கண்ணதாசன் ேபரனுக்கு ைவரமுத்துவின் மகன் தந்த வாற்கோதுைமக் கள்“வாற்கோதுைமக் கள்ளோடு ...
Vairamuthu’s son gives Kannadasan’s grandson a cup of vaarkoadhumai kal“vaarkodhumai kallodu ...
of 2

Pon maalai pozhudhu tamil

Pon maalai pozhudhu tamil movie press release
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Pon maalai pozhudhu tamil

  • 1. கண்ணதாசன் ேபரனுக்கு ைவரமுத்துவின் மகன் தந்த வாற்கோதுைமக் கள்“வாற்கோதுைமக் கள்ளோடு வ ா ர க் க ை ட சி ை ய க் கொ ண் ட ா டவா தோழேன என்னோடு நகரத்ைத தாண்டிச் ெசல்லும் நண்பர்கள்ஊர் விட்டோடி காற்ைற சுவாசிக்கலாம் ஆடிப் பாடும் சூழலுக்கு வித்தியாசமான வரிகள் ேவண்டும் என்று இயக்குனர்நாற்காலிகள் ேமைசகள் ே க ட் க , க ா ர் க் கி எ ழு தி ய வ ரி க ே ளநாள் ஐந்துேம ேதய்த்தோேம ‘வாற்கோதுைமக் கள்..’ேமற்கூைரயாய் வானம் ேநசிக்கலாம்” அ ழ க ா ன த மி ழ் சொ ற் க ள் கொ ண் டுகவிஞர் கண்ணதாசனின் ேபரன் ஆதவ் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பாடலுக்குஅறிமுகமாகும் பொன் மாைலப் பொழுது துள்ளலான இைசைய சத்யா தந்துள்ளார்.திைரப்படத்திற்காக கவிஞர் ைவரமுத்துவின்மகன் கார்க்கி எழுதிய வரிகள் இைவ. அஸ்கு லஸ்கா, குவியமில்லா பாடல்கள் அைனவரது கவனத்ைதயும் கவர்ந்து ரசிக்கஆ த வ் ஜோ டி ய ா க ‘ எ ப் ப டி எ ன் ை ன ைவத்தது போல் இந்தப் பாடலும் சிந்திக்கமயக்கினாய்’ படத்தில் அறிமுகமான ைவத்து ரசிக்க ைவக்கும் என்று ‘பொன்காயத்ரி நடிக்கிறார். மாைலப் பொழுது’ குழு நம்புகிறது.புதிய இயக்குனர் துைரயின் இயக்கத்தில், அது சரி. வாற்கோதுைமக் கள் என்றால்ஏ . ஜி . கி ரி ே ய ஷ ன் ஸ் இ ந் த ப் ப ட த் ை த எ ன் ன எ ன் று ே க ட் ட ா ல் , பீ ர் ( b e e r )தயாரிக்கிறது. எங்ேகயும் எப்போதும் என்பதற்கான தமிழ் பதம் என்று சொல்லிபடத்திற்கு பிறகு இைச அைமப்பாளர் சிரிக்கிறார் ஆதவ்.ச த் ய ா வி ன் இ ை ச யி ல் வ ரு ம் இ ந் த ப்படத்தில் தாமைர, கார்த்தி ேநத்தா, “ஒரு கோப்ைபயிேல என் குடியிருப்பு”க ா ர் க் கி ஆ கி யோ ர் ப ா ட ல் க ை ள என்று தாத்தா பாடியைத நிைனத்துஎழுதுகிறார்கள். சிரித்தாரோ என்னவோ.
  • 2. Vairamuthu’s son gives Kannadasan’s grandson a cup of vaarkoadhumai kal“vaarkodhumai kallodu A group of students plan to celebratevaa thozhane ennodu their weekend in style, plan anoor vittu odi kaatrai swasikkalam outdoor party outside the city. When director requested the lyricist for somenaarkaaligal maesaikal fresh content in lyrics, Karky came upnaal aindhume theithome with ‘vaarkodhumai kal’mer kooraiyaai vaanam nesikkalam” Highlights of this song are the wayThese are the lines penned by beautiful Tamil words are used all overVairamuthu’s son Karky to legendary the song avoiding any English contentpoet Kannadasan’s grandson Adhav in and the catchy tune by Sathya.his debut movie Pon Malai Pozhudhu. The team is confident that this songGayathri, who appeared in Eppadi will grab attention of music listenersEnnai Mayakkinai, will be pairing like what Ask Laska & Kuviyamilla didagainst Adhav. in the recent past.A G Creations is producing this movie Aadhav responded to the lastwhich is being directed by debutant question, ‘What is the meaning ofdirector Durai. Sathya, who gave vaarkodhumau kal?’, with Tamilbeautiful numbers in Engeyum equivalent of Beer, with a smile in hisEpodhum takes care of the music eye.department. Thamarai, Karthi Netha &Karky have come up with some His grandfather’s lyrics ‘oru koppayileextraordinary lyrics for this youthful en kudiiruppu’ could have flashed inentertainer says the director. his mind then.

Related Documents