiện kinh tế gia đình, rất nhiều hộ trên địa bàn đã thoát nghèo và mua sắm được đồ dung sinh hoạt cho gia đình. + Cho vay giải quyết việc làm: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm và bảo đảm tiền vay theo đúng quy định: -Trong năm 2010, PGD đã căn cứ vào chỉ tiêu bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng cấp trên thông báo về đã nhanh chóng kịp thời hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định và giải ngân. . Lao động thu hút trong năm nhờ vay nguồn vốn này là 349 lao động. . Dư nợ đến 31/12/2010: 129 dự án.(Trong đó: Cơ sở SXKD là: 24 dự án) với 148 khách hàng số tiền= 4.239 triệu đồng.
 • 45. Khóa luận tốt nghiệp . Nợ quá hạn 65 triệu chiếm tỷ lệ 1,5 % hoàn thành 95,27%. . Dư nợ tăng so với năm 2009 là: 589 triệu đồng, tốc độ tăng 16,1%. - Dư nợ đến 31/12/2011: 129 dự án (Trong đó: Cơ sở SXKD là: 29 dự án) với 166 khách hàng số tiền= 5.754 triệu đồng, tăng so với năm 2010 là: 1.515 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 35,7% , hoàn thành 100% kế hoạch. . Lao động thu hút mới trong năm là: 362 triệu đồng. . Nợ quá hạn 67 triệu chiếm tỷ lệ 1,2 %. - Đối với số tiền nợ quá hạn PGD đã làm việc với khách hàng và đã có biên bản, khách hàng cam kết sẽ tìm mọi nguồn thu để trả nợ dần cho ngân hàng. + Cho vay xuất khẩu lao động: Thực hiện đúng hướng dẫn của TGD về nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. - Năm 2010 do nền kinh tế suy thoái toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình việc làm và thu nhập của các lao động trên toàn thế giới cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến số lao động trên địa bàn có nhu cầu đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. . Dư nợ đến 31/12/2010: 34 khách hàng, số tiền: 779 triệu đồng, giảm so với năm trước là: 343 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn: 39 triệu đồng, chiếm tỷ lệ cao nhất PGD là 5%. - Năm 2011, dư nợ đến 31/12/2011: 27 khách hàng, số tiền: 565 triệu đồng, giảm so với năm trước là: 105 triệu đồng, hoàn thành 65% kế hoạch. . Nợ quá hạn: So với cùng kỳ năm trước giảm 39 triệu đồng. + Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường: Thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nôn thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. - Số lượt được vay vốn trong năm 2010: 492 hộ, đã xây dựng 308 công trình nước sạch và 413 công trình vệ sinh trong năm.
 • 46. Khóa luận tốt nghiệp Dư nợ 31/12/2010: 2.712 hộ, số tiền: 15.493 triệu đồng, tăng so với năm trước là: 1.634 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng năm là 11,79% hoàn thành 91,89% kế hoạch. . Nhờ nguồn vốn tại NHCSXH cho đến nay toàn huyện đã xây dựng được 2.985 công trình nước sạch, 3.265 công trình vệ sinh. . Số lượt hộ được vay trong năm: 1.238 hộ, đã xây dựng 1.186 công trình nước sạch và 1.262 công trình vệ sinh trong năm. . Dư nợ đến 31/12/2011: 3.079 hộ, số tiền: 21.391 triệu đồng, tăng 5.898 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng là 38%, hoàn thành 99,96% kế hoạch. + Cho vay học sinh sinh viên: - Thực hiện kế hoạch về tín dụng cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sau khi có thông báo của NHCSXH An Giang về kế hoạch giải ngân chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn, Giám đốc PGD đã kịp thời báo cáo với trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện "V/v Tập trung giải ngân HSSV học kỳ II năm học 2009 – 2010 để các hộ có tiền trang trải chi phí học tập cho HSSV". Đến hết tháng 5 năm 2010 PGD giải ngân cho 100 % các hộ đúng đối tượng và có nhu cầu vay vốn trên địa bàn. Bước vào học kỳ I năm học 2010 – 2011, ngay từ những ngày đầu tháng 9 năm 2010, PGD đã có văn bản thông báo đến Ban chỉ đạo 21 xã, thị trấn trên địa bàn về kế hoạch tín dụng đối với HSSV: Xét cho vay đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định và dựa vào thông tư 27/2007/TT - BLĐTBXH để xác nhận đối tượng vay, điều chỉnh mức cho vay đối với HSSV đúng quy định, hoàn tất hồ sơ vay vốn và thực hiện giải ngân kịp thời tránh gây phiền hà chậm trễ. PGD thực hiện niêm yết công khai tại các điểm giao dịch xã về 2 nội dung: "Điều chỉnh thực hiện cho vay đối với HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính; tổ chức và triển khai việc thu lãi các khoản vay của HSSV đối với những hộ có điều kiện và tự nguyện đề nghị trả lãi trong thời gian HSSV đang học".
 • 47. Khóa luận tốt nghiệp Tranh thủ nguồn tiền mặt tại đơn vị và Ngân hàng cấp trên chuyển về PGD đã tiến hành giải ngân kịp thời và đến ngày 20 tháng 12 năm 2010 PGD đã giải ngân hoàn thành kế hoạch tín dụng đối với HSSV. Trong đó, giải ngân qua thẻ số tiền là: 11.013 triệu đồng. . Dư nợ 31/12/2010 là: 4485 hộ = 64.406 triệu đồng. . Dư nợ tăng so với năm 2009: 13.323 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng năm là 26 %, hoàn thành 95,4% kế hoạch. - Dư nợ 31/12/2011 là: 4859 hộ = 76.269 triệu đồng, tăng so với năm 2010: 11.863 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng năm là 18,4 %, hoàn thành 99,7 % kế hoạch. + Cho vay hộ nghèo về nhà ở: - Thực hiện cho vay theo đúng hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay hộ nghèo về nhà ở. . Đến 31 tháng 12 năm 2010, dư nợ 241 hộ, số tiền 1.928 triệu đồng, hoành thành 94,5%. . Tăng so với năm trước là: 616 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng năm là 46,95%. - Đến 31 tháng 12 năm 2011: Dư nợ 2.592 triệu đồng/ 324 hộ, hoành thành 100%, tăng 664 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng là 34,4%. Qua đây, ta có thể thấy rõ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và tình trạng lạm phát trong nước đến chất lượng tín dụng qua các năm. c. Kết quả hoạt động tài chính Trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2011 do đặc thù phòng giao dịch NHCSXH huyện Hóa Sơn thiếu cán bộ lãnh đạo, nhưng ban lãnh đạo vẫn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm túc cơ chế, đặc biệt là sự chỉ đạo của NHCSXH tỉnh An Giang, để chỉ đạo đơn vị xây dựng quy chế điều hành, lề lối làm việc; phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ trong đơn vị… thường xuyên giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.
 • 48. Khóa luận tốt nghiệp Kết quả hoạt động tài chính 3 năm như sau: Bảng 2.3: Kết quả hoạt động tài chính qua các năm 2009 – 2011 (Đvt: triệu đồng) STT Nội dung Kết quả hoạt động tài chính Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Tổng thu 5.583 6.830. 8.738 2 Tổng chi 2.928 3.364 3.777 3 Thu nhập > Chi phí 2.655 3.466 4.961 (Nguồn: Bảng tính tổng hợp tình hình thực hiện khoán tài chính từ năm 2009– 2011của NHCSXH huyện Hóa Sơn). Thực hiện chủ trương của Chính phủ và HĐQT về khoán tài chính đến từng đơn vị cơ sở, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tạo tính chủ động cho các đơn vị nhận khoán, nên việc thu lãi để trang trải chi phí hoạt động của chương trình tín dụng chính sách nhằm giảm thiểu cấp bù từ NSNN, đã được NHCSXH và các hội đoàn thể chú trọng thường xuyên. NHCSXH, Hội đoàn thể, tổ TK& VV có sự phối hợp tốt trong công tác đôn đốc thu lãi trên nguyên tắc thu đúng, thu đủ, chi đủ theo chế độ qui định. Các khoản hoa hồng, chi phí dịch vụ ủy thác được chi trả đầy đủ và kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng. Các khoản chi phí khác luôn phục vụ cho hoạt động, với tinh thần triệt để tiết kiệm, đúng chế độ qui định, tỉ lệ thu lãi năm sau luôn cao hơn năm trước, chênh lệch thu chi luôn tăng qua các năm, cụ thể: Năm 2010 tăng 1.247 triệu đồng, tốc độ tăng là 22,34%; năm 2011 tăng 1.908 triệu đồng với tôc độ tăng là 2,79%. Công tác tài chính trong hoạt động của NHCSXH đã khẳng định chủ trương cho vay ủy thác từng phần qua tổ chức hội đoàn thể là hiệu quả, tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn so với phương thức ủy thác toàn phần qua tổ chức tín dụng, giảm dần gánh nặng cấp bù từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, các tổ chức hội đoàn thể có thêm một khoản kinh phí từ hoạt động ủy thác với NHCSXH để hỗ trợ cho hoạt động của mình.

Related Documents