Kozma Szilárd karma- és családasztrológus: Az emberek az ítélkezői felületességükön keresztül tévesztik meg - És ezáltalb...
gonosztevőnek a mocskolódásai ellenére is megtarthassam! -, hogy nemcsak azok fognak egyenlőségi jelt tenni közöttem és az...
irányított erkölcsei szerint, képes az agykáros felesége nyugdíjának a felételkülöníti a saját egzisztenciájára. Plusz még...
(Esetleg azok a férfiak, akikre nekem panaszkodott, mert őt ez idáig mindigcsak becsapták és elhagyták, számomra nyilvánva...
közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velem szemben, ebben a 8 évefolytatott galád akciójában, mivel neki nincs gyerme...
beszélve, hogy obskúrus politikai szervek számára jelentéseket írogat az embertársairól(be súgja azokat), SEMMIKÉPPEN NEM ...
of 6

Nagy Attila Puli kontra Kozma Szilárd

Valóságos-e a feltevés, hogy a besúgó-munkakerülő a családjáért és a népéért dolgozó író - asztrológussal
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nagy Attila Puli kontra Kozma Szilárd

  • 1. Kozma Szilárd karma- és családasztrológus: Az emberek az ítélkezői felületességükön keresztül tévesztik meg - És ezáltalbüntetik meg! - magukat a sorsfontosságú döntéseik meghozásábanMotto: “Az elemek csak egymástól jól megkülönböztetve és a maguk nemében ésegyediségében jól meghatározva egyesíthetők. Minden olyan egység, amely ezt nem, veszifigyelembe hamis egység, amit a sorserők (külső) hatása, vagy az elemek (belső)lázadása fog előbb utóbb, akár tragikus állapotikat és helzyeteket is okozva, felbontani.”– Az alkímia első törvényeA vonzás és a tükröződés egyetemes törvénye csak a kilencedik része a 1O egyetemestörvénynek. - Pl. a fejlődés és a polaritás törvénye mellett, amleyek a legtöbb esetbennegatív módón, ugymond karma-oldásra serkentőn: nevelő-kényelmetlenül ésdrámaian hatnak. De a hatása is, megoszlik, hét dimenzió hatás-köre és erőtereszintjén. Nemspirituális tájékozottságra, hanem éppen, hogy primtívszellemitájékozatlanságra utal az, ha minden sors- éds életeseményt, a vonzás és a tükröződésvagy a hatás- visszahatás törvényével magyarázunk. Ez a magyarázat arra is pl., hogyazok, akik a Titok c. nagy sikerű misztikus filmet ezerszer megnézték, és az ottelhangzott tanácsokat egy az egyben betartották, nem gazdagodtak meg, nem kaptákmeg az őket boldoggá tevő élet- és lelkitársukat és még csak nagyobb lakásra, vagy egykissebb házikóra sem tettek szert, sőt, a banki hiteleiktől sem szbadultak meg a filmbenhirdetett titkos tudományuk segítségével. És ez a magyarázat arra is, hogy aki ezt afilmet látva és más hasomló misztikus tárgyú könyveket is olvasva úgy képeli, hogyteljesen meg világosodott és meg értette a vonzás és a tükör egyetemes törvényét, miértnem nevezhető még beavatottnak. Sőt: még csak "szellemi embernek" sem. Elképesztő, hogy egyesek mennyire felületesek tudnak lenni az életben ésennek következtében az életük és sorsuk minőségére nézve is káros, sőt, ezesetben például: végzetes ítéleteikben! A minap kaptam egy, rámmásodpercekig valósággal bénítón ható, mivel hogy, kétségbeejtőenfelületes és ezért abszolút hibás ítélkezésről tanúskodó levelet. Ennek aszerzője, az engem primitív bosszúállási reflexből, de tényleges tárgyi alapés ok nélkül rágalmazó kökösi kerge („anarchikus” – sic!) prófétát, NagyAttila Pulit is, „szellemi embernek” nevezi! Ráadásul, az illető - persze,hogy nyilas napjegyű! - hölgy, egyenesen kiábrándítónak tartja, hogy „miketten”, vagyis Én és a Próféta, ezen általa megállapított "szellemiemberségünk” magaslatáról, állítólag „szapuljuk egymást”! Sejtettem én - És éppen ettől félve vettem fel a méltatlan szerepet, hogy azasztrológusi hivatásgyakorláshoz való jogomat ennek a gátlástalan
  • 2. gonosztevőnek a mocskolódásai ellenére is megtarthassam! -, hogy nemcsak azok fognak egyenlőségi jelt tenni közöttem és az általa nyilvánosan isvállalt büszkeséggel notórius munkakerülővé és élősdivé vált, volt-unitáriuspap személye között, akik nem olvasták Hamvas Bélának azt a fejtegetését,amelyben Hamvas azt bizonyítja, hogy az egyenlőség az egység megrablása.De ez az eset azért döbbentett meg, mert az illető (Persze, Nyilas napú ésJupiteri karmás, tehát ítélet-karmás) személlyel már több levelet isváltottunk a horoszkóp rendelése végelegesítése céljából. Meg voltam tehátgyőződve arról, hogy ismeri a szellemi munkásságom minőségét, és ezértválasztott engem a nálam sokkal jobban és közvetlenül el érhetőMagyarországi asztrológusokkal szemben és álmomban sem gondoltamvolna, hogy az a személy, aki ennyire határozott céltudatossággal rendelimeg tőlem – tehát Romániából - a horoszkópját, miután két magyarországiasztrológusban már csalódott, képes meginogni a bizalmában és engemhiteltelennek nevezni, csak azért, mert kénytelen voltam a nyilvánosság előttleleplezni a Puli tényleges kilétét, annak érdekében, hogy folytathassam azta hivatásomat, amit a mérnöki, az újságírói és nem utolsó sorban a költőihivatásommal is teljesen felcseréltem! Tehát azt a hivatásomat, amitegyáltalán nem azért gyakorlok, mert Puli szerint ez annyira könnyűmegélhetést jelentene, mint ahogy azt ő elképzeli! Hiszen ez a „szellemi ember”, aki, miután saját magát, valósággalkészakarva anyagi és erkölcsi nyomorba döntötte, „irigy kutya” módjára(Nem én, Ő nevezte el saját magát Pulinak!), a gazdasági tönkretételemetcélozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nem adtam nekiTurula lányom születése másnapján (Tehát még 8 évvel ezelőtt!),negyedszer is, vissza nem fizetendő „kölcsönpénzt”! És ez a „szellemiember” még 8 év után is, képes kerge módon viháncolni azon, hogy engemebbe a megalázó védekező – magyarázkodó szerepbe bekényszerít a rólamkieszelt hazudozásaival, annak köszönhetően, hogy volt –papként, igen is jóltudja azt, hogy az emberek ennyire felületesek, mint ez a hölgy is, aki,ahelyett, hogy figyelmesen el olvasta volna mindkettőnk érveit ésellenérveit, a helyes ítélet alkotás érdekében - ha már határozottmegállapodási szinten tőlem készült horoszkópot rendelni tőlem...- inkábbsietett a tudomásomra hozni azt, hogy hiteltelenné váltam a szemében. – Ésezzel éppen, hogy a Puli blöffölő játékát „csinálta meg”, neki lett az – neféljünk ki mondani a nyers igazságot: - ostoba áldozata. Isten látja a lelkemben azt, hogy mennyire távol áll tőlem, hogy„szapuljam” ezt a nyomorék „szellemi embert”, aki a lustasága által
  • 3. irányított erkölcsei szerint, képes az agykáros felesége nyugdíjának a felételkülöníti a saját egzisztenciájára. Plusz még annyi pénzt is, amennyi aprimitív exchibicionizmusa kiélését szolgáló internet- bérlet kifizetéséreszükséges. Én csak egyszerűen le leplezem a magát Prófétának nevezőinternet-betyár gátlástalan immoralitását (Hiszen én csak egyike vagyokazoknak, akiket el kezdett rágalmazni, azzal a különbséggel, hogy az énpénzkerső-hivatásom sokkal inkább ki van szolgáltatva az effélehiteltelenítési akcióknak, mint a többi sorstársamé.). Vagyis, az erkölcsi ésszakmai alaptalanságát, mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amitPuli rólam állít, annak érdekében, hogy a húsz éve halmozott, és a voltrendelőim által 1oo százalékosan megbízható szakértelmemmel, 59 évesen,ne maradjak munka- és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négygyermekes családját gazdaságilag eltartani! – Pulival ellentétben, akividáman dalolászva, még közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velemszemben, ebben a 8 éve folytatott galád akciójában, mivel neki nincsgyermeke és nincs semmi, de semmi féle más gyakorlati felelőssége, azállam meg havonta küldi a felesége betegnyugdíját, amiből az ő igényeiszintjén, ő is meg tud élni, tehát nincs semmi vesztenivalója. És ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, megengedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem afelelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon éveken át,annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen, a 8éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából. Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. a Puli merő hazudozásokon (általa kitaláltvagy minimum kilencven fokban elferdített történeteken és a munkámjellegére vonatkozó, merő üres feltételezéseken) alapuló, gonosz támadásait,és az én, amúgy is megalázó kényszer helyzetemben vívott védekezésemeterkölcsileg egy lényegűnek venni? Hogy lehet ép erkölcsi érzékkel aztállítani, hogy két „szellemi ember egymást szapulja”, és ebből azt akövetkeztetést le vonni mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogyképzelheti egyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra ésazzal gyermekre és családra) vágyó, felnőtt embernek magát az a személy,aki képes ekkora, - Ebben az esetben, egyedül a Puliéhoz hasonló – erkölcsirelativizmusra, értelmi és ítélkezői maszatolásra, és ezzel együtt ekkoraigazságtalanságra? – Nyilvánvaló tehát, hogy az illető személy (Eben aesetben Lilithel együtt álló, negatív Jupiterrel a sorsképletében.), aki ekkoraerkölcsi hibázásra képes, teljesen immun a tényleges spiritualitásra, ésPulihoz hasonlóan, akit ő "szellemi embernek nevez", menthetetlenül sterilés kietlen élet folytatásra van ítélve! De senki kívülálló nem ítéli őt el
  • 4. (Esetleg azok a férfiak, akikre nekem panaszkodott, mert őt ez idáig mindigcsak becsapták és elhagyták, számomra nyilvánvaló gyakorlati okok miatt.),hanem ő az, aki folyamatosan elítéli magát, a betegesen felületes és kéretlenerkölcscsőszi magatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Istensem tudna segíteni, még akkor sem, ha nagyon akarna. De persze, ilyen Istennincsen! Hiszen ez a „szellemi ember”, aki, miután saját magát, valósággalkészakarva anyagi és erkölcsi nyomorba döntötte, „irigy kutya” módjára(Nem én, Ő nevezte el saját magát Pulinak!), a gazdasági tönkretételemetcélozta meg a gátlástalan rosszakaratában, csak azért mert nem adtam nekiTurula lányom születése másnapján (Tehát még 8 évvel ezelőtt!),negyedszer is, vissza nem fizetendő „kölcsönpénzt”! És ez a „szellemiember” még 8 év után is, képes kerge módon viháncolni azon, hogy engemebbe a megalázó védekező – magyarázkodó szerepbe bekényszerít a rólamkieszelt hazudozásaival, annak köszönhetően, hogy volt –papként, igen is jóltudja azt, hogy az emberek ennyire felületesek, mint ez a hölgy is, aki,ahelyett, hogy figyelmesen el olvasta volna mindkettőnk érveit ésellenérveit, a helyes ítélet alkotás érdekében - ha már határozottmegállapodási szinten tőlem készült horoszkópot rendelni tőlem...- inkábbsietett a tudomásomra hozni azt, hogy hiteltelenné váltam a szemében. – Ésezzel éppen, hogy a Puli blöffölő játékát „csinálta meg”, neki lett az – neféljünk ki mondani a nyers igazságot: - ostoba áldozata. Isten látja a lelkem, hogy mennyire távol áll tőlem, hogy szapuljam ezt anyomorék „szellemi embert”, aki a lustasága által irányított erkölcsei szerint,képes az agykáros felesége nyugdíjának a felét elkülöníti a sajátegzisztenciájára, plusz még annyi pénzt, amennyi a primitívexchibicionizmusa kiélését szolgáló internet- bérlet kifizetésére szükséges. Én csak egyszerűen le leplezem a magát Prófétának nevező internet-betyárgátlástalan immoralitását (Hiszen én csak egyike vagyok azoknak, akiket elkezdett rágalmazni, azzal a különbséggel, hogy az én pénzkerső-hivatásomsokkal inkább ki van szolgáltatva az efféle hiteltelenítési akcióknak, mint atöbbi sorstársamé.). Vagyis, az erkölcsi és szakmai alaptalanságát,mindannak a sok ferdítésnek és hazugságnak, amit Puli rólam állít, annakérdekében, hogy a húsz éve halmozott, és a volt rendelőim által 1ooszázalékosan megbízható szakértelmemmel, 59 évesen, ne maradjak munka-és kereset nélküli férfi, aki nem képes a négy gyermekes családjátgazdaságilag eltartani! – Pulival ellentétben, aki vidáman dalolászva, még
  • 5. közli is, hogy mekkora nagy fölényben van velem szemben, ebben a 8 évefolytatott galád akciójában, mivel neki nincs gyermeke és nincs semmi, desemmi féle más gyakorlati felelőssége, az állam meg havonta küldi afelesége betegnyugdíját, amiből az ő igényei szintjén, ő is meg tud élni, tehátnincs semmi vesztenivalója. És ezért tehát, mert nincs veszteni valója, tiszta úri szeszélyből, megengedheti magának azt a „magas fokú” erkölcsi galádságot, hogy engem afelelősség-hiánytól bűzlő interneten mocskoljon és rágalmazzon éveken át,annak érdekében, hogy így hiteltelenítve, gazdaságilag tönkre tegyen, a 8éve sem csillapodott primitív bosszú-szomja kielégítése céljából. Hogy lehet ezt a két dolgot, ti. a Puli merő hazudozásokon (általa kitaláltvagy minimum kilencven fokban elferdített történeteken és a munkámjellegére vonatkozó, merő üres feltételezéseken) alapuló, gonosz támadásait,és az én, amúgy is megalázó kényszer helyzetemben vívott védekezésemeterkölcsileg egy lényegűnek venni? Hogy lehet ép erkölcsi érzékkel aztállítani, hogy két „szellemi ember egymást szapulja”, és ebből azt akövetkeztetést le vonni mindkettő (A védekező is...) hiteltelen? Hogyképzelheti egyáltalán normális emberi boldogságra (Ez esetben férfi-párra ésazzal gyermekre és családra) vágyó, felnőtt embernek magát az a személy,aki képes ekkora, - Ebben az esetben, egyedül a Puliéhoz hasonló – erkölcsirelativizmusra, értelmi és ítélkezői maszatolásra, és ezzel együtt ekkoraigazságtalanságra? – Nyilvánvaló tehát, hogy az illető személy (Eben aesetben Lilithel együtt álló, negatív Jupiterrel a sorsképletében.), aki ekkoraerkölcsi hibázásra képes, teljesen immun a tényleges spiritualitásra, ésPulihoz hasonlóan, akit ő "szellemi embernek nevez", menthetetlenül sterilés kietlen élet folytatásra van ítélve! De senki kívülálló nem ítéli őt el(Esetleg azok a férfiak, akikre nekem panaszkodott, mert őt ez idáig mindigcsak becsapták és elhagyták, számomra nyilvánvaló gyakorlati okok miatt.),hanem ő az, aki folyamatosan elítéli magát, a betegesen felületes és kéretlenerkölcscsőszi magatartásával. – Na, ez az, az embertípus, akin még az Istensem tudna segíteni, még akkor sem, ha nagyon akarna. De persze, ilyen Istennincsen!A gyengébbek kedvéért tehát:Az, aki egészségesen és ép elmével születik, és egészségesen nő fel, sőt, még egyetemitanulmányokat is végez, de 4O éves korától nem csak, hogy nem hajlandó még a sajátfizikai fenntartása érdekében sem dolgozni, hanem képes a beteg feleségének az állam(vagyis az állampolgárok) által fizetett betegnyugdíjából élősködni, arról nem is
  • 6. beszélve, hogy obskúrus politikai szervek számára jelentéseket írogat az embertársairól(be súgja azokat), SEMMIKÉPPEN NEM NEVEZHETŐ SZELLEMI EMBERNEK!Arról nem is beszélve, hogy egyenesen az igazság szellemével szembeni merényletszámába megy az ilyen a személyt, a tisztességes munkájából négy gyermekes családjátfenntartó családapával szellemileg "egyenrangúvá” tenni, illetve közöttük bármiféle – Éskülönösképpen erkölcsi...! - egyenlőséget állítani!És a még gyengébbek kedvéért:Azok a személyek, akiket ténylegesen szellemi embereknek nevezhetünk, nem csak,hogy minimum eltartják saját magukat, amellett, hogy az általános társadalmi - közösségiéletfeladataiknak is eleget tesznek, de az egyetemes törvények összhatásaként, nem issüllyedhetnek olyan mély erkölcsi fertőbe és ennek következtében: gazdasági nyomorba,mint amilyen szégyenletes életkörülmények között él a jelenben ez, a minden falus-társaáltal megvetett és a közvetlen közösségéből ki utált kökösi „vallásos anarchista próféta.”

Related Documents