ผู้พกใหม่ ั ...
of 1

Price new54

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Price new54

  • 1. ผู้พกใหม่ ั รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายหอพักทียูโดม ปี การศึกษา 2554 รู ปแบบการชําระเงิน ค่ าใช้ จ่าย ค่ามัดจําการเช่า - บาท ค่าประกันความเสี ยหาย 3,000 บาท การชําระแบบรายปี ค่าเช่าห้องเทอมแรก (มิ.ย.- ต.ค.) 25,000 บาทค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดปี การศึกษา ค่าเช่าห้องเทอมสอง (พ.ย.54 - ก.พ.55) 20,000 บาท และ Summer= 57,100 บาท เทอมแรกเดือนละ 5,000.-เทอมสอง 5,000.- ค่าเช่าห้อง Summer (มี.ค. – พ.ค.) 9,000 บาท เดือนละ 3,000บาท ค่าบริ การใช้คียการ์ด ์ 100 บาท / คน ค่ามัดจําการเช่า 5,000 บาท การชําระแบบรายเทอม ค่าประกันความเสี ยหาย 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสําหรับ ค่าเช่าห้องเทอมแรก (มิ.ย.- ต.ค.) 25,000 บาท เทอมแรก = 33,100 บาท เดือนละ 5,000 บาท ค่าบริ การใช้คียการ์ด ์ 100 บาท / คน ค่าเช่า Summer (มี.ค.-พ.ค.2555) 4,200 บาท/เดือน การชําระแบบรายเดือน ค่ามัดจําการเช่า 10,400 บาท ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในเดือนแรก ค่าประกันความเสี ยหาย 3,000 บาท = 18,700 บาท ค่าเช่าห้องเดือนแรก 5,200 บาท ค่าบริ การใช้คียการ์ด ์ 100 บาท / คน ค่าเช่า Summer (มี.ค.-พ.ค.2555) 5,200 บาท/เดือน ** หมายเหตุ นักศึกษาต้ องพักในหอพักเป็ นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา (1 มิ.ย. 54 – ก.พ. 55) หากย้ ายออกก่ อนกําหนดนักศึกษาจะถูกริบเงินมัดจําการเช่ าและเงินล่ วงหน้ าทั้งหมด** ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิมเติม โทร. 02-101-9000 ต่ อ 2101 – 2103 แฟ๊ กซ์ . 02-101-9001 ่ ในเวลาทําการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น ข้ อมูลปรับปรุงวันที่ 19 กันยายน 2554

Related Documents