KINH
Hiển Thể
Minh Tông
Quán Không
Quán Giả
Quán Trung
Biện Dụng
5 Thời
Thời Hoa Nghiêm 21 năm
Thời Lộc Uyển
Thời Phương Đ...
of 1

Kinh

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Kinh

  • 1. KINH Hiển Thể Minh Tông Quán Không Quán Giả Quán Trung Biện Dụng 5 Thời Thời Hoa Nghiêm 21 năm Thời Lộc Uyển Thời Phương Đẳng Thời Bát Nhã Thời Pháp Hoa Niết bàn 12 năm 8 năm 22 năm 8 năm + 1 ngay đêm 4 Hóa Pháp = pháp môn Tạng Giáo Thông giáo Biệt Giáo Viên Giáo 4 nghi thức giáo hóa Đốn giáo Tiệm giáo Bí mật giáo Bất định giáo Kinh Hoa Nghiêm Kinh a Hàm Kinh Duy ma tri-ích Kinh Lăng già Kinh Lăng nghiêm tam muội Kinh Quang Minh Kinh Tháng-man Kiêm thuyết 4 giáo: Tạng/Thông/Biệt/Viên Kinh bát Nhã Kinh Pháp Hoa 5 Giáo Tiểu thừa giáo Đại thừ thủy giáo Chung Giáo Đốn giáo Viên giáo 5 Tánh Định tánh Thanh văn Định tánh duyên Giác Tánh Bồ tát Tánh Bất định Vô chủng tánh Tam tạng Kinh Tạng Luật Tạng Luận Tạng Nhị tạng Thanh Văn tạng Bồ tát tạng 5 Thừa Thanh văn Thừa Bích Chi Thừa Bồ tát thừa Nhân thiên thừa Phật thừa KINH

Related Documents