Tolerancija
Ljudska prava
Ljudska prava su urođena prava i jednaka su za
sve ljude na svetu.
Svaki čovek ima pravo na njih samo na osn...
Vrste - podela
 Grupa 1: Lična prava
 Grupa 2: Politička i civilna prava
 Grupa 3: Socijalna i ekonomska prava
 Grupa ...
Lična prava
 U ova prava spadaju ona prava koja bi
trebala brinuti o tome da čovek kao takav
bude zaštićen od napada svak...
Politička i civilna prava
Pored ličnih prava drugu grupu čine
politička i civilna, odnosno građanska
prava. Ona bi svakom ...
Socijalna i ekonomska prava
Socijalna i ekonomska prava čine sledeću grupu.
Ova prava pre svega treba da osiguraju da
svak...
Prava treće generacije
Takozvana prava treće generacije tek se odnedavno
ubrajaju u ljudska prava. S jedne strane ova prav...
Diskriminacija
Zakon o zabrani diskriminacije kaže da je diskriminacija svako neopravdano
pravljenje razlike ili nejednako...
Istraživanja
Ovo istraživanje realizovao je CeSID,
u drugoj polovini novembra 2012.
godine, na zahtev Poverenika za
zaštit...
Neki od rezultata
Građani su generalno upoznati sa
pojmom diskriminacije, ali postoji
znatan prostor za napredak, jer
četv...
Diskriminacija
 Više od 60% ispitanika smatra da je
diskriminacija u Srbiji prisutna mnogo
ili u priličnoj meri.
 Više o...
Tolerancija
Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje
bogatstva različitosti u našim svetskim kulturama, naša
fo...
Tolerancija
Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do
kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. – Volter
Bog nas je stvorio ...
Najugroženiji
Kao najugroženija grupa, na prvom mestu
ubedljivo se nalaze Romi, koje je spontano
navelo 38% ispitanih. To ...
Građani smatraju da su Romi najviše diskriminisana
grupa, a slede siromašni ljudi i osobe sa fizičkim
invaliditetom.
 I D...
Govor mržnje
Tri su najvažnija zaključka kada se radi o govoru
mržnje: 1) generalno, građani prepoznaju šta
je govor mržnj...
Teorija i zajednički život –
potrebe
Ja
Moć
Sigurnost
Pripadnost
Igra
Ljubav
Komšija
Moć
Sigurnost
Pripadnost
Igra
Ljubav
Užice
Hvala na pažnji !
10. Novembar 2015.g
of 18

Prezentacija za milenu 3

Tolerancija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija za milenu 3

 • 1. Tolerancija
 • 2. Ljudska prava Ljudska prava su urođena prava i jednaka su za sve ljude na svetu. Svaki čovek ima pravo na njih samo na osnovu svog “bivstvovanja kao čoveka”, nezavisno od njegove pojedinačne pripadnosti nekom narodu, nezavisno od toga u šta on veruje i nezavisno od njegovog pola. Zbog ovog razloga ljudska prava su neotuđiva, što znači ona uvek važe i ne mogu nikome biti oduzeta.
 • 3. Vrste - podela  Grupa 1: Lična prava  Grupa 2: Politička i civilna prava  Grupa 3: Socijalna i ekonomska prava  Grupa 4: Prava treće generacije
 • 4. Lična prava  U ova prava spadaju ona prava koja bi trebala brinuti o tome da čovek kao takav bude zaštićen od napada svake vrste i da njegovo ljudsko dostojanstvo ostane netaknuto. Primer za to je pravo na život.
 • 5. Politička i civilna prava Pored ličnih prava drugu grupu čine politička i civilna, odnosno građanska prava. Ona bi svakom čoveku trebala garantovati nesmetano učešće u političkom životu u okviru njegove zajednice, bez straha da će zbog toga biti neopravdano kažnjen.
 • 6. Socijalna i ekonomska prava Socijalna i ekonomska prava čine sledeću grupu. Ova prava pre svega treba da osiguraju da svaki čovek bude opskrbljen najmanje osnovnim stvarima, da bi, u najmanju ruku, mogao preživeti. Međutim, ovim pravima pripada i pravo svakog čoveka na obrazovanje. Ako polazimo od toga da životu dostojanstvenom čoveka pripada nešto više od samo „ne biti gladan“, onda je neophodno za svakoga stvoriti polaznu osnovu, nakon koje bi nešto mogao postići.
 • 7. Prava treće generacije Takozvana prava treće generacije tek se odnedavno ubrajaju u ljudska prava. S jedne strane ova prava su prava činjenica, koje ukazuju na to da ljudska prava nisu samo puka institucija, nego da se ona razvijaju i menjaju, a sa druge strane kroz ova prava se prepoznaju novi problemi koji ugrožavaju pravo na život svih ljudi, te stoga trebaju naći svoje mesto u katalogu ljudskih prava. Pored prava na razvoj, koja bi trebala pomoći smanjenju jaza koji vlada između bede i bogatstva širom sveta, u prava treće generacije ubrajaju se, pre svega, prava na zaštitu životne sredine.
 • 8. Diskriminacija Zakon o zabrani diskriminacije kaže da je diskriminacija svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema nekim osobama ili grupama ljudi, kao i prema članovima njihovih porodica ili njima bliskim osobama, na otvoren ili prikriven način, i to kada je osnov za pravljenje te razlike:  rasa, boja kože, preci, državljanstvo, nacionalna pripadnost ili etničko poreklo, jezik;  versko ili političko ubeđenje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama;  pol, rodni identitet ili seksualna orijentacija;  imovno stanje;  rođenje, genetske osobenosti, zdravstveno stanje, invaliditet;  bračni i porodični status (porodične obaveze, trudnoća);  osuđivanost;  starosno doba;  izgled, i druga stvarna lična svojstva, ili lična svojstva koje ti je neko neopravdano pripisao.
 • 9. Istraživanja Ovo istraživanje realizovao je CeSID, u drugoj polovini novembra 2012. godine, na zahtev Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i uz podršku i pomoć Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
 • 10. Neki od rezultata Građani su generalno upoznati sa pojmom diskriminacije, ali postoji znatan prostor za napredak, jer četvrtina populacije ne zna ništa ili nema stav o ovom pitanju.
 • 11. Diskriminacija  Više od 60% ispitanika smatra da je diskriminacija u Srbiji prisutna mnogo ili u priličnoj meri.  Više od trećine građana (36%) ocenjuje da diskriminacije ima više u odnosu na period od pre tri godine.
 • 12. Tolerancija Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je takoe politički i zakonit zahtev. Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi mijenjanju kulture rata u kulturu mira.
 • 13. Tolerancija Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. – Volter Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo. Patrijarh Pavle
 • 14. Najugroženiji Kao najugroženija grupa, na prvom mestu ubedljivo se nalaze Romi, koje je spontano navelo 38% ispitanih. To je, međutim, manje (za 7% odnosno 12%) nego u istraživanjima iz 2010. i 2009. godine (45% i 50%). Za njima slede siromašne osobe (28%), osobe sa invaliditetom (22%), starije osobe (18%), žene (17%) i pripadnici seksualnih manjina (14%).
 • 15. Građani smatraju da su Romi najviše diskriminisana grupa, a slede siromašni ljudi i osobe sa fizičkim invaliditetom.  I DISKRIMINACIJA ROMA  II DISKRIMINACIJA NA OSNOVU POLA  III DISKRIMINACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM  IV DISKRIMINACIJA NACIONALNIH I ETNIČKIH MANJINA  V DISKRIMINACIJA INTERNO RASELJENIH LICA  VI DISKRIMINACIJA U OBLASTI VERSKIH PRAVA  VII DISKRIMINACIJA LICA NA OSNOVU SEKSUALNE ORIJENTACIJE  VIII DISKRIMINACIJA LICA SA HIV I AIDS
 • 16. Govor mržnje Tri su najvažnija zaključka kada se radi o govoru mržnje: 1) generalno, građani prepoznaju šta je govor mržnje uz sva odstupanja koja postoje; 2) mali je broj onih koji su neopredeljeni ili ne znaju odgovor (između 4% i 8%) i 3) najveće „dileme“ se javljaju kod tvrdnje da su svi političari lopovi, gde je gotovo ujednačen broj onih koji kažu da to jeste govor mržnje (36%) i onih koji se sa tim ne slažu (37%).
 • 17. Teorija i zajednički život – potrebe Ja Moć Sigurnost Pripadnost Igra Ljubav Komšija Moć Sigurnost Pripadnost Igra Ljubav
 • 18. Užice Hvala na pažnji ! 10. Novembar 2015.g

Related Documents