PREZYDENT MIASTA SUWAŁK PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK SUWAŁKI 19 LISTOPADA 2012 R.
Dochody i wydatki budżetu Miasta Suwałki w latach 2011 - 2013 310 ...
Struktura dochodów budżetu Miasta Suwałki w latach 2011 – 2013 140 128 133Millions 118 ...
Wydatki budżetu Miasta Suwałki z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w latach 2011 – ...
Wydatki wg działów 2011 – 2013 (porównanie) 20112012 stan na 31-X 2013...
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SUWAŁKI 19 LISTOPADA 2012 R.
of 6

Prezentacja1 2013 wersja mini media

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja1 2013 wersja mini media

  • 1. PREZYDENT MIASTA SUWAŁK PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK SUWAŁKI 19 LISTOPADA 2012 R.
  • 2. Dochody i wydatki budżetu Miasta Suwałki w latach 2011 - 2013 310 306 304Millions 305 301 300 295 295 290 290 284 285 280 275 270 2011 2012 stan na 31-X 2013 projekt Dochody ogółem Wydatki ogółem
  • 3. Struktura dochodów budżetu Miasta Suwałki w latach 2011 – 2013 140 128 133Millions 118 120 104 105 97 100 80 69 63 63 50 54 60 46 40 27 28 27 20 0 Dochody własne w tym dochody Subwencje Dotacje w tym dotacje z własne z CIT i PIT UE 2011 2012 stan na 31-X 2013 projekt
  • 4. Wydatki budżetu Miasta Suwałki z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w latach 2011 – 2013 350 306 304 Millions 290 300 235 247 254 250 200 150 100 54 58 50 50 0 2011 2012 stan na 31-X 2013 projekt Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
  • 5. Wydatki wg działów 2011 – 2013 (porównanie) 20112012 stan na 31-X 2013 projekt 2012/2011 2013/2012 Udział % 2013Wydatki ogółem (wg działów) 289 720 354 305 586 999 303 778 010 105,48% 99,41% 100,00% 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 932 30 833 700 110,39% 2,27% 0,00% 020 Leśnictwo 564 1 500 1 500 265,96% 100,00% 0,00% 600 Transport i łączność 20 712 480 18 926 341 34 081 680 91,38% 180,08% 11,22% 630 Turystyka 63 524 216 942 9 982 492 341,51% 4601,46% 3,29% 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 820 950 10 163 004 8 563 102 149,00% 84,26% 2,82% 710 Działalność usługowa 571 704 551 780 566 700 96,51% 102,70% 0,19% 720 Informatyka 0 4 114 2 269 416 0,00% 55163,25% 0,75% 750 Administracja publiczna 13 441 632 15 478 440 15 483 890 115,15% 100,04% 5,10% 751 Urzędy naczelnych org.władzy 113 441 11 557 11 589 10,19% 100,28% 0,00% 752 Obrona narodowa 3 630 5 500 6 000 151,52% 109,09% 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne 6 580 223 6 895 751 6 254 350 104,80% 90,70% 2,06% 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 218 254 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 5 559 181 7 020 054 7 500 000 126,28% 106,84% 2,47% 758 Różne rozliczenia 1 474 090 4 427 000 0,00% 300,32% 1,46% 801 Oświata i wychowanie 106 715 843 108 868 026 108 648 927 102,02% 99,80% 35,77% 851 Ochrona zdrowia 2 904 978 3 241 782 3 006 183 111,59% 92,73% 0,99% 852 Pomoc społeczna 49 209 606 50 660 396 49 587 035 102,95% 97,88% 16,32% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 548 359 5 920 736 5 661 821 130,17% 95,63% 1,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 347 985 9 912 051 7 061 033 106,03% 71,24% 2,32% 900 Gospodarka komunalna 14 320 982 18 229 927 19 128 044 127,30% 104,93% 6,30% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 343 646 36 174 932 9 340 550 187,01% 25,82% 3,07% 926 Kultura fizyczna i sport 29 215 440 11 799 243 12 195 998 40,39% 103,36% 4,01%Wskaźnik zadłużenia na koniec roku% (z zobowiązaniami wymagalnymi) 41,95% 43,03% 42,24% 102,57% 98,17%Kwota długu 119 192 434,00 127 054 732,00 127 054 732,00 106,60% 100,00%Deficyt -5 421 800 -10 304 233 -2 989 861 190,05% 29,02%
  • 6. PREZYDENT MIASTA SUWAŁK DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SUWAŁKI 19 LISTOPADA 2012 R.

Related Documents