แคปเจอร์การแปลงพิกัด porj4js ให้ชั้นข้อมูลเปิดกับ google ได้
เปิดไฟล์งานที่เราเก็บไว้
คลิกขวาที่ไฟล์งาน แล้วเลือก Editplus3
ดาวน์โหลดโค้ด projajs.rar
Pellet proj4
ทําการคัดลอกโค้ดอีกครั้ง
นําโค้ดที่ได้ทําการคัดลอกมาใส่ใน Editplus3 ที่เปิดไว้ชื่อไฟล์55670165_3302
โค้ดแบบสมบูรณ์
เปิดโค้ดของ googlemap3302.js อีกครั้ง
คัดลอกโค้ด var map ที่ได้ทําการดาวน์โหลดมา ใส่ใต้function init } ดังภาพ ทําการบันทึก...
แคปเจอร์การแปลงพิกัด Porj4js
of 6

แคปเจอร์การแปลงพิกัด Porj4js

แคปเจอร์การแปลงพิกัด Porj4js
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - แคปเจอร์การแปลงพิกัด Porj4js

  • 1. แคปเจอร์การแปลงพิกัด porj4js ให้ชั้นข้อมูลเปิดกับ google ได้ เปิดไฟล์งานที่เราเก็บไว้ คลิกขวาที่ไฟล์งาน แล้วเลือก Editplus3
  • 2. ดาวน์โหลดโค้ด projajs.rar
  • 3. Pellet proj4 ทําการคัดลอกโค้ดอีกครั้ง
  • 4. นําโค้ดที่ได้ทําการคัดลอกมาใส่ใน Editplus3 ที่เปิดไว้ชื่อไฟล์55670165_3302 โค้ดแบบสมบูรณ์
  • 5. เปิดโค้ดของ googlemap3302.js อีกครั้ง คัดลอกโค้ด var map ที่ได้ทําการดาวน์โหลดมา ใส่ใต้function init } ดังภาพ ทําการบันทึก เสร็จสิ้นการแปลง พิกัด