แนวทางการศึกษาตอทางดานนาโนเทคโนโลยี ครูทวศกด ภู ั ครทวีศกดิ์ ภ...
คําถาม• เรยนตอนาโนไปทาไม? เรียนตอนาโนไปทําไม?• สาขาวิชาใดบางที่เกี่ยวของกับนาโน?• มีที่ไหนในไทยใหเรียนนาโน?• ...
3
เรยนนาโนไปทาไม? เรียนนาโนไปทําไม? ประมาณการมลคาผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีป 2558 ...
แนวโนมของวทยาศาสตรโลกแนวโนมของวิทยาศาสตรโลก 5
เรยนนาโนไป ทาอาชพใดไดบางเรียนนาโนไป ทําอาชีพใดไดบาง 6
เรยนนาโนไป ทาอาชพใดไดบางเรียนนาโนไป ทําอาชีพใดไดบาง 7
ทาไมนาโนเทคโนโลยจงสาคญ?ทําไมนาโนเทคโนโลยีจึงสําคัญ? 1. ประยกตกับอตสาหกรรมสําคัญ ประยุกตกบอุตสาหกรรมสาคญ ...
สาขาวชาใดบางทเกยวของกบนาโน? สาขาวิชาใดบางที่เกียวของกับนาโน? ่ เภสช...
สาขาวชาใดบางทเกยวของกบนาโน? สาขาวิชาใดบางที่เกียวของกับนาโน? ่“นาโนเทคโนโลยีเปนปญหาการวิจั...
เรยนอะไรด ถาจะทางานดานนาโน? เรียนอะไรดี ถาจะทํางานดานนาโน? คาแนะนาในการเรยนระดบปรญญาตรี คอ ํ ...
คณะใดบางทนาสนใจ? คณะใดบางที่นาสนใจ?คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรคณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร ...
นาโนมกสาขา?นาโนมีกี่สาขา? 13
มทไหนในไทยทเกงนาโน?มีทไหนในไทยทีเ่ กงนาโน? ี่ 14
สนๆ สั้นๆเนน นาโนอิเล็กทรอนิกส และนาโนโฟโตนิกสเนน Nanodevice engineeringเนน Applic...
สนๆ สั้นๆเนน วัสดุอนุภาคและเสนใยนาโนเพื่อการแพทยเนน Nanoscale material designs and...
สนๆ สั้นๆเนน Nanoelectronics and Nanophotonicsเนน ระบบนําสงยา, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ, ว...
ถาจะเรยนนาโน ควรจะเตรยมตวอยางไร?ถาจะเรียนนาโน ควรจะเตรียมตัวอยางไร? 18
คุณสมบตทดของนกวจยคณสมบัติที่ดีของนักวิจัย • มีความรูทางวิทยาศาสตร • มีีความละเอียดรอบคอบ ี ...
ความทาทายและความสนุกในการทางานความทาทายและความสนกในการทํางาน• อยูกับเทคโนโลยีทีเ่ คลืื่อนไหวตลอดเวลา ...
Admission ’ 2553 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) 20 %แบบทดสอบทาง...
ขอคดในการวางแผนการศกษาตอ ขอคิดในการวางแผนการศึกษาตอ 1. รูจัก และเขาใจตนเองตามความเปนจริง2. ติดตามขอ...
http://store.tkc.go.th/multimedia/tun/nano/Nano_main.html 23
แหลงความรู กยวกบการศกษาตอทางดานนาโน แหลงความรเกี่ยวกับการศึกษาตอทางดานนาโน1. http://nanotech.sc.mahidol.ac.t...
ไมไดเรยนวทยแตอยากอยู นกระแสนาโนบาง จะไดไหม?ไมไดเรียนวิทยแตอยากอยในกระแสนาโนบาง จะไดไหม? ...
ขอขอบคุณทุกคนทตงใจฟงขอขอบคณทกคนทีตั้งใจฟง ่ 26
ครูทวีศักดิ์ ภูชัยการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทยาศาสตรมหาบณฑต (เคม) มหา...
รายละเอยด ีศนยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีศูนยความเปนเลศดานนาโนเทคโนโลย ...
Integrated Nanotechnology Research Center,KKU ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง• ชื่อศูนย...
Integrated Nanotechnology Research Center,KKU ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง ...
Center of Nanotechnology, KU ผูอํานวยการศูนย : ศ. ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล ชื่อศูนย : ศูนยนาโ...
Center of Nanotechnology, KU ผูอํานวยการศูนย : ศ. ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล ...
Semiconductor Device Research Laboratory ผูอํานวยการศูนย : ศ. ดร.สมศักดิ์ ปญญาแกว• ชื่อศูนย...
Network for the Excellence in Functional Nanomaterials, CMU ผูอํานวยการศูนย : รศ.ดร.พิศิษ...
Network for the Excellence in Functional Nanomaterials, CMU ผูอํานวยการศูนย : รศ.ดร.พิศิษฐ สิงหใจ...
Center of Nanoscience and Nanotechnology ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร• ชื่อศู...
Center of Nanoscience and Nanotechnology ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร ...
Organic Nanoelectronic Devices Research Unit ผูอํานวยการศูนย : รศ. ดร. จิติ หนูแกว• ชื่...
Organic Nanoelectronic Devices Research Unit ผูอํานวยการศูนย : รศ. ดร. จิติ หนูแกว http://www.nano....
Center of Excellence in Nanotechnology at AIT ผูอํานวยการศูนย : Assoc.Prof.Dr.Joydeep Dutta• ชอ...
Center of Excellence in Nanotechnology at AIT ผูอํานวยการศูนย : Assoc.Prof.Dr.Joydeep Dutta ...
Center of Nanotechnology, KU ผูอํานวยการศูนย : รศ.ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ ชื่อศูนย :COE in Nanot...
of 42

Nano guiddance

พอดีไปเจอไฟล์ที่เคยไปบรรยายที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยให้เด็กๆพสวท.ฟัง เลยมาอัพไว้เป็นที่ระ(ทึก)ลึก
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nano guiddance

 • 1. แนวทางการศึกษาตอทางดานนาโนเทคโนโลยี ครูทวศกด ภู ั ครทวีศกดิ์ ภชย ั 1
 • 2. คําถาม• เรยนตอนาโนไปทาไม? เรียนตอนาโนไปทําไม?• สาขาวิชาใดบางที่เกี่ยวของกับนาโน?• มีที่ไหนในไทยใหเรียนนาโน?• เตรียมความพรอมสําหรับนาโน? 2
 • 3. 3
 • 4. เรยนนาโนไปทาไม? เรียนนาโนไปทําไม? ประมาณการมลคาผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยีป 2558 ณ ู 558 พลังงาน, 1.8, 4% จํานวนเงิน (พันลาน นวนเงน ( นล นบาท)) สุขภาพ, 1.2, 3% เครื่องจักร, 0.8, 2% วัสดุ การบิน, 2.8, 6% อิเล็กทรอนิกส วสดุ 13.6, วัสด, 13 6 31% ยาสารเคมี, 4.0, 9% สารเคมี การบิน ยา, 7.2, 17% เครองจกร เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส, สุขภาพ 12.0, 28% พลังงาน แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556)  4
 • 5. แนวโนมของวทยาศาสตรโลกแนวโนมของวิทยาศาสตรโลก 5
 • 6. เรยนนาโนไป ทาอาชพใดไดบางเรียนนาโนไป ทําอาชีพใดไดบาง 6
 • 7. เรยนนาโนไป ทาอาชพใดไดบางเรียนนาโนไป ทําอาชีพใดไดบาง 7
 • 8. ทาไมนาโนเทคโนโลยจงสาคญ?ทําไมนาโนเทคโนโลยีจึงสําคัญ? 1. ประยกตกับอตสาหกรรมสําคัญ ประยุกตกบอุตสาหกรรมสาคญ - นาโนอิเล็กทรอนิกส : อุตสาหกรรม Hi-tech - วัสดุนาโน : อุตสาหกรรมยานยนต, สิ่งทอ - นาโนชีวภาพ : การแพทย 2. ชวยใหคนพบวัสดุใหมที่มคุณสมบัติพิเศษ ี 3. ชวยยกระดับ / เพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมทีมีอยูเดิม ่ และริเริ่มอุตสาหกรรมใหม ุ 8http://www.voicetv.co.th/content/4210/ดรอุรชารักษตานนทชัยนักวิจยอาวุโสศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติสวทช ั
 • 9. สาขาวชาใดบางทเกยวของกบนาโน? สาขาวิชาใดบางที่เกียวของกับนาโน? ่ เภสชศาสตร ั ฟสิ ฟ ิกส เคมีี นาโน โวิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยี คณตศาสตร คณิตศาสตร ชววทยา ชีววิทยา แพทยศาสตร แพทยศาสตร 9
 • 10. สาขาวชาใดบางทเกยวของกบนาโน? สาขาวิชาใดบางที่เกียวของกับนาโน? ่“นาโนเทคโนโลยีเปนปญหาการวิจัย ไมใชสาขาวิชา” นาโนเทคโนโลยีเปนการพัฒนา การสราง และการใชอุปกรณที่มขนาดนาโนเมตร ดังนันคนทีี่จะเปน ใ ี โ ั ้ั ปนักนาโนเทคโนโลยีไดนนอาจมาไดจากหลายสาขาวิชา ั้ไมวาจะเปนนักฟสิกส นักเคมี นักชีววิทยา เภสัชกรแพทย ฯลฯ 10
 • 11. เรยนอะไรด ถาจะทางานดานนาโน? เรียนอะไรดี ถาจะทํางานดานนาโน? คาแนะนาในการเรยนระดบปรญญาตรี คอ ํ ํใ ี ั ปิ ืควรเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งใหเชี่ยวชาญ ไมวาจะเปนฟสิกส เคมี ชีววิทยา เภสัช แพทย วิศวกรรมเคมีวศวกรรมไฟฟา เปนตน เพอใหมพนฐานทเขมแขงวิศวกรรมไฟฟา เปนตน เพื่อใหมีพื้นฐานที่เขมแข็งจากนันในระดับปริญญาโทหรือเอกจึงคอยไปเรียนใน ้สาขาที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยีโดยตรง นาโนศึกษา (ตอนที่ 1) 11 http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/nano/NanoEducation1.pdf
 • 12. คณะใดบางทนาสนใจ? คณะใดบางที่นาสนใจ?คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรคณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร 12
 • 13. นาโนมกสาขา?นาโนมีกี่สาขา? 13
 • 14. มทไหนในไทยทเกงนาโน?มีทไหนในไทยทีเ่ กงนาโน? ี่ 14
 • 15. สนๆ สั้นๆเนน นาโนอิเล็กทรอนิกส และนาโนโฟโตนิกสเนน Nanodevice engineeringเนน Application of Nanoparticles 15
 • 16. สนๆ สั้นๆเนน วัสดุอนุภาคและเสนใยนาโนเพื่อการแพทยเนน Nanoscale material designs and simulationเนน Organic nanoelectronic device 16
 • 17. สนๆ สั้นๆเนน Nanoelectronics and Nanophotonicsเนน ระบบนําสงยา, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ, วัสดุนาโน 17
 • 18. ถาจะเรยนนาโน ควรจะเตรยมตวอยางไร?ถาจะเรียนนาโน ควรจะเตรียมตัวอยางไร? 18
 • 19. คุณสมบตทดของนกวจยคณสมบัติที่ดีของนักวิจัย • มีความรูทางวิทยาศาสตร • มีีความละเอียดรอบคอบ ี • รักการอานและการคนควาหาความจริง • ความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ • มีีจริิยธรรมทางการวิิจัย ไมลอกเลียนแบบ, ไ ี ใหเกียรติผูรวมงาน 19
 • 20. ความทาทายและความสนุกในการทางานความทาทายและความสนกในการทํางาน• อยูกับเทคโนโลยีทีเ่ คลืื่อนไหวตลอดเวลา ไ• สนกปนเครียดกับการคิด และจินตนาการ สําหรับ ุ จ การแกปญหาและพัฒนาสิ่งตางๆ• การทํํางานแขงกัับเวลา และแขงกัับนัักวิิจัยทัั่วโ โลก• ความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองสรางสรรคขึ้น ู• ความภาคภูมใจในผลงานที่นําไปใชในการพัฒนา ิ ประเทศ ปร เทศ 20
 • 21. Admission ’ 2553 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) 20 %แบบทดสอบทางการศกษาแหงชาตขนพนฐาน (O-NET)แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) 30 % แบบทดสอบความถนััดทัั่วไป (GAT) 10-50 % แบบทดสอบความถนัดเฉพาะ วิชาชีพ (PAT) 0-40 % 21 Ordinary National Educational Test, General Aptitude Test, Professional Aptitude Test
 • 22. ขอคดในการวางแผนการศกษาตอ ขอคิดในการวางแผนการศึกษาตอ 1. รูจัก และเขาใจตนเองตามความเปนจริง2. ติดตามขอมูลขาวสารทางการศึกษาอยูเสมอ 3. ใชขอมูลเปนฐ  ู ฐานในการตัดสินใจ 4. ป ึกษาผูปกครอง ครู ในการวางแนวทางอนาคตตนเอง ปรึ ใ 22
 • 23. http://store.tkc.go.th/multimedia/tun/nano/Nano_main.html 23
 • 24. แหลงความรู กยวกบการศกษาตอทางดานนาโน แหลงความรเกี่ยวกับการศึกษาตอทางดานนาโน1. http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/nano/NanoEducation1.pdf2.2 http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/nano/NanoEducation2.pdf http://nanotech sc mahidol ac th/nano/NanoEducation2 pdf3. http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/nano/nanoarchitectonics.pdf4. http://researchers.in.th/blog/nano-in-thailand/746 24
 • 25. ไมไดเรยนวทยแตอยากอยู นกระแสนาโนบาง จะไดไหม?ไมไดเรียนวิทยแตอยากอยในกระแสนาโนบาง จะไดไหม? 25
 • 26. ขอขอบคุณทุกคนทตงใจฟงขอขอบคณทกคนทีตั้งใจฟง ่ 26
 • 27. ครูทวีศักดิ์ ภูชัยการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทยาศาสตรมหาบณฑต (เคม) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ทํางาน : โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีE-mail : taweesak_poochai@hotmail.comFb : http://www.facebook.com/krupoundBlog : http://pound1983 multiply com http://pound1983.multiply.com 27
 • 28. รายละเอยด ีศนยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีศูนยความเปนเลศดานนาโนเทคโนโลย 28
 • 29. Integrated Nanotechnology Research Center,KKU ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง• ชื่อศูนย : Integrated Nanotechnology Research Center,KKU C KKU• วันที่ลงนามขอตกลงรวม(MOU) : 4 พฤษภาคม 2550• ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง• ความเชี่ยวชาญ : วัสดอนภาคและเสนใยนาโน เพื่อประยกต ความเชยวชาญ วสดุอนุภาคและเสนใยนาโน เพอประยุกต ดานการแพทย• เว็็บไ  : http://nano.kku.ac.th ไซต 29
 • 30. Integrated Nanotechnology Research Center,KKU ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง 30
 • 31. Center of Nanotechnology, KU ผูอํานวยการศูนย : ศ. ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล ชื่อศูนย : ศูนยนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันทีี่ลงนามขอตกลงรวม (MOU) : 1 มิิถุนายน 2549 ั  ผูอํานวยการศูนย : ศ. ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล ความเชี่ยวชาญ : Nanoscale Materials Design and Simulation เว็บไซต : http://nanocenter.sci.ku.ac.th/NANOTECH/index.htm 31
 • 32. Center of Nanotechnology, KU ผูอํานวยการศูนย : ศ. ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล 32
 • 33. Semiconductor Device Research Laboratory ผูอํานวยการศูนย : ศ. ดร.สมศักดิ์ ปญญาแกว• ชื่อศูนย : Semiconductor Device Research Laboratory• วันที่ลงนามขอตกลงรวม(MOU) : 1 กันยายน 2549• ผู ํานวยการศนย Prof.Dr ผอานวยการศูนย : Prof Dr Somsak Panyakeow• ความเชี่ยวชาญ : Nanoelectronics and nanophotonics• เว็บไซต : http://www.elec.eng.chula.ac.th/data/SDRL.pdf 33
 • 34. Network for the Excellence in Functional Nanomaterials, CMU ผูอํานวยการศูนย : รศ.ดร.พิศิษฐ สิงหใจ• ชื่อศูนย : Network for the Excellence in Functional Nanomaterials , CMU• วันที่ลงนามขอตกลงรวม(MOU) : 17 สิงหาคม 2549• ผูอํานวยการศูนย :Assoc.Prof.Dr.Nikorn Mangkorntong• ความเชี่ยวชาญ : N ความเชยวชาญ Nanomaterials t il• เว็บไซต : http://physics.science.cmu.ac.th/nano 34
 • 35. Network for the Excellence in Functional Nanomaterials, CMU ผูอํานวยการศูนย : รศ.ดร.พิศิษฐ สิงหใจ 35
 • 36. Center of Nanoscience and Nanotechnology ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร• ชื่อศูนย : Center of Nanoscience and Nanotechnology• วันที่ลงนามขอตกลงรวม(MOU) : 7 กรกฏาคม 2549• ผู ํานวยการศนย Asst.Prof.Dr.Tanakorn ผอานวยการศูนย : Asst Prof Dr Tanakorn Osotchan• ความเชี่ยวชาญ : Nanodevice engineering• เว็บไซต : http://nanotech.sc.mahidol.ac.th 36
 • 37. Center of Nanoscience and Nanotechnology ผูอํานวยการศูนย : ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร 37
 • 38. Organic Nanoelectronic Devices Research Unit ผูอํานวยการศูนย : รศ. ดร. จิติ หนูแกว• ชื่อศูนย : Organic Nanoelectronic Devices Research Unit• วันที่ลงนามขอตกลงรวม (MOU) : 3 กันยายน 2549• ผู ํานวยการศนย ผอานวยการศูนย : Asso.Prof.Dr.Jiti Nukeaw• ความเชี่ยวชาญ : Organic Nanoelectronic Devices• เว็บไ  : http://qoslab.sci.kmitl.ac.th/index.html ไซต 38
 • 39. Organic Nanoelectronic Devices Research Unit ผูอํานวยการศูนย : รศ. ดร. จิติ หนูแกว http://www.nano.kmitl.ac.th/ 39
 • 40. Center of Excellence in Nanotechnology at AIT ผูอํานวยการศูนย : Assoc.Prof.Dr.Joydeep Dutta• ชอศูนย ชื่อศนย : Center of Excellence in Nanotechnology at AIT• วันที่ลงนามขอตกลงรวม (MOU) : 25 พฤษภาคม 2549• ผูอํานวยการศูนย : Assoc.Prof.Dr.Joydeep Dutta• ความเชยวชาญ: ความเชี่ยวชาญ: Application of Nanoparticles• เว็บไซต : http://www.nano.ait.ac.th 40
 • 41. Center of Excellence in Nanotechnology at AIT ผูอํานวยการศูนย : Assoc.Prof.Dr.Joydeep Dutta 41
 • 42. Center of Nanotechnology, KU ผูอํานวยการศูนย : รศ.ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ ชื่อศูนย :COE in Nanotechnology under Southern Thailand Science Park วันที่ลงนามขอตกลงรวม(MOU) : 17 สิงหาคม 2549 ผูอํานวยการศูนย :Asso.Prof.Dr. Pikul Vanichapichart ความเชี่ยวชาญ : New drug delivery system and tissue engineering , multiphysics devices membrane technology, nanomaterials 42

Related Documents