อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
เสนอ
มิส เขมจิรา ปลิวไสว
โดย
นาย ณัฐภัทร หงษ์ทอง
เลขที่33 ชั้ม.6/2
เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์
 เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อทาหน้าที่ในการแปลผลลัพธ์ที่ได้จาก การ
...
 2. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer)
เครื่องพิมพ์พ่นหมึก เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีกว่าเครื่องพิมพ์...
 3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติเหมือนกับเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก แต่
...
4. พล็อตเตอร์ (plotter)
พล็อตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ลงบน
กระดาษเหมาะสาหรับงาน เกี่ยวกั...
ลำโพง ( loudspeaker, speaker)
 ลำโพง ( loudspeaker, speaker) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำเชิงกลอย่าง
หนึ่ง ทาหน้าที่แปลงสัญญำณไฟฟ้ำให...
 ทวีทเตอร์ คือลาโพงที่มีขนาดเล็กสุดของตู้ลาโพงออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่มี
ความถี่สูง
 มิดเรนจ์ คือลาโพงขนาดกลางของตู้ลาโพงถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียงในช่วง
ความถี่เป็นกลางๆ คือไม่สูงหรือไม่ต่ามากเกินไป
 วูฟเฟอร์ คือลาโพงที่มีขนาดใหญ่สุดของตู้ลาโพงออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่มี
ความถี่ต่า
 ซับวูฟเฟอร์ คือลาโพงที่ทาหน้าที่ขับความถี่เสียงต่าสุด มักมีตู้แยกต่างหาก และ
ใช้วงจรขยายสัญญาณในตัว
Keyboard คีย์บอร์ด
Keyboard คืออุปกรณ์แป้นพิมพ์ที่ใช้ป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ มีปุ่ม
เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุป...
 desktop keyboard with hot key เป็นคีย์บอร์ดที่มีปุ่ม
พิเศษเพิ่มเข้ามามากกว่าแบบมาตรฐาน
 wireless keyboard เป็นคีย์บอร์ดไร้สายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สาย
 security keyboard เป็นคีย์บอร์ดที่มีระบบรักษาความปลอยภัย

 desktop keyboard เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานแบบ 101 ปุ่ม
 Notebook keyboard เป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็กและบาง
of 16

Namchapp

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Namchapp

 • 1. อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เสนอ มิส เขมจิรา ปลิวไสว โดย นาย ณัฐภัทร หงษ์ทอง เลขที่33 ชั้ม.6/2
 • 2. เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์  เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อทาหน้าที่ในการแปลผลลัพธ์ที่ได้จาก การ ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร ์ให้อยู่ในรูปของอักขระหรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษ นับเป็นอุปกรณ์แสดลงผลที่นิยมใช้ เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่นนิยมใช้งานกันแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากราคา และคุณภาพการพิมพ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม การทางานของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ใช้หลักการสร้างจุด ลง บน กระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม (pin) เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งใดลง บนกระดาษ หัวเข็มที่อยู่ในตาแหน่งที่ประกอบกันเป็น ข้อมูลดังกล่าวจะยื่นลาหน้าหัวเข็มอื่น เพื่อไป กระแทกผ่านผ้าหมึก ลงบนกระดาษ ก็จะทาให้เกิดจุดขึ้น การพิมพ์แบบนี้จะมีเสียงดัง พอสมควร ความ คมชัดของข้อมูลบน กระดาษขึ้นอยู่กับจานวนจุด ถ้าจานวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษก็ยิ่ง คมชัดมากขึ้น ความเร็ว ของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์อยู่ระหว่าง 200 ถึง 300 ตัวอักษรต่อวินาที หรือ ประมาณ 1 ถึง 3 หน้าต่อนาที เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เหมาะสาหรับงานที่พิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการ ซ้อนแผ่นก๊อปปี้ หลาย ๆ ชั้น เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์ ซึ่งกระดษาประเภทนี้ จะมีรูข้างกระดาษทั้งสองเอาให้ หนามเตยของเครื่องพิมพ์เลื่อนกระดาษ
 • 3.  2. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) เครื่องพิมพ์พ่นหมึก เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีกว่าเครื่องพิมพ์แบบดอต แมทริกซ์ โดยสามารถพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบ และขนาดที่แตกต่งกันมาก ๆ รวมไปถึง พิมพ์งาน กราฟิกที่ให้ผลลัพธ์ คมชัดว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เทคโนโลยีที่เครื่องพิมพ์พ่นหมึก ใช้ในการพิมพ์ ก็คือ การพ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก แต่ละจุดจะอยู่ในตาแหน่งที่ เมื่อประกอบกันแล้ว เป็นตัวอักษร หรือรูปภาพ ตามความต้องการ เครื่องพิมพ์พ่นหมึกมีความเร็วในการพิมพ์ มากว่าแบบดอตแมทริกซ์ มีหน่วยวัดความเร็วเป็น ในการ พิมพ์เป็น PPM (Page Per Minute) ซึ่งเร็วกว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์มาก อย่างไรก็ตามถ้าเป็นการพิมพ์ กราฟิกหรือตัวอักษรที่มีรูปแบบในเวลาเดียวกัน เครื่องพิมพ์พ่นหมึกจะ ทางานได้ช้าลง กระดาษที่ใช้กับเครื่อง พิมพ์พ่นหมึกจะเป็นขนาด 8.5 X 11 นิ้ว หรือ A4 ซึ่งสามารถ พิมพ์ได้ ทั้งแนวตั้งที่เรียกว่า "พอร์ทเทรต" (Portrait) และแนวนอนที่เรียกว่า "แลนด์สเคป" (Landscape) โดยกระดาษจะถูกวางเรียงซ้อนกัน อยู่ในถาด และถูกป้อน เข้าไปในเครื่องพิมพ์ที่ ละแผ่นเหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร
 • 4.  3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติเหมือนกับเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก แต่ สามารถทางาน ได้เร็วกว่า โดยเครื่องพิพม์เลเซอร์ สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ทุกรูปแบบและ ทุกขนาดรวมทั้งสามารถพิมพ์งาน กราฟิกที่คมชัดได้ด้วย เครื่องเลเซอร์ใช้เทคโนโลยี เดียวกับเครื่องถ่ายเอกสาร คือยิงเลเซอร์ไปสร้างภาพบน กระดาษในการสร้างรูปภาพ หรือ ตัวอักษรบนกระดาษ หน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะเป็น PPM เช่นเดียวกับ เครื่องพิมพ์ พ่นหมึกในปัจจุบัน ความสามารถ ในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์คุณภาพสูง สามารถ พิมพ์ได้หลายร้อยหน้าต่อนาที ซึ่งเหมาะ กับงานในองค์กรขนาดใหญ่ จะนาไปใช้งานในการ พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ส่วนคุณภาพงานพิมพ์ของเครื่องจะวัด ด้วยความละเอียดในการสร้าง จุดลงในกระดาษ ขนาด 1 ตารางนิ้ว เช่นความละเอียดที่ 300 dpi หรือ 600 dpi หรือ 1200 dpi เครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ก็จะมีทั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ ขวา-ดา และเครื่องพิมพ์ เลเซอร์แบบสี ซึ่งเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบสีจะมีราคาแพงมาก แต่งานพิมพ์ที่ได้ออกมาก็มีคุณภาพสูง
 • 5. 4. พล็อตเตอร์ (plotter) พล็อตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ ลงบน กระดาษเหมาะสาหรับงาน เกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรม (เขียนลงบน กระดาษไข) และงานตกแต่งภายใน สาหรับวิศวกรรมและสถาปนิก พล็อตเตอร์ทางานโดยใช้วิธีเลื่อนกระดาษ โดยสามารถใช้ปากกาได้ 6- 8 สี ความเร็วในการทางานของ พล็อตเตอร์มีหน่วยวัดเป็นนิ้วต่อวินาที (Inches Per SeIPSซึ่งหมายถึงจานวนนิ้วที่พล็อตเตอร์สามารถ เลื่อน ปากกาไปบนกระดาษ
 • 6. ลำโพง ( loudspeaker, speaker)  ลำโพง ( loudspeaker, speaker) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำเชิงกลอย่าง หนึ่ง ทาหน้าที่แปลงสัญญำณไฟฟ้ำให้เป็นเสียง มีด้วยกันหลายแบบ คาว่า ลาโพงมักจะเรียกรวมกัน ทั้งดอกลาโพง หรือตัวขับ (driver) และลาโพงทั้ง ตู้ (speaker system) ที่ประกอบด้วยลาโพงและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับแบ่งย่านควำมถี่ (ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ก) ลาโพงนับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในระบบเครื่องเสียง โดยมีขนาดตั้งแต่เล็ก เท่าปลายนิ้ว จนถึงใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนับสิบนิ้ว โดยมีโครงสร้างที่ แตกต่างกัน ประเภทของลาโพง
 • 7.  ทวีทเตอร์ คือลาโพงที่มีขนาดเล็กสุดของตู้ลาโพงออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่มี ความถี่สูง
 • 8.  มิดเรนจ์ คือลาโพงขนาดกลางของตู้ลาโพงถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียงในช่วง ความถี่เป็นกลางๆ คือไม่สูงหรือไม่ต่ามากเกินไป
 • 9.  วูฟเฟอร์ คือลาโพงที่มีขนาดใหญ่สุดของตู้ลาโพงออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่มี ความถี่ต่า
 • 10.  ซับวูฟเฟอร์ คือลาโพงที่ทาหน้าที่ขับความถี่เสียงต่าสุด มักมีตู้แยกต่างหาก และ ใช้วงจรขยายสัญญาณในตัว
 • 11. Keyboard คีย์บอร์ด Keyboard คืออุปกรณ์แป้นพิมพ์ที่ใช้ป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ มีปุ่ม เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์ที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จานวนปุ่ม 101 ปุ่มขึ้นไป คีย์บอร์ดนั้นจะ 1 ปุ่มจะมีตัวอักษรอยู่หลายตัว โดยปกติคีย์บอร์ดภาษาไทยก็จะมี ภาษาอังกฤษปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นใน 1 ปุ่มจะมี 3 ตัวอักษรและ 4 ตัวอักษร สาหรับปุ่นที่มีตัวเลขผสมอยู่ หลักการใช้งานปกติถ้าเราจะพิมพ์อักษรที่อยู่ข้างล่างของ แป้น เราก็เพียงแค่กดลงไปเฉย ๆ แต่ถ้าต้องการพิมพ์อักษรที่อยู่ข้างบนของ แป้นพิมพ์เราจาเป็นจะต้องกดปุ่ม Shift ค้างไว้ก่อนถึงจะพิมพ์ได้ หรือจะใช้ Shift Lock แทนการกด Shift ค้างก็ได้เช่นกัน แต่เมื่อจะกลับมาพิมพ์อักษร ที่อยู่ข้างล้างหน้าลืมกดปลดล็อกด้วย
 • 12.  desktop keyboard with hot key เป็นคีย์บอร์ดที่มีปุ่ม พิเศษเพิ่มเข้ามามากกว่าแบบมาตรฐาน
 • 13.  wireless keyboard เป็นคีย์บอร์ดไร้สายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สาย
 • 14.  security keyboard เป็นคีย์บอร์ดที่มีระบบรักษาความปลอยภัย 
 • 15.  desktop keyboard เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานแบบ 101 ปุ่ม
 • 16.  Notebook keyboard เป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็กและบาง

Related Documents