З досвіду роботи
РЕЗНІЧЕНКО
Вікторії
Сергіївни,
вчителя
образотворчого
мистецтва
Проблема, над якою працює вчитель:...
ввссееббііччнниийй
ггааррммооннііййнниийй
ррооззввииттоокк
ооссооббииссттооссттіі
Фізичне Трудове
Всебічне
виховання...
Потреби
естетичні
ПОТРЕБА В ПОВАЗІ:
визнання, увага
СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ:
Дружба, любов, спілкування
ПОТРЕБИ В БЕЗПЕЦІ:...
Естетичне виховання
передбачає розвиток в
людині почуттів
прекрасного, формувати
вміння і навички
творити красу у
на...
ССккллааддооввіі еессттееттииччннооггоо ввииххоовваанннняя
Резніченко Вікторія
Становлення особистості —
це процес соціального розвитку людини.
Сім`я Школа Суспільство
взаємодія з мистецькими явищам...
ЗАВДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ПО
СПРИЯННЮ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ
РОЗВИТОК УЯВИ - Нові художні образ, «неправ...
Педагогічний
малюнок
Схематичні
малюнки і
таблиці Екранні
наочні
посібники
Резніченко Вікторія
Показ вчителем
самого процесу
виконання
малюнка будь-
якою технікою,
пояснення того
чи іншого
прийому
роботи,
кон...
Схематичне
пояснення основних
етапів виконання
малюнка та інших
методичних
вказівок. Їх
використовують при
поясненн...
МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
СЛОВЕСНІ НАОЧНІ ПРАКТИЧНІ СТИМУЛЮВАННЯ Й
МОТИВАЦІЯ
розповідь
поясн...
 Прийом « Мозковий штурм»
 Прийом « П’ятихвилинка»
 Прийом « Гронування»
 Прийом «Порівняння»
 Прийом «Асоціативн...
Прийом «Порівняння»
Використовується на початку
уроку і пропонується дітям
порівняти два схожі між собою
явища та знай...
ссххееммии
ттааббллиицціі
ммааккееттии
ккррооссввооррддии
ііллююссттррааццііїї
ззааввддаанннняя
ооппиисс ттввоорруу ...
Резніченко Вікторія
of 15

Prezentatsia mo ya

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentatsia mo ya

 • 1. З досвіду роботи РЕЗНІЧЕНКО Вікторії Сергіївни, вчителя образотворчого мистецтва Проблема, над якою працює вчитель: Проблема, над якою працює вчитель: «ВПЛИВ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА «ВПЛИВ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ» НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ»
 • 2. ввссееббііччнниийй ггааррммооннііййнниийй ррооззввииттоокк ооссооббииссттооссттіі Фізичне Трудове Всебічне виховання Естетичне Розумове Моральне Резніченко Вікторія
 • 3. Потреби естетичні ПОТРЕБА В ПОВАЗІ: визнання, увага СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ: Дружба, любов, спілкування ПОТРЕБИ В БЕЗПЕЦІ: Захист життя, роботи, сімї, власності здоров’я ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ: Дихання, їжа, вода, тепло, рух, сон, здоров’я Резніченко Вікторія
 • 4. Естетичне виховання передбачає розвиток в людині почуттів прекрасного, формувати вміння і навички творити красу у навколишній дійсності, жити за законами духовної краси, тим самим самореалізовуватися як особистість. Резніченко Вікторія
 • 5. ССккллааддооввіі еессттееттииччннооггоо ввииххоовваанннняя Резніченко Вікторія
 • 6. Становлення особистості — це процес соціального розвитку людини. Сім`я Школа Суспільство взаємодія з мистецькими явищами, здатність людини пристосовуватися до зовнішнього оточення, участі у громадському житті, свідомій її підготовці до самостійного дорослого життя. Мета загальної образотворчої освіти в основній школі полягає в особистісному розвитку учнів і збагаченні їх емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу і художньо-практичній діяльності, аналізі творів образотворчого мистецтва, а також у формуванні ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні. Резніченко Вікторія
 • 7. ЗАВДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ПО СПРИЯННЮ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ РОЗВИТОК УЯВИ - Нові художні образ, «неправильний малюнок», загадки, кросворди, казкові ситуації, нетрадиційні техніки. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ - інтерес до творів мистецтва, радість, відчуття задоволення та піднесеного настрою. РОЗВИТОК ВІДЧУТТІВ - зорові (кольоровідчуття), слухові, шкіряні відчуття. РОЗВИТОК ВОЛІ - досягнення мети, контроль поведінки, мобілізація сил, прагнення бути кращім РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ - використання образної, емоційної та рухової пам’яті. РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ - аналіз, систематизація, узагальнення, порівняння, класифікування. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ - висловлення думок стосовно мистецтва РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ - набуття нових знань, вмінь і навичок. РОЗВИТОК УВАГИ - зосередження на головному, вміння спостерігати за оточуючим світом. РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ - ліплення, малювання, вирізування з паперу, вишивання Резніченко Вікторія
 • 8. Педагогічний малюнок Схематичні малюнки і таблиці Екранні наочні посібники Резніченко Вікторія
 • 9. Показ вчителем самого процесу виконання малюнка будь- якою технікою, пояснення того чи іншого прийому роботи, конструктивної побудови предмету тощо. Резніченко Вікторія
 • 10. Схематичне пояснення основних етапів виконання малюнка та інших методичних вказівок. Їх використовують при поясненні законів перспективи, понять “холодні” та “теплі” кольори, вивченні різних видів та жанрів образотворчого мистецтва тощо. Резніченко Вікторія
 • 11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА СЛОВЕСНІ НАОЧНІ ПРАКТИЧНІ СТИМУЛЮВАННЯ Й МОТИВАЦІЯ розповідь пояснення бесіда лекція робота з книгою інструктаж демонстрація ілюстрація спостереження вправи ситуація інтересу практична робота заохочення міжпредметні зв’язки Резніченко Вікторія
 • 12.  Прийом « Мозковий штурм»  Прийом « П’ятихвилинка»  Прийом « Гронування»  Прийом «Порівняння»  Прийом «Асоціативний кущ»  Прийом «Так—Ні»  Метод «Подорож»  Прийом «Мікрофон»  Метод «Питання-відповідь»  Метод «З якого твору?»  Метод «П`ятий зайвий»  Прийом «Правда, що…» Резніченко Вікторія
 • 13. Прийом «Порівняння» Використовується на початку уроку і пропонується дітям порівняти два схожі між собою явища та знайти спільні та відмінні ознаки. Наприклад: графіка та живопис, архітектура та музика і т. д. Прийом «Асоціативний кущ» На початку роботи вчитель визначає одним словом тему уроку, а учні згадують все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Вчитель фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово розростається». Резніченко Вікторія
 • 14. ссххееммии ттааббллиицціі ммааккееттии ккррооссввооррддии ііллююссттррааццііїї ззааввддаанннняя ооппиисс ттввоорруу Резніченко Вікторія
 • 15. Резніченко Вікторія

Related Documents