Sirpa Pietikäinen
8.3.2014
Naiset poliittisessa päätöksenteossa
o Naisten osuus poliittisessa ja taloudellisessa päätökse...
Naisista päättäjinä - laatua ja tasa-arvoa (Pietikäinen 2012)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//...
Ole yhteydessä!
www.sirpapietikainen.eu
sirpa.pietikainen@ep.europa.eu
of 3

Naiset poliittisessa päätöksenteossa Sirpa Pietikäinen

SEFEn naistenpäivässä Sirpa Pietikäinen: Naiset poliittisessa päätöksenteossa
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naiset poliittisessa päätöksenteossa Sirpa Pietikäinen

  • 1. Sirpa Pietikäinen 8.3.2014 Naiset poliittisessa päätöksenteossa o Naisten osuus poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa on pitkään ollut hitaassa kasvussa, mutta esimerkiksi EU-instituutioiden osalta se on jämähtänyt paikoilleen. Nykyisellään EU-maiden kansallisissa parlamenteissa keskimäärin vain 27 % on naisia. EU-maiden ministerisalkuista keskimäärin saman verran 27 % on naisten hallussa. Erot jäsenvaltioiden välillä ovat suuret.1 o Vaaleilla valituissa päätöksentekoelimissä naisten määrä on suhteellisen suuri. Ongelma on se, että tämä suhdeluku ei enää siirry seuraavalle tasolle. Nimityksiin perustuvat valinnat suosivat miehiä. o Poliittinen päätöksenteko ja työelämä ovat sukupuolittuneita. Vaikka naisten osuus on kasvanut, sukupuoliroolit istuvat tiukassa. Miehet päättävät resursseista, naiset pehmeimmistä asioista kuten koulutuksesta ja terveydestä. o Tasa-arvo ei jo saavutettu tila. Tasa-arvoistuminen ei tapahdu itsestään vaan edellyttää aktiivisia toimenpiteitä nyt ja tulevaisuudessa. Vuosikymmenten pitkäjänteistä ja ansiokasta tasa-arvotyötä on jatkettava ja vielä entistä suuremmalla vaihteella. o Tehokkaimmin yhdenvertaisuutta edistävät lailla säädetyt sitovat toimenpiteet. Niiden avulla voidaan paitsi lisätä naisten määrää myös puuttua nais- ja miessalkkujen jyrkkään erotteluun. o Naisverkostojen merkitys on siinä, että siinä toimivat naiset tukevat, auttavat ja suosittelevat toisiaan. Toimivaan verkostoon kuuluvat niin kokemusta kartuttaneet kuin uransa alussa olevat päättäjät, naisjärjestöt ja tasa-arvotietoutta lisäävät tahot. o Esimerkkinä verkoston luomisesta toimii 50/50-kampanja, joka on meppien, eurooppalaisen naisjärjestön ja jäsenvaltioissa toimien aktiivisten vaikuttajien yhteistyöprojekti. Sen tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta kaikissa EU-instituutioissa, erityisesti silmällä pitäen vuoden 2014 parlamenttivaaleja. 1 Euroopan komission tietokanta 5.3.2014 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decisionmaking/database/index_en.htm Ole yhteydessä! www.sirpapietikainen.eu sirpa.pietikainen@ep.europa.eu
  • 2. Naisista päättäjinä - laatua ja tasa-arvoa (Pietikäinen 2012) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA2012-0070+0+DOC+PDF+V0//FI     puolueiden ehdokasasettelu on yhdenvertainen molemmille sukupuolille jäsenvaltioiden tulee nimittää komissaariehdokkaakseen mies ja nainen - samoin on meneteltävä muissa huippuvirkanimityksissä komission puheenjohtaja ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen uutta komissiota rakentaessaan uusi parlamentti valitsee sen sisäisille johtopaikoille yhdenvertaisen edustuksen. Samapalkkaisuuden edistäminen     Komissio asettanut palkkatasa-arvon prioriteetikseen: o Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma (2006-2010) o Tiedonanto "Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta" (2007) Palkkatasa-arvo EU:n tasa-arvopolitiikan ensimmäisiä teemoja. Miehen euro on naisen 84 senttiä - naiset työskentelevät 59 päivää vuodessa ilmaiseksi. Palkkaero on kaventunut, mutta se selittyy osittain laskusuhdanteella. EU-maiden välisessä vertailussa palkkaerot pienet Etelä-Euroopan maissa, suurimmat Virossa mutta myös Suomessa. Tämä selittyy sillä, että naiset ovat etelässä enemmän kotona (indikaattori ei laske nollatyötä). o Parlamentin tasa-arvovaliokunta vaatii komissiota uusimaan voimassa olevaa lainsäädäntöä (Direktiivi miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa, 2006).  Päätöslauselma syyskuu 2013: nykyinen direktiivi ei ole tarpeeksi tehokas, sitovaksi tavoitteeksi tulee laittaa palkkaerojen poistaminen 2020 mennessä (5 %-yksikköä/vuosi) Ole yhteydessä! www.sirpapietikainen.eu sirpa.pietikainen@ep.europa.eu
  • 3. Ole yhteydessä! www.sirpapietikainen.eu sirpa.pietikainen@ep.europa.eu

Related Documents