Oblici političkog poretka –
demokratija i autokratija
*Demokratija –pojam
Demokratija je nastala
od grčkih riječi demos =
narod i kratein = vladati, demokratija bukvalno znači...
*****
Moderna demokratija je predstavnička demokratija, s obzirom
da je narod brojan da bi vladao neposredno.
Ovaj oblik d...
Vrste demokratije
*****
Stvarna i formalna demokratija
-Stvarna demokratija (demokratija identiteta) je utopija, koja
pred...
Politička i
demokratija
* ****
ekonomska
(socijalna)
*Politička je primarno usmjerena na obezbjeđenje
pravne države - ...
*****
- Neposredna i posredna demokratija –
*Neposredna
demokratija
postoji
kada
narod
neposredno vrši vlast kao državni o...
Oblici neposredne demokratije su:
*Referendum predstavlja oblik neposrednog odlučivanja građana
o prijedlogu za ustavnu pr...
*****
*Narodna inicijativa – obraćanje naroda vlasti, na šta im
vlast odgovara potvrdno ili odrično. U ovom
slučaju narod ...
*****
*Posredna ili predstavnička demokratija je vid
demokratije u kom narod ne donosi neposredno
političke odluke, već ne...
*****
Osnovna prava i karakteristike predstavničke
demokratije su:
Pravo glasa na izborima: Može biti aktivno i pasivno; o...
*****
*Autokratija*
Kao samovlada, odnosno vladavina manjine, predstavlja
suprotnost demokratiji, slozenica od grckih rec...
Vrste autokratije:
Diktatura – u osnovi označava neograničenu vlast i kao
takva je sušta suprotnost demokratiji. Njeno zna...
*****
Despotija – u njoj vlada pojedinac, oslanjajući se na zakon
sile, dok su svi drugi jednaki u ropskoj podređenosti.
A...
*****
Teokratija – vladavina duhovnog plemstva
Plutokratija – vladavina najbogatijih
Totalitarna država – je moderan oblik...
♣Poseban oblik autokratije predstavlja
harizmatski tip vlasti.
♣Nosilac harizme uzima zadatak koji mu
je određen i na osno...
PITANJA:
1.Šta je demokratija?
2.Koje su vrste demokratije?
3.Koji su oblici neposredne demokratije?
4.Šta je predstavničk...
of 16

Prezentacija pravo (autokratija i demokratija)

Law
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija pravo (autokratija i demokratija)

 • 1. Oblici političkog poretka – demokratija i autokratija
 • 2. *Demokratija –pojam Demokratija je nastala od grčkih riječi demos = narod i kratein = vladati, demokratija bukvalno znači „vladavina naroda“. Kao pojam je nastala u antičkoj Atini, ali je i tu bila daleko od bukvalnog značenja same riječi. U Atini je demokratija bila privilegija slobodnih građana, kojih je bilo znatno manje od robova. Čak i među tim slobodnim građanima nisu svi imali pravo učešća u javnom životu, jer su se dijelili na „polites“ (imali pravo) i „idiotes“ (nisu imali ovo pravo).
 • 3. ***** Moderna demokratija je predstavnička demokratija, s obzirom da je narod brojan da bi vladao neposredno. Ovaj oblik demokratije je nastao na temeljima Rusoove ideje o vladavini suverenog naroda, osnaženoj idejom jednakosti i slobode. U modernim državama demokratija predstavlja politički režim u kom većina naroda, na unapred tačno određen način može stalno ili povremeno da učestvuje u vršenju državne vlasti (preko svojih neposredno izabranih predstavnika), kontroli rada svojih predstavnika, postavlja pitanje njihove odgovornosti itd.) Dakle, ona nije „vladavina naroda“, već vladavina u ime i u interesu naroda.
 • 4. Vrste demokratije ***** Stvarna i formalna demokratija -Stvarna demokratija (demokratija identiteta) je utopija, koja predstavlja stvarnu težnju da cijeli narod vlada, bez podijele na one koji vladaju i one kojima se vlada. Neostvarljiva je. - Formalna demokratija je ono što mi danas poznajemo kao demokratiju, a što je kroz istoriju postojalo u različitim oblicima (antički model, liberalna demokratija, novi savremeni oblici) Suština je da tu postoji podela na nadređene i podređene, one koji vladaju (shodno unaprijed utvrđenim pravilima i procedurama, uz zaštitu prava i slobode građana) i kojima se vlada.
 • 5. Politička i demokratija * **** ekonomska (socijalna) *Politička je primarno usmjerena na obezbjeđenje pravne države - političkih prava i sloboda građana, odnosno njihovog učešća u vršenju političke vlasti. *Ekonomska i socijalna demokratija-težište stavlja na unaprjeđenje ekonomskih i socijalnih prava i sloboda, te se ogleda u težnjama za stvaranje socijalnih pravnih država (kakva je npr. Njemačka), nasuprot liberalnim demokratijama.
 • 6. ***** - Neposredna i posredna demokratija – *Neposredna demokratija postoji kada narod neposredno vrši vlast kao državni organ ili organi. U širem smislu, ovaj tip demokratije obuhvata ovlašćenje naroda na donošenje odluka samo iz oblasti zakonodavstva i to samo putem davanja inicijative. U užem smislu, neposredna demokratija podrazumjeva ovlašćenja na donošenje odluka iz oblasti zakonodavstva, izvršne vlasti i sudstva, s tim da se može dati kako samo inicijativa za donošenje odluke, tako i učestvovati u samom donošenju odluke. Obaveza naroda na učešće u donošenju odluke može biti obavezno ili fakultativno.
 • 7. Oblici neposredne demokratije su: *Referendum predstavlja oblik neposrednog odlučivanja građana o prijedlogu za ustavnu promjenu,za donošenje zakona ili pak za odlučivanje o drugom značajnom javnom pitanju. *Plebiscit je stariji oblik od referenduma, postojao u svim državama, dok je referendum tekovina moderne predstavničke demokratije. Na plebiscitu se izjašnjava o životnim pitanjima jednog naroda, postojanju državne zajednice, prisajedinjenju ili otcepljenju i sl.), pa se kaže da se na plebiscitu narod uzdiže iznad ustavotvorca. Sva ostala pitanja (od oblika vladavine do izjašnjavanja o promeni ustava, donošenju zakona i dr.) su predmet referenduma. Plebiscit uvek ima obavezujući karatkter, a referendum može da bude i fakultativan.
 • 8. ***** *Narodna inicijativa – obraćanje naroda vlasti, na šta im vlast odgovara potvrdno ili odrično. U ovom slučaju narod pita ili predlaže a vlast odgovara (za razliku od referenduma i plebiscita). Obično se koristi kada se predlažu promjene ustava ili donošenje novog zakona (ukoliko se inicijativa podnosi u ovim slučajevima a vlast je odbije, stiču se uslovi za raspisivanje referenduma o istom pitanju). *Narodna sankcija (veto) – pravo građana da se naknadno izjasne o nekoj odluci državne vlasti (npr novo-donesenom zakonu), tj. da je potvrde ili se negativno o njoj izjasne i ospore je.
 • 9. ***** *Posredna ili predstavnička demokratija je vid demokratije u kom narod ne donosi neposredno političke odluke, već neposredno određuje ko će u njegovo ime i u njegovom interesu te odluke donositi i izvršavati, odnosno vršiti državnu vlast u njegovo ime. Narodni predstavnici se biraju neposrednim putem, na izborima, koji su unaprijed strogo regulisani u smislu prava i procedure. Iz ovog razloga, predstavnički organ državne vlasti je najvažniji organ u državi i ima zakonodavnu vlast. Zakone koje donosi dalje izvršavaju i primenjuju upravni organi i sudovi.
 • 10. ***** Osnovna prava i karakteristike predstavničke demokratije su: Pravo glasa na izborima: Može biti aktivno i pasivno; opšte i ograničeno (kada je nekim licim oduzeto usled rasne, nacionalne, verske i sl. diskriminacije); jednako i nejednako (kada glas nekih građana vrijedi više ili manje od drugih – npr. roditelji, oženjeni, školovani i imućni i sl.); posredno (građani biraju svoje izbornike a ovi dalje predstvanike u parlamentu), i neposredno (građani neposredno biraju predstavnike); javno ili tajno. Pravo kandidovanja – starosni cenzus, kandidovanje po listama ili pojedinačno.
 • 11. ***** *Autokratija* Kao samovlada, odnosno vladavina manjine, predstavlja suprotnost demokratiji, slozenica od grckih reci: autos – sam i kratein - vladati. Vlast pripada manjini koja vlada u svoje ime i za svoj interes, a ne u ime i za interese naroda. Narod je isključen iz političkog života a vlast nije podložna nikakvoj kontroli i odgovornosti. Nema zagarantovanih prava i sloboda, već je sloboda samo ono što vladajuća manjina dozvoljava. Nastala je u Sparti.
 • 12. Vrste autokratije: Diktatura – u osnovi označava neograničenu vlast i kao takva je sušta suprotnost demokratiji. Njeno značenje u starom Rimu, gdje je i nastala, je bilo takvo da je pod određenim okolnostima ona smatrana neophodnom i zakonitom. Naime, u Rimu je diktatura označavala predaju vlasti jednom čovijeku kada je država u opasnosti. Kasnije je izobličavana i zloupotrebljavana, te je poprimila krajnje negativan kontekst. Diktatura može biti lična (neograničena vlast jednog čoveka) ili stranačka i vanstranačka (neograničena vlast grupe ljudi). Tiranija – je nasilna i samovoljna vladavina jednog čoveka nad svojim podanicima, iako može biti i zakonita i nezakonita. Karakteristična za antičko doba.
 • 13. ***** Despotija – u njoj vlada pojedinac, oslanjajući se na zakon sile, dok su svi drugi jednaki u ropskoj podređenosti. Apsolutistička monarhija – pojedinac raspolaže suverenom vlašću, koju mora da vrši na osnovu čvrstih i utvrđenih zakona, ali sa druge strane opet ne podleže nikakvoj društvenoj kontroli ili saradnji. Monarh nije odgovoran podanicima, ali mogao je snositi neki vid moralne odgovornosti. Oligarhija – vladavina nekolicine najmoćnijih Aristokratija – vladavina manjine po osnovu izuzetnog porijekla ii svojstava
 • 14. ***** Teokratija – vladavina duhovnog plemstva Plutokratija – vladavina najbogatijih Totalitarna država – je moderan oblik autokratije, čiji cilj je totalna kontrola društva. Ta država je osiona i nasilna, umjesto slobode nudi sigurnost, umjesto lične akcijeakciju mase, podržava militantno shvatanje demokratije i bodri borbeni duh, postoji samo jedna ideologija, jedna partija, tajna policija koja sve drži pod kontrolom, partijski monopol nad oružanom silom i državna kontrola nad privredom. Kao najpoznatiji primjeri u istoriji se javljaju: fašizam, nacionalsocijalizam i staljinizam.
 • 15. ♣Poseban oblik autokratije predstavlja harizmatski tip vlasti. ♣Nosilac harizme uzima zadatak koji mu je određen i na osnovu svoje misije zahtijeva da mu se drugi pokoravaju i slijede ga.Oblik harizmatske vlasti u modernom vremenu predstavljali su autoritarni režimi 20.vijeka-nacizam u Njemačkoj i fašizam u Italiji.
 • 16. PITANJA: 1.Šta je demokratija? 2.Koje su vrste demokratije? 3.Koji su oblici neposredne demokratije? 4.Šta je predstavnička(posredna) demokratija? 5.Koje su vrste autokratije? 6.Šta je oligarhija? 7.Šta je totalitarizam?