Stu d is I D evoti 0 n
Gite Sore (scams
@ so) @m@p Ieihifir fie} miiiifiei
@3iirimeifi cflemri sefieilhfieiia iiuimiiim Hem @Iflfl[fDIl@
mi fitlieilh oii...
Yang cii sorga clisembah, Kristus Rajai iyiaiinig baka
Lahlilr oialam clunia olan maria Bunola: --l| ya
Dalam claging cii...
fia cdiaiiimafi ya [F siiiirya IIi]fiCiIILfl[; ® yarn imaiii
INIIiC@ifiiy‘(‘§ifi]II®flfllli]IK<‘5Jifi] ofliiiiiiiia (difi imaiiiim ...
§Siii3i@i@_miii @@w@iii@mn
[@3415 2@ November 2©fl. é1~
i I
i: '/ /I
I I
II.
Kg. ‘ x‘, -‘A,
+ ‘I
.
flilafifimfa irfiiIIe
. .
-l@l31fl? IImei3lI; ;seg. muia flee eiifl{@I[II‘@m ...
0". »
Z ,
r . » I ‘
. ‘ ‘¢‘ C ‘
. _ V‘.
J Y ‘
" ! y , . _ . t . ' '
' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘u , _ st‘ 2'
. V '_ .
”*...
Firman Tuhan
of 8

Natal 26 november

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natal 26 november

  • 1. Stu d is I D evoti 0 n
  • 2. Gite Sore (scams @ so) @m@p Ieihifir fie} miiiifiei @3iirimeifi cflemri sefieilhfieiia iiuimiiim Hem @Iflfl[fDIl@ mi fitlieilh oiieiim lbyersoireiikieiih sceiritei Ir”‘[fiTU@N€NfliilifiJNEa]IID II€@I. L®@lT eifik Tire) Afiéafilty @ s@ Iocereiima, ILé]IiDfii“r‘ Reijei iiimiuiifiei
  • 3. Yang cii sorga clisembah, Kristus Rajai iyiaiinig baka Lahlilr oialam clunia olan maria Bunola: --l| ya Dalam claging ciii-lsenal Firman Allah yang; l”: <:e. k;a| Dalam kecil nyatalah Imainiuiell G ita sor'g@i lI; Jx<: eir'gema La h. i:fr‘ : a:jita; i muzliitai
  • 4. fia cdiaiiimafi ya [F siiiirya IIi]fiCiIILfl[; ® yarn imaiii INIIiC@ifiiy‘(‘§ifi]II®flfllli]IK<‘5Jifi] ofliiiiiiiia (difi imaiiiim ipawiya Tak mama (iii liilkeiim maoiii cfliiflrfimairvya Lahir ELflIiD'i§flJ]IIi mam Ih]IiCdiflJ][@ loam albiaoifi ’ 3 ema Ialhfiir Rafia miiiifia
  • 5. §Siii3i@i@_miii @@w@iii@mn [@3415 2@ November 2©fl. é1~ i I i: '/ /I
  • 6. I I II. Kg. ‘ x‘, -‘A, + ‘I . flilafifimfa irfiiIIe . . -l@l31fl? IImei3lI; ;seg. muia flee eiifl{@I[II‘@m ,1» I e‘:2:«; .. ~r I ,2 I , . flfig%§N: MEm@@; EfiEI0DéIliO'; "@II2I@Mfifi @fi@p §emlEo3a[in Iii I II‘ ppiiii ®fia / /_ ”: _,. » . _ III“"’I I ‘ - _‘ r - ‘ ' "xi: -1 pI . :: —;IlII-'AI: ITII. :-‘I}‘I—I-—'IIIIIfi ‘I: : II. I_: -.. ' ' 5 [LI] fi °a T is [P I ” I ~ "J3 I I; ,~s sh; vflI$EJfa i—x w iflalmir Imja IE.3)@‘~Ll@ soifrja I ’. II‘. . . . , I I3‘ ' II I. I 3? I-. . . . l L , — g . ‘ I "N .9 il . . In , ._ . . ' . ' . .- ‘. _ . -I . _ I I
  • 7. 0". » Z , r . » I ‘ . ‘ ‘¢‘ C ‘ . _ V‘. J Y ‘ " ! y , . _ . t . ' ' ' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘u , _ st‘ 2' . V '_ . ”* :5 . . . ,. «1Tera%ng, ;yva n‘g Ilahl, V V n gr, s*e' J ‘ L ‘/ ~ ‘ " ' _% “ a@dfln1 T’-«Iahr tu_run _ ' i V» , ‘ A| |~a‘h, se%ndri d fl@I; fifi)[? pa; ins 3 3 y Se~mb*~!4 ’ E®fi@, , [h1@rmm4
  • 8. Firman Tuhan

Related Documents