Как да преподаваме .NET Framework ? Светлин Наков Българска асоциация на разработчиците на софтуер www.devbg.org
Съдържание <ul><li>Курсовете по .NET в СУ – история </li></ul><ul><li>Курсът &quot;Програмиране за платформа .NET &quot...
История <ul><li>Курсът &quot;Програмиране за платформа .NET &quot; </li></ul><ul><ul><li>Изборен курс за зимен семестър н...
Курсът &quot;Програмиране за платформа .NET &quot; <ul><li>Учебно съдържание </li></ul><ul><ul><li>Обхванати теми </li></...
Курсът &quot;Програмиране за платформа .NET &quot; <ul><li>Лекции и учебни материали </li></ul><ul><ul><li>Книги в електр...
Проектът &quot;Курс и учебни материали по .NET Framework &quot; <ul><li>Конкурсът &quot; Microsoft Research Curriculum De...
Учебна програма <ul><li>Обзор на Microsoft .NET Framework </li></ul><ul><li>Архитектура на .NET Framework </li></ul><ul><l...
Учебна програма <ul><li>Вход/изход </li></ul><ul><li>Работа с XML </li></ul><ul><li>ADO.NET и работа с данни </li></ul><ul...
Учебна програма <ul><li>Отдалечено извикване на методи (Remoting) </li></ul><ul><li>Взаимодействие с неуправляван код </li...
Структура на учебното съдържание <ul><li>Всяка тема от курса е се състои от: </li></ul><ul><ul><li>Очаквани знания </li></...
Обем на учебното съдържание <ul><li>Курсът е задълбочен </li></ul><ul><ul><li>Обхваща в детайли всички по-важни технологии...
Автори и авторски права <ul><li>Екипът, изготвил учебните материали </li></ul><ul><ul><li>Светлин Наков – председател на Б...
Демонстрация <ul><li>Тема 12 – Работа с XML </li></ul>
От къде да изтеглим курса? <ul><li>Учебните материали за курса &quot;Програмиране за .NET Framework&quot; са свободно дост...
Курсът &quot;Програмиране за .NET Framework &quot; <ul><li>Учебно съдържание </li></ul><ul><ul><li>Използвани са изготв...
Курсът &quot;Програмиране за .NET Framework &quot; <ul><li>Лекции и учебни материали </li></ul><ul><ul><li>Всички лекци...
Академия за разработчици <ul><li>Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) </li></ul><ul><ul><li>Център за профе...
Учебни програми <ul><li>Учебните програми са съобразени с търсенето на софтуерни специалисти </li></ul><ul><li>Обхващат на...
Работа по специалността <ul><li>БАРС осигурява на всички успешно завършили обучението си студенти работа за не по-малко от...
Как да кандидатстваме? <ul><li>Информация за академията и приема на студенти търсете на нейния сайт: </li></ul><ul><li>htt...
Полезни ресурси <ul><li>Сайтът на проекта &quot;Курс и учебни материали по .NET Framework&quot; </li></ul><ul><ul><li>http...
Как да преподаваме .NET Framework ? <ul><li>Въпроси? </li></ul>
of 22

Nakov - Teaching .NET Framework

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Nakov - Teaching .NET Framework

 • 1. Как да преподаваме .NET Framework ? Светлин Наков Българска асоциация на разработчиците на софтуер www.devbg.org
 • 2. Съдържание <ul><li>Курсовете по .NET в СУ – история </li></ul><ul><li>Курсът &quot;Програмиране за платформа .NET &quot; </li></ul><ul><li>Проектът &quot;Курс и учебни материали по .NET Framework &quot; </li></ul><ul><li>Курсът &quot;Програмиране за .NET Framework &quot; </li></ul><ul><li>Национална академия по разработка на софтуер </li></ul>
 • 3. История <ul><li>Курсът &quot;Програмиране за платформа .NET &quot; </li></ul><ul><ul><li>Изборен курс за зимен семестър на 2002/2003 г. във ФМИ на СУ &quot;Св. Климент Охридски&quot; </li></ul></ul><ul><li>Проектът &quot;Курс и учебни материали по .NET Framework &quot; </li></ul><ul><ul><li>Спечелил конкурс на Microsoft Research </li></ul></ul><ul><li>Курсът &quot;Програмиране за .NET Framework &quot; </li></ul><ul><ul><li>Изборен курс за зимен семестър на 2004/2005 г. във ФМИ на СУ &quot;Св. Климент Охридски&quot; </li></ul></ul>
 • 4. Курсът &quot;Програмиране за платформа .NET &quot; <ul><li>Учебно съдържание </li></ul><ul><ul><li>Обхванати теми </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CLR, CTS, асемблита, I/O, масиви, колекции, низове, делегати, събития, управление на паметта, изключения, multithreading, reflection, remoting, interoperability, attributes, ADO.NET, XML, Windows Forms, ASP.NET, Web Services </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>60 учебни часа – само лекции </li></ul></ul><ul><li>Преподавателски екип </li></ul><ul><ul><li>Светлин Наков, Стоян Йорданов, Георги Иванов, Николай Недялков </li></ul></ul>
 • 5. Курсът &quot;Програмиране за платформа .NET &quot; <ul><li>Лекции и учебни материали </li></ul><ul><ul><li>Книги в електронен вариант </li></ul></ul><ul><ul><li>Авторски лекции (само за някои теми) </li></ul></ul><ul><li>Изпити </li></ul><ul><ul><li>2 теста (обхващат целия учебен материал) </li></ul></ul><ul><ul><li>Курсов проект </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Обхваща ADO.NET, ASP.NET и Windows Forms </li></ul></ul></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><ul><li>Курсът е посетен от 300 студента </li></ul></ul><ul><ul><li>Много от тях започнаха работа с .NET </li></ul></ul>
 • 6. Проектът &quot;Курс и учебни материали по .NET Framework &quot; <ul><li>Конкурсът &quot; Microsoft Research Curriculum Development Request for Proposal &quot; </li></ul><ul><ul><li>Конкурсът е само за университети </li></ul></ul><ul><ul><li>Цели утвърждаване на технологиите на Microsoft в образованието </li></ul></ul><ul><ul><li>Нашият екип предложи проекта &quot;Курс и учебни материали по .NET Framework&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>Проектът включва изготвяне на </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>лекции, упражнения, демонстрации и учебник </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>всичко на български език </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Microsoft Research одобриха проекта </li></ul></ul>
 • 7. Учебна програма <ul><li>Обзор на Microsoft .NET Framework </li></ul><ul><li>Архитектура на .NET Framework </li></ul><ul><li>Въведение в C# </li></ul><ul><li>Обектно-ориентирано програмиране в .NET </li></ul><ul><li>Обща система от типове (Common Type System) </li></ul><ul><li>Делегати и събития </li></ul><ul><li>Атрибути </li></ul><ul><li>Масиви и колекции </li></ul><ul><li>Символни низове </li></ul><ul><li>Регулярни изрази </li></ul><ul><li>Управление на паметта и ресурсите </li></ul>
 • 8. Учебна програма <ul><li>Вход/изход </li></ul><ul><li>Работа с XML </li></ul><ul><li>ADO.NET и работа с данни </li></ul><ul><li>Графичен потребителски интерфейс с Windows Forms </li></ul><ul><li>Изграждане на Web-приложения с ASP.NET </li></ul><ul><li>Многонишково програмиране и синхронизация </li></ul><ul><li>Работа с мрежа и Интернет </li></ul><ul><li>Отражение на типовете (Reflection) </li></ul><ul><li>Сериализация на данни </li></ul><ul><li>Web услуги с ASP.NET </li></ul>
 • 9. Учебна програма <ul><li>Отдалечено извикване на методи (Remoting) </li></ul><ul><li>Взаимодействие с неуправляван код </li></ul><ul><li>Асемблита </li></ul><ul><li>Сигурност в .NET Framework </li></ul>
 • 10. Структура на учебното съдържание <ul><li>Всяка тема от курса е се състои от: </li></ul><ul><ul><li>Очаквани знания </li></ul></ul><ul><ul><li>Съдържание на темата </li></ul></ul><ul><ul><li>Учебен материал </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>с много примери (сорс-код) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>с много схеми, картинки, графики, анимации </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>с няколко демонстрации на живо </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Задачи за упражнение </li></ul></ul><ul><ul><li>Литература </li></ul></ul>
 • 11. Обем на учебното съдържание <ul><li>Курсът е задълбочен </li></ul><ul><ul><li>Обхваща в детайли всички по-важни технологии от . NET Framework 1.1 </li></ul></ul><ul><li>Изготвените учебни материали включват </li></ul><ul><ul><li>25 теми </li></ul></ul><ul><ul><li>1800 слайда на PowerPoint </li></ul></ul><ul><ul><li>600 примера (фрагменти сорс-код на C# ) </li></ul></ul><ul><ul><li>190 реални демонстрации на живо </li></ul></ul><ul><ul><li>31 0 задачи за упражнения </li></ul></ul><ul><li>Лекциите са предназначени за 90 учебни часа </li></ul>
 • 12. Автори и авторски права <ul><li>Екипът, изготвил учебните материали </li></ul><ul><ul><li>Светлин Наков – председател на БАРС </li></ul></ul><ul><ul><li>Михаил Стойнов – Sciant </li></ul></ul><ul><ul><li>Ивайло Христов – разработчик </li></ul></ul><ul><ul><li>Мартин Кулов, MCSD.NET – CodeAttest </li></ul></ul><ul><ul><li>Бранимир Гюров, MCSD.NET , MCT – BSH </li></ul></ul><ul><li>Авторски права </li></ul><ul><ul><li>Всички материали се разпространяват свободно </li></ul></ul><ul><ul><li>Могат да се ползват за университетски курсове </li></ul></ul>
 • 13. Демонстрация <ul><li>Тема 12 – Работа с XML </li></ul>
 • 14. От къде да изтеглим курса? <ul><li>Учебните материали за курса &quot;Програмиране за .NET Framework&quot; са свободно достъпни от: </li></ul><ul><li>http://www.nakov.com/dotnet/ </li></ul><ul><li>Лекциите и демонстрациите са около 30 MB </li></ul><ul><li>На сайта има и курсови проекти с решения </li></ul><ul><li>Форумът на курса е още активен </li></ul><ul><ul><li>Досега има около 3000 съобщения ! </li></ul></ul>
 • 15. Курсът &quot;Програмиране за .NET Framework &quot; <ul><li>Учебно съдържание </li></ul><ul><ul><li>Използвани са изготвените учебни материали по проекта на Microsoft Research </li></ul></ul><ul><ul><li>Обхванати са всичките 25 теми + 1 допълнителна </li></ul></ul><ul><ul><li>9 0 учебни часа – само лекции </li></ul></ul><ul><ul><li>Упражнения – самостоятелно вкъщи </li></ul></ul><ul><li>Преподавателски екип </li></ul><ul><ul><li>Светлин Наков , Михаил Стойнов , Ивайло Христов , Мартин Кулов, Бранимир Гюров </li></ul></ul>
 • 16. Курсът &quot;Програмиране за .NET Framework &quot; <ul><li>Лекции и учебни материали </li></ul><ul><ul><li>Всички лекции са авторски, на български език </li></ul></ul><ul><li>Изпити </li></ul><ul><ul><li>Тест върху целия учебен материал </li></ul></ul><ul><ul><li>Много сериозен курсов проект </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Обхваща MS SQL Server, ADO.NET, ASP.NET Web услуги и Web приложения и Windows Forms </li></ul></ul></ul><ul><li>Резултати </li></ul><ul><ul><li>Курсът е посетен от 250 студента </li></ul></ul><ul><ul><li>Много от тях започнаха работа с .NET </li></ul></ul>
 • 17. Академия за разработчици <ul><li>Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) </li></ul><ul><ul><li>Център за професионално обучение на софтуерни специалисти </li></ul></ul><ul><ul><li>Провежда курсове за придобиване на практически умения по </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Microsoft .NET Framework </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>J2EE </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Подготвя ви за практическа работа в софтуерната индустрия </li></ul></ul><ul><ul><li>Обучението е 3 месеца, по 8 часа на ден </li></ul></ul>
 • 18. Учебни програми <ul><li>Учебните програми са съобразени с търсенето на софтуерни специалисти </li></ul><ul><li>Обхващат най-важните аспекти на разработката на софтуерни системи </li></ul><ul><ul><li>Обектно-ориентирано програмиране </li></ul></ul><ul><ul><li>Релационни бази от данни </li></ul></ul><ul><ul><li>Интернет и Web приложения </li></ul></ul><ul><ul><li>Настолни ( GUI) приложения </li></ul></ul><ul><ul><li>Софтуерно инженерство </li></ul></ul><ul><ul><li>Работа в екип </li></ul></ul>
 • 19. Работа по специалността <ul><li>БАРС осигурява на всички успешно завършили обучението си студенти работа за не по-малко от 500 лв. на месец </li></ul><ul><ul><li>БАРС гарантира 100% започване на работа за всеки успешно завършил студент! </li></ul></ul><ul><ul><li>БАРС възстановява таксата за обучението ако не успее да ви предложи работа </li></ul></ul><ul><li>Финансиране </li></ul><ul><ul><li>Цената на курса е 3000 лв. </li></ul></ul><ul><ul><li>На желаещите се отпуска банков заем </li></ul></ul><ul><ul><li>Финансиране от фирми срещу трудов договор </li></ul></ul>
 • 20. Как да кандидатстваме? <ul><li>Информация за академията и приема на студенти търсете на нейния сайт: </li></ul><ul><li>http://academy .devbg.org </li></ul>
 • 21. Полезни ресурси <ul><li>Сайтът на проекта &quot;Курс и учебни материали по .NET Framework&quot; </li></ul><ul><ul><li>http://www.nakov.com/dotnet-project/ </li></ul></ul><ul><li>Сайтът на курса &quot;Програмиране за .NET Framework&quot; (2004/2005 г.) </li></ul><ul><ul><li>http://www.nakov.com/dotnet/ </li></ul></ul><ul><li>Сайтът на курса &quot;Програмиране за платформа .NET&quot; (2002/2003 г.) </li></ul><ul><ul><li>http://www.nakov.com/dotnet/2003/ </li></ul></ul><ul><li>Сайтът на &quot;Национална академия по разработка на софтуер&quot; </li></ul><ul><ul><li>http://academy.devbg.org </li></ul></ul>
 • 22. Как да преподаваме .NET Framework ? <ul><li>Въпроси? </li></ul>

Related Documents