PPaattrroonneemm nnaasszzeejj sszzkkoołłyy jjeesstt
ŚŚwwiięęttyy JJaann PPaawweełł IIII
zz cczzeeggoo jjeesstteeśśmmyy b...
NNaasszzaa sszzkkoołłaa lliicczzyy 226611 uucczznniióóww..
MMaammyy 1144 ooddddzziiaałłóóww,,
ww ttyymm ooddddzziiaałł p...
Budynek szkoły jjeesstt ddwwuukkoonnddyyggnnaaccyyjjnnyy..
KKllaassyy mmłłooddsszzee zzaajjmmuujjąą ppaarrtteerr,,
aa kk...
OOttrrzzyymmaalliiśśmmyy wwyyrróóżżnniieenniiee ww kkaatteeggoorriiii
„„SSzzeeśścciioollaatteekk ww pprrzzyyjjaazznneejj ...
NNaa
ppaarrtteerrzzee
mmaa sswwoojjąą
ssaallęę
ooddddzziiaałł
pprrzzeeddsszzkkoollnnyy..
TToo jjeesstt sszzaattnniiaa
pprrzzyyggoottoowwaannaa
zz mmyyśślląą
oo nnaajjmmłłooddsszzyycchh
ddzziieecciiaacchh..
Sale klas
pierwszych
są duże
i słoneczne.
WWyyppoossaażżoonnee ww nnoowwee mmeebbllee,, ssttoolliikkii oorraazz
sspprrzzęętt aauuddiioowwiizzuuaallnnyy..
W kilku
salach są
tablice
multimedialne
A to już
klasy
starsze.
Mają
swoje
sale
na
piętrze.
Wszystkie sale są odnowione i jasne.
Nauczyciele dbają o rozwój fizyczny
swoich uczniów.
Służy temu jasna i przestronna sala
gimnastyczna.....
...oraz nasz „Orlik”,
na którym uczniowie poprawiają swoją
kondycję, doskonalą umiejętności
siatkarskie,
koszykarskie oraz piłkarskie w czasie zajęć
lekcyjnych, a także w godzinach
popołudniowych.
Posiadamy
też pracownię
komputerową,
gdzie każdy
uczeń pracuje
przy osobnym
komputerze.
Świetlica szkolna
działa od godziny 7.30 do 16.00.
Pod okiem nauczycieli dzieci odrabiają
prace domowe, bawią się i rozwijają
talenty artystyczne.
Na głodne brzuszki też znajdzie się rada.
Oto nasza stołówka.
Codziennie firma cateringowa
dostarcza nam pyszne obiadki...
Posiadamy też własny plac zabaw.
Możemy się na nim bawić,
od wiosny do późnej jesieni,
przez cały dzień, oczywiście pod opieką
dorosłych.
Dzieci z naszej szkoły biorą udział
w programie „Pływam” i „Już pływam „
co tydzień doskonalą swoje umiejętności
pływackie na miejskim basenie.
DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY
DO NASZEJ SZKOŁY
Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu
of 29

Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Prezentacja szkoły podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu: - przedstawienie patrona; - statystyka uczniów; - zdobyte wyróżnienia; - sale oraz ich wyposażenie; - infrastruktura sportowa; - plac zabaw; - zajęcia i realizowane programy;
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

 • 1. PPaattrroonneemm nnaasszzeejj sszzkkoołłyy jjeesstt ŚŚwwiięęttyy JJaann PPaawweełł IIII zz cczzeeggoo jjeesstteeśśmmyy bbaarrddzzoo dduummnnii..
 • 2. NNaasszzaa sszzkkoołłaa lliicczzyy 226611 uucczznniióóww.. MMaammyy 1144 ooddddzziiaałłóóww,, ww ttyymm ooddddzziiaałł pprrzzeeddsszzkkoollnnyy.. SSzzkkoołłaa ddyyssppoonnuujjee bbooggaattoo ii nnoowwoocczzeeśśnniiee wwyyppoossaażżoonnyymmii ssaallaammii ddoo zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh..
 • 3. Budynek szkoły jjeesstt ddwwuukkoonnddyyggnnaaccyyjjnnyy.. KKllaassyy mmłłooddsszzee zzaajjmmuujjąą ppaarrtteerr,, aa kkllaassyy ssttaarrsszzee ppiięęttrroo..
 • 4. OOttrrzzyymmaalliiśśmmyy wwyyrróóżżnniieenniiee ww kkaatteeggoorriiii „„SSzzeeśścciioollaatteekk ww pprrzzyyjjaazznneejj sszzkkoollee””
 • 5. NNaa ppaarrtteerrzzee mmaa sswwoojjąą ssaallęę ooddddzziiaałł pprrzzeeddsszzkkoollnnyy..
 • 6. TToo jjeesstt sszzaattnniiaa pprrzzyyggoottoowwaannaa zz mmyyśślląą oo nnaajjmmłłooddsszzyycchh ddzziieecciiaacchh..
 • 7. Sale klas pierwszych są duże i słoneczne.
 • 8. WWyyppoossaażżoonnee ww nnoowwee mmeebbllee,, ssttoolliikkii oorraazz sspprrzzęętt aauuddiioowwiizzuuaallnnyy..
 • 9. W kilku salach są tablice multimedialne
 • 10. A to już klasy starsze. Mają swoje sale na piętrze.
 • 11. Wszystkie sale są odnowione i jasne.
 • 12. Nauczyciele dbają o rozwój fizyczny swoich uczniów.
 • 13. Służy temu jasna i przestronna sala gimnastyczna.....
 • 14. ...oraz nasz „Orlik”,
 • 15. na którym uczniowie poprawiają swoją kondycję, doskonalą umiejętności siatkarskie,
 • 16. koszykarskie oraz piłkarskie w czasie zajęć lekcyjnych, a także w godzinach popołudniowych.
 • 17. Posiadamy też pracownię komputerową, gdzie każdy uczeń pracuje przy osobnym komputerze.
 • 18. Świetlica szkolna działa od godziny 7.30 do 16.00.
 • 19. Pod okiem nauczycieli dzieci odrabiają prace domowe, bawią się i rozwijają talenty artystyczne.
 • 20. Na głodne brzuszki też znajdzie się rada. Oto nasza stołówka. Codziennie firma cateringowa dostarcza nam pyszne obiadki.
 • 21. Posiadamy też własny plac zabaw. Możemy się na nim bawić, od wiosny do późnej jesieni,
 • 22. przez cały dzień, oczywiście pod opieką dorosłych.
 • 23. Dzieci z naszej szkoły biorą udział w programie „Pływam” i „Już pływam „
 • 24. co tydzień doskonalą swoje umiejętności pływackie na miejskim basenie.
 • 25. DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

Related Documents