01208201 SEC 450 0 scale to scale to
15% 30%
PreTest1 60pts
# รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล 60pts Midterm
1 5710546887 นายกฤษฎา ม...
of 1

Pretest1 and midterm 01208201 sec 450

test grade
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pretest1 and midterm 01208201 sec 450

  • 1. 01208201 SEC 450 0 scale to scale to 15% 30% PreTest1 60pts # รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล 60pts Midterm 1 5710546887 นายกฤษฎา มะสันเทียะ E05 38 27 2 5710546895 นายกันตินันท์ ลี้ตระกูล E05 47 42 3 5710546917 นางสาวจิรชยา ปิ่นเกษร E05 30 33 4 5710546925 นายชาลี บุญอ้อม E05 40 42 5 5710546933 นายตระกูล แดนทอง E05 31 42 6 5710546941 นางสาวทิพย์วาที พูนสินศิริ E05 13 18 7 5710546950 นายธนวัฒน์ เวลาดี E05 21 21 8 5710546968 นางสาวปัฐวิศา ตั้งตรัสธรรม E05 33 34 9 5710546976 นายพงศ์ทวัส ฮั่นวัฒนวงศ์ E05 37 26 10 5710546984 นางสาวพัชรีพร จึงสุทธิวงษ์ E05 20 25 11 5710546992 นางสาวแพรพิรุณ อุทัยสาง E05 14 11 12 5710547000 นายเมธา ชาครนิพิท E05 26 31 13 5710547034 นางสาววิภาวี ม่วงชู E05 12 10 14 5710547042 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีวัลลภานนท์ E05 50 47 15 5710547051 นางสาวสุทธิชา เจริญวิทย์สกุล E05 24 34 16 5710547069 นายสุวิจักขณ์ แสงกาศนีย์ E05 24 32 17 5710547247 นายสรรเสริญ ใช้เหตุผล E17 43 26 18 5710547255 นางสาวชไมพร โพธิ์ปัน E05 18 17 19 5710547263 นายณัฐพงศ์ วรสารพิทักษ์ E05 28 25 20 5710547271 นายธนทัต วิสูตรานุกูล E05 26 24 21 5710547280 นายธนธรณ์ ดวงรัตน์ E05 24 23 22 5710547298 นายธรรมกรณ์ พุทธเจริญลาภ E05 33 37 23 5710547301 นางสาวภทรวรรณ ขวัญเนตร E05 35 27 24 5710547310 นายรวินทร์ วิชญเศรณี E05 19 17 25 5710547328 นายวริทธิ์ ล้ำเลิศพงศ์พนา E05 28 38 avg 29 28 Basic Principles of Engineering Mechanics รหัสสาขา