Seminarium z nowelizacji ustawy o
ochronie danych osobowych
Maciej Kawecki
WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
IV Pakiet deregulacyjny
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
IV Pakiet Deregulacyjny
W dniu 24 listopada 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o
ułatwieniu...
IV Pakiet Deregulacyjny
Cele nowelizacji
Uzasadnienie Ministerstwa Gospodarki
• ułatwienia w odprawach w portach morski...
IV Pakiet Deregulacyjny
Cele nowelizacji
Uzasadnienie Rządowego Centrum Legislacji
• Możliwość powierzenia przez GIODO ...
Administrator Bezpieczeństwa
Informacji
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
ABI
Definicja
Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest osobą fizyczną wyznaczoną przez Administratora
Danych, nadzo...
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań
prawnych
Różne modele powołania ABI-ego
...
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań
prawnych
Sposób określenia uprawnień ABI ...
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji
Kto może pełnić funkcję ABI
Administrator Danych Osobowych jes...
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji
Zmiany mające wpływ na pozycje ABI w organizacji
• Samodzielno...
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji
Rejestracja ABI u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy...
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji
Rejestracja ABI u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy...
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji
Rejestracja ABI u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy...
ABI
Wzór wniosku
Część B.
Dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji i data jego powołania
1.Imię i nazwisk...
ABI
Wzór wniosku
Część C.
Oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez administratora
bezpieczeństwa informac...
ABI
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji
ABI w hierarchii organizacji
• ABI jest samodzielny w wykonywa...
ABI
Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji
• Stworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej ds. ochrony dany...
ABI
Nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
(czyli co może i musi wiedzieć ABI).
• nadzór nad prawidłowoś...
ABI
Nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
(czyli co może i musi wiedzieć ABI).
Administrator Danych Oso...
ABI
Nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
(czyli co może i musi wiedzieć ABI).
Audyty
 Audyt ABI musi...
Zmiany w dokumentacji
przetwarzania danych osobowych
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
Zmiany w dokumentacji
Art. 36 a ust. 2 pkt 1 c u.o.d.o.
Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania
dany...
Zmiana w dokumentacji
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
Zmiany w dokumentacji
Art. 36 a ust. 2 pkt 1 a u.o.d.o.
Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z
przepisa...
Zmiany w dokumentacji
 Sprawozdania z audytu z zakresu ochrony danych osobowych
powinno zawierać (art. 36 c u.o.d.o.) :...
Zmiany w dokumentacji
Art. 36 a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.
Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez
administ...
Zmiany w dokumentacji
Wzór ewidencji zbiorów danych osobowych
Prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji ...
Zmiany w dokumentacji
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
Przekazywanie danych do państwa
trzeciego
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
Przekazanie danych do p. trzeciego
Przekazanie danych do państwa trzeciego będzie możliwe
 Jeżeli państwo docelowe zape...
Przekazanie danych do p. trzeciego
Zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych
 Generalny Inspektor zatwierdza, w drod...
Współpraca administracyjna w UE
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
Współpraca administracyjna
Współpraca krajowych organów ochrony danych
osobowych
Pierwszy raz uregulowana w ustawie kra...
Gdzie szukać rzetelnych informacji
Kurs Ochrona
Danych Osobowych
Gdzie szukać informacji?
www.giodo.gov.pl
https://edugiodo.giodo.gov.pl
http://egiodo.giodo.gov.pl
www.e-ochronadanych...
Prezentacja o ochronie danych osobowych
of 38

Prezentacja o ochronie danych osobowych

Zapoznaj się z prezentacją o ochronie danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na www.cognity.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja o ochronie danych osobowych

 • 1. Seminarium z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Maciej Kawecki WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2. IV Pakiet deregulacyjny Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 3. IV Pakiet Deregulacyjny W dniu 24 listopada 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzającą znaczące zmiany do 31 aktów prawnych, m.in. :  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;  Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych;  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych;  Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;  Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 4. IV Pakiet Deregulacyjny Cele nowelizacji Uzasadnienie Ministerstwa Gospodarki • ułatwienia w odprawach w portach morskich; • zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności (np. umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko); • wsparcie inwestycji; • usprawnienie i ułatwienie firmom prowadzenia wymiany transgranicznej; • ułatwienia w podatku akcyzowym; Brak informacji o ułatwieniach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych!!!! Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 5. IV Pakiet Deregulacyjny Cele nowelizacji Uzasadnienie Rządowego Centrum Legislacji • Możliwość powierzenia przez GIODO ABI możliwości dokonania kontroli stanu ochrony danych osobowych u administratora – „odciążenie dla administratorów danych (w tym przedsiębiorców) w stosunku do stanu aktualnego, w którym w każdym wymagającym tego przypadku (np. skargi osoby trzeciej) podlegają oni bezpośredniej kontroli GIODO”. • Zniesienie obowiązku rejestracji zbiorów – „wykonywanie obowiązku zgłaszania do rejestracji GIODO zbiorów danych, a następnie aktualizowanie informacji w nich zawartych, stanowi znaczne obciążenie administracyjne dla administratorów danych, w tym przedsiębiorców”. • Pozostałe zmiany zostały uzasadnione wymogiem dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 7. ABI Definicja Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest osobą fizyczną wyznaczoną przez Administratora Danych, nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w strukturze organizacyjnej administratora danych. Obowiązek/możliwość wyznaczenia ABI Stan aktualny Obowiązek wyznaczenia ABI - II SA/Wa 630/12 Prawodawca zdecydował o takim brzmieniu art. 36 ust. 3 ustawy, wprowadzając obowiązek, by osobą odpowiedzialną za nadzór i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w podmiotach o wieloosobowej strukturze organizacyjnej była konkretnie wskazana osoba fizyczna. Stan po 1 stycznia 2015 r. Możliwość wyznaczenia ABI - treść art. 36 a u.o.d.o. po 1 stycznia 2015 r. „Art. 36a. 1. Administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji”. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 8. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych Różne modele powołania ABI-ego • ABI będący pracownikiem podmiotu zewnętrznego, trudniącego się obsługą administratorów w zakresie ochrony danych osobowych; • ABI będący pracownikiem/współpracownikiem administratora danych osobowych; • ABI będący pracownikiem administratora danych osobowych nadzorującym dział bezpieczeństwa informacji (wyodrębnioną jednostkę w ramach struktury administratora); W każdym z przypadków, ABI powinien zostać powołany zarządzeniem/uchwałą zarządu/członka zarządu (dyrektora bądź umocowanego kierownika). Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 9. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych Sposób określenia uprawnień ABI • Dobrze przyjętą praktyką jest wskazywanie katalogu uprawnień i obowiązków ABI-ego w dokumencie powołującym go do pełnienia funkcji; • Szczegółowy katalog uprawnień i obowiązków ABI-ego powinien zostać wskazany w dokumentacji przetwarzania danych osobowych (zwłaszcza polityce bezpieczeństwa); • Usytuowanie ABI-ego powinno zostać przewidziane w regulaminie organizacyjnym spółki/organogramie/innych dokumentach wewnętrznych administratora danych osobowych. Pozycja ABI-ego wewnątrz struktury organizacyjnej administratora danych powinna umożliwiać mu sprawowanie pełnego nadzoru nad pracownikami administratora w tym poprzez przyznanie mu pełnej samodzielności i podległość wyłącznie administratorowi danych osobowych (a nie np. Dyrektorowi Działu IT). Dobrze przyjętą praktyką jest łączenie funkcji ABI z funkcją np. Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji bądź Kierownika Działu Bezpieczeństwa. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 10. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji Kto może pełnić funkcję ABI Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do pozyskiwania od ABI-ego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny bądź złożonego przez niego oświadczenia o niekaralności. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 11. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji Zmiany mające wpływ na pozycje ABI w organizacji • Samodzielność organizacyjna ABI „Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych”. • Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do zapewnienia środków i organizacyjnej odrębności administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań. • Przez środki o których mowa powyżej należy rozumieć możliwość wstępu do pomieszczeń w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, nieograniczonej kontroli procesów przetwarzania danych osobowych. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 12. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji Rejestracja ABI u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Administrator Danych Osobowych jest obowiązany zgłosić do rejestracji • GIODO powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji • w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. • Zgłoszenie powołania ABI do rejestracji powinno zawierać:  imię i nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji,  datę powołania,  oświadczenie o spełnianiu wymogów stawianych ABI-emu. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 13. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji Rejestracja ABI u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych • Zgłoszenie odwołania ABI powinno zawierać: • -Dane ABI-ego; • -Datę i przyczynę odwołania. • Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest zgłosić do GIODO zmianę informacji objętych zgłoszeniem rejestracyjnym w terminie 14 dni. • Wykreślenie ABI z rejestru następuje po powiadomieniu o jego odwołaniu, w przypadku jego śmierci bądź w razie utraty uprawnień do wykonywania funkcji ABI lub niewykonywania swoich zadań (na podstawie decyzji GIODO). • Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory zgłoszeń administratora bezpieczeństwa informacji. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 14. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji Rejestracja ABI u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wzór wniosku Część A. Oznaczenie administratora danych Nazwa administratora danych i adres jego siedziby albo nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania administratora danych oraz nr REGON − jeżeli został nadany: 1. Administrator: ………………………………. 2. REGON: .……………………………… 3. Adres: ………………………………. ulica: ………………………………. nr domu: lokal: ………………………………. kod pocztowy: ………………………………. miejscowość: ………………………………. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 15. ABI Wzór wniosku Część B. Dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji i data jego powołania 1.Imię i nazwisko: ……………………………. 2. Numer PESEL lub, ……………………………. gdy ten numer nie został nadany, nazwa i seria/nr dokumentu stwierdzającego tożsamość: ……………………………. nazwa dokumentu tożsamości: seria/nr dokumentu tożsamości: 3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w części A zgłoszenia: ulica: …………………………… nr domu: .………………………….. lokal: …………………………… kod pocztowy: …………………………… miejscowość: …………………………… 4. Data powołania administratora bezpieczeństwa informacji: …………………….. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 16. ABI Wzór wniosku Część C. Oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez administratora bezpieczeństwa informacji warunków określonych w ustawie Oświadczam, że administrator bezpieczeństwa informacji wskazany w części B zgłoszenia: *□ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, *□ posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, *□ nie był karany za umyślne przestępstwo, *□ podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 17. ABI Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 18. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji ABI w hierarchii organizacji • ABI jest samodzielny w wykonywaniu swoich zadań oraz podlega wyłącznie Administratorowi Danych Osobowych (Zarząd, Prezes Zarządu, Dyrektor właściwego Urzędu, osoba prowadząca działalność gospodarczą). • Administrator Danych Osobowych zapewnia środki i organizacyjną odrębność ABI niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 19. ABI Usytuowanie ABI w organizacji na gruncie nowelizacji • Stworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej ds. ochrony danych w organizacji z centralną pozycją ABI. • Administrator Danych Osobowych uprawniony jest, do powołania zastępców ABI-ego w określonej przez niego liczbie. • Administrator Danych Osobowych może powołać odrębną komórkę w swojej strukturze, składającą się z ABI-ego oraz podległych mu zastępców, odpowiadających za nadzór nad ochroną danych osobowych we właściwych komórkach Administratora Danych Osobowych. • Zastępcy ABI-ego mogą być określani przykładowo jako tzw. RABI (Regionalni ABI) LABI (Lokalni ABI). . Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 20. ABI Nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (czyli co może i musi wiedzieć ABI). • nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych; • nadzór nad dokumentacją; • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych; • prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych; • raportowanie o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO (zasady przygotowania sprawozdań); Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 21. ABI Nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (czyli co może i musi wiedzieć ABI). Administrator Danych Osobowych może powierzyć ABI-emu szerszy zakres obowiązków niż wynikający z przepisów regulujących ochronę danych osobowych, o ile nie utrudni to wykonywania funkcji wynikających z u.o.d.o. (art. 36 a ust. 4 u.o.d.o.). Administrator może połączyć funkcję ABI przykładowo z funkcją: -ASI; -Dyrektora IT; -Oficera ds. informacji niejawnych. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 22. ABI Nowe zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (czyli co może i musi wiedzieć ABI). Audyty  Audyt ABI musi zakończyć się sprawozdaniem, którego elementy określone zostały w u.o.d.o. po jej nowelizacji;  Audyt powinien obejmować dokumentację przetwarzania danych osobowych oraz całość procesów przetwarzania danych osobowych tradycyjnie oraz w systemach IT;  Nowelizacja u.o.d.o. wprowadza dwa rodzaje audytów prowadzonych przez ABI zakończonych sprawozdaniem: • Audyt wewnętrzny – podjęty z własnej inicjatywy ABI-ego; • Audyt zewnętrzny – podjęty na wniosek GIODO (nie zastępuje ewentualnego postępowania kontrolnego). Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 23. Zmiany w dokumentacji przetwarzania danych osobowych Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 24. Zmiany w dokumentacji Art. 36 a ust. 2 pkt 1 c u.o.d.o. Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Forma realizacji obowiązku  Dołączenie do Polityki Bezpieczeństwa jako załącznika oświadczenia o zapoznaniu się pracowników/współpracowników z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zobowiązania do przestrzegania powołanych przepisów;  Oświadczenie powinno zostać podpisane przez pracownika lub współpracownika oraz przechowywane w aktach osobowych pracowników; Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 25. Zmiana w dokumentacji Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 26. Zmiany w dokumentacji Art. 36 a ust. 2 pkt 1 a u.o.d.o. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora Forma realizacji obowiązku  Dołączenie do Polityki Bezpieczeństwa wzoru sprawozdania z audytu przeprowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji;  Wprowadzenie zmian do Polityki Bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie procedury przeprowadzania obowiązkowych audytów, wskazującej: • częstotliwość przeprowadzania audytu (nie rzadziej niż raz na rok; • sposób przeprowadzania audytu; • wzór sprawozdania po przeprowadzonym audycie; Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 27. Zmiany w dokumentacji  Sprawozdania z audytu z zakresu ochrony danych osobowych powinno zawierać (art. 36 c u.o.d.o.) : • oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania; • imię i nazwisko administratora bezpieczeństwa informacji; • wykaz czynności podjętych przez administratora bezpieczeństwa informacji w toku sprawdzenia oraz imiona, • nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach; • datę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia; • określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia; • opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych; • stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem; • wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania; • podpis administratora bezpieczeństwa informacji, a w przypadku sprawozdania w postaci papierowej – dodatkowo parafy administratora bezpieczeństwa informacji na każdej stronie sprawozdania; • datę i miejsce podpisania sprawozdania przez administratora bezpieczeństwa informacji. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 28. Zmiany w dokumentacji Art. 36 a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 u.o.d.o. Forma realizacji obowiązku • Dołączenie do Polityki Bezpieczeństwa jako załącznika wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora z wyłączeniem zbioru danych osobowych wrażliwych. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 29. Zmiany w dokumentacji Wzór ewidencji zbiorów danych osobowych Prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji na podstawie 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanego przez … z siedzibą w …, KRS: …, NIP:… . Nazwa zbioru: Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 30. Zmiany w dokumentacji Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 31. Przekazywanie danych do państwa trzeciego Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 32. Przekazanie danych do p. trzeciego Przekazanie danych do państwa trzeciego będzie możliwe  Jeżeli państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.  Jeżeli administrator danych spełnia jedną z przesłanek o których mowa w art. 47 ust. 3 u.o.d.o.  Jeżeli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyrazi zgodę na transfer danych do państwa trzeciego; lub  Jeżeli administrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE;  Prawnie wiążące reguły lub polityki ochrony danych osobowych, zwane dalej „wiążącymi regułami korporacyjnymi”, które zostały zatwierdzone przez GIODO. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 33. Przekazanie danych do p. trzeciego Zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych  Generalny Inspektor zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, wiążące reguły korporacyjne przyjęte w ramach grupy przedsiębiorców do celów transferu danych do państwa trzeciego.  Generalny Inspektor przed zatwierdzeniem wiążących reguł korporacyjnych może przeprowadzić konsultacje z właściwymi organami ochrony danych osobowych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na których terytorium mają siedziby przedsiębiorcy należący do grupy. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 34. Współpraca administracyjna w UE Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 35. Współpraca administracyjna Współpraca krajowych organów ochrony danych osobowych Pierwszy raz uregulowana w ustawie krajowej!! Art. 48 ust. 4 u.o.d.o. Generalny Inspektor przed zatwierdzeniem wiążących reguł korporacyjnych może przeprowadzić konsultacje z właściwymi organami ochrony danych osobowych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na których terytorium mają siedziby przedsiębiorcy należący do grupy, przekazując im niezbędne informacje w tym celu. Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 36. Gdzie szukać rzetelnych informacji Kurs Ochrona Danych Osobowych
 • 37. Gdzie szukać informacji? www.giodo.gov.pl https://edugiodo.giodo.gov.pl http://egiodo.giodo.gov.pl www.e-ochronadanych.pl http://orzeczenia.nsa.gov.pl Kurs Ochrona Danych Osobowych