KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Pierwszy w Jedenastce projekt w ramach PO KL – „Wiem, umiem, potrafię”
Szko...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju intelektualnego 70 uczniów ...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Cel główny projektu wpisywał się w cel Działania 9.1.2 PO KL.
Był zgodny z ...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Projekt „Wiem, umiem, potrafię” adresowany był do uczniów kl. IV-VI SP 11:
...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
W ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię” zaplanowano następujące działania:...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Rekrutacja
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/14 Regulamin rekrutacji ...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zajęcia z informatyki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zajęcia z matematyki
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zajęcia z przyrody
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zajęcia
z języka angielskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Eur...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
Projekt współfinansowany...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Projekt współfinansowany ze śr...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zajęcia specjalistyczne metodą Biofeedback
Projekt współfinansowany ze środ...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Zajęcia specjalistyczne metodą Tomatis
Projekt współfinansowany ze środków ...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Wartość dodana projektu to:
wykorzystanie programów zajęć i konspektów zaj...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do wszystkich rodzajó...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Rezultaty twarde projektu:
objęcie wsparciem 70 uczniów
8 rodzajów zajęć...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Rezultaty miękkie projektu:
efektywne posługiwanie się technologiami infor...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Projekt współfinans...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Projekt „Wiem, umiem, potrafię” pozwolił na poszerzenie oferty edukacyjnej
...
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Dziękujemy za uwagę
Dorota Kłak
Bożena Topczewska
Projekt współfinansowan...
of 24

Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafię

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafię

 • 1. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Pierwszy w Jedenastce projekt w ramach PO KL – „Wiem, umiem, potrafię” Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: „Wiem, umiem, potrafię” Termin realizacji: 01.10.2013 – 30.06.2014 Kwota dotacji: 110 928 PLN Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 3. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju intelektualnego 70 uczniów kl. IV-VI z SP 11 poprzez udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych i terapeutycznych w roku szkolnym 2013/14 Do osiągnięcia celu projektu prowadziły cele szczegółowe: wzrost umiejętności matematyczno-przyrodniczych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwijających i wyrównawczych wzrost umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej oraz posługiwania się językiem angielskim i językiem polskim u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwijających i wyrównawczych zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych u uczniów poprzez udział w zajęciach specjalistycznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 4. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Cel główny projektu wpisywał się w cel Działania 9.1.2 PO KL. Był zgodny z założeniami Planu Działania Priorytetu IX w woj. podlaskim na lata 2007-2013. Realizacja projektu przyczyniła się również do osiągnięcia celów zapisanych w Strategii Rozwoju Białegostoku. Przyjęte przez nas zadania projektowe były zbieżne z Programem Rozwoju Edukacji M. Białegostoku na lata 2008-2013. Działania zawarte w projekcie przyczyniły się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006r. Założone cele i działania były spójne ze strategicznymi dokumentami szkoły: Statutem SP 11, Szkolnym Systemem Wspierania Uczniów Zdolnych, Programem Profilaktyki, WSO, Analizą wyników sprawdzianów zewnętrznych i Planem Rozwoju SP 11 na lata 2009-2014. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 5. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt „Wiem, umiem, potrafię” adresowany był do uczniów kl. IV-VI SP 11: pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych wykazujących problemy w nauce: posiadają orzeczenie/opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, osiągają niskie wyniki w nauce, opinię wychowawcy/pedagoga szkolnego wykazujących zainteresowania daną dziedziną nauki Projekt zakładał wykorzystanie do realizacji zajęć sprzętu ICT otrzymanego ze środków EFS w latach 2004-2006, zasobów lokalowych i technicznych szkoły. Działania w obszarze ICT wpisywały się w Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 „e-Podlaskie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 6. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię” zaplanowano następujące działania: Zarządzanie projektem Zarządzanie było procesem ciągłym przebiegającym przez całość trwania projektu. Celem było zapewnienie skutecznej i sprawnej realizacji projektu od momentu jego zainicjowania, poprzez planowanie, realizację i kontrolę po zamknięciu projektu. Informacja i promocja Informacja o projekcie została przedstawiona na plenarnej radzie pedagogicznej, spotkaniach z rodzicami, tablicy informacyjnej i plakatach na korytarzach szkolnych. Na szkolnej stronie internetowej zamieszczono informacje o działaniach projektowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 7. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Rekrutacja Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/14 Regulamin rekrutacji do projektu był dostępny w sekretariacie szkoły. Rodzicom przekazano ofertę zajęć. Potwierdzeniem udziału uczniów były deklaracje uczestnictwa wypełnione przez ich rodziców/prawnych opiekunów. Pozostałe działania polegały na poszerzeniu oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i wyrównujące szanse edukacyjne uczniów z kl. IV-VI. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 8. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Zajęcia z informatyki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 9. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Zajęcia z matematyki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 10. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Zajęcia z przyrody Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Zajęcia z języka angielskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 12. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 13. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 14. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Zajęcia specjalistyczne metodą Biofeedback Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 15. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Zajęcia specjalistyczne metodą Tomatis Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 16. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Wartość dodana projektu to: wykorzystanie programów zajęć i konspektów zajęć opracowanych przez nauczycieli biorących udział w projekcie jako materiału dydaktycznego w następnych latach, jak również korzystanie z zakupionych pomocy i materiałów dydaktycznych wsparcie dotychczasowej działalności SP 11 w zakresie organizacji różnorodnych zajęć wspierających i pozalekcyjnych dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami trwałość zdobytych wiadomości i umiejętności – uczniowie w następnych latach nauki bazują na nabytych wiadomościach i umiejętnościach, uczestniczą w konkursach przedmiotowych zgromadzenie doświadczeń przez pracowników szkoły w zakresie ubiegania się i wykorzystywania środków unijnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 17. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do wszystkich rodzajów zajęć Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 18. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 19. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Rezultaty twarde projektu: objęcie wsparciem 70 uczniów 8 rodzajów zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI (348 godzin zajęć) pakiet materiałów dydaktycznych do realizacji podobnych zajęć w przyszłości (8 programów różnych zajęć, 16 scenariuszy) zorganizowanie 1 wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie prezentacja multimedialna utworzenie zakładki dotyczącej projektu na szkolnej stronie internetowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 20. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Rezultaty miękkie projektu: efektywne posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi podniesienie umiejętności komunikowania się w języku obcym wzrost wyników nauczania podniesienie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł wzmocnienie rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości wzrost umiejętności społecznych rozwijanie zainteresowań Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 21. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 22. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 23. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt „Wiem, umiem, potrafię” pozwolił na poszerzenie oferty edukacyjnej o atrakcyjne i kształcące zajęcia dla uczniów zdolnych oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnictwo dzieci w zajęciach przyczyniło się do zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach uczniów a zatem wyrównania szans edukacyjnych oraz doposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Poprzez osiągnięcie zaplanowanych rezultatów projekt spowodował wzrost jakości i efektywności kształcenia i wychowania w szkole. Uczestnicy projektu będą lepiej funkcjonować w społeczności szkolnej oraz na kolejnych etapach edukacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 24. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Dziękujemy za uwagę Dorota Kłak Bożena Topczewska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego