* SAVEZNA REPUBLIKA NEMAĈKA REPUBLIKA POLJSKA
* SAVEZNA REPUBLIKA NEMAĈKA I REPUBLIKA POLJSKA su najveće drţave Srednje Evrope* Obuhvataju preko 650 000 km2* U njima ţi...
* METRIJSKE KARAKTERISTIKE:* POVRŠINA: 357 021 KM2* BROJ STANOVNIKA:82 210 000* GLAVNI GRAD: BERLIN (3 415 742 ST.)* SLUŢB...
* Nemaĉka se prostire izmeĊu Alpa na jugu, Baltiĉkog i Severnog mora na severu* Povoljan geografski poloţaj* Dolina Rajne ...
* Germanska plemana došla su u Nemaĉku oko 2. vek pne., prognavši Kelte.* Godine 1862. Oto fon Bizmark došao je na vla...
ČETIRI CELINE : *1.Severnonemaĉka nizija2.Srednje planine3.Švapsko – bavarska visoravan4.Bavarski AlpiCug...
* KLIMA – umereno topla (sinajska), uticaji mora u donjem toku Vezera i Labe* Ka jugu i istoku klima je sve kontinanetaln...
* Germanska grupa* Luţiĉki Srbi na istoku (braća od striĉeva Balkanskih Srba)* Luţiĉki Srbi naseljavaju podruĉje jugoisto...
* Najgušće je naseljena Rajnska oblast i industrijska oblast Rura, gde je nastala najveća konurbacija RURŠTAT (RUR- grad)*...
SEVERNA NEMAĈKA* Obuhvata Severnonemaĉku niziju- poljoprivreda , nalazišta nafte i prirodnog gasa, ugalj (lignit)...Plovne...
SREDNJA NEMAĈKASrednjenemaĉke planineZapad –Rajnska oblast najgušće naseljeni iindustrijalizovani deo Nemaĉke.Istoĉni deo-...
JUŽNA NEMAČKA* Obuhvata: juţni deo Srednjenemaĉkih planina, Švapsko – bavarsku visoravan i alpski prostor.* Gradovi :ŠTUTG...
* CENTRALNI POLOŽAJ U EVROPI* POJAS NIZIJA, SREDNJIH PLANINA, ALPA* SAVEZNA DRŽAVA* EKONOMSKA VELESILA* RAJNSKO – RURSKA K...
* Istorija Oktobarfesta datira iz davne 1810 godine, kada je prvi put i to 12. oktobra odrţana velika svetkovina u ĉast v...
* Bundesliga Nemaĉke u fudbalu je jedna od najkvalitetnijih fudbalskih liga sveta. Po odluci fudbalskog saveza Nemaĉke u z...
* METRIJSKE KARAKTERISTIKE:* POVRŠINA:312 679 KM2* BROJ STANOVNIKA : 38 518 241* GLAVNI GRAD : VARŠAVA (1 704 717 st.)* SL...
* Nizijska drţava* Brdsko-planinske oblasti na jugozapadu i i jugoistoku zemlje (SUDETI I VISOKE TATRE)* Sever pokrivaju m...
* Umereno topla , a na istoku stepska klima, na planinskom jugu umereno hladna klima* Reke Poljske: Visla, Sana, Odra i Va...
* 99 % stanovništva su Poljaci* Zapadnoslovenska grupa* Najgušće je naseljen prostor jugozapada zemlje (ŠLEZIJA)* NajreĊe ...
* Poljoprivreda- 90% obradive površine- krompir* Gaje se : ţitarice i krmno bilje (grahorica, stoĉni grašak...)* Rudno bo...
* RUDNIK SOLI VJELIĈKA, BLIZU KRAKOVA,UVRŠTEN JE MEĐU SVETSKE PRIRODNE I KULTURNE SPOMENIKE UNESKO-a.* Deo rudnika je pret...
Pribaltičke zemlje
of 22

Pribaltičke zemlje

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pribaltičke zemlje

 • 1. * SAVEZNA REPUBLIKA NEMAĈKA REPUBLIKA POLJSKA
 • 2. * SAVEZNA REPUBLIKA NEMAĈKA I REPUBLIKA POLJSKA su najveće drţave Srednje Evrope* Obuhvataju preko 650 000 km2* U njima ţivi oko 120 000 000 stanovnika* Razvoj privrede je razliĉit* Zajedniĉka geografska osnova *
 • 3. * METRIJSKE KARAKTERISTIKE:* POVRŠINA: 357 021 KM2* BROJ STANOVNIKA:82 210 000* GLAVNI GRAD: BERLIN (3 415 742 ST.)* SLUŢBENI JEZIK : NEMAĈKI* VALUTA : EVRO *
 • 4. * Nemaĉka se prostire izmeĊu Alpa na jugu, Baltiĉkog i Severnog mora na severu* Povoljan geografski poloţaj* Dolina Rajne – najprometnija evropska reka* Saobraćajne veze preko Alpa *
 • 5. * Germanska plemana došla su u Nemaĉku oko 2. vek pne., prognavši Kelte.* Godine 1862. Oto fon Bizmark došao je na vlast u Pruskoj i 1871. ujedinio Nemaĉke drţavice u Nemaĉku carevinu.* Adolf Hitler postao je kancelar 1933. godine i uspostavio je totalitaristiĉku drţavu, Treći rajh, kojim je vladala Nacistiĉka partija. Hitlerov napad na Poljsku 1939. oznaĉio je poĉetak Drugog svetskog rata Nakon Hitlerovog poraza 1945, savezniĉke snage podelile su Nemaĉku na ĉetiri okupacione zone. Neslaganje sa SSSR-om oko njihovog ponovnog ujedinjenja dovelo je do stvaranja Savezne Republike Nemačke i Demokratske Republike Nemačke 1949. godine. Berlin, koji je bio bivša prestonica, ostao je podeljen.* Zapadna Nemaĉka postala je napredna parlamentarna demokratija, a Istoĉna Nemaĉka jednopartijska drţava pod sovjetskom kontrolom. Nemaĉka je 1952. postala ĉlanica osnivaĉ Evropske zajednice za ugalj i ĉelik, preteĉe Evropske unije.* Komunistička vlada u Istočnoj Nemačkoj zbačena je mirnim putem 1989, i Nemačka je ujedinjena 1990 .* Nakon poĉetne euforije zbog ujedinjenja, politiĉka i ekonomska integracija bivše Istoĉne Nemaĉke u saveznu republiku dovela je do velikih finansijskih opterećenja za bogatiji zapadni deo zemlje. *
 • 6. ČETIRI CELINE : *1.Severnonemaĉka nizija2.Srednje planine3.Švapsko – bavarska visoravan4.Bavarski AlpiCugšpic-“viĊeno spolja“
 • 7. * KLIMA – umereno topla (sinajska), uticaji mora u donjem toku Vezera i Labe* Ka jugu i istoku klima je sve kontinanetalnija* Bavarski Apli imaju umereno hladnu klimu sa hladnim zimama (otapanje snega uz FEN)* REKE : Pripadaju slivovima Severnog i Baltiĉkog mora* RAJNA* Kanal Dunav – Majna – Rajna* Kilski kanal – povezuje Baltiĉko i Severno more *
 • 8. * Germanska grupa* Luţiĉki Srbi na istoku (braća od striĉeva Balkanskih Srba)* Luţiĉki Srbi naseljavaju podruĉje jugoistoĉno od Berlina prema poljskoj i ĉeškoj granici, sve do Drezdena.* Na severu Danci* Mnogo stranaca: Turci, Italijani, Grci, Poljaci.* Zbog useljavanja Nemaĉka ima stalni porast broja stanovnika, iako je mortalitet veći od nataliteta! *
 • 9. * Najgušće je naseljena Rajnska oblast i industrijska oblast Rura, gde je nastala najveća konurbacija RURŠTAT (RUR- grad)* Sastoji se od 16. saveznih zemalja i tri savezna grada (BERLIN, BREMEN I HAMBURG)* Ekonomsko visoko razvijena zemlja* Ĉlanica grupe G8 (osam najrazvijenijih zemalja sveta *
 • 10. SEVERNA NEMAĈKA* Obuhvata Severnonemaĉku niziju- poljoprivreda , nalazišta nafte i prirodnog gasa, ugalj (lignit)...Plovne reke su povezane kanalima (MITELAND- povezuje Berlin sa Rajnom),gradovi:Hanover, Volfsburg...* Veći gradovi : Hamburg, Bremen, Kil i Rostok *
 • 11. SREDNJA NEMAĈKASrednjenemaĉke planineZapad –Rajnska oblast najgušće naseljeni iindustrijalizovani deo Nemaĉke.Istoĉni deo-Lajpcig iDrezdenMetalurgija je razvila metalopreraĊivaĉku ind.Konurbacija RUR-a :Dortmund, Esen,Diseldorf,Keln.Ovde ţivi 11,8 mil.st.Vaţna oblast oko Frankfurta na Majni- poslovni,trgovaĉki i bankarski centar
 • 12. JUŽNA NEMAČKA* Obuhvata: juţni deo Srednjenemaĉkih planina, Švapsko – bavarsku visoravan i alpski prostor.* Gradovi :ŠTUTGART, NIRNBERG, MINHEN* Avionska, automobilska, elektronska, hemijska industrija* Prehrambena industrija se zasniva na naprednom ratarstvu i razvijenom stoĉarstvu
 • 13. * CENTRALNI POLOŽAJ U EVROPI* POJAS NIZIJA, SREDNJIH PLANINA, ALPA* SAVEZNA DRŽAVA* EKONOMSKA VELESILA* RAJNSKO – RURSKA KONURBACIJA* BERLIN* HAMBURG* FRANKFURT* MINHEN *
 • 14. * Istorija Oktobarfesta datira iz davne 1810 godine, kada je prvi put i to 12. oktobra odrţana velika svetkovina u ĉast venĉanja prestolonaslednika, princa Ludviga sa princezom Therese von Sachsen-Hildburghausen, gde je bila upriliĉena i velika trka konja, koja je i narednih godina poĉela tradicionalno da se organizuje, da bi na kraju prerasla u festival koji je danas poznat kao Oktobarfest. Danas, Oktobarfest, najveća atrakcija Minhena i najveći svetski narodni festival, traje 16 dana i odrţava se svake godine u periodu od pretposlednje nedelje septembra pa sve do prve nedelje oktobra meseca (izuzev ukoliko prva subota pada na 3.oktobar, nacionalni praznik Nemaĉkog ujedinjenja, u kom sluĉaju se festival produţava za još dan ili dva). Oktobarfest je mirno i ne previše buĉno dešavanje koje teţi da prihvati i privoli i starije ljude i porodice. Od 18h pušta se lagana tradicionalna muzika, a retki su oni koji rade posle 23h. U 1:00 iza ponoći definitivno svi završavaju sa radom. *
 • 15. * Bundesliga Nemaĉke u fudbalu je jedna od najkvalitetnijih fudbalskih liga sveta. Po odluci fudbalskog saveza Nemaĉke u zlatnoj sali Vestfalen hale u Dortmundu 28. jula 1962., o osnivanju fudbalske savezne lige, se od sezone 1963/1964 odrţava takmiĉenje za prvaka Nemaĉke u liga- sistemu. Po tadašnjim pravilima, svaki klub lige igra protiv svakog kluba po jednu utakmicu u gostima i kod kuće. Klub sa najviše osvojenih poena postaje prvak Nemaĉke. Najuspešniji klub bundeslige do sada je Bajern Minhen[
 • 16. * METRIJSKE KARAKTERISTIKE:* POVRŠINA:312 679 KM2* BROJ STANOVNIKA : 38 518 241* GLAVNI GRAD : VARŠAVA (1 704 717 st.)* SLUŢBENI JEZIK : POLJSKI* VALUTA : ZLOT *
 • 17. * Nizijska drţava* Brdsko-planinske oblasti na jugozapadu i i jugoistoku zemlje (SUDETI I VISOKE TATRE)* Sever pokrivaju morenski materijal, ledniĉka jezera i breţuljci* Obale Baltiĉkog mora su moĉvarne i niske
 • 18. * Umereno topla , a na istoku stepska klima, na planinskom jugu umereno hladna klima* Reke Poljske: Visla, Sana, Odra i Varta *
 • 19. * 99 % stanovništva su Poljaci* Zapadnoslovenska grupa* Najgušće je naseljen prostor jugozapada zemlje (ŠLEZIJA)* NajreĊe su naseljeni prostori na severu i severoistoku zemlje *
 • 20. * Poljoprivreda- 90% obradive površine- krompir* Gaje se : ţitarice i krmno bilje (grahorica, stoĉni grašak...)* Rudno bogatstvo :bakar,sumporna i kamena so,kameni ugalj.Ovde se razvila industrijska oblast oko KATOVICA i KRAKOVA.* Na Baltiku luĉko-industrijski centri: ŠĆEĆIN, GDINJA I GDANJSK* U centralnoj Poljskoj su to gradovi POZNANJ I LOĐ* Najefikasnije sprovodi tranziciju , zbog ĉega je ĉlanica EU (2004.) *
 • 21. * RUDNIK SOLI VJELIĈKA, BLIZU KRAKOVA,UVRŠTEN JE MEĐU SVETSKE PRIRODNE I KULTURNE SPOMENIKE UNESKO-a.* Deo rudnika je pretvoren u muzej zbog umetniĉkih dela od soli, koje su uradili rudari. *