Andreas Billert Polskie miasta emigrują z Europy Ład przestrzeni uzdrowisk kontr...
2 „W rezultacie dokonanej w Polsce transformacji nie istnieje polityka miejska paostwa,a w jej ramach polityka ...
3zintegrowanych. Istnieje powszechna zgoda na to, że plany ustawowe nie mogą byd dzisiaj –tak jak to było w epoce rozwoju ...
4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – czyli: cui bono? Nie ulega wątpliwości, że źród...
5 Marginalizacja i neutralizacja planowania przestrzennego drogą „wirtualizacji”dokumentów i strategii rozwoju m...
6kapitału w przestrzeni miasta. Według tego, kapitał prywatny to „złoty deszcz”, spadającygdzie bądź i przekształcający „r...
7deweloperskie. Nie bez znaczenia jest tu zablokowanie inwestycji na obszarze starychzasobów mieszkaniowych w wyniku braku...
8 Skutki ekonomiczne dotychczasowej polityki przestrzennej w polskich miastach sąporażające. Mierzone byd m...
of 8

Polskie miasta emigrują z europy a. billert-1

źródło: http://kontrurbanista.webnode.com/news/polskie%20miasta%20emigruj%C4%85%20z%20europy%20-%20andreas%20billert1/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Polskie miasta emigrują z europy a. billert-1

  • 1. Andreas Billert Polskie miasta emigrują z Europy Ład przestrzeni uzdrowisk kontra nie-ład ustawy planistycznej Artykuł Renaty Krupa-Dąbrowskiej: „W kurortach będzie można budowad”(„Rzeczpospolita” z dn. 16.03.2010) ukazuje w dobitny sposób skutki potransformacyjnejdegeneracji planowania i polityki rozwoju miejskiego w Polsce. Opisany tam konflikt powstałmiędzy Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawą planistyczną),a Ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowejoraz o gminach uzdrowiskowych (ustawą uzdrowiskową). Ta ostatnia pozwala ograniczaddestrukcyjne skutki pierwszej. Okazuje się jednak, że blokuje to interesy deweloperów,dostrzegających w uzdrowiskach „zasoby” gruntów, obiecujące wygenerowanie z nicholbrzymich zysków realizacją budownictwa mieszkaniowego. Chodzi więc deweloperom o to,aby usunąd „przeszkody” dla realizacji ich interesów, kosztem jakości uzdrowisk. Operowanie pojęciami „planowania”, czy „planów”, zaczerpniętych z polskiej Ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, może sugerowad, że ustawa ta możezabezpieczad „ład przestrzenny”, a więc wszystkie inne regulacje są zbędne. Jest tymczasem zupełnie inaczej, bo właśnie wspomniana ustawa planistyczna jestw Polsce odpowiedzialna za realizowaną w miastach, nieodpowiedzialną społecznie,ekonomicznie i ekologicznie, postępującą dewastacji przestrzeni, krajobrazu i środowiskaprzyrodniczego w Polsce. Nie trzeba dodawad, że dla uzdrowisk, ustawa planistyczna, toustawa zabójcza. Jest ona już od dawna przedmiotem krytyki fachowców i inicjatyw społecznych.Wymienid tu warto chociażby tylko fundamentalne prace nestora polskiego planowaniaprzestrzennego o światowej renomie - dr Andrzeja Jędraszki1. Krytyki te, sięgające odekspertyz sejmowych, poprzez manifesty organizacji pozarządowych, aż po niezliczone pracespecjalistyczne i wystąpienia na konferencjach, nie znajdują jednak większego echa naobszarze politycznym. Dramatyczny stan polskich miast, polityków nie interesuje. Prof.Marek Bryx – b. dyrektor nieistniejącego już Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, piszedlatego:1 Jędraszko, A. 2005: Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża planowania ustawowego Warszawa; tenże 2008:Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich, biblioteka urbanisty t.13.
  • 2. 2 „W rezultacie dokonanej w Polsce transformacji nie istnieje polityka miejska paostwa,a w jej ramach polityka rewitalizacji miast, ani nawet departament w jakimkolwiekministerstwie próbujący ją naszkicowad, nie mówiąc już o próbie wdrożenia.Oznacza to, żeprawie 20 lat od rozpoczęcia transformacji i zmiany ustroju społeczno-gospodarczego,rządzących Polską, niezależnie od reprezentowanej przez nich tzw. opcji politycznej, nieinteresuje sytuacja w polskich miastach ani też los ich mieszkaoców, czyli sposób życia 62%obywateli.”2 Prof. Bryx zwrócił też uwagę na fakt, że Polska dobrowolnie wyizolowała się zestandardów europejskiej polityki przestrzennej. „Dowodem odmiennego niż w Niemczechtraktowania przez Polskę procesów urbanizacyjnych, w tym też rewitalizacyjnych, jestuchwalenie przez Polskę w gronie wszystkich krajów należących o UE tzw. Karty Lipskiej. (...)Polska do dziś nie podjęła jednak nawet trudu przekazania społeczeostwu co takiegopodpisała i do czego się zobowiązała, nie mówiąc już o podjęciu jakichkolwiek rzeczywistychdziałao na rzecz wdrożenia Karty Lipskiej. (...) takiego myślenia na szczeblach władzycentralnej w ogóle się nie dostrzega.”3 Społeczeostwo polskie faktycznie nie wie chyba, że jego miasta już od lat kontynuująemigrację na margines Europy. „Schizofrenia” planowania przestrzennego i polityki rozwoju miejskiego Polityka rozwoju miast jest istotnym elementem unijnej polityki spójności, jakopolityka zrównoważonego rozwoju miejskiego. Programowym dokumentem unijnym w tymzakresie jest wspomniana już wyżej „Karta Lipska na temat zrównoważonego rozwoju miasteuropejskich”. Unia Europejska wzywa w tym dokumencie swych członków również dorealizacji zintegrowanego planowania rozwoju miejskiego. Oznacza ono wyprzedzające,szeroko uspołecznione planowanie społeczno-polityczne, łączące w sobie planowanieprzestrzenne, społeczno-gospodarcze (polityki rozwoju miejskiego) oraz strategie finansowe,w zakresie zaangażowania środków publicznych jak pozyskiwania inwestycji prywatnych. Jestto w Europie wiodące planowanie gmin, przy czym ustawowe instrumenty planistyczne,takie jak plany ogólne (w Polsce – studium) i szczegółowe (w Polsce plany miejscowe),traktuje się jako akty prawno-planistyczne, zabezpieczające realizację planów2 Rewitalizacja Polskich Miast 2009, t. 7, sw. 248-250, Kraków3 Tamże
  • 3. 3zintegrowanych. Istnieje powszechna zgoda na to, że plany ustawowe nie mogą byd dzisiaj –tak jak to było w epoce rozwoju przemysłowego – instrumentami generującymi kształtprzestrzeni, gdyż w okresie postindustrialnym, charakteryzującym się m.in. kryzysemdemograficznym, głównym zadaniem planowania nie powinno byd nowe, ekstensywnezagospodarowanie gruntów, ale przede wszystkim, szeroko pojęta restrukturyzacja obszarówzurbanizowanych (reurbanizacja), ochrona gruntów przed zabudową, koncentracja działaona recycling przestrzeni zasobów budowlanych oraz przeciwdziałanie suburbanizacjii zagrożeniom społeczno-gospodarczym w miastach. Cele te stanowią podstawę realizacjizrównoważonego rozwoju miejskiego. Są one w Polsce dobrze znane, na co wskazują setki dokumentów programowychi politycznych sporządzanych w polskich gminach, w tym plany i strategie rozwojumiejskiego, formułowane w perfekcyjnym „języku unijnym” i nie mówiącym o niczym innymjak tylko o zrównoważonym rozwoju miast. Zostały one wymuszone przez Unię Europejską,gdyż stanowią warunek uzyskania unijnych środków wspierających. Rzecz w tym, że zawarte tam treści nie znajdują żadnego przełożenia na rzeczywistąpolitykę przestrzenną polskich miast. Ta, realizowana jest własnym, oryginalnym polskiminstrumentem: Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zawiera regulacjeniespotykane w innych krajach unijnych. Te – jak np. Republika Federalna Niemiec –dokonały już dawno „europeizacji” odpowiednich ustaw, dostosowując je do wymogówunijnej polityki zrównoważonego rozwoju, a tym samym do skutecznej alokacji unijnychśrodków wspierających. Rozszerzono znacznie zakres instrumentów prawno-planistycznychpozwalających, skutecznie i restrykcyjnie, zarządzad procesami zrównoważonego rozwojumiast. Są one skierowane na restrukturyzację i rewitalizację obszarów zdegradowanych,realizację programów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz na recycling zasobów, a więcna działania nieodzowne dla wdrażania unijnych zasad zrównoważonego rozwoju miasti związanej z tym polityki reurbanizacyjnej. W Polsce tymczasem powstały dwie, niespójne „rzeczywistości”. W programach,planach i strategiach politycznych czytamy jedno, w rzeczywistej przestrzeni polskich miast –kształtowanej Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dostrzegamy coścałkowicie odmiennego.
  • 4. 4 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – czyli: cui bono? Nie ulega wątpliwości, że źródłem tej „schizofrenii” jest polityka paostwa. Przestrzeopolskich miast kształtowana jest regulacjami prawnymi, sprzecznymi z przyjmowanymizałożeniami politycznymi, które zostają notorycznie wirtualizowane i neutralizowane.Sprzyja temu brak programu polityki rozwoju miast na poziomie rządowym. Jaki ten programwinien byd, można się przekonad czytając jej założenia wybitnego polskiego specjalisty odrozwoju miast – prof. Tadeusz Markowskiego4. Niezależnie jednak od tego, czy zostanie onauchwalona, czy też nie, gminy polskie nie będą w stanie jej realizowad. Nie pozwoli im na toUstawa o planowaniu i zagospoarowaniu przestrzennym, gdyż zlikwiowała ona – jak słuszniezauważa cytowany już Jędraszko – autentyczne i skuteczne planowanie przestrzenne.Sprowadziła je bowiem do procedur ustawowych skierowanych wyłącznie na łatwe i szybkieuzyskiwanie prawa zabudowy nowych gruntów. Równocześnie wprowadziła regulacjeumożliwiające uzyskiwanie prawa zabudowy poza władztwem planistycznym gminy (radygminy). Chodzi tu o, pozbawione analogii w całej Europie, tzw. „warunki dla zabudowy”5.W takiej sytuacji każdy teren, który można zabudowad, a który nie jest w szczególny sposóbchroniony (prawem), stanowi „zasób dla zagospodarowania” i z tej racji dyskurs na temat„planowania” przestrzennego koncentruje się na wysiłkach „pokrycia planami” jaknajwiększych obszarów gminy. Tym samym osiągnięcia zysków z oczekiwanej rentygruntowej. „Chytrośd” tych zabiegów polega m.in. na tym, że teoretycznie – ale tylkoteoretycznie – plany miejscowe służyd mogą również zabezpieczeniu innych celów niżzabudowa gruntów. Argument ten słyszą często oponenci istniejących regulacji prawno-planistycznych. Wystarczy jednak stwierdzid w jakim celu wywołuje się w gminach większośdplanów miejscowych, aby przekonad się, czemu one tak naprawdę służą. Rozumieniu planowania przestrzennego wyłącznie w kategoriach procedurułatwiających „zagospodarowywanie” (zabudowywanie) zasobów gruntu, towarzyszytraktowanie go wyłącznie w kategoriach prawno-technicznych. Tym samym nie jako działaowyprowadzonych z określonych systemów wartości i celów będących wynikiem politycznegowyważania interesów społecznych.4 http://www.mi.gov.pl/files/0/1789128/politykamiejska.pdf5 Izdebski, H., Nelicki, A., Zachariasz, I.2007.: Zagospodarowanie Przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego paostwaprawnego, Warszawa wyd. Sprawne Paostwo-Program Ernst&Jung.
  • 5. 5 Marginalizacja i neutralizacja planowania przestrzennego drogą „wirtualizacji”dokumentów i strategii rozwoju miejskiego na korzyśd instrumentów łatwego generowaniazyskownej renty z niezabudowanych dotąd gruntów, eliminuje więc z planowania systemywartości na rzecz – pozornie obiektywnych – procedur prawnych. Odpowiada to,zdiagnozowanej przez Jadwigę Staniszkis6, tendencji do biurokratyzacji i proceduralizacjizadao istotnych dla rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ma to wywoład przekonanie, że ichrealizacja jest wyłącznie problemem prawno-technicznym i nie musi byd realizowanaw przestrzeni społeczno-politycznej. W ten sposób eliminuje się możliwośd uwzględnianiaw planowaniu przestrzennym zarówno realizacji wartości społecznych, jak i unika kontrolispołecznej oraz partycypacji społecznej rozumianej jako współplanowanie i realizacja tądrogą faktycznych interesów społecznych7. Stąd permanentne protesty, w którychspołeczeostwo domaga się udziału w planowaniu swoich miast. Autentyczna partycypacjaspołeczna jest bowiem możliwa tylko w ramach realizacji planowania, rozumianego jakouspołeczniony i wieloaktorowy proces budowania planów, wyprzedzający akt prawno-planistyczny, czyli planowanie ustawowe. Takiej partycypacji domaga się Unia Europejskai taka jej forma jest dzisiaj powszechnym standardem europejskiej kultury planistycznej. System polskiego planowania przestrzennego realizuje bardzo określone cele, obceinteresowi zrównoważonego rozwoju miast, jak i interesowi społecznemu:  neutralizuje unijny proces dostosowywania się polskiej polityki przestrzennej do unijnej polityki zrównoważonego rozwoju miejskiego,  preferuje ekscesywne sposoby zabudowy gruntów realizujące wyłącznie prywatne cele ekonomiczne,  wyłącza społeczeostwo z możliwości realnego partycypowania w kształtowaniu przestrzeni miejskiej,  blokuje sprawne i skuteczne formy wspierania unijnego w zakresie rozwoju miast i ich rewitalizacji. Kapitalistyczne miasto potrzebuje sprawnej i restrykcyjnej regulacji planistycznej „Przechytrzaniem” Unii Europejskiej, manipulacją pojęciem gospodarki rynkowej oraztanią „demagogią biznesową” udało się polityce stworzyd przekrętny model funkcjonowania6 Staniszkis, J. 2005: O władzy i bezsilności, Gdaosk7 Izdebski, H., Nelicki, A., Zachariasz, I.2007.: Zagospodarowanie Przestrzenne...j.wyż.
  • 6. 6kapitału w przestrzeni miasta. Według tego, kapitał prywatny to „złoty deszcz”, spadającygdzie bądź i przekształcający „rżysko w San Francisco”, wywołujący jednocześnie procesodwrotny na obszarach już zurbanizowanych. Funkcją kapitału w kapitalistycznym mieściejest wprawdzie generowanie kapitałów z gruntów i realizowanie tą drogą inwestycji, jednakzgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarka tego Paostwa jest społecznągospodarką rynkową. Oznacza to, że Paostwo ma obowiązek takiego stymulowania„wędrówki kapitału”, aby przekładał się on na realizację interesów społeczno-gospodarczychoraz na zrównoważony rozwój miast, a nie tylko na prywatną korzyśd inwestującychpodmiotów. To nie kapitał wybiera sobie dowolnie lokalizacje w kapitalistycznym mieście,ale decyduje o tym sektor publiczny. Czyni to również w interesie samego kapitału, gdyżjakośd i trwałośd jego inwestycji jest zależna od ładu i zrównoważonego charakteru orazjakości przestrzennej struktury miejskiej. Instrumentem paostwa w tym zakresie, jest planowanie przestrzenne. Polska Ustawao planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym takiej funkcji spełniad nie może, więcmożna ją ocenid jako niekonstytucyjną i sprzeczną z polskimi zobowiązaniami dotyczącymirealizacji unijnej polityki spójności. Nie sprzyja również rozwojowi kapitalistycznego miasta,gdyż nie gwarantuje bezpieczeostwa inwestycji prywatnych, generując anarchistyczno-woluntarystyczne anty-planowanie przestrzenne. Sprzyja inwestycjom tandetnym,(zbudowad – sprzedad – uciec), a odstrasza te, wysokiej jakości, o długich okresachrefinansowania nakładów kapitałowych, wymagających dobranych i stabilnych kontekstówprzestrzennych. Uporczywie lansowane twierdzenia, że instrumenty prawne i zarządzające dlaplanowania rozwoju miast należy coraz bardziej upraszczad, jest, w świetle powyższego,bałamutne. Podobnie, jak są nim ekscesywnie neoliberalne poglądy odmawiające paostwukompetencji w zakresie regulacji lokalizacji kapitału w przestrzeni miejskiej. Czy Polska jest za biedna aby realizowad zrównoważony rozwój miast? Bałamutne jest też twierdzenie, że Polska jest za biedna aby móc realizowad unijnąpolitykę zrównoważonego rozwoju miejskiego, jak i to, że ekscesywne zabudowywaniegruntów jest konieczne dla realizacji potrzeb mieszkaniowych. Szczególnie, że w wypadkudotychczasowych inwestycji w tym zakresie mamy w Polsce do czynienia nie z prawdziwiekonkurencyjnym rynkiem mieszkaniowym, ale z jego monopolizacją przez podmioty
  • 7. 7deweloperskie. Nie bez znaczenia jest tu zablokowanie inwestycji na obszarze starychzasobów mieszkaniowych w wyniku braku ustawy rewitalizacyjnej, odpływu ludzi i kapitałówz obszarów śródmiejskich do peryferyjnych zasobów nowego budownictwa, jak i brakpolityki mieszkaniowej paostwa. Zurbanizowane przestrzenie polskich miast wyglądają jak„szwajcarski ser”. Są pełne niezagospodarowanych „dziur”: terenów poprzemysłowych,powojskowych, poportowych i pokolejowych, pozbawionych zabudowy i zaniedbanych wzgl.nieracjonalnie wykorzystanych terenów śródmiejskich oraz wielkopowierzchniowychobszarów zdekapitalizowanej zabudowy. Sensowne zagospodarowanie i odnowa tychobszarów, umożliwiłoby na nich realizację większości zapotrzebowao na nowe inwestycjemieszkaniowe i użytkowe. Nie ma przy tym wiarygodnych danych na temat faktycznegozapotrzebowania na mieszkania, zrelatywizowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwościfinansowych różnych grup społecznych w sytuacji postępującego spadku demograficznego.Brak też dynamicznych ujęd potrzeb mieszkaniowych uwzględniających procesy starzenia sięspołeczeostwa i zmian w użytkowaniu powierzchni. Nikt też nie wie, ile pustostanów jestobecnie w starych zasobach budownictwa, które to, w każdym mieście, są już dostrzegalnegołym okiem. W ten sposób, jedynym miernikiem zapotrzebowania na mieszkania są daneobrotów rynku deweloperskiego. Tymczasem precyzyjna ocena i analiza faktycznychi zróżnicowanych zapotrzebowao na mieszkania, to również element nowoczesnegoplanowania przestrzennego. Jest w Polsce (a raczej może było) dośd pieniędzy na prywatne i publicznefinansowanie procesów reurbanizacji. Wystarczy obliczyd ile prywatnych środkówfinansowych skierowano w ostatnich dwudziestu latach na realizację osiedli deweloperskichna peryferiach miejskich, jak i na lokalizowane tam funkcje handlowo – usługowe. Do nichdoliczyd należy środki publiczne, którymi finansowano, również na peryferiach miejskich,konieczną tam dla tych inwestycji nową infrastrukturę. Środki te mogłyby zostadzainwestowane również gdzie indziej, jeżeli gminy dysponowały by nowoczesnymiinstrumentami planowania i zarządzania rozwojem miejskm, a politycy odpowiednią wolą,niezależną od nacisków grup deweloperskich. Są to pieniądze już stracone dla pożądanych –tak prywatnych jak i publicznych – inwestycji wspierających zrównoważony rozwój miasti poprawę jakości ich obszarów zurbanizowanych. Stracone z racji błędnej, antyunijnej,antyekologicznej, aspołecznej i antyekonomicznej polityki rozwoju miast.
  • 8. 8 Skutki ekonomiczne dotychczasowej polityki przestrzennej w polskich miastach sąporażające. Mierzone byd muszą stratami ekologicznymi, kosztami dezintegracjiprzestrzennej i społeczno – gospodarczej miast, upadkiem obszarów śródmiejskich, kosztamichaosu transportu oraz utratą konkurencyjności polskich miast w Europie w walce onowoczesne lokalizacje. O możliwości ich pozyskania nie decyduje dzisiaj ani chaosprzestrzenny, ani tandetne osiedla deweloperskie z ich zadłużonymi po uszy mieszkaocami,przebijającymi się codziennie samochodami do zdegradowanych obszarów śródmiejskich. Tak więc Polska nie jest za biedna aby realizowad zrównoważony rozwój miast, jest zato za biedna, aby pozwolid sobie na ich dewastację obecnie obowiązującą Ustawąo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest za biedna, aby pozwolid sobie nachaos przestrzenny, destrukcję jakości swych miast, a tym samym na ich peryferyzację. Jestza biedna, aby oddad swe miasta tandetnemu „dzikiemu rynkowi”. Na to są za biednewszystkie miasta europejskie i tego się wystrzegają. Pozostaje spojrzed na miasta innychkrajów zachodniej Europy, gdzie sektor publiczny realizuje już od lat specjalne programy„przebudowy miast”, mające im zapewnid skuteczne i sprawne funkcjonowanie w sytuacjikryzysu demograficznego i konkurencyjnej walki o dobry kapitał. Ten, podąża tam, gdzieinteligentna polityka przestrzenna gwarantuje mu wysokiej jakości, zrównoważony rozwójprzestrzeni miejskiej oraz szeroką akceptację społeczną. Autor Dr Andreas Billert (ur. 1944), mieszka we Frankfurcie nad Odrą. Jest specjalistą od zarządzania rozwojem miejskim i emerytowanym pracownikiem naukowym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w Frankfurcie nad Odrą. W latach 1982 – 1999 zajmował się realizacją programów odnowy miast w starych i nowych krajach związkowych Niemiec. Jako ekspert pracował w tym zakresie w Polsce. Jest współautorem i redaktorem pierwszego polskiego Podręcznika Rewitalizacji, jak i autorem wielu prac naukowych i publicystycznych na temat problemów polityki przestrzennej oraz odnowy miast.

Related Documents