BIBLIOTEKA »DANAŠNJI SVET« ` KARLOS KASTANEDA
Urednik
MIODRAG PAVLOVIĆ
PRIČE 0 MOĆI
DRUGO IZDANJE
PROSVETA -- BEOGRAD
Naslov originala
TALES OF POWER
by
Carlos Castaneda
A TOUCHSTONE BOOK PUBLISHED m(
SIMON a SCl-IUSTER, NEW YORK, 1974.
...
DEO PRVI
SVEDOK DELA MOCI
JEDAN SASTANAK SA ZNANJEM
Don Huana nisam video nekoliko meseci. Bila je je-
sen 1971. Bio sam ubeđen da je kod don Hena...
äalrtiänijeg nego što je pritiskanje papučice za gas tvog
. d
Bilo je. nečega što je plenilo u don Huanovom osme-
hu. N...
ë0vde noćps imamo jedan _sastanaka uzvratio je.
Ä „rzim pog edom je do tančinauispitao okolinu, ok.
ľecucl se u 'mest...
vezan samo za sebe. Ti možda juriš nedostižno. Nalaziš
se na nivou samopouzdanja prosečnog čoveka sada kada
bi trebalo d...
njen presudan deo izneseš van granica u kojima je ona
sadržana. «
Prišao mi je i prstima me bocnuo u grudi; bio je to
la...
neku zgradu koja je bila na kraju one ulice. Kada se
slika zgrade počela rasipati, usredsredio sam pažnju na
druge eleme...
kine unutrašnji dijalog. Ranije je tražio da ga izvešta-
vam o svom napredovanju, a zatim je prestao da pita
o tome.
R...
skutova koji su lepršali prema meni kao da su nošeni
vetrom, ali vetra. nije bilo. Njihovo hipnotizirajuće lepr-
šanje ...
z
izraziš rečnikom vračeva, a što bi, inače, tvojim rečni-
kom rečeno, bilo vrlo smešno, onda bi mogao reći da
si se...
sebe; ali, u isto vreme, Zahteva da mu se ulizu' k
ko je niži od njega. Je ne o
raz ”TO 111133108 Zbšägdgojeg _sam ti ...
da razvije i koja bi mu tad omogućila da shvati »kraj-
nju« suštinu stvari.
_ Tokom godina našeg druženja razvio sam ide...
dolazi samo od sebe i po sebi. «
»šta je to ostalo, don HuaneP«
_ » iianje i moć. Ljudi od znanja ima'u b ' . P
ipak, ...
i. .
l
stavno smo mogli da prođemo kroz sobu i izađemo na
ulítížna vrata. O_n to objasni time da jebitno jasno uka-
Ëa ...
cima ili rečima, niko ne bi nikada posuiimjao u to da
se on u sve uverio. «
'Don Huanove reclha iznad svega njegovo rasp...
r'
I'
Naredio mi je da stavim nike na stomak. Ustao je, oti-
šao u kuhinju i doneo mi vode. Poprskao me malo po
licu ...
__ U pojedinostima mu ispričali svaki detalj svoje vi-
zije.
»Ali šta sam to viđena( upitah_
»svog prijatelja«, odvrati ...
on prekide i tačno opisa to što sam uvideo«. Od tada,
sadrzaj svake vizije nije razmatrao tako kao da je razu-
meo ono š...
novom snagom. Skoro da sam ga bio zaboravio. Pragu-
taše me oi-ii zlatni mehurovi i tad u jednom od njih
ugledah lično d...
›Da! To je jedina kuća koju imam. «
Pogledali su se i ponovo prsnuli u smeh. Znao sam
da teraju šegu sa mnom, ali odlu...
Huan _mi dade malo vode i ja ponovo sedoh naslonivši
se leđima na zid.
_ Ubrzo je svaniilo. Zbunje kao da se budilo. J...
Ostadoh bez reči. Nisam mogao da shvatim da me
tek samo podbadaju.
»Za ratnika poput Henara«, nastavi on, »stvoriti
t...
»Sigumo da sam Henaro«, reče on i nadmeno sle-
že ramenima.
: Sta je onda dvojnik, don Henaro? : upitah.
»Pitaj njeg...
»Henaro je u pravu«, reče don Huan. »Vrač nema
pojma da se u isti mah nalazi na dva mesta. Biti toga
svestan, značilo ...
»Da li je dvojnik telesaníi« upitah don Huana posle
duge pauze.
Oni me pogledaše.
:Da li je dvojnik otelotvoren? « upita...
SANJAR I SANJANO
Krenuo sam kolima don Huanovo' ' ' '
. , j kući i stigao ra-
: íw ËJËTJOHNQC samproveo u nekom usputnom...
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
Price o Moci - Kastaneda
of 158

Price o Moci - Kastaneda

http://nostalgijazanimljivosti.blogspot.com/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Price o Moci - Kastaneda

 • 1. BIBLIOTEKA »DANAŠNJI SVET« ` KARLOS KASTANEDA Urednik MIODRAG PAVLOVIĆ PRIČE 0 MOĆI DRUGO IZDANJE PROSVETA -- BEOGRAD
 • 2. Naslov originala TALES OF POWER by Carlos Castaneda A TOUCHSTONE BOOK PUBLISHED m( SIMON a SCl-IUSTER, NEW YORK, 1974. S engleskog preveo VLADETA PROKIC Ovo je pet stanja usamljene ptice: Prvo, da ona leti ka najvišoj tački; drugo, da ne pati za društvom, čak ni za onim od iste vrste; treće, da svoj kljun ka nebesima pruža; četvrto, da nema određenu boju; peto, da peva veoma umilno. San Juan de la Cruz, Dichos de Luz y Amor
 • 3. DEO PRVI SVEDOK DELA MOCI
 • 4. JEDAN SASTANAK SA ZNANJEM Don Huana nisam video nekoliko meseci. Bila je je- sen 1971. Bio sam ubeđen da je kod don Henara, u sred- njem Meksiku, pa sam obavio neophodne pripreme za vožnju od šest-sedam dana da ga posetim. Međutim, dru- gog dana svog putovanja, kao po nekom nagonu, za- ustavio sam se u podne pred don Huanovom kućom u Sonori. Parkirao sam kola i pešice prešao kratko parče do kuće. Na moje iznenađenje, nađoh ga tu. »Don Huane! Nisam očekivao da ću te ovde zatećic_ rekoh. On se nasmeja; kao da ga je moje iznenađenje ushi- tilo. Sedeo je na praznom sanduku za mleko pored ulaz- nih vrata. Kao da me očekivao. Bilo je nečega otmenog u lakoći s kojom me pozdravio. Skinuo je šešir i teat- ralno mahnuo njime komičnim gestom. Onda ga je opet stavio na glavu i vojnički pozdravio. Bio je naslonjen na zid, sedeći na sanduku kao da je to sedlo. nsedi, sedi«, reče mi razdraganim glasom. »Drago mi je što te opet vidim. « »A ja sam nameravao da nepotrebno prevalim sav taj put do srednjeg Meksika«, rekoh. »A zatim bih mo- rao da vozim natrag u Los Anđeles. To što sam te ovde zatekao, uštedelo mi je dane vožnje. « »Nekako bi me već našao«, reče on zagonetnim gla- som; mo, recimo da mi sad duguješ tih šest dana koli- ko bi ti bilo potrebno da se vratiš - šest dana koje bi trebalo da iskoristiš za obavljanje nečega mnogo intere- 9
 • 5. äalrtiänijeg nego što je pritiskanje papučice za gas tvog . d Bilo je. nečega što je plenilo u don Huanovom osme- hu. Njegovatoplina bila je zarazna. »Gde ti je pisaći pribor? « zapitao je. Odgovorih da sam ga ostavio u kolima; on reče da bez njega izgledam neprirodno i natera me da odem da ga uzmem. »Završio sam s pisanjem knjige«, rekoh, _ On upravi dug, neobičan pogled u mene, koji mi izazva nekakav svrab u stomaku. Imao sam osećaj kao da mi pritiska trbuh nekim mekim predmetom. Osetio sam da će mi pozliti, ali on tad okrenu glavu i meni se povrati osećanje lagodnosti. _ Želeo sam da pričam o svojoj knjizi, ali mi on jed- nim' pokretom stavi do_ znanja da o tome ne želi ništa da cuje. Smeskao se. Bio je veseo i vrlo dobro raspolo- žen_i odmah nie uvukao u _lak razgovor o ljudima i te- kućim događajima. Na kraju mi je pošlo za mkom da skrenem razgovor na predmet svog interesovanja. Po- čeo sam time sto sam napomenuo da sam prepravio svo- je ranije beleške i da sam uvideo da mi je od početka našeg druzenja davao podroban opis sveta vračeva. S obzirom na ono što mi je tad govorio, počeo sam da postavljam niz pitanja o halucinogenim biljkama. »Zašto si me terao da tako često uzimam one moć- ne biIjkeP« upitah. On se nasme'a i tiho romrmľa: »Zato što s' lu . K Odmah sam Jga razumľčo, ali sgm hteo da buldžm Ži- guran, pa se napravih kao da sam prečuo. ›Molim? « upitah. »Znaš šta sam rekao«, odvrati on i ustade. U prolazu me potapša po glavi. »Prilično si spor«, reče. »Nije bilo drugog načina da te razdrmam. « noæfDakle. ništa od toga nije bilo apsolutno neophod- _ »U tvom slučaju, jeste. Međutim, ima drugih tipova lludi k°lima one, izgleda, nisu potrebne. « _ Stajao je pored mene zureći u vrhove žbunja na le- voj strani kuće; zatim je ponovo seo i počeo da priča 10 o Elihiju, svom drugom učeniku. Rekao je da je Elihio uzeo psihotropne biljke samo jedanput otkako je po- stao njegov učenik, ali da je, uprkos tome, više napredo- vao od mene. »Senzibilnost je prirodno stanje nekih ljudi«, reče. »Ti nisi od tih. Ali nisam ni ja. U krajnjim analizama, senzibilnost nije mnogo važna. « »Šta je onda važno? « upitah. On kao da je tražio pravi odgovor. »Od važnosti je da ratnik bude besprekoran«, reče napokon. »Ali to se samo tako kaže, na taj način se sa- mo izbegava pravi odgovor. Ti si već ispunio neke za- datke magije i verujem da je ovo pravi trenutak da ti navedem izvor svega onoga što je važno. Dakle, reći ću da je za ratnika važno da dođe do svoje sveukupnosti. « »Sta je to ratnikova sveukupnost, don Huaneíh »Rekao sam da ću to samo pomenuti. U tvom životu ima još uvek mnogo nepovezanih krajeva koje ćeš mo- rati čvrsto da pritegneš pre nego što budemo mogli da govorimo o sveukupnosti ratnika. « Tu se završio naš razgovor. Rukom mi je dao znak da ućutim. Po svemu sudeći, neko ili nešto bilo je u blizini. Nagnuo je glavu na levu stranu, kao da osluš- kuje. Mogao sam videti beonjače njegovih očiju uprav- ljenih ka žbunju što se nalazilo s leve strane kuće. Ne- koliko časaka je pažljivo osluškivao i onda ustao, prišao mi i prošaptao mi na uvo kako treba da izađemo iz kuće i prošetamo. »Da li nešto nije u redu? « upitah. takođe šapatom. »Ne Sve je u redu«, reče on. »Sve je u najboljem re- du. « Odveo me je u pustinjsko žbunje. Išli smo otprilike pola sata i potom došli do malog okruglog prostora bez vegetacije, čistine sa nekih tri i po metra savršeno rav- ne i nabijene crvenkaste zemlje u prečniku. Međutim, -nije bilo znakova da su taj prostor raščistile i poravnale mašine. Don Huan je seo u njegovo središte, licem pre- ma jugoistoku. Pokazao mi je mesto udaljeno korak-dva od njega i zamolio me da tu sednem, licem prema njemu. »Šta ćemo ovde raditi? « upitah. 11
 • 6. ë0vde noćps imamo jedan _sastanaka uzvratio je. Ä „rzim pog edom je do tančinauispitao okolinu, ok. ľecucl se u 'mestu, sve dok licem nije bio ponovo okre- nut prema jugoistoku. Njegovi pokreti me uznemiriše. Upitah ga s kim ima- mo taj sastanak. ”sa znanjem“. reče on. »Recimo da se znanje šunja ovuda. « N11@ mi dozvolio da se uhvatim za taj tajnoviti od- EOVOT- BTZO Jäpromenio temu razgovora i veselim gla- som me zamolio_ da budem prirodan, što znači, da hva- tam beleške i pričam, kao što bismo to činili kod njega Živo šäo) mgau Ëonvreme najviše zaokupljalo_ bio je sam n _v Ea IJ( _oji se desio pre šest_ n-iesecl, kada P1162104* 5 0J°_ľ0m. T_aj događaj bio je značajan zato što sam tad prvi put bio kadar da zamislim ili poj- inaiínäputem svojih čula i pri čistoj svesti, opis sveta ka. aju Vračevi, opis u kome je opštenje sa životinja_ ma putem govora bila prirodna stvar. »Neoemo se baviti razmatranjem bilo kog iskustva te vrste«, reče don Huan saslušavši me. »Za tebe nije preporučljivo da se prepuštaš usredsređivanju pažnje na prošle događaje. Možemo ih se dotaćí, ali samo uzgred. « »Zašto je to tako, don Huane? « _ »Još uvek nemaš dovoljno lične snage da tražiš ob- jašnjenje vračeva. « »Dakle postoji objašnjenje vračeval« »Naravno Vračevi su ljudi. Mi smo misaona bića. Tražimo razjašnjenja. « »Imao sam utisak da jako grešim što tražim objaš- njenja. « _ »Ne _Tvoja greška je u tome što tražiš pogodna objašnjenja, objašnjenja koja odgovaraju tebi i tvome svetu. Ono na čemu ti ja zamerain je tvoja razboritost. I_vrač, takođe, objašnjava stvari u svome svetu, ali on nije tako knit kao ti. « »Kako bih mogao da dođem do objašnjenja vra- čeva? « »Akumulirarijem lične snage. Lična snaga će te veo- ma lako dovesti do objašnjenja vračeva. To objašnje- 12 nje nije ono što bi ti nazvao objašnjenjem; ipak, ono čini da ovaj svet i njegove tajne budu ako ne jasni, ono bar manje zastrašujući. To treba da je suština jednog objašnjenja, ali to nije ono što ti tražiš. Ti tražiš odraz svojih ideja. « Propustio sam pogodan trenutak za pitanja. No njegov osmeh me podstače da nastavim s razgovorom. Sledeće pitanje od velikog značaja za mene odnosilo se na njegovog prijatelja don Henara i neobično dejstvo koje su na mene imale njegove radnje. Svaki put kad bih došao u kontakt s njim, doživljavao sam najčudnije čulne deformacije. Don Huan se nasmeja kad mu to rekoh. »Henaro je veličanstven«, reče on. »Ali u ovom tre- nutku nema smisla da pričamo o njemu, ili o onome šta ti on čini. Ponovo ti kažem da nemaš dovoljno lične sna- ge da razmrsiš tu stvar. Sačekaj dok je budeš imao, i tad ćemo pričati. « »A šta ako je nikad ne budem imao? « »Ako je nikad ne budeš imao, nećemo nikad ni pri- čati. « »Hoću li je ikad dovoljno imati, s obzirom na brzi- nu kojom napredujemh upitah. »To zavisi od tebe«, odvrati on. »Dao sam ti sva po- trebna Obaveštenja. Sada na tebi leži odgovomost da prikupiš dovoljno lične snage i pretegneš tas vage. « »Govoriš u metaforama«, rekoh. »Reci mi to direkt- no. Reci mi tačno šta treba da činim. A ako si mi to već rekao, uzmimo kao da sam zaboravio. « Don Huan se zakikotao i legao na zemlju stavivši ruke pod glavu. »Ti tačno znaš šta ti treba«, reče on. Rekoh da katkad mislim da znam, ali da uglavnom nemam samopouzdanja. »Bojim se da brkaš pitanja«, reče. »Ratnikovo sa- mopouzdanje nije samopouzdanje prosečnog čoveka. Prosečan čovek traži sigurnost u očima posmatrača i to naziva samopouzdanjem. Ratnik traži da bude bespre- koran u sopstvenim očima i to naziva skromnošću. Pro- sečan čovek je vezan za svoje prijatelje, dok je ratnik 13
 • 7. vezan samo za sebe. Ti možda juriš nedostižno. Nalaziš se na nivou samopouzdanja prosečnog čoveka sada kada bi trebalo da budeš na nivou skromnosti ratnika. Raz- lika između ove dvojice je očita. samopouzdanje podra- zumeva da se nešto sigurno zna; Skromnost uključuje besprekomost u delíma i osećanjima pojedinca. « »Pokušavao sam da živim prema tvojim preporu- kama«, rekoh'. »Možda i nisam najbolji, ali za sebe je- sam. Je li to besprekomosü« »Nije. Moraš činiti bolje od toga. Neprekidna mo- raš prevazilaziti svoje mogućnosti. « »Ali, bila bi to ludost, don Huane. Niko to ne mo- že učiniti. « »Ima mnogo stvari koje danas činiš, a koje bi ti pre deset godina izgledale kao ludost. Te stvari se same po sebi nisu promenile, već se tvoja ideja o tebi samom promenila; ono što je ranije bilo nemoguće, sada je sa- vršeno moguće, i možda je tvoj konačni uspeh u tome da promeniš samog sebe samo pitanje vremena. U toj stvari jedini mogući pravac za ratnika je da dela do- sledno i bez rezerve. O ratnikovom putu ti dovoljno znaš da bi se prema njemu i ravnao, ali ti na putu stoje tvo- je stare navike i uobičajene radnje. « Razumeo sam šta je hteo da kaže. »Misliš li da je i pisanje jedna od tih starih navika koje bih morao da promenim? « upitah. »Treba li da uništim svo' novi rukopis? « Nije o govorio. Ustao je i osvmuo se da pogleda ivicu žbunja. Rekoh mu kako sam od raznih ljudi dobijao pisma u kojima mi govore da je pogrešno što pišem o svom učenju. Kao primer iz dosadašnje prakse naveli su to kako su učitelji istočnih ezoternih doktrina zahtevali da se njihovo učenje čuva u apsolutnoj tajnosti. »Možda se ti učitelji samo prepuštaju tome da budu učitelji«, reče don Huan i ne pogledavši me. »Ja nisam učitelj, ja sam jedino ratnik. Prema tome, zaista ne znam kako se učitelj oseća. « »Ali možda otkrivam stvari koje ne bih smeo, don Huane. « . al. x/ »Nije važno šta neko otkriva, a šta zadržava za se» be«, reče on. »Sve što radimo, sve što jesmo, počiva 'u našoj ličnoj snazi. Ako je imamo dovoljno, _jedna reč je dovoljna da promeni tok našeg života. Ah, mako nema- mo dovoljno lične snage, i najveličanstvemji deo mud- rosti može nam biti otkriven a da nam to otkriće baš ništa ne znači. « Tad utiša glas kao da mi otkriva neku poverljivu stvar. »Reći ću ti sad možda najveću mudrost koju je iko ikad mogao izreći«, reče on. »Hajde da vidim Šta m0- žeš da učiniš s njom. ' »Da li znaš da si baš ovog časa okružen večnošcp? I znaš li da tu večnost možeš da iskoristiš ako to ze- liš? « Posle duge pauze, tokom koje me je istančanim po- gledom podsticao da nešto izjavim, ja rekoh da ne razu- mem o čemu govori. »Tamo! Večnost je tamol« reče on pokazujući ka horizontu. Onda je pokazao ka zenitu. »Ili tamo, ili možda mo- žemo reći da je večnost poput njih« Raširio je ruke da označi istok i zapad. _ _ Gledali smo se. U očima mu je bilo pitanje. »Šta ti na to kažeš? « upitao je podstičući me da se udubim u ono što je govorio. Nisam znao šta da kažem. »Znaš li da se možeš zauvek rasprostreti u bilo kom od pravaca koje sam ti pokazaoŽ-'cc nastavi on. »Znaš li da i jedan tren može biti večnost? To nije zagonetka; to je činjenica, ali samo onda ako se vineš do tog trenutka i iskoristiš ga da zauvek ponese tvoju sveukupnost u bilo kom pravcu. « Gledao me je netremice. v »To ranije nisi znao«, reče smešeći se. »Sad . znas. Otkrio sam ti to, što tebi ama baš ništa ne znači, jer nemaš dovoljno lične snage da korisno upotrebiš moje otkriće. Ali, kad bi je imao, same moje reči bl t1 po- služile kao sredstvo da prikupiš svoju sveukupnost 1 15?,
 • 8. njen presudan deo izneseš van granica u kojima je ona sadržana. « Prišao mi je i prstima me bocnuo u grudi; bio je to lak dodir. »To su te granice o kojima govorim. , çeče. »Van njihovih okvira može se izaći. Mi smo osećanje, svest ko ja je njima ovde zatvorena. « Snažno spusti obe ruke na moja ramena. Beležnica i olovka mi padoše na zemlju. Don Huan zgazi belež- nicu, zagleda se u mene, a zatim se nasmeja. Upitah ga da li mu smeta što hvatam beleške. On mi ubedljivim glasom reče da mu ne smeta i skloni svo- ju nogu. »Mi smo svetlosna bića«, reče ritmično klimajući glavom. »A za jedno svetlosno biće važna je samo lična snaga. Ali, ako me pitaš šta je to lična snaga, moram ti reći da je moje objašnjenje neće rastumačiti. « Don Huan pogleda put zapadnog horizonta i reče da je preostalo još nekoliko sati dnevne svetlosti. »Ovde treba da ostanemo duže vreme«, objasni on. »Prema tome, ili sedimo u tišini ili pričajmo. Za tebe nije prirodno da ćutiš, pa zato hajde da nastavimo raz- govor. Ovo ovde je mesto moći i moramo se pre mraka privići na njega. Treba ovde da sediš, što prirodnije možeš, bez straha ili nestrpljenja. Izgleda da se najlakše opluštaš kada hvataš beleške, prema tome, piši do mile vo je. »A sad, pretpostavimo da mi pričaš o svom sanja- reniu. « Nisam bio spreman za ovu iznenadnu promenu te me. On ponovi svoj zahtev. O tome se moglo mnogo pri- čati. »Sanjarenje« je nalagalo negovanje jedinstvene kon- trole nad sopstvenim snovima do te mere da su se isku- stva doživljena u njima i ona doživljena u časovima bu- đenja sjedinjavala i dobijala istu praktičnu vrednost. Vračevi su tvrdili da pod uticajem »sanjarenja« uobiča- jieni_ kriteriji razlikovanja sna od jave postaju neprimen- jivi. Don Huanovu tehniku »sanjarenjac činila je jedna vežba koja se sastojala u pronalaženju svojih ruku u 16 snu. Drugim rečima, trebalo je da čovek namemo sanja da traži i da može da nađe svoje ruke u snu tako što bi jednostavno sanjao da ih je podigao do visine svojih 0či'u. J Posle nekoliko godina, tokom kojih sam to bez uspe- ha pokušavao, ispunio sam konačno i taj zadatak. Gle- dajući unazad postalo mi je 'asno da sam uspeo tek po- što sam uspostavio izvesnu ontrolu nad svetom svoga svakodnevnog života. Don Huan je želeo da mu is ričam bit stvari. Po- čeo sam time što sam mu rekao a mi 'e vrlo često iz- gledala nepremostivom teškoća da nare im sebi da gle- dam u svoje ruke. On me upozorio na to da se rana fa- za pripreme, koju je on nazvao »započinjanje sanjare- nja«, sastoji iz smrtonosne igre koju nečiji razum igra sam sa sobom, kao i na to da će neki deo mene učiniti sve što bude mogao da spreči ispunjenje mog zadatka. To bi moglo da obuhvati, rekao je don Huan, utapanje u besmisao, melanholiju, ili čak u samoubilačku depre- siju. Ja, međutim, nisam tako daleko otišao. Moje isku- stvo bilo je više lake, komične prirode; uprkos tome, re- zultat je bio jednako frustrirajući. Svaki put kad je tre- balo da u snu pogledam svoje ruke, desilo bi se nešto neobično; počeo bih da letim, san bi mi se pretvorio u košmar, ili bi jednostavno postao prijatan doživljaj te- lesnog uzbuđenja; sve u tom snu prelazilo bi granice »normalnog« u smislu živopisnosti i zbog toga bi strašno zaokupljalo. Pod utiskom te nove situacije, uvek sam za- boligavljao svoju prvobitnu nameru da posmatram svoje ru e. Jedne noći, sasvim iznenada, pronašao sam svoje ru- ke u snu. Sanjao sam kako šetam nekom nepoznatom ulicom u nekom stranom gradu i kako iznenada podi- žem ruke i stavljam ih ispred lica. Imao sam utisak kao da je u meni nešto popustilo i dozvolilo mi da posma- tram svoje nadlanice. Don Huan je nalagao da tad prebacim pogled sa svojih ruku na bilo koji drugi elemenat u okolini svoga sna čim njihova slika počne da se rasipa ili pretapa u nešto drugo. Upravo u tom snu prebacio sam pogled na z 17 r i l .
 • 9. neku zgradu koja je bila na kraju one ulice. Kada se slika zgrade počela rasipati, usredsredio sam pažnju na druge elemente u okolini svoga sna. Krajnji rezultat bi- la je neverovatno jasna složena slika napuštene ulice u nekom nepoznatom, stranom gradu. Don Huan me terao da nastavim sa opisivanjem dru- gih iskustava u »sanjarenju«. Dugo smo razgovarali. Pošto sam završio sa svojim izveštajem, on ustade i ode do žbunja. Ja takođe ustadoh. Bio sam nervozan. Za to nisam imao razloga jer mi ništa nije izazivalo strah ili zabrinutost. Don Huan se ubrzo vratio. Prime- tio je moju uznemirenost. »Smiri se«, reče prihvatajući me pažljivo za ruku. Naterao me je da sednem i stavio mi svesku u krilo. Nagovarao me da pišem. Kao razlog je naveo da ne bi trebalo da uznemiravam ovo mesto moći nepotrebnim osećanjem straha ili oklevanjem. »Sto li sam se tako unervozio? « upitah. »To je prirodno«, reče on. »Nešto u tebi je zastra- šeno tvojim aktivnostima u sanjareniu. Sve dok na njih nisi mislio, osećao si se dobro. Ali sada, pošto si ih 0t- krio, samo što se ne onesvestiš. »Svaki ratnik ima svoj način Saniaren/ íu. Svaki od tih načina je drukčiji. Jedina zajednička stvar nam je što se služimo trikovima ne bismo li naterali sebe da se okanimo traganja. Protivmera je da se ustraje uprkos svim tim preprekama i razočaranjima. « Upitao me zatim jesam li sposoban da izaberem teme za »sanjarenje«, Rekoh da pojma nemam kako to da učinim. »Objašnjenje vračeva kako izabrati temu za sanja- renje«, reče on, »jeste da ratnik bira tu temu tako što u glavi promišljeno zadržava jednu predstavu dok pre- kida svoj unutrašnji dijalog. Drugim rečima, ako je spo- soban da jedan trenutak ne razgovara sa samim sobom i da tad zadrži predstavu ili misao o tome šta želi u saniareniu, makar to bilo samo za časak, željena tema će mu doći. Siguran sam da si to učinio, premda toga nisi bio svestan. « 18 Nastade duga pauza i don Huan tad poče da miriše vazduh. Cinio je to kao da pročišćava nos; izdahnuo je nekoliko puta veoma snažno kroz nozdrve. Trbušni mi- šići mu se skupiše u grčevima, koje je kontrolisao krat- kim udisajima vazduha. »Nećemo više pričati o sanjarenju«, reče. »Moglo bi da te opsedne. Ako neko hoće da u bilo čemu uspe, taj uspeh mora doći postepeno, uz veliki napor, ali bez stresa ili opsesije. « Ustao je i uputio se do ivice žbunja. Nagnuo se i za- gledao u lišće. Posmatrao ga je kao da nešto ispituje u njemu, ne prilazeći suviše blizu. »Sta to radiš? « upitah ne mogavši da suzdržim zna- tiželju. On se okrete prema meni, osmehnu se i podiže obrvu. »Žbunje je puno čudnih stvari«, reče i ponovo sede. U glasu kojim je to rekao bilo je toliko nemamo- sti da me je uplašio više nego da je iznenada vrisnuo. Sveska i olovka mi ispadoše iz ruku. On se smejao i opo- našao me govoreći da su moje preterane reakcije jedan od onih nepovezanih krajeva koji još uvek postoje u mom životu. Hteo sam nešto da kažem, ali mi on to ne dopusti. »Preostalo je još samo malo od dana«, reče on. »Ima drugih stvari kojih se moramo dotaći pre no što se smrači. « Zatim dodade da sam, sudeći po plodovima mog »sa- njarenja«, morao naučiti kako da prekinem svoj unu- trašnji dijalog kad to hoću. Rekoh mu da sam to na- učio. Na početku našeg druženja, doh Huan je opisao još jedan postupak: dugu šetnju tokom koje je pogled pot- puno neusredsređen. Preporučivao je da se ni u šta direktno ne gleda, već da se, sa blago ukrštenim očima, zadrži periferna- slika svega što im se predstavlja. Tvr- dio je da bi čovek, ako bi zadržao svoj neusredsređen pogled na neköj tački iznad samog horizonta, mogao opaziti skoro sve ispred sebe u opsegu od 180 stepeni. Uveravao me je da je ta vežba jedini način da se äcfpre- 2- ' 19
 • 10. kine unutrašnji dijalog. Ranije je tražio da ga izvešta- vam o svom napredovanju, a zatim je prestao da pita o tome. Rekoh don Huanu da sam tu tehniku godinama vež- bao i da nisam opazio bilo kakvu promenu, koju, uos- talom, nisam ni očekivao. Međutim, jednog dana sam sa zaprepašćenjem shvatio da sam upravo hodao oko deset minuta a da sebi nisam rekao ni jednu jedinu reč. Pomenuh don Huanu da mi je tom prilikom takođe postalo jasno da prekidanje unutrašnjeg dijaloga sadrži VIŠC nego samo odstranjivanje reči koje sebi govorim. Celokupni moj misaoni proces se zaustavljao, i tad bih osećao da bukvalno lebdim, da plutam. To stanje pre- raslo bi u osećanje panike, tako da sam kao protivlek morao da započinjem svoj unutrašnji dijalog. _ »Rekao sam ti već da je unutrašnji dijalog ono što nas prizemljuje«, reče don Huan. »Svet je ovakav ili ona- kav, ovo ili ono, jedino zato što ga mi sebi takvim pred- stavljamo. « ' / -- Don Huan je objasnio da se ratniku prolaz u svet vračeva otvara tek onda kad nauči da prekine svoj unu- trašnji dijalog. _ _ »Suština magije jeutome da promeni naše shvata-V nje sveta«, reče on. »A da se to postigne, jedini način je da se prekine unutrašnji dijalog. Ostalo je zaista nepo- trebno. Sada si u situaciji da znašwkako ništa od onoga . što si video ili uradio, izuzimajući zaustavljanje unutra- šnjeg dijaloga, ne može samo po sebi da izmeni bilo šta u tebi, ili u tvome shvatanju sveta. Uslov je, naravno, taj da ta promena ne sme da bude zbrkana. Sada možeš da razumeš zašto učitelj ne vrši pritisak na svog uče- jvnika. To bi samo prouzrokovalo opsesiju i morbidnost. « Zamolio me je da izložim pojedinosti drugih iskus-Q tava koja sam doživeo prekidanjem unutrašnjeg dijaloga. Nabrojao sam _sva kojih sam mogao da se setim. Razgovarali smo dok se nije smrklo, kada više nisam mogao s lakoćom da hvatam beleške; morao sam da Obrątlľn paznju na pisanje, što mi je narušavalo koncen- traciju. Don Huan to opazi i poče da se smeje. Ukazao je na to da sam ispunio još jedan magijski zadatak - 26. pisanje bez koncentracije. Istog trenutka kad je to rekao, ja shvatih da zaista nisam obraćao pažnju na svoje be- leženje. Kao da je to bila neka odvojena aktivnost s kojom nisam imao nikakve veze. Osećao sam se neo- bično. Don Huan me zamoli da sednem do njega, u sre- dište kruga. Reče da je isuviše mračno i da više nije bezbedno da sedim tako blizu ivice žbunja. Osetih kako mi se žmarci penju uz kičmu, pa skočih do njega. Posadio me tako da sedim licem okrenut prema ju- goistoku i zatražio da naredim sebi da ćutim i ne mislim. U prvi mah nisam mogao to da učinim i zato sam tre- nutak-dva bio nestrpljiv. Don Huan mi okrenu leđa i kaza da se naslonim na njegovo rame. Reče mi da, po- što budem smirio misli, moram držati oči otvorene i gledati žbunje na jugoistoku. Tajanstvenim glasom do- dade da mi postavlja problem, i da ću, ako ga budem rešio, biti spreman za sledeći pogled na svet vračeva. Malodušno sam mu postavio pitanje o prirodi tog problema. On se tiho zakikotao. Čekao sam da mi odgo- vori, a onda se nešto u meni isključilo. Osetih kao da lebdim, Uši kao da mi se otpušiše i tad začuh bezbroj šumova u žbunju. Bilo ih je tako mnogo da ih nisam mogao razlikovati. Osetih kako tonem u san i tad mi, odjednom, nešto privuče pažnju. Nije to bilo nešto što je uključilo moj misaoni proces; nije to bila vizija, niti uticaj okoline, pa ipak, svest mi je bila nečim zaokup- ljena. Bio sam potpuno budan. Pogled mi je bio usred- sređen na jednu tačku na ivici žbunja, ali nisam ni gle- dao ni mislio, niti, pak, govorio sám sa sobom. Moja osećanja bila su jasni telesni oseti; reči im nisu bile po- trebne. Osetih kako jurim kroz nešto beskrajno. Može biti da je jurilo ono što su obično bile moje misli; u svakom slučaju, imao sam osećaj da sam zahvaćen odro- nom zemlje koji me je nosio sa sobom kao što talas nosi svoju krestu. Osetih navalu u stomaku. Nešto me je vuklo u žbunje. Mogao sam ispred sebe da razaznam njegovu tamnu masu. Ali to nije bilo neko neodređeno crnilo kao obično. Mogao sam da vidim svaki žbun kao da sam svaki zasebno gledao u tami sutona. Zbunje kao da se kretalo; množina njegovog lišća bila je poput cmih 21
 • 11. skutova koji su lepršali prema meni kao da su nošeni vetrom, ali vetra. nije bilo. Njihovo hipnotizirajuće lepr- šanje me apsorbovalo; bilo je to mreškanje što je pulsi- ralo i koje kao da ih je sve bliže i bliže vuklo k meni. Onda opazih neku svetliju síluetu koja kao da se isticala na crnim obrisima žbunova. Usredsredih pogled na jednu tačku u pravcu te svetlije siluete na kojoj sam mogao da razaberem žućkastozelen sjaj. Zatim je pogledah neusredsređeno i tad sa sigumošću zaključih da je svet- lija silueta neki čovek koji se krio u žbunju. U tom času, moja svest bila je u najčudnijem stanju. Bio sam svestan okoline i misaonog procesa koji je ta okolina pokrenula u meni, pa ipak nisam mislio onako kako to obično činim. Na primer, kad sam shvatio da je ta silueta u žbunju bila čovek, prisetio sam se jednog drugog doživljaja u pustinji; tom prilikom sam opazio, dok smo don Henaro i ja noću išli kroz žbunje, da se u njemu, iza nas, skriva neki čovek, ali onog časa kad sam pokušao racionalno da objasnim taj fenomen, onaj čovek mi se izgubio iz vida. Međutim, ovog puta se ose- tih nadmoćnijim, tako da sam odbio da uopšte bilo šta objašnjavam ili mislim. Za trenutak sam imao utisak da mogu da zadržim . tog čoveka i prisilim ga da ostane tu gde jeste. Tad osetih neki neobičan bol u trbušnoj dup- lji. Nešto kao da se pocepalo u meni i više nisam mogao da trbušne mišiće držim zategnute. Istog časa kad sam popustio, crni obris neke ogromne ptice, ili nešto slično tome, sunu iz žbunja na mene. Kao da se silueta onog čoveka preobratila u obris ptice. Svesno i jasno osetih strah. Ostadoh bez daha, a onda prodomo vrisnuh i pa- doh na leđa. Don Huan mi pomože da se uspravim. Lice mu je bilo vrlo blizu moga. Smejao se. »Šta je to bil0«? uzviknuh. On me ućutka stavivši mi ruku na usta. Približi svoje' usne mom uvu i prošapta da treba da odemo odavde hladnokrvno i pribrano, kao da se ništa nije dogodilo. Išli smo jedan pored drugog. Njegov korak je bio opušten i ravnomeran. Nekoliko puta se brzo osvrnuo. 22 Ja učinih isto, i dvaput ugledah crnu masu, koja kao da nas je pratila. Začuh iza sebe neki jeziv vrisak. Pro- živeh trenutke krajnjeg užasa; trbušni mišići su mi podr- htavali u talasima; oni su navirali u grčevima, koji su postajali tako jaki da su me jednostavno naterali da potrčim. 0 mojoj reakciji može se govoriti jedino don Hua- novim rečnikom; njime mogu reći da mi je telo, zbog straha koji sam preživljavao, bilo sposobno da izvrši ono što je on nazivao »hodom moći«, a to je tehnika ko- joj me je bio naučio pre nekoliko godina, i koja se sas- tojala u tome da se trči kroz noć a da se pri tom ne pogreši ili ozledi. Nisam bio u potpunosti svestan šta sam učinio ni na koji način. Iznenada sam se opet našao kod don Huana. Po svemu sudeći, i on je trčao, tako da smo sti- gli istovremeno. Upalio je svoju petrolejku, okačio je o tavansku gredu i usput me zamolio da sednem i da se opustim. Cupkao sam u mestu neko vreme, dok mi nervoza nije postala podnošljivija. Onda sam seo. On mi krepko naredi da se ponašam tako kao da se ništa nije desilo i pruži mi moju svesku. Nisam primetio da sam je u silnoj žurbi da odem iz žbunja bio ispustio. »Šta se to dogodilo, don Huane«? upitah napokon. »Imao si sastanak sa znanjem«, reče on pokazujući glavom prema cmom rubu pustinjskog žbunja. »Odveo sam te tamo jer sam još ranije u jednom trenutku spa- zio znanje kako se šunja oko kuće. Ti bi mogao reći da je znanje znalo da dolaziš i da te je čekalo. Osetio sam da ga je bolje sresti na čistini moći nego ovde. Zatim sam izvršio proveru da vidim imaš li dovoljno lične snage da ga izdvojiš od ostalih stvari oko nas. Ti si to dobro učinio. « »Čekajk usprotivih se. »Video sam síluetu čoveka koji se krio iza jednog žbuna, a potom sam video neku ogromnu pticu. « »Nisi ti video čoveka! « reče on značajno. »Niti si video pticu. Ta silueta u žbunju i ono što je poletelo k nama bio je noćni leptir. Ako bi želeo da se pravilno 23
 • 12. z izraziš rečnikom vračeva, a što bi, inače, tvojim rečni- kom rečeno, bilo vrlo smešno, onda bi mogao reći da si se noćas sastao s noćnim leptirom. Znanje je noćni leptir. « Pogledao me prodomo. Svetlost petrolejke mu je čudno senčila lice. Skrenuh pogled u stranu. »Možda ćeš imati dovoljno lične snage da noćas raz- rešiš tu tajnu«, reče on. »Ako ne noćas, možda sutra; seti se, još uvek mi duguješ šest dana. « Don Huan ustade i ode u kuhinju, koja se nalazila u zadnjem delu kuće. Uzeo je petrolejku i postavio je do zida, na okrugli kratak panj koji mu je služio kao klupa. Seli smo jedan naspram drugog i poslužili se sa malo pasulja i mesa iz lonca koji je bio stavio pred nas. Jeli smo ćuteći. S vremena na vreme bi me pogledao ispod oka, i kao da se s mukom uzdržavao da se ne nasmeje. Oči su mu bile kao dve pukotine. Kad bi me pogledao, malo bi ih raširio i tada bi mu vlažne rožnjače odbijale svetlost petrolejke. Kao da ih je koristio da njima, kao ogleda- lom, stvara odblesak. Igrao se svetlošću i skoro nepri- metno tresao glavom svaki put kad bi usredsredio po- gled na mene. Usledio bi zadivljujući treptaj svetlosti. Postao samsvestan njegovih pokreta tek kad ih je po- novio nekoliko puta. Bio sam ubeđen da je, dok je to ClI1lO, imao na umu neki određen cilj. Bio sam prisi- ljen da ga to pitam. ąlmam_ za to određen razlog«, reče on uverljivo. DSVOJIITINOČIma te smirujem. Ne čini mi se da postaješ nervozniji, zar neP« _Morao sam da priznam kako se osećam sasvim opu- štenim. To neprestano svetlucanje u njegovim očima nije bilo preteće niti me je na bilo koji način plašilo ili uznemiravalo. »Kako me to smiruješ svojim očima«? upitah. On ponovohneprimetno zatrese glavom. Rožnjače su mu zaista odsijavale svetlost petrolejke. »Pokušaj da _to . sam uradiš«, reče mi usput dok je ponovo punio tanjir jelom. »Možeš se tako i sam smiriti. « 24 Pokušao sam da tresem glavom; pokreti su mi bili užasni. _ »Takvim trzanjem se nećeš smiriti«, reče on l nas- meja se. »Umesto toga će te zaboleti glava. Tajna nije u tome kako treseš glavom, već u osećanju koje dolazi do očiju iz ovog dela ispod trbuha. On te 1 podstiče da to činiš. « Pogladio se oko pupka. Pošto sam završio s jelom, mlitavo se naslonih na gomilu drva i nekih vreća od debelog platna. Pokušao sam da podražavam njegove kretnje glavom. Don Huan kao da je beskrajno uživao. Kikotao se i udarao po bu- tinama. Tad neka iznenadna buka prekide njegov smeh. Za- čuh čudan dubok zvuk, poput onog kad se lupka po drvetu, koji je dolazio iz žbunja. Don Huan mi bradom dade znak da budem na oprezu. »To zove mali noćni leptir«, reče suvo. Skočih na noge. Istog trenutka onaj zvuk zamuknu. Pogledah don Huana ne bi li mi objasnio. On učini ko mičan pokret bespomoćnosti i sleže ramenima. »Još nisi održao svoj sastanak«, dodao je. Rekoh mu da se osećam bezvrednim i da možda treba da odem kući i vratim se onda kad se budem ose- ćao jačim. »Pričaš besmislice«, reče on odsečno. »Ratnik prima svoju sudbinu, ma 'kakva ona bila, i prihvata je s kraj- njom skromnošću. On sa skromnošću prihvata _to što jeste ne kao osnovu za žaljenje, već kao životni izazov. »svakome od nas treba vremena da razume tu stvar i da se s njom potpuno saživi. Ja sam, na primer, mrzeo i sam pomen reči , skromnost'. Ja sam Indijanac, a_mi Indijanci smo uvek bili skromni i nismo činili ništa drugo osim što smo saginjali glavu. Mislio sam da skromnost nije na ratnikovom putu. Prevario sam se! Sada znam da skromnost jednog ratnika nije Skromnost nekog prosjaka. Ratnik ni pred kim ne saginje glavu, ali, istovremeno, on nikome ne dozvoljava ni da to čini pred njim. Prosjak, s druge strane, pada na kolena za jedan jedini novčić i ulizuje se svakom koga smatra višim od 25
 • 13. sebe; ali, u isto vreme, Zahteva da mu se ulizu' k ko je niži od njega. Je ne o raz ”TO 111133108 Zbšägdgojeg _sam ti danas rekao da ne Skľtääem a o _f osecajuučitelji. Ja znam jedino za ľlostulľatnl_ a, _i to mi nikad nece dopustiti da bu- dem ma čiji učitelj. « duh (imali smo neko vreme. Njegove' reči izazvaše u meni obuget nernnxš Bio sam. potaknut njima i_u isto vreme cena b_(l)l'lll1l dto sam video u pustinji. 'Moja svesna pro- l a je a me don Huan drži u saci i da svakako moraP zräiti šta se zapravo odlgrava_ “že OI: ąotsam äe takvim razmisljanjima, kad me iz njih _ o is o cu no lupkanje. Don Huan se osmehnuo i zakikotao. K1 »'I_`ebi se sviđa skronmost prosjaka«, reče on tiho_ » anIjJaš kse razumu. « » ve mislim da me vara`u k h. ' ' mog problema. « J 4*. re o »To je suština _ ”U PľaVu Si- Vaľaju te«, uzvrati on s osmehom koji Je. razomžavšm »Nego neće to biti tvoj problem. Prava njegova suština je u tome što misliš da te ja namerno lažem, zar ne? « »Jeste Postoji nešto u meni što mi ne do . . _ pušta da Veľulgľšľnga Je_ ono što se odigrava stvamo. « 9 vo "' o . . stvamo. « sl u pravu. Nista od tog što se odigrava nije »Sta time misliš da kažeš, don Huane? « __›Stvari su realne tek pošto neko nauči da se slaže S njihovom realnošću. To što se desilo ove večeri, na pri- mer, za tebe ne može biti realno, jer se niko s tobom ' ne bi mogao složiti oko toga. « »Hoćeš da kažeš da nisi video šta se dogodiloh »Naravno da sam video. Ali ja se ne računam Ja sam jedan od onih koji te lažu, sećaš se? « I D9“ Huan 55 _SWËJËIO dok nije počeo da kašlje i da se guši. Smeh mu je bio prijateljski, čak i kad mi se pod- smevao. reče ”SŠ °bľ3lËëJ pažnju na sve moje nerazumljive reči«, m d “Veľ JIYO. »Zaista okušavam da te smirim i am a se osecaš kao kod uće jedino kad si pomućen. « 26 Njegov izraz bio je hotimično smešan, te se obojica nasmejasmo. Rekoh da me ono što mi je maločas kazao uplašilo više nego išta. »Mene se bojiš? « upita on. »Ne tebe, već onog što ti predstavljaš. « »Ja predstavljam ratnikovu slobodu. Bojiš li se nje? « »Ne. Ali se plašim ogromnosti tvog znanja. Tu za mene nema ni utehe ni skloništa. « »Opet brkaš stvari. Uteha, sklonište, strah - sve su to raspoloženja na koja si navikao a da nikad nisi ispitao njihovu vrednost. Kao što se dá videti, cmi vra- čevi su već zadobili svu tvoju privrženost. « »Ko su to cmi Vračevi, don Huane? « »To su naši prijatelji. A budući da si s njima, i ti si cmi vrač. Razmisli trenutak. Možeš li skrenuti sa staze koju su ti oni obeležili? Ne možeš. Misli i postupci su ti zauvek vezani za njihove termine. To je ropstvo. Ja sam ti, s druge strane, doneo slobodu. Sloboda je skupa, ali cena nije nemoguća. Dakle, plaši se svojih zavojevača, svojih učitelja. Ne traći vreme i snagu plašeći se mene. « Znao sam da je u pravu, ali sam, uprkos svom iskre- nom slaganju s njim, takođe znao da će me moje dosa- dašnje životne navike neizbežno naterati da se držim svo- ga starog puta. Zaista -sam se osećao kao rob. Posle duge ćutnje, don Huan me upita da li imam dovoljno snage da se još jedanput uhvatim u koštac sa znanjem. aioHoćeš da kažeš, s noćnim leptirom? « upitah pola u š i. Telo mu se zgrči od smeha. Kao da sam mu odista ispričao najsmešniji vic na svetu. »Sta stvamo misliš kad kažeš da je znanje noćni leptir? « upitah. »Baš to što kažem«, odgovori on. »Noćni leptir je noćni leptir. Mislio sam da si do sada, sa svim svojim postignućima, stekao dovoljno snage da vidiš. Umesto toga, ti si ugledao čoveka, a to nije bilo istinsko viđenje. « Na početku mog učenja, don Huan je opisao pojam »viđenja« kao posebnu sposobnost koju bi neko mogao 27
 • 14. da razvije i koja bi mu tad omogućila da shvati »kraj- nju« suštinu stvari. _ Tokom godina našeg druženja razvio sam ideju da je to što on podrazumeva pod »viđenjem« neko intui- tläíno hpoimanje stvari, odnosno sposobnost_ da se nešto °t m? dľalume. l_1_l, pak, da_ se pronikne u ljudska sadej- s va l a se u njima otkriju skrivena značenja i motivi. _nllekao bih da si noćas, kad si se suočio s noćnim leptirom, pola gledao a pola videa« nastavi don Huan. »_U ľ0_m stanju, iako nisi u potpunosti bio onakav kakav si obično, bio si još uvek sposoban da budeš potpuno svestan da raspolažeš svojim poznavanjem sveta_« _ Don Huan zaćuta i pogleda me. U prvom trenutku nisam znao šta da kažem. »Kako sam ja to raspolagao svojim poznavanjem sveta? « _ _ »Tvoje poznavanjesveta reklo ti je da se u žbunju jedino_ mogu naci zivotinje koje se šunjaju ili ljudi koji se kriju iza lišća. Zadižao si tu misao, i sasvim je pri- : agro sto si morao naći i načina kako da njoj prilagodiš . K »Ali ja uopšte nisam mislio, don Huane. « t »Híjde da. to onda ne zovemo mišljenjem. Pre je Ko älavi_ a da svet uvek usaglašavamo s našim mislima. a BIJCPËËËIRSË? , m1 ga jednostavno nateramo da to bude. Nocni leptiri tako krupni kao čovek ne mogu biti Čak ! li Iľ1_í$_a0. {zato je za tebe ono što je bilo u žbunju morao biti neki covek. {Ta ista stvar se dogodila i s kojotom. Tvoje stare navi e su takođe odredile prirodu tog susreta. Nešto se 09181310 Između_ tebe i njega, ali to nije bio razgovor. I sam sam bio u istom škrípcu. Rekao sam ti da sam jed- {lom pričao s jelenom; ti si pričao s kojotom, ali ni ti ni ja nećemo nikad saznati šta se zapravo u to vreme odi- gravalo. « »Šta mi to govoriš, don Huane? « »Kad sam shvatio objašnjenje vračeva, bilo je suviše kasno da s_aznam_šta mi je jelen učinio. Rekao sam da smo pričali, ali nije bilo tako. Reći da smo razgovarali "72 4.. samo je način koji mi omogućava da o tome govorim. Taj jelen i ja smo nešto učinili, ali u vreme kad se sve to odigravalo, bilo mi je potrebno da prilagodim svet svojim idejama, baš onako kako si i ti učinio. Celog svog života sam pričao, baš kao i ti, i zato su prevagnule moje navike koje su se protegle i na jelena. Kad mi je jelen prišao i učinio to što je učinio, bio sam prinuđen da to shvatim kao razgovor. « »Da li je to objašnjenje vračevaíi« »Nije. To ja tebi Objašnjavam. Ali ovo što govorim nije u suprotnosti s njim. « Njegova tvrdnja me bacila u stanje velikog intelek- tualnog uzbuđenja. Neko vreme sam zaboravio na šunja- nje noćnog leptira, pa čak i da hvatam beleške. Trudio sam se da rastumačim njegove izjave, i to nas uplete u dugu raspravu o odražajnoj prirodi našeg sveta. Svet je, prema don Huanu, morao da odgovara svom opisu; to jest, taj opis je sam sebe odražavao. Sledeće što je objasnio bilo je da smo navikli da se odnosima prema našem opisu sveta preko onoga što je on nazvao »navikama«, Ja sam naveo reč »namerava- njeą) misleći da je to mnogo obuhvatniji izraz kojim se određuje svojstvo ljudske svesti pomoću kojeg ona prosuđuje o nekoj nameri ili namerava to da učini. Naša diskusija podstaknu krajnje zanimljivo umo- vanje. Preispitan u svetlosti don Huanovog objašnjenja, moj »razgovor« s kojotom dobio je nov karakter. Bio sam zaista »nameravao« da povedem taj dijalog, budući da nikada nisam saznao za drukčiji način uspostavljanja kontakta. Isto tako sam bio uspeo u tome da se pri- lagodim opisu da se opštenje odigrava kroz dijalog, pa sam tako postigao da opis odražava sam sebe. Jedan trenutak bio sam vrlo ushićen. Don Huan se nasmeja i reče da to što na mene toliko deluju reči predstavlja još jedan vid moje ludosti. Učinio je komi- čan pokret kao da govori bez glasa. »Svi mi prolazimo kroz iste smicalice«, reče on posle dužeg ćutanja. »Jedini način da se one savladaju je taj 1 Intentionality. - Prim. prev. 29
 • 15. dolazi samo od sebe i po sebi. « »šta je to ostalo, don HuaneP« _ » iianje i moć. Ljudi od znanja ima'u b ' . P ipak, nijedan od njih ti ne bi mogao reći kgkgjeíh 'Ž steka@ Sem da Je produžio da dela kao ratnik i da še u datom trenutku sve promenilo. « t gogledačo läle je. Kao da je bio neodlučan, no onda us a e ' w . sastanak š: žnaäjtæľnni. nema druge nego da odrzlm SVOJ Osetih drhtaj' srce mi poče ubrzano da lu ' . ' _ pa. Ustao i : am- _D011 Huan Je obišao oko mene kao da me ispituje a svih strana. Onda mi je dao znak da sednem i nasta- vim s pisanjem. »A o budeš suviše l š ' ' ' - održiš svoj sastanak«, rlešeaoeiil. , ľlíšíšiläläoíasälľjäuä: lääzílínpkwan l sabran i nikada ne sme gubiti prisustvo »Stvarno se bo'im _ k h_ , . . . . . tamo Nu žbunjudse iieštb Šrlínšš. « »Nocni leptir ili ne, al; l » aravno a se šu ' ! 'k ~ . što ne odustaješ od mišljlèlraij: : ? gile-kai číš/ Ëælľrleiľiäçíav: kao Žècäarjle lädllsäaješ. ni od toga da si pričao s kojotom. « međutim mg] ËO Je potpuno razumeo o čemu je reč; : . Je “'30 11°@ F316 P0puštalo uprkos tom dokazu, i bilo se čvrsto priljubilo uz »razum« Rekoh don Huanu da njegovo ob' ' ' ' . . _ Q jasnjenje ne zado- V°1J3Va mOJa Čula, iako se u duši potpuno slažem s njim. ”Eľ0, to nedostaje rečima«, reče uverljivim glasom l da ustraješ u tome da se ponašaš kao ratnik Ostalo í ostave na cedilu, tako da se na kraju suočimo sa svetom ' t . i. ;Sagífemälëp kao 1 ľšaľllje i_ peprosvećeno. Zbog toga vrač . J a neg@ to Pľifľa, 1 u tu svrhu prihvata nov ? pls Sveta _ OPIS u k°Jem Pľíčalije nije toliko važno 1 gde) nova dela imaju nove odraze. « n Sede flO mene l. gledajući me netremice, zamoli me da mu kazem šta sam stvarno »video« u žbunju U tom trenutku suočio sam se sa vrlo zan' . _ iml ivo protivrečnošću. Bio sam video taman obris nekog Čdvekla] "30 ali sam takođe video da se ta kontura preobrazila u pticu. Uverio sam se, dakle, u nešto što mi razum ne bi dopustio da smatram mogućim. Ali radije nego da odbacim sav svoj razum, nešto u meni je odredilo i kao prihvatljive mogućnosti zadržalo delove mog doživljaja, kao, na primer, veličinu i glavne oznake onoga crnog obrisa, dok je odbacilo njegove druge delove, kao, recimo, preobraćanje tog obrisa u pticu. Tako sam postao ubeđen da sam video čoveka. Don Huan je zaurlao od smeha kad sam mu izneo svoju nepriliku. Reče da će mi, ranije ili kasnije, objaš- njenje vračeva priskočiti u pomoć, i da će mi tad sve biti savršeno jasno, a da neće morati da bude razumno ili nerazumno. »U međuvremenu, mogu ti pomoći samo tako što ću ti garantovati da ono nije bio čovek«, reče on. Don Huanov uporni pogled sasvim me pokoleba. Telo mi zadrhta samo od sebe. Naterao me da se osetim uznemirenim i nervoznim. »Tražim ožiljke na tvome telu«, objasni on. »Može biti da to ne znaš, ali večeras si se na onom mestu pro- pisno porvao. « »Kakvu to vrstu ožiljaka tražiš? « »Ne tražim, zapravo, ožiljke, već znake, oznake u tvojim svetlećim vlaknima, oblastima svetlosti. Mi smo svetlosna bića, i zato se gezvšito jesmo i sve što osećamo pokazuje u našim vlaknima. Ljudska bića imaju samo njima svojstvenu svetlost. To je jedini način da ih iz- dvojimo od drugih svetlosnih živih bića. »Da si večeras video, primetio bi da onaj obris u žbunju nije bilo svetlosno živo biće. « Hteo sam da nastavim s pitanjima, ali mi on stavi ruku na usta i ućutka me. Onda se približi i prošapta mi na samo uvo da treba da slušam i pokušam da čujem tiho pucketanje, nežne, prigušene korake noćnog leptira po suvom lišću i grančicama. Nisam mogao ništa da čujem. Don Huan iznenada ustade, usput dohvati petrolejku i reče da idemo da sed- nemo pod trem kod ulaznih vrata. Proveo me je kroz zadnji deo kuće i oko nje, pored ivice žbunja, a jedno 531'
 • 16. i. . l stavno smo mogli da prođemo kroz sobu i izađemo na ulítížna vrata. O_n to objasni time da jebitno jasno uka- Ëa i III-EI! nase prisustvo. Kucu smo zaob_isli s leve strane. . On dluan_ je išao _veoma sporo. Koraci su mu bili slabi 1 neo ucni. U ruci mu je podrhtavala petrolejka. _ lvlpitah da li je s njim sve u redu. On mi namignu i prosapta kako taj veliki noćni leptir koji se šunja okolo ima sastanak s mladićem, i kako je najbolje da mu Spo- rlm Ilëoäakom klonulog starca pokaže 'da to nije on. a_ smo napokon došli pred kucu, don Huan okači petrolejku o gredu l posadi me leđima prema zidu On sede desno od mene. ' rat_ ”SedĆCĆmO OVËĆ“. feče Oľl, »a ti ćeš pisati i razgova- omšksa mnom SaSVIIIIDI prirodno. Nocni leptir_ koji je danas doći (ä sąnąobľll? te . e tu je negde, u zbunju. Uskoro će a_ e 1Z 'iza pogleda. To je razlog sto sam okačio petrolejku bas iznad tebe. Svetlost će pomoći noćnom lleptlru da te nađe. Kad bude došao do ivice žbunja on ce te pozvati. To je poseban zov. On ti sam po sebi 'mo- že pomoći. « »Kakav je to zov, don Huane? « I _ŠTO JewPesľľla. Uvrežvujući zov koji ispuštaju noćni Viptlrl. Qbicno se ne moze čuti, ali onaj noćni leptir u z unju je redak primerak; cućeš jasno njegov zov koji će f? , pod uslovom da si besprekoran, pratiti do kraja zivota. « »lľžako će ; ni Oil to pomoći? « » ocas će po ušati da dovršiš ono što s' " započeo. Jšatriik vidi _samo onda kada je Sposoľbäänä: L prekine svoj ; unutrašnji dijalog. _ Ja kažem da 'e to b'o ' ' leptir. No nijedan od nas dvojice nije ulpravu, lali ľltgcjë zbog (goga _sto moramoda govorimo. Ja sam još uvek u pre_ nosti vzato sto vidim bolje od tebe i što mi je obja. Snjenje vraceva dobro poznato; stoga znam, mada ni : :Ždllljí _potpuno tačno, da je taj obris koji si večeras 60A lodncècná leptir. » 53 » u i tih, odagnaj misli i dopusti malom '. nom leptiru da ti opet dođe. « noc Jedva da sam mogao da hvatam beleške. Don Huan se smejao i terao me da nastavim s pisanjem kao da me ništa nije uznemiravalo. Dotače mi ruku i reče da je pisanje najbolji štit koji imam. »Nikad nismo razgovarali o noćnim leptirima«, na- stavi on. »Sve dosad nije bilo pravo vreme za to. Kao što već znaš, duh ti je bio neuravnotežen. Da bi se suprot- stavio tome, naučio sam te da živiš kao ratnik. Istina je da ratnik zapravo počinje sa ubeđenjem da rnu je duh neuravnotežen; dakle, živeći s mnogo kontrole i svesti, ali bez žurbe ili prínude, on daje sve od sebe da postigne tu uravnoteženost. »U tvome slučaju, kao i u slučaju svakog čoveka, tvojmneuravnoteženost je prouzrokovao zbir svih tvo- jih postupaka. Ali sad kao da si u pravom raspoloženju da se razgovara o noćnim leptírima. « »Kako si saznao da je baš sad pravi trenutak da se govori o njima? « »U jednom trenutku sam, kad si stigao, spazio onoga noćnog leptira kako se šunja ovuda. Prvi put je bio pri- jateljski raspoložen i otvoren. Video sam ga i ranije u planinama oko Henarove kuće, ali je tada bio samo preteča pojava koja je odražavala tvoju nesređenost. « U tom trenutku začuh neobičan zvuk. Podsećao je na prigušeno krckanje grančica koje se taru jedna o drugu, ili na brektanje malog motora negde u daljini. Menjao je opseg tonova kao po muzičkoj lestvici, stvara- jući nekakav sablastan ritam. Onda je nestao. »Bio je to noćni leptira, reče don Huan. »Možda si već primetio da nema baš nijednog da leti oko petro- lejke, iako je njena svetlost dovoljno jaka da ih privuče. « Nisam na nju obraćao pažnju, ali čim me je don Huan upozorio, osetio sam i sam neku čudnu tišinu u pus- tinji oko kuće. »Ne uzbuđuj se«, reče on hladnokrvno. »Nema toga na ovom svetu što ratnik ne može da razjasni. Vidiš, ratnik sebe smatra već mrtvim, dakle, nema šta da iz- gubi. To najgore mu se već dogodilo i zato je nepomu- ćen i hladnokrvan; sudeći o njemu po njegovim postup- 3 33
 • 17. cima ili rečima, niko ne bi nikada posuiimjao u to da se on u sve uverio. « 'Don Huanove reclha iznad svega njegovo raspolo- ženje veoma su me smirivali. Rekoh mu da u svakodnev- nom životu nikad nisam preživljavao takav strah i da mi se telo grci od užasa pri samoj pomisli na ono tamo u rriraku. ”Tanm- tamo je jedino manje«, reče uverljivo. »Isti- , na» Znanje je zastrašujuće; ali, ako ratnik prihvati nje- govu zastrašujuću prirodu, on briše njegovu ogromnost. « blmlPonovo_ se začu ono čudno brektanje. Kao da se pri- _ËZI 0 ídpojačaloxPazljivo sam osluškivao. Što sam mu V1 e P° _3nJ3° PäZnJll, to mi je bilo teze da odredim nje- 8°VP Eľlľqdtl. Nije bilo poput glasa neke ptice ili kop- nelne íiá/ otinje. Ton svakogbrektaja bio je bogat i dubok; n? l _ tonova su bili niski, a drugi visoki. Imali su ritam i specifično trajanje; neki su bili du i, i čuo sam 1h kao_ jedan jedinstven zvuk; drugi su bili íratki i tekli su u nizu, kao kratko štektanje mašinske puške. _ _ »Noćni _leptiri su'glasnici ili, bolje rečeno, zaštit. nici večnosti«, rekao je don Huan pošto je onaj zvuk prestao. ›Iz_nekog razloga, ili bez ikakvog razloga, njima je na čuvanje poverena zlatna prašina večnosti. « _ _Ta rni metafora nije bila poznata. Zamolih ga da nu je objasni. »Noćni leptiri nose prah na svojim krilima«, reče on. »Tľamam zlatan_prah. To je prah znanja. « __ NJCEOVO Objašnjenje učinilo je tu metaforu još nejas- nijom. Qklevao sam jedan trenutak pokušavajući da na- đem najbolji način kako da formulišem svoje pitanje. Tad on ponovo poče da priča. »Znanje j_e najčudnija stvar«, reče, »naročito za rat- nika. Znanje_ je za _njega_ nešto što dolazi odjednom, što ga obuzme, i odlazi dalje. « _»Kakve veze ima znanje s prahom na krilima noćnih leptira? « upitah ga posle dužeg ćutanja. _ »Znanje dolazi lutajući poput čestica_ zlatnog praha, Istog_ onog koji pre riva krila noćnih leptira. Dakle, zna- nJe Je_za ratnika poput tuširanja zlatnom prašinom ili kupanja u njenoj kiši. « 34 Stavio sam mu, što sam učtivije mogao, do znanja da me je njegovo objašnjenje još više pomelo. On se nasmeja i uveri me da govori savršeno smisleno, samo što moj razum ne dopušta da se opustím i to shvatim. »Noćni leptiri su od pamtiveka bili bliski prijatelji i pomagači vračeva«, reče on. »Nisam se ovog predmeta ranije dotakao jer još nisi bio spreman. « »Ali, kako može prah na njihovim krilima da bude znanje? « »Videćešx Stavi ruku preko moje sveske i reče da zatvorim oči, da se umirim i ne mislim. Reče da će mi pomoći zov noćnog leptira iz žbunja. Budem li obratio pažnju na njega, on će mi reći sve o neminovnim događajima. Na- glasio je da ne zna kako će se uspostaviti veza između noćnog leptira i mene, niti zna kojim ćemo se terminima sporazumevati. Terao me je da se ponašam prirodno, da se uzdam u sebe i verujem u svoju ličnu snagu. Posle nestrpljenja í nervoze u početku, uspeo sam da se smirim. Misli su mi polako nestajale iz glave, sve dok mi um nije ostao potpuno prazan. Zvuci koji su do- pirali iz žbunja kao da se pojačaše čim sam se smirio. Začu se ponovo onaj čudni zvuk za koji je don Huan rekao da ga stvara noćni leptir. Registrovao se kao neko osećanje u meni, a ne kao misao mog uma. Nije mi de- lovao preteće ni zlonamerno. Bio je prijatan i jednosta- van. Podsećao je na detinje tepanje. Vratio mi je uspo- menu na dečačića koga sam nekada poznavao. Dugi zvuci podsećali su me na njegovu bucmastu plavokosu glavu, a oni kratki, odsečni, na njegov smeh. Pritislo me je najteskobnije osećanje, pa ipak nisam mislio; osetih da me tišti bol. Nisam više mogao da sedim i srozah se na pod. Bio sam toliko tužan da počeli da mislim. Nametnuo sani sebi bol i tugu i iznenada se našao usred nekog unutrašnjegrazgovora o onom dečaku. Brektanje beše prestalo. Oči su mi bile zatvorene. Čuo sam don Huana kako _ustaje, a onda osetio kako mi pomaže da sednem. Nisam želeo da govorim. On je ćutao. Čuo sam ga pored sebe. Otvorih oči; on beše kleknuo ispred mene i pažljivo mi ispitivao lice osvetljavajući ga petrolejkom. 3- 35
 • 18. r' I' Naredio mi je da stavim nike na stomak. Ustao je, oti- šao u kuhinju i doneo mi vode. Poprskao me malo po licu a ostatak mi dao da popijem. _ Seo je do mene i dodao mi moje beleške. Rekoh mu da me onaj zvuk zapleo u najbolnija maštanja. »Prepuštaš se preko svake mere«, reče on suvo. Onda se zadubio u misli kao da traži neku odgova- rajuću primedbu koju bi mi uputio. : Zadatak za noćas je viđenje ljudi«, reče konačno. »Prvo moraš da zaustaviš svoj unutrašnji dijalog, a zatim da stvoriš sebi sliku osobe koju želiš da vidiš; svaka misao koju neko zadrži u pameti dok ćuti, zapravo je naređenje, budući da nema drugih misli koje bi se 's njom nadmetale. Večeras, onaj noćni leptir u žbunju želi da ti pomogne, i zato će ti pevati. Njegova pesma će doneti zlatne čestice i tad ćeš videti osobu koju si izabrao. « Zeleo sam da mi kaže više pojedinosti, ali mi on odsečnim pokretom dade znak da nastavim započeta. Borio sam se malo da zaustavim svoj unutrašnji dijalog, posle čega sam se potpuno smirio. Tad sam smišljeno zadržao kratku misao o jednom svom prijate- lju. Verovao sam da sam sklopio oči samo za tren, a onda postadoh svestan da me neko dmia za ramena. To sam lagano spoznavao. Otvorih oči i nađoh se gde ležim na levom boku. Bio sam, po svemu sudeći, zaspao tako dubokim snom da se nisam ni' sećao kad sam tresnuo na zemlju. Don Huan mi opet pomože da sednem. Sme- jao se. Imitirao je moje hrkanje, govoreći da ne bi vero- vao da neko može tako brzo da zaspi da se u to nije uverio vlastitim očima. Reče da bi mu bilo zadovoljstvo da bude u mojoj blizini uvek kad treba da učinim nešto što moj razum ne shvata. Odgumuo je od mene moju svesku i rekao da moramo početi sve iz početka. Postupio sam ponovo onako kako je trebalo. Opet se začulo ono čudno brektanje. Ovog puta, međutim, nije dolazilo iz žbunja; pre bih rekao da se sve dešavalo u meni, kao da su ga proizvodile moje usne, ruke ili noge. Zvuk me je ubrzo celog obuzeo. Osećao sam kao da su mekane lopte prsle iz mene ili kao da udaraju u 3a? mene; to je smirivalo, naročito osećaj da sam zasut teš- kim pamučniin pahuljama. Iznenada čuh kako je _nalet vetra otvorio neka vrata i tad ponovo počeh da mislim. Pomislih kako sam upropastio još jednu priliku. Otvo- rih oči i nađoh se u svojoj sobi. Stvan_na mom pisaćem stolu bile su tamo gde sam ih ostavio. Vrata su_ bila otvorena; napolju je duvao jak vetar. Kroz glavu mi pro- lete misao da bi trebalo proveriti bojler. Tad začuh klo- paranje klizećih prozora koje sam sam postavio i koji se nisu dobro uklopili u prozorski okvir. To kloparanje bilo je puno besa, kao da je neko hteo da uđe. Zadrh- tah od straha. Ustadoh sa stolice. Osetih kako me nešto vuče. Vrisnuh. Don Huan me je drmusao za ramena. Uzbuđeno mu opisah svoju viziju. Bila je toliko živa da sam drhtao. Ose- tio sam da sam maločas u svoj svojoj telesnosti sedeo za svojim pisaćim stolom. Don Huan u never-ici odmahnu glavom i reče da sam genije u tome da prevarim samog sebe. Nije se činilo da ga je impresioniralo to što sam učinio. Glatko je sve odbacio i naredio mi da počnem iz početka. Tad opet začuh onaj tajanstveni zvuk. Došao mi je, kao što to don Huan beše govorio, u obliku kiše zlatnih čestica. Nisam ih osećao kao glatke mrljice ili listiće, kako ih on beše opisao, već više kao okrugle mehure. Plovili su ka meni. Jedan od njih se rasprsnuo i otkrio mi jedan prizor. Kao da se bio zaustavio pred mojim očima i otvorio razotkrivši neobičan predmet. Ličio je na neku pečurku. Nesumnjivo sam sve gledao, jer to što sam doživljavao nije bio san. Pečurkasti predmet ostao je nepromenjen u polju moje »vizije« i onda se rasprš- nuo, kao da se ugasila svetlost kojom je bio obasjan. Zatim je usledila neopisiva tama. Osetih neki drhtaj, ne- kakav vrlo uznemirujući trzaj, i tad, odjednom, shvatih da me neko drmusa. U isti mah mi se uključiše sva čula. Don Huan me je silovito drmusao, a ja sam ga gledao. Mora da sam baš u tom trenutku otvorio oči. On mi poprska lice vodom. Njena hladnoća mi je vrlo prijala. Posle kratke pauze hteo je da zna šta se dogodilo. 37
 • 19. __ U pojedinostima mu ispričali svaki detalj svoje vi- zije. »Ali šta sam to viđena( upitah_ »svog prijatelja«, odvrati on. Nasmejah se i strpljivo mu objasnih da sam »video« pečurkastu figuru, Mislio sam da je bila dugačka oko trideset santimetara, premda nisam imao meríla za pro- cenu takvih dimenzija. d Don ľluan istače da je_ tu jedino važno osećanje. Reče a _su _moja osecanja merila za procenjivanje stanja po- stajanja tog predmeta koji »vidim«. _»Iz tvog__op1sa i tvojih osećanja moram zaključiti da je _tvoj prijatelj vrlo fin čovek«, reče on. Njegove reči me zbuniše. Reče da je taj ečurk t' bl'k už ' . litčje äjudskih bića oËida ka? ihovrač : vid: ggltaidgkjegä- S l, a l 56._ kada je ta osoba koju vrač »vidi« u ne. PQSFËĆJIOJ blizini, to ljudsko svojstvo prikazuje kao jajohka skupina svetlećih vlakana. »Nisi neposredno pred sobom gledao svog pri'a- ľella«. reče_0n. »Zbog toga se i pojavio kao pečurkd. « »Zašto je to tako, don Huane? « _ ›'I:0_mk0 ne zna. To je_ prosto način na koji se ljudi POJaVIJUJU u ovoj osobenoj vrsti viđenja. « _ °da° Je da Svaka karakteristika pečurkastog oblika ima posebno značenje, ali da je početniku nemoguće da ih ispravno protumaci. _ Tad_se setih jedne zagonetne uspomene. Pre neko- hkO _gôdlllaž u stanju ne-obične stvamosti izazvane uzi- {manjem psihotropnih biljki, doživeo sam ili opazio da Je, dok sam gledao u vodenu struju, do mene doplutala Skupiíilila mehura kojví_ su me progutali. Zlatni mehuri što _sam maločas doziveo u viziji doplutali su do mene i _progutali me na potpuno isti način. U stvari, mogao lsľlálèltäscl da su ove dve skupine imale istu strukturu, isti tate Don Huan je nezainteresovano slušao moje komen- »Ne troši snagu na sitnice«, reče on. »Imaš posla s onom beskrajnošcu tamo. « ; '38 Pokretom ruke pokaza prema pustinjskom žbunju. »Ništa ne bi koristilo ako bi tu veličanstvenost pre- obratio u nešto shvatljivo. Ovde, oko nas, je večnost. Upustiti se u njeno uprošćavanje do neke prihvatljive besmislice tričavo je i upravo kobno. « Zatim je uporno zahtevao da se potrudim da »vi- dim« još jednu osobu iz kruga svojih poznanika. Dodade da bih morao nastojati, čim se vizija okonča, da sam izronim do pune svesti o svojoj neposrednoj okolini. Uspeo sam da zadržim sliku još jednog pečurkastog oblika, ali dok je onaj prvi bio žućkast i mali, ovaj drugi je bio beličast, krupniji i izobličen. Kad smo završili razgovor o dva oblika koje sam »video«, bio sam zaboravio »noćnog leptira u žbunju« što me je nešto pre toga tako nadmoćno opsedao. Rekoh don Huanu da me zapanjuje to što imam takvu spo- sobnost da odbacim nešto što je toliko sablasno. Kao da sam bio neka druga osoba, a ne ja. »Ne vidim zašto od svega toga praviš toliku zbrku«, reče don Huan. »Kad se dijalog prekine, ova' svet se ri_1_š_i_, a na površinu izraTijaju čudne strane nas samih, kao da su dotad bile strogo čuvane našim rečima. Ti si takav kakav jesi zato što sam sebi govoriš da si takav. « “` Pošto je malo poćutao, don Huan me podstače da nastavim sa »dozivanjem« prijatelja. Reče da je stvar u tome da se pokuša »videti« što je moguće više puta, da bi se osećanjima odredio pravac njihovog toka. Pozvao sam uzastopno trideset dve osobe. Posle sva- kog pokušaja, zahtevao je od mene da pažljivo i podro- bno protumačim sve ono što sam u viziji opazio. Prome- nio je, međutim, taj postupak kad sam se izveštio u iz- vođenju toga što sam činio, što je procenio po mom trenutnom prekidanju unutrašnjeg dijaloga, po sposob- nosti da sám otvorim oči na kraju svakog doživljaja, i po mom vraćanju uobičajenim aktivnostima bez ikakvog prelaza. Zapazio sam tu promenu dok smo razgovarali o boji pečurkastih oblika. On je već bio zaključio da to što sam nazivao koloritom nije bila nijansa boje, već sjaj različitog intenziteta. Baš sam se spremao da opi- šem neki žućkast sjaj koji sam doživeo u viziji, kad me 39} × „J
 • 20. on prekide i tačno opisa to što sam uvideo«. Od tada, sadrzaj svake vizije nije razmatrao tako kao da je razu- meo ono što sam mu govorio, već kao da je i sam to »videom Kad ga Zamolih da mi to protumači, on odlučno odbi da o tome govori. Pošto sam dozvao trideset drugu osobu, shvatih da sam »video« raznovrsne pečurkaste oblike, i plamsanja, i da_su u meni izazvali različita osećanja, od blagog uzbu- đenja do krajnjeg gađenja. __ Don H_uan objasni. da su ljudi ispunjeni konfigura- cijaina koje mogu biti želje, problemi, žalost, brige, i tako dalje. Zastupao je mišljenje da_ samo neki izuzetno mocan vrač moze razmrsiti _značenje tih konfiguracija, i da zato treba da se zadovoljim posmatranjem samo op- šteg oblika ljudi. Bio sam veoma umoran. Oni čudni oblici nečim su zaista zamarali. Sve uzevši, imao sam osećaj mučnine. N_isu_mi se svideli. Nagnali su me da se osećam zaroblje- mm i osuđenim. b Don Huan mi naredi da beležim da bih odagnao tu- ro nost. Posle dugog cutanja, u toku kojeg nisam mogao ništa da pišem, on zatraži od mene da pozovem ljude koje će Ini on_ sam izabrati. _ Izroniše nizovi novih oblika. Oni nisu bili pečurkasti, vec su više ličili na prevmute japanske šolje za' sake? Neki su bili glavoliki, baš kao i stopa šolja za sake; drugi su bili okruglastiji. Oblici su bili privlačni i mirni. Osetih da u njima ima nekog njima svostvenog osećanja sreće. _Odskak_ivali su za razliku od prethodne skupine na koju je _Zçmljina teža delovala. Nekako, sama činjenica što su bili prisutni ublažila je moj zamor, _ Među osobama' koje je izabrao bio je i njegov uče- nik Elihio. Kada prizvah Elihiovu viziju, to izazva u meni . Iajk fľlflj koji me je izbacio iz vizionarskog stanja. Eli- {(110 jg imao neki dugačak beo oblik koji se trzao i koji a_o _ a je skakao na mene. Don Huan mi objasni da je Elihio vrlo talentovan učenik i da je, bez sumnje prime- tio da ga neko nvidi«. ' 'Ske ak: a-k . _ ° ~- - “običaje-ä uqapánuls _æpľiľxhpľijícer/ .od Dinnča. NaPltak vrlo 40 Drugi don Huanov izabranik bio je Pablito, don He- narov učenik. Pablitova vizija me je čak jače prodrmala no Elihiova. „ Don Huan se toliko smejao da su mu se suze kotr- ljale niz obraze. »Zašto su ti ljudi drukčije uobličeniíľ« upitah. »Oni imaju više lične snage«, odgovori on. »Kao što si, možda, primetio, oni nisu vezani za zemlju. « »Šta im je dalo tu lakoću? Da li su se oni kao ta- kvi i rodili? « »Svi smo mi rođeni tako laki i nevezani, ali posta- jemo teški i nepokretni. Sami sebe takvima činimo. Dakle, zbog toga možda i možemo reći da su ti ljudi drukčije uobličeni jer žive kao ratnici. To, ipak, nije bitno. Od značaja je da se sad nalaziš na ivici. Pozvao si četrdeset sedam ljudi, i ostao ti je samo još jedan da bi upotpunio izvornih četrdeset osam. « Setio sam se tog trenutka kako mi je pre nekoliko godina rekao, dok smo razgovarali o kukuruznoj ma- giji i gatanju, da vrač poseduje četrdeset osam zrna kukuruza. Nikada mi nije objasnio zašto. “ Upitah ga opet: »Zašto četrdeset osam? « »četrdeset osam je naš broj«, reče on. »On nas či- ni ljudima. Ne znam zašto. Ne troši snagu na idiotska pitanja. « Ustao je i protegao se. Reče mi da i ja to učinim. Opazih da je obzorje postalo nešto svetlije. Ponovo se- dosmo. On se nagnu k meni i približi usta mom uvu. »Poslednja osoba koju ćeš pozvati neće biti vizija, već , pravi' Henaro«, prošapta on. ~ Osetih talas uzbuđenja i radoznalosti. Brzo obavih sve pripreme. Neobičan zvuk sa ivice žbunja ožive s 5 Kastaneda prvi put pominje 48 zma kukuruza u svo- joj prvoj knjizi Učenie don Huanu. On u uvodu te knjige navodi da mu je don Huan pomenuo i delimično rastumačio »maiz-pinto«, »čarobnjaštvo kukuruznih zma«. Don Huan je ispričao da svako od 48 zma može da ubije čoveka, ako bi mu dospelo u telo. »Zaposednutog« niko ne može osloboditi, osim najmoćnijih bruho-a (vračeva), koji time i sami rizikuju da budu »zaposednuti« i da umru za tri meseca (K. Kastaneda, Učenje don Huana, str. 22). - Prim. prev. 41
 • 21. novom snagom. Skoro da sam ga bio zaboravio. Pragu- taše me oi-ii zlatni mehurovi i tad u jednom od njih ugledah lično don Henara. Stajao je preda rrmom dr- žeći svoj šešir u ruci. Smeškao se. Brzo otvorih oči i zaustih da to kažem don Huanu, ali pre nego što sam mogao i reč da prozborim, telo mi se ukruti kao da- ska; kosa mi se nakostreši i zadugo nisam znao šta da činim ni šta. da kažem. Preda mnom je stajao don He- naro. Lično! Okrenuh se prema don Huanu; on se smeškao. Onda obojica prsnuše u gromoglasan smeh. I ja pokušah da se nasmejem. Nisam mogao. Ustadoh. Don Huan mi dodade šolju vode. Pio sam meha- nički. Mislio sam da će me po rskati po licu. Umesto toga, on mi ponovo napuni šo ju. Don Henaro se počeša po glavi i sakri osmeh. »Zar nećeš da pozdraviš Henara? « upita don Huan. S velikim naporom sam sredio misli i osećanja. Na kraju sam don Henaru promrmljao nekakav poz- drav. On se nakloni. »Zvao si me, zar ne? « upita on smešeći se. Promucah da sam zapanjen što ga vidim. »Da, zvao te je«, upade don Huan. xPa, evo me«, reče mi don Henaro. »Šta mogu da učinim za tebe? « Razum kao da mi se lagano pribrao i napokon iznenada spoznah. Misli su mi bile kristalno jasne i »znao sam« šta se zapravo odigrala. Došao sani do zaključka da je don Henaro bio u poseti kod don Hu- ana, i da je, čim su čuli da se približavaju moja kola, don Henaro krišom nestao u žbunju gde 'e ostao skri- ven do mraka. Verovao sam da je taj za ljučak uver- ljiv. Don Huan, budući da je, bez sumnje, on rukovo- dio svim tim, davao je s vremena na vreme rešenja zagonetki, i tako upravljao razvojem cele stvari. U po- desnim trenucima, don Henaro je činio primetnim svo je prisustvo, a kad smo don Huan i ja krenuli kući, on nas je upadljivo pratio da bi povećao moj strah. Potom je čekao u žbunju i stvarao onaj čudni zvuk kad god bi mu don Huan za to dao znak. Don Huan mu je mo- 42 rao dati znak da se pojavi iz _žbuilja Oľldíľ_ käd Wong_ oči bile zatvorene i posto . me je bio zamo 10k i »pl za_ vem« don Henara. Zatim je don Henaro äva a o on čao na trem, pricekao da otvorim oci, i ta me na sm preplašio. w _ Jedine protivrečnosti u shemi {noga logicnog 0511' šnjenja bile_ su da sam zapravo video kako _sei čcçáen koji se skrivao u žbunju preobraća u pticu. 1 a najpre vizualizovao don Henara kao Jednu Pľedsľav“ u zlatnom mehuru. U mojoj viziji on je bio obučen isto onako kako se posle toga i_ pojavio. Buduci da_mje bilo logičnog načina da objasnim te protivrečnostnkpretpo_ stavio sam, što sam u sličnim situacliamajwe čuli@ da je emocionalna napetost morala odigrati važnu uo- g-u u određivanju onoga što sam »Verovao da sam vi- d . . . eocPočeo sam prilicno bezvoljno da se smejem pr! _P9- misli na taj njihov jevtin trik. Izneh im svoje zakljuc- ke. Oni se gromoglasno nasmejaše. Iskreno poverovah da njihov smeh znaci popuštanje. _ 9 _ h »Zar nije istina da si se skrivao u žbunju. « upita don Henara. _ _ _ Don Huan sede na zemlju l uhvati se obema ru- kama za glavu. _ v . „Ną Nisam se skrivao«, rece don Henaro mirno]. »Bio sam daleko odavde kad si me P°ZV3°› Pa sa“ došao da te vidim. « »Gde si to bio, don Henaro? « »Daleko« lk 9 lolšghllílbuaclia Ënglprekide i reče da se _fl0l_l_Heľlaľ° pojavio da bi mi udovoljio, a ne da bih ga ispitivao gde ' b' , ` "e bio nigde. _ Je lľgoriell-Idíriäro mi priskoči u pomoć i reče da mog“ da ga pitam što god hoću. ' _ d »Ako se nisi skrivao oko kuće, gde 51 °nda hm' °“ Henaro? « upitah. _ . . . . »Bio sam kod svoje kuće«, reče mi on kraJnle 's' kreno. _ »U srednjem Meksiku? - 43
 • 22. ›Da! To je jedina kuća koju imam. « Pogledali su se i ponovo prsnuli u smeh. Znao sam da teraju šegu sa mnom, ali odlučih da se dalje ne raspravljam. Smatrao sam da su morali imati razloga da se upuste u jednu ovako pažljivo razrađenu igru. Seo sam. Osećao sam se doslovce kao prepolovljen; jedan deo mene nije uopšte bio šokiran i mogao je zdravo za go- tovo da prihvati bilo koji od don Huanovih ili don Henarovih postupaka. Ali drugi deo mene je to odlučno odbijao; bio je to moj najjači deo. Svesno sam proce~ nio da sam prihvatio don Huanov magijski opis sve- ta jedino na intelektualnoj osnovi, dok ga je moje telo, kao jedan entitet odbacivalo, otuda moja nedoumica. Tokom godina druženja sa don Huanom i don Henarom, doživeo sam neobične pojave kao telesna, a ne kao intelektualna iskustva. Nešto ranije te noći, izvršio sam »hod moći« koji je, s gledišta mog razuma, bio ne- shvatljivo postignuće; a povrh svega, imao sam i ne- verovatne vizije jedino posredstvom svoje sopstvene volje. Objasnih im prirodu svoje bolne, a istovremeno i iskrene nedoumice. »Ovaj momak je genije«, reče don Huan don He- naru odmahujući glavom u neverici. »Ti si veliki genije, Karlitos«, reče don Henaro kao da prenosi poruku. Seli su pored mene - don Huan s desne a don He- naro s leve strane. Don Huan primeti da će uskoro jutro. U tom času ponovo začuh zov noćnog leptira. Bio se pre- mestio. Zvuk je sad dolazio iz suprotnog pravca. Pogle- dah u obojicu; izdrlah njihove netremične poglede. Moja logička shema poče se rasipati. Zvuk je bio hipno- tički pun i dubok. Tad začuh prigušene korake, mek hod kako krši suvo šipražje. Ono brektanje se približi i ja se sklupčah uz don Huana. On mi suvo na- redi da ga »vidim«, Učinih ogroman napor, ne toliko da zadovoljim njega koliko sebe, Bio sam siguran da je don Henaro bio noćni leptir. Ali don Henaro je se- deo sa mnom; šta je, onda, bilo u žbunju? Noćni leptir? Brektanje je odjekivalo u mojim ušima. Nisam mo- gao sasvim da prekinem svoj unutrašnji dijalog. Cuo 44 zvuk, ali ga više nisam mogao kao ranije 'osetiti äaľslvome telu. Cuo sam istinske korake. NCŠľO Je il? ' zilo u mraku. Začu se glasno lomlJenle 1530 da se, 5 F' šila grana, a onda me iznenada obuzeđuzasno lsecaiäje. Pre nekoliko . godina proveo_sam stravična dnoc u ši: : ljini, kad me je nešto izmučilo svojim napa _imaf _ľlíal vrlo lako i meko što mi beše stalo na vrat i pritis . o me dok se nisam srozao na zemlju. Don _Huan JC OËJJQ' snio taj događaj kao susret sa »saveznikomff ľaJím' stvenom silom koju vrač uči da opazi kao entitet. x Nagnuh se bliže ka don Huanu i prošaptali _tg »ega sam se setio. Don Henaro nam se Pulac! P1151111- »Sta je rekao? : upita on don Huana Šapaľoľľ} d »Kazao je da je ono tamo saveznik«, uzvrati on Huan tihim glasom. Don Henaro otpuza natrag i sede. _ Onda_ se okrete k meni i reče glasnim šapatom: »Ti si genije. « Tiho su se smejali. Don Henaro p0líala 813W*** žbun'u. _ pælľiäldí taiiJio i ščepaj ga“. reče 011. »Skini gaće i pre~ padni vraga u njemu. « Tresli su se od smeha. Zvuk je u međuvremenupľe- stao. Don Huan mi naredi da zaustavim misli, ali da oči držim otvorene i. pogl_ed usredsredim na_ iviculžbu: nja ispred sebe. Reče da je noćni leptir menjao po ožaj zato što je don Henaro tu i_da će. ako mi se bude PO' kazao, izabrati da se pojavi Spľeda- Posle kratke borbe da stišam svoje misli. OPCËZa- pazih onaj zvuk. Bio je puniji no ikad. Začuh najpre prigušene korake po suvarcima, a onda ih osetih na telu. U tom času razaznah crnu masu ispred sebe, na ivici žbunja. _ _ Tad osetih da me_n_ešto _drma_ Otvorih oči. lläçvfn Huan i don Henaro stajali su iznad mene a ja sam e- čao, kao da sam bio zaspao u čučecem polozaju- D011 ' Donhuanovsko- mačenje_ reči -savąmvik- (ally) fašnik se može shvatiti i protumačiti iz Kastanedinečidtälääarälíe šliseni; tacije : strukturama analiza« 1 PDŠIO SC PN“ _ a - strani 249, u knjizi Učenje dan Huana. - Pnm. PNV- 45
 • 23. Huan _mi dade malo vode i ja ponovo sedoh naslonivši se leđima na zid. _ Ubrzo je svaniilo. Zbunje kao da se budilo. Jutar- nja hladnoca bila je sveža i okrepljujuća. Don lđ-lenaro nije bio noćni leptir. Moja racionalna konstrukcija se raspadala. Nisam više ništa želeo da gitari? ali nisam hteo ni da ćutim. Najzad sam morao a p ogovorim. »Ali, ako si bio u srednjem Meksiku, don Henaro, kako si onda došao ovamoíi« upitah_ Don Henaro napravi ustima neke smešne i krajnje razdragane grimase. ”ŽaO mi je“. reče on, »ali moja usta ne žele da go- vore. « Onda se okrete ka don Huanu i reče osmehujući se: »Zašto mu ti ne kažeš? « Don Huan je oklevao. Onda reče da je don Henaro, lázía savršen umetnik magije, kadar da učini čudesna a. „. .D°n Henamve gnidi_ se napumpaše kao da su to u_cinile don Huanove reči. Činilo se da je udahnuo to- lllí? mnogo_ vazduha da su mu grudi izgledale dvaput vece nego inace. Izgledalo je da će svakog časa pole- teti. Podskočio je. Imao sam utisak da ga je taj vazduh u plućima naterao da skoči; Koračao je tamo-amo po prljavom. podu sve dok očito nije povratio kontrolu nad grudima; potapšao se po njima i vrlo snažno po- _ceo dlanovima trlja grudne i trbušne mišiće kao da ispusta_vazduh 1Z unutrašnje automobilske gume. Na- pokon je seo. I 'Don Huan se osmehivao. Oči su mi sijale od ushi- cenja. _ _ »kiši svoje beleške«, naredio mi je tiho. »Piši, piši, ili ćes umrem« Onda j_e primetio_ da čak ni don Henaro više ne smatra moje belezenje nečim tako neobičnim. _ ? Tačnolx uzvrati don Henaro. »Baš sam nešto raz- mišljao da se i sam latim pisanja. « u 46 »Henaro je čovek od znanja«, reče suvo don Huan. »A kao čovek od znanja, savršeno je sposoban da se prebacuje preko velikih razdaljina. « Podsetio me da smo jednom, pre nekoliko godina, sva trojica bili u planinama, i da je tad don Henaro, u nastojanju da mi pomogne da prevaziđem svoj glupi razum, izveo zapanjujući skok od deset milja na vrhove Sijera. Zapamtio sam taj događaj, ali i činjenicu da čak nisam mogao ni pojmiti da je skočio. Don Huan dodade kako je don Henaro sposo- ban da u izvesnim trenucima izvodi neobična dela. »U izvesnim trenucima Henaro nije Henaro, već njegov dvojnik«, reče on. Ponovio je to nekoliko puta. Tad me obojica po- gledaše kao da očekuju moju predstojeću reakciju. Nisam razumeo šta je mislio pod tim »njegov dvoj- nik«. To nikad ranije ne beše pomenuo. Zamolih ga da mi objasni. »Ima još jedan Henaro«, reče on. Pogledasmo se međusobno. Počeh s lakoćom da shvatam. Don Huan mi dade znak očima da nastavim da govorim. ' »Imaš li brata blizanca? « upitah okrenuvši se ka don Henaru. »Naravno«, reče on. »Imam blizanca. « * Nisam mogao da odredim da li me magarče ili ne. Obojica su se kikotali prepuštajući se tome poput dece kad zbijaju obesnu šalu. »Možeš reći«, nastavi don Huan, »da je u ovom trenutku Henaro njegov blizanac. « Ova izjava ih natera da počnu da se valjaju od smeha. Ali ja nisam mogao da učestvujem u njihovom veselju. Telo mi je i nehotice podrhtavalo. Don Huan mi strogim glasom reče da sam suviše težak i uobražen. »Shvati već jednoml« naredi mi on suvo. »Znaš da je Henaro vrač i besprekoran ratnik. Samim tim je sposoban da izvede takva dela koja bi prosečnom čo- veku bila nezamisliva. Njegov dvojnik, taj drugi Hena- ro, jedno je od tih dela. « 47
 • 24. Ostadoh bez reči. Nisam mogao da shvatim da me tek samo podbadaju. »Za ratnika poput Henara«, nastavi on, »stvoriti toga drugog nije tako nedostižan poduhvat. « Pošto sam dugo razbijao glavu oko toga šta dalje da kazem, upitah: »Da li je taj drugi poput tog poje. dinca? « »Taj drugi je sam pojedinac«, odvrati don Huan. Njegovo objašnjenje _poprimilo je neverovatan obrt, mada_z_aista nije bilo više neverovatno no ostalo što su učmili. »Od čega je taj drugi napravljen? « upitah don Hu- ana posle izvesnog oklevanja. »Nema načina da_ se to sazna«, reče on. »Da li on postoji, ili je samo iluzija? « ›Postoji, _ naravno. « _»_Da ll bi se onda moglo reći da je napravljen od krvi i mesa? « upitah_ »Ne. Tako se ne bi moglo reći«, odgovori don He- naro. »Ali, ako on isto tako postoji kao ja . . . « »Postoji kao ti? « rekoše don Huan i don Henaro uglas. d Gledali _su s_e i smejali sve dok nisam pomislio a će im ripasti muka. _Don Henaro je bacio svoj še- _Šlľ 11318 zem ju 1_ počeo da igra oko_ njega. Igrao je žustro l s adno 1, iz'nekog neobjašnjivog razloga, krajnje smešno. Možda je taj humor proisticao iz njegovih izu- Zeľn? ”Pľpfesiionalnihcr pokreta. Taj nesklad bio je tako suptilan 1 u isto vreme tako očit da sam se presamitio od smeha. _»Nevolja je s tobom, Içarlitos, u tome«, reče po- što je opet seo, »što si genije. « »Moram da_ saznam o dvojniku«, rekoh. »Nema načina da se sazna da li je od krvi i mesa«, reče don Huan. {Nema jer ne postoji tako kao ti. Henarov _dvojnik_ je isto tako stvaran kao i Henaro. Shvataš li šta mislim? « _uAli moraš se složiti, don Huane, da mora postojati način da se to sazna. « 48 »Dvojnik je sám pojedinac; to objašnjenje treba da je dovoljno. Međutim, kad bi video, znao bi da iz- među Henara i njegovog dvojnika postoji velika razlika. Za vrača koji vidi dvojnik je sjajniji. « Osetih se isuviše slabim da bilo šta još pitam. Spu- stih svoju beležnicu i za trenutak pomislih da ću se onesvestiti. Pred očima mi se cmelo kao u tunelu; .oko mene je svud bio mrak, izuzev svetle okrugline jasnog pejzaža koji sam video pred sobom. Don Huan reče da treba nešto da pojedem. Nisam bio gladan. Don Henaro izjavi da umire od gladi, pa ustade i uputi se u zadnji deo kuće. Don Huan isto tako ustade i dade mi znak da ga sledim. U kuhinji, don Henaro nasu sebi porciju jela i na najsmešniji način poče da oponaša nekoga ko hoće da jede, ali ne može da guta. Mislio sam da će don Huan umreti; urlao je, zagrcavao se, ječao, kašljao i gušio se od smeha. I sám sam mislio da ću crći. Don Henarova šegačenja bila su nenadmašna. Napokon je prestao i najpre pogledao don Huana pa zatim mene; oči su mu blistale i široko se osme- hivale. »Ne ide«, reče on sležući ramenima. Pojeo sam dosta, kao i don Huan; zatim smo se svi vratili pred kuću. Sunčeva svetlost bila je blistava, nebo čisto, a jutarnji povetarac je osvežavao vazduh. Osetih se srcćnim i jakim. Sedosmo u trougao, licem okrenuti jedan prema drugom. Posle učtive ćutnje odlučih da ih zamolim da mi razjasne nedoumicu. Osetio sam da sam ponovo u najboljoj formi i hteo sam to da iskoristim. »Ispričaj mi nešto više o dvojniku, don Huane«, rekoh. Don Huan pokaza prema don Henaru, a on mi se pokloni. »Eto ga«, reče don Huan. »Nema šta da se priča. Ovde je da bi ga ti sopstvenim očima video. « »Ali to je don Henaro«, rekoh u traljavom nastoja- nju da održim razgovor. 4 49
 • 25. »Sigumo da sam Henaro«, reče on i nadmeno sle- že ramenima. : Sta je onda dvojnik, don Henaro? : upitah. »Pitaj njega«, reče on odsečno, pokazujući don Huana. »On je taj koji priča. Ja sam glup. « »sam vrač je dvojnik razvijen kroz njegova sanja- renia«, objasnio je don Huan. »Dvojnik je za vrača delo moći, ali za tebe je on samo priča o moći. U He- narovom slučaju, njegov dvojnik je nerazlučív od nje- ga samog. To dolazi otud što je njegova ratníčka be- sprekomost nadmoćna; zbog toga tu razliku nikad nisi zapazio. Ali za ovih nekoliko godina koliko ga pozna- ješ, s pravim Henarom si bio samo dvaput; sve ostalo vreme bio si s njegovim dvojnikom. « »Ali to je apsurdnol« uzviknuh. Osetih kako mi teskoba narasta u grudima. Toliko se uzrujah da ispustih svoju beležnicu i olovku, koja se otkotrlja nekud bestraga. Don Huan i don Henaro buk- valno zaroniše u zemlju i počeše krajnje lakrdijašku potragu za njom. Nikad do tada nisam prisustvovao nekoj predstavi teatralne magije i mađioničarskih tri- kova koja je više zaprepašćivala. Pored toga što nije bilo pozomice, njenih konstrukcija, ni bilo kakvih scen- skih rekvizita, najverovatnije da se ni vračevi nisu ko- ristili mađioničarskim trikovima. Don Henaro, glavni čarobnjak, i njegov pomoćnik don Huan stvorili su za nekoliko trenutaka zapanju- juću, najneobičniju i najčudniju zbirku stvari koje su našli ispod svakog predmeta oko trema, ili pored i iz- nad njih. U stilu pozorišne čarolije, pomoćnik je podigao bi- nu, koju je u ovom slučaju predstavljalo nekoliko stvari na prljavom podu - kamenje, vreće od debelog platna, komadi drveta, sanduk za mleko, petrolejka i moja jak- na - a zatim je čarobnjak, don Henaro, nastavio da traži neki predmet, koji bi odbacio čim bi ustanovio da to nije moja olovka. Ta zbirka nađenih stvari sastojala se od komada odeće, perika, naočara, igračaka, posuđa, delova mašinerije, ženskog donjeg rublja, ljudskih zu- ba, sendviča i religijskih predmeta. Najodvratníja bila 50 je jedna od njih. Bio je to komad ljudskog izmeta koji je don Henaro izvukao ispod moje jakne. Na kraju, don Henaro pronađe moju olovku i dade mi je, pošto je prethodno krajem svoje košulje obrisao prašinu s nje. Svoje lakrdijašenje proslavili su poklicima i kiko- tanjem. Uhvatih sebe kako ih gledam, nesposoban da im se pridružim. »Ne uzimaj stvari toliko ozbiljno, Karlitosc, reče mi don Henaro brižnim glasom. »Upropastićeš inače . . . c Napravio je smešan pokret koji je mogao mnogo štošta 'da znači. Kad se njihov smeh utišao, upitah don Henara šta čini dvojnik, odnosno šta vrač čini s dvojnikom. Odgovorio je don Huan. Reče da dvojnik ima moć, i da se njome služi za izvršavanje takvih dela koja bi bila nezamisliva pod običnim okolnostima. »Uvek sam ti govorio da je svet nedokučiv«, reče on. »I sami smo takvi, a takvo je i svako biće koje pc» stoji na ovom svetu. Zato je razumom nemoguće poj- miti dvojnika. Pa ipak, tebi je bilo dopušteno da ga lič- no vidiš, i to treba da bude više nego dovoljno. « »Ali mora postojati način da se o njemu govori«, rekoh. »Sam si mi rekao da si objasnio svoj razgovor s jelenom da bi o tome govorio. Zar ne možeš isto učiniti i s dvojnikomh Cutao je jedan trenutak. Ja sam ga molio. Teskoba koju sam osećao premašila je sve što sam dotad do- ZIVCO. »Pa dobro, vrač može da se udvaja«, reče don Hu- an. »To je sve što neko može da kaže. « »Ali, da li je on svestan toga da je udvojen? « »Naravno da je svestan. « »Da li zna da se u isti mah nalazi na dva mesta? « Obojica me pogledaše, a zatim izmenjaše brze po lede. g »Gde je onaj drugi don Henaro? « Don Henaro se naže k meni i zagleda mi se u oči. »Ne znam«, reče on tiho. »Nijedan vrač ne zna gde je njegov dvojnik. « 4' 51
 • 26. »Henaro je u pravu«, reče don Huan. »Vrač nema pojma da se u isti mah nalazi na dva mesta. Biti toga svestan, značilo bi isto što i suočiti se sa svojim dvojni- kom, a vrač koji se nađe licem u lice sa samim sobom je mrtav. To je pravilo. Tako je moć uredila stvari. Niko ne zna zašto. « Don Huan je objasnio da kad ratnik ovlada »sanja- renjem« i »viđenjem« i kad razvije dvojnika, mora ta- kođe uspeti i u tome da izbriše ličnu istoriju, samovaž- nost i svoje uobičajene navike. Reče da su sve te tehnike kojima me je bio naučio i ko'e sam ja smatrao praznom pričom, u suštini, sredstva a se otkloni nepraktičnost toga da se ima dvojnik u svetu svakodnevice, čineći čove- ka i njegov svet fluidnim, i postavljajući ih van granica proročanstva. fluidni ratnik` više_ nemože zamišljatrsvgtg iii-ono_- loški«, o5jasni däi HTian. '›Z7i. ËTaĆ, e “íw . .. z. c. . - nemaju svrhe. On je svetlosno Bice oje zivi u svet osnom svetu. vojni je za vrača prosta stvar jer on zna šta čini. Za tebe je jednostavno da hvataš beleške, ali svo- jom olovkom još plašiš Henara. « »Može li neko sa strane, gledajući vrača, primetiti da je on bio u isti mah na dva mesta? « upitah don Huana. »Svakako To bi bio i jedini način da se o tome zna. « »Ali, zar se ne može logično pretpostaviti da bi vrač takođe mogao zapaziti da je bio na dva mesta? « »A-hal« uzviknu don Huan. :Konačno da i ti ukopčaš. Vrač tek nakon toga može pouzdano da primeti da je u isti mah bio na dva mesta. Ali, to je samo prosto svo- đenje podataka koje nema veze sa činjenicom da on dok dela pojma nema o svojoj dvojnosti. « Razum mi se pokoleba. Mislio sam da ću eksplodi- rati ako ne nastavim da pišem. »Razmisli o' tome«, nastavi on. »Svet nam se ne otvara direktno, između nas stoji opis tog sveta. Dakle, pravo govoreći, mi smo uvek udaljeni za jedan korak i naš doživljaj sveta je uvek sećanje na taj doživljaj. Mi 52' se neprestano sećamo tog trenutka koji je upravo tra- jao, upravo prošao. Mi se sećamo, _sećamm SCĆaHIO-i Sve više je okretao ruku ne bi li mi dočarao to što misli. . »Ukoliko je naš Celokupni doživljaj sveta sećanje, onda nije tako čudno ako se zaključi da vrač istovre- meno može biti na dva mesta. S. gledišta njegove lične percepcije, to nije tako jer, da bi doživeo svet, vrač se, kao i svaki drugi čovek, mora setiti dela koje je upravo učinio, događaja u koji se upravo uverio, iskustva. koje je upravo stekao. U njegovoj svesti nalazi se samo jedno jedino sećanje. Ali se nekome sa strane dok _ga gleda može činiti da on istovremeno igra dve različite uloge. Vrač se, međutim, seća dva odvojena pojedinačna trenut- ka, jer ga više ne vezuje opis vremena. « _ . Kad je don Huan prestao da priča, bIO Sam 518W rari da sam dobio temperaturu. Don Henaro se znatiželjno zagleda u mene. „U pravu je«, reče on. »Mi smo uvek jedan skok ! Za . . . I Iskretao je šaku kao što to beše činio don Huan; telo poče da mu se trza i on poskoči u mestu. Kao da je imao štucavicu koja ga je na to primer-ala. Zatim poče da podskakuje na stražnjici, i tako pređe do kraja trema i natrag. _ Umesto da mi bude smešno, kao što je trebalo da bude, don Henarovo podskakivanje izazvaumeni strah koji je bio tako jak da me je don Huan _morao nekoliko puta lupnuti zglobovima prstiju po potiljku. »Zaista ne mogu da shvatim sve to, don Huane«, rekoh. »Ne mogu ni ja«, odvrati don Huan i sleže rame- nima. „A ni ja, dragi Karlitos«, dodade don Henaro. u Moj umor, sva ta bezbrojna čulna iskustva, opus- teno, šaljivo raspoloženje koje je prevladavalo, i don_ He- narovo lakrdijaštvo, sve je to bilo previše za moje živce. Nisam mogao da zaustavim drhtanje trbušnih niišica. Don Huan me naterao da se valjam po zemlji sve dok se nisam ponovo pribrao, posle čega im opet se- doh sučelice. 53
 • 27. »Da li je dvojnik telesaníi« upitah don Huana posle duge pauze. Oni me pogledaše. :Da li je dvojnik otelotvoren? « upitah. »Naravno«, reče don Huan. »Telesnost i otelotvore- nost su sećanja. Zato su ta sećanja, kao i sve drugo što osećamo o ovom svetu, sećanja koja akumuliramo. Se- ćanja na opis. Ti se sećaš moje telesnosti, kao što se sećaš i sporazumevanja putem reči. Otuda, pričao si s kojotom, a mene osećaš kao telesnog. « Don Huan prisloni svoje rame uz moje i blago me ćušnu. »Dodirni me«, reče on. Potapšah ga, a onda zagrlih. Samo što nisam za- plakao. Don Henaro ustade i priđe mi. Ličio je na malo dete sa sjajnim očima punim obesti. Napućio je usne i dugo me gledao. »A mene? : upitao je pokušavajući da sakrije osmeh. »Zar nećeš i mene da mgrIiŠP« Ustadoh i ispružih ruke da ga dodimem; telo kao da mi se u mestu zaledi. Nisam imao sna e da se po- krenem. Pokušah da nateram svoje nike da ga doseg- nu, ali, napor mi je bio uzaludan. Don Huan i don Henaro stajali su kraj mene i gle- dali me. Osetih kako mi se telo grči od nekog nepozna- tog pritiska. Don Henaro sede na zemlju kao da ga je ozlojedilo što ga nisam zagrlio; nadurio se i lupio petama o zem- lju, a onda obojica eksplodiraše u gromoglasan smeh. Mišići na trbuhu su mi poigravali, od čega mi je drhtalo celo telo. Don Huan mi skrenu pažnju da kre- ćem glavom onako kako mi je to ranije preporučio, jer je ovo prilika da se smirim tako što ću reflektovati neki zrak svetlosti na rožnjači svoga oka. Snažno me zatim izvukao ispod nadstrešnice trema na čistinu i postavio me u takav položaj da očima mogu da uhvatim sunčevu svetlost s istoka; onog trenutka kad mi se telo našlo u tom položaju, ja prestadoh da drhtim. Primetio sam da 54 čvrsto stežem svesku samo zato što mi_ je don Henaro kazao da moje drhtanje izaziva težina njenih listova. Rekoh don Huanu da me nešto vuče da odem. Mah- nuh don Henaru. Nisam hteo da im dam vremena da me nateraju da se predomislim. »Do viđenja, don Henaro«, viknuh. »Sad moram da idem. « On mi uzvrati mahanjem. Don Huan me otprati nekoliko koraka prema ko- lima. »Da li i ti imaš dvojnika, don Huane? « upitah. »Naravnol« uzviknu on. _ Kroz glavu mi tog časa prohuja luda pomisao. Ze- leo sam da je odbacim i brže-bolje odem, ali me je nešto iznutra i dalje podbadalo. Tokom proteklih godina n_a- šeg druženja, postao mi je običaj da svaki put kad bih poželeo da vidim don Huana, jednostavno odem u Sono- ru ili srednji Meksiko, gde bih ga uvek zaticao kako me čeka. Navikao sam da je to tako i dotad mi se nikad nije dogodilo da o tome bilo šta mislim. »Reci mi nešto, don Huane«, rekoh pola u šali. »Je- si li to ti ili tvoj dvojnik? « On se naže prema meni. Cerio se. »Moj dvojnika, prošapta on. Podskočih kao iz topa. Pojurih ka kolima. »Samo sam se šalio«, doviknu za mnom don Huan. »Još ne možeš da odeš. Duguješ mi još uvek pet dana. _« Obojica su trčali prema kolima dok sam ja odmi- cao. Smejali su se i podskakivali tamo-amo. _ »Karlitos, zovi me kad god hoćešl« doviknu don Henaro.
 • 28. SANJAR I SANJANO Krenuo sam kolima don Huanovo' ' ' ' . , j kući i stigao ra- : íw ËJËTJOHNQC samproveo u nekom usputnom motelu a ll) H Diega prispeo do podne. _ _on ua. n je bio iza kuce i, tek kad sam ga pozvao, P°JaV1° _Se Pred 910m- TOPIO me je pozdravio što mi je_ ostavilo utisak da je zadovoljan što me vidi'. Napra- 12110113: geek: Pníľledll? " k°J9ľn_ je. mislio sam, imao name- »Čuo pusdaad ima” Imala suämítnç) lie-ist")- Otrčao iza Slíçľlľlľèe Bojcáäzää; ièečei srgeseci se. ?Zato sam ostaci! pred njom. « e a l se uplašlo da sam emamo je primetio da sam k ' ~ da ga podsećam na Elihija, koji jengio ldäláääfgnínäší j dan da bi bio dobar vrač, ali isuviše morbidan da bi postao čovek od znanja. Dodade da se pustošećem dej- stvu sveta vračeva može su ' ' ' ' - „_ protstaviti jedino na ta na. cin ako rnu se podsmeva. J sam bio zabrinut i uplašen Krenusm d ' ' b I . - 0 If ugu setnju. Tre- . : %g: ..; *:. ::°ie ? air-imena da "i se smi- kušao da me i; äl e_ 8 1 a D630 da Je razgovorom po. tili smo se n`e digo? liga tmumog raspo-loženja' Vra' neo Pošto s] g ' u l. asn° p° p°dne~ 31° sam Oglad- . Nebo jeHŠCŠIJeË" tsehPsmodpod "em" o is . - w - da se opustimo. Hteoosaľľpça svetlost Je ucinila »Mesecima sam već uznemiren ' k h ' ° Šegä_ zaista strašnog u tome što ste liedgnl-lížildciíojžeľlëlí- i učinili kad sam poslednji put bio Ovde_« 56 Don Huan ne reče ništa. Ustao je i promuvao se po tremu. »Moram o tome da govorim«, rekoh. »Proganja me i ne mogu da prestanem da razbijam glavu oko toga. « »Bojiš li se? « upita on. Nisam se bojao, već bio zbunjen i poražen onim što sam bio čuo i doživeo. Rupe u mom razumu bile su ta- ko ogromne da sam ih ili morao popuniti ili zajedno s razumom sve odbaciti. Moji komentari nateraše ga na smeh. »Nemoj još da odbacuješ svoj razum«, reče. »Nije vreme za to. To će se već dogoditi, ali smatram da sad nije trenutak za to. « »Treba li, ipak, da pokušam da pronađem neko ob- jašnjenje za ono što se desilo? « upitah. »Naravno! « odvrati on. »Dužnost ti je da opustiš mozak. Ratnici ne pobeđuju idući glavom kroz zid, već tako što ga savlađuju. Ratnici preskaču te zidove; oni ih ne ruše. « »Kako bih mogao da ovaj preskočim? « upitah. »Pre svega, smatram da je smrtonosno pogrešno što na sve to gledaš suviše ozbiljno«, reče on i sede do me- ne. »Ima tri vrste loših navika kojima se stalno vraća- mo kada smo suočeni s neobičnim životnim situacijama. Prva je ta da se ne obaziremo na ono što se događa, ili što se dogodilo, i da smatramo da se nikad nije ni desilo. Tako nešto priliči zatucanom čoveku. Druga je da sve prihvatamo zdravo za gotovo i mislimo da, na- vodno, znamo šta se dešava. To priliči pobožnom čo- veku. Treća je da postajemo opsednuti nekim događa- 'em, jer ga ne možemo odbaciti, ili ni svim srcem pri- vatiti. To priliči budali. Tebi? Ima i četvrti, ispravan, ratnikov način. Ratnik postupa tako kao da se nikad ni- šta nije dogodilo, jer ni u šta ne veruje, pa 'ipak sve prima zdravo za gotovo. On senikad ne oseća tako kao `da zna, niti tako kao da se nikad ništa nije dogodilo. On dela kao da potpuno vlada sobom, pa makar mu se u tom času tresla kolena. Postupajući na taj način, on se rešava opsesije. « '57

Related Documents