POROČILO S 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 19.12.2014
Dnevni red je obsegal potrditev sklepov 1. redne ...
POROČILO S 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 19.12.2014
da strošek tokovine za JR v občini Sveta Ana na 1...
POROČILO S 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 19.12.2014
trenutne vrednosti. Ko je g. Kapl prebral sklep s...
POROČILO S 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 19.12.2014
Glede na to, da pisnih odgovorov na vprašanja iz ...
Poročilo z 2. redne seje občinskega sveta občine sveta ana dne 19.12.2014
Poročilo z 2. redne seje občinskega sveta občine sveta ana dne 19.12.2014
of 6

Poročilo z 2. redne seje občinskega sveta občine sveta ana dne 19.12.2014

Poročilo z 2. redne seje občinskega sveta občine Sveta Ana proračun, Drago Weinhandl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Poročilo z 2. redne seje občinskega sveta občine sveta ana dne 19.12.2014

  • 1. POROČILO S 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 19.12.2014 Dnevni red je obsegal potrditev sklepov 1. redne seje, drugo obravnavo proračuna za leti 2015 in 2016, določitev vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, določitev cene najemnine za prodajna mesta na tržnici, določitev cen za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice ter postavljanje pobud in vprašanj županu in občinski upravi. Na kratko bi preletel najbolj bistvene poudarke seje. V zvezi s potrditvijo sklepov 1. redne seje sem predlagal, da se v zapisnike, kot je bila praksa dosedaj vnesejo odgovori na vsa vprašanja in pobude, tako tista za katere je bil primeren le ustni odgovor in druga, kjer je bil primeren pisni odgovor. Župan mi je odgovoril, da bodo pisne odgovore dajali le, ko bo svetnik to izrecno želel. Glasoval sem PROTI potrditvi sklepov 1. redne seje. Sklepi so bili sicer potrjeni. V zvezi z drugo obravnavo proračuna za leti 2015 in 2016 je občinska uprava predstavila spremembe: zaradi poziva AKSTRP (agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja) po dopolnitvi zahtevka za refundaciji za projekta "Stalna razstava Postič 2012" in "Ureditev kmečke tržnice" bo prišlo do (če bodo z dopolnitvijo zadovoljni) zamika plačil s strani agencije v leto 2015 v višini 101.585,00 EUR. V ta namen se je občina z nekaterimi upniki dogovorila, da bodo ti izstavili račun v naslednjem letu. Župan je rekel, da so zahtevane dopolnitve in raznjitve za las privlečene. Nato smo o poslušali predloge in pobude predsednice občinskega odbora za družbene dejavnosti, ki se je edini sestal. Odgovori so šli v smer, da so pobude v redu, trenutno pa ni finančnih sredstev. Ena je bila pa protipravna in izločena. Nihče drug razen mene k proračunoma ni podal predlogu proračuna sem edini podal amandmaja, to pomeni, dal predloga za prerazporeditev sredstev v proračunu. Tokaj povzemam svoj amandma (vložen mora biti vsaj 3 dni pred sejo in ne sme vplivati na uravnoteženost proračuna): Na cesti Sv. Ana-Zg. Ščavnica (Ruhitel-Lovski dom Moleh) se je v preteklosti že zgodila prometna nesreča motornega vozila s smrtnim izidom, prav tako domačini opozarjajo na konstantne prekoračitve hitrosti na tem odseku. Načrtovan pločnik bo naredil cesto varnejšo za pešce. Z postavitvijo dveh hitrostnih ovir bi naredili cesto varnejšo tudi za motorni promet. Zmanjšanje postavke "Tokovina za javno razsvetljavo" naj se doseže z nadgradnjo sistema javne razsvetljave s pametnim senzorskim sistemom postopnega prižiganja, pri čemer naj se izvajalec nadgradnje poplača s prihranki pri električni energiji. Mreža sistema javne razsvetljave je v občini zelo razprostranjena in se bo še širila, vendar se javna razsvetljava koristi, samo če je na pločniku ali v okolici pešec, v nasprotnem primeru luči gorijo tja v en dan, kamor gre tudi energija in denar. Na internetu sem našel podatek, da postavitev hitrostne ovire stane nekaj več kot 2000 EUR, zato sem predvidel 4.500,00 EUR, za toliko sem zmanjšal sredstva za tokovino za javno razsvetljavo. Stvarno zmanjšanje bi bilo po moji oceni dosti večje, bilo bi pa stvar pogajanj z izvajalcem, kako dolgo bi zahteval poplačilo iz naslova prihranka pri energiji, da strošek energije ne bi presegel 11.500,00 EUR. Upam, da se bo našla ob novih postavitvah sistemov javne razsvetljave rešitev s solarnimi LED svetilkami, ki ne potrebujejo toka iz omrežja. Župan je v pojasnilu k amandmaju med drugim zapisal, da je občina l.2013 napravo, ki omogoča stabilno napetost, ki je nižja, kot v omrežju, kar prinaša neposredne prihranke ranga 15 do 25% in podaljšuje življenjsko dobo sijalk. Poleg tega ocenjuje strošek tokovine kot nizek. Izhaja pa iz tega, 1/4
  • 2. POROČILO S 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 19.12.2014 da strošek tokovine za JR v občini Sveta Ana na 17.12.2014 znaša 12.257,67 EUR, leta 2015 pa se bodo priklopili še odjemni mesti Zg. Ščavnica in Žice, zaradi česar se bo strošek povečal. Predloga ne podpira. Moj komentar na odgovor: kot da bi zidu govoril. Predlog amandmaja sem podprl edinole jaz. Vsi ostali so glasovali proti. Potem se je oglasil gospod Berič (predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in komunalo) in mi je povedal, naj ga kontaktiram/-o, ko želim/-o, da se o določeni problematiki pogovorimo. Sumim na nelagodje, ampak po poslovniku seje odborov sklicujejo predsedniki in če bi bil na njegovem mestu (odbornik za Froleh, Krivi Vrh, Sveta Ana,...) bi bil zelo zainteresiran za sklic odbora v luči perspektive reševanja problema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, saj smo na prvi seji slišali, da se bo vztrajalo pri sedanjem načrtu izvedbe. O tem bo še veliko govora v tem mandatu. Bom pa obvestil gospoda Beriča, da bi v januarju imeli sestanek s projektanti daljinskega ogrevanja na Sveti Ani. Predlog amandmaja sem podprl edinole jaz. Vsi ostali so glasovali proti. V zvezi z obrazložitvijo sprememb k drugi obravnavi proračuna sem vprašal, da se je v obrazložitvi razkrila pogodba o izdelavi publikacije "Knjiga o Sveti Ani" v višini nekaj manj kot 20000 EUR s podjetjem Bio energija d.o.o. Iz Maribora. Podjetje je do sedaj dobilo transakcije iz javnih sredstev od občin Hajdina, Pesnica, naše in zavoda za zaposlovanje. Razen tega, da je vse vas tri župane podprla stranka SLS, po kakšnem kriteriju ste izbrali podjetje Bio energija d.o.o. in kakšen je namen te knjige. Namen knjige je po županovih besedah, da se občina predstavi obiskovalcem in turistom v nekoliko zgoščeni obliki, kot je bil zbornik iz leta 2009. Bilo bi kot darilo tistim, ki so zaslužni za večji turistični obisk na Sveti Ani, zbornik bi bolj protokolarno darilo. Podjetje Bio energija d.o.o. je bilo izbrano, ker ima občina dobre izkušnje z njenim direktorjem g. Sašom Radovanovićem, ki ima tudi vso potrebno gradivo. Tukaj moram povedati, da je gospod Radovanović, ko je bil še samostojni podjetnik s strani občine prejel 82.541,40 EUR prilivov (odgovorni urednik Zbornika iz l. 2009), kar procentualno daleč največ v primerjavi z drugimi javnimi subjekti. Župan mi je odgovoril še, da strankarsko prepričanje pri njegovih odločitvah nima teže. Ker v časovni stiski nisem uspel pripraviti amandmajev k predlogu proračuna za leto 2015, čeprav bi bil potreben korenitih sprememb sem se na seji odločil, da se kaznujem in glasujem za, kot vsi ostali. Predlog proračuna za leto 2016 potem, ko je bil zavrnjen še tisti amandma, ki sem ga edinega uspel pripraviti, v sicer res slabem predlogu proračuna za leto 2016 , potrebnega veliko amandmajev, jasno nisem podprl. V nadaljevanju je g. Kapl podal predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015. Najbolj me je presenetilo, ko je izjavil, da je podražitev v višini 0,2%, čeprav sem si doma izračunal, da je predlagana vrednost točke za 20% višja od 2/4
  • 3. POROČILO S 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 19.12.2014 trenutne vrednosti. Ko je g. Kapl prebral sklep sem pogledal po kolegih in nisem razbral nobene razburjenosti. Do te je prišlo šele, ko sem razodel svojo ugotovitev. Kakšna godlja bi bila, če bi se čez nekaj mesecev ugotovilo, da je sklep, ki bi bil uradno objavljen in na podlagi katerega bi bile natisnjene in razposlane položnice. Župan je obljubil, da bodo naknadno izračunali novo vrednost točke in jo vnesli v sklep. Malomarnost, da je ni para. Glasoval sem proti sklepu. V nadaljevanju smo soglasno podprli sklep o višini najemnine za tržnico (ostaja enaka, kot dosedaj, za domačine je ni, razen za družbe) in sklep o ceni vzdrževanju pokopališč in mrliške veže. Pri točki pobude in vprašanja sem se znova oglasil edini: 1. Predlagam, da se seje občinskega sveta prenašajo na internetu, kot je to določeno v načrtu Vlade iz l. 2007. Na voljo so brezplačne platforme, ki to omogočajo. Cilj mora biti, da se najširši krog uporabnikov vključi v procese odločanja. Volilna udeležba je bila na letošnjih lokalnih volitvah zelo nizka. Če sem prav razumel odgovor, se bo zadeva preučila. 2. Prečesal sem še predlog proračuna občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah in naslednje postavke (ki jih pri nas ni) na prihodkovni strani proračuna splošnega dela proračuna pri nedavčnih in transfernih prihodkih so mi padle v oči: 7130002 Prihodki od vodarine (odgovor: pri nas vodarino od l.2008 pobira mariborski vodovod) 71309901 Drugi prihodki od prodaje – režijski obrat 71309902 Najem prostorov v TKC, tržnica (pri nas 710304 prihodki od drugih najemnin) 71410006 Drugi nedavčni prihodki refundacija splošno koristno delo 71410701 Prispevki občanov za asfaltiranje nekategorizirasnih cest (odgovor: g. Kapl je odgovoril, da je to samoprispevek, samo to ni, ker nekategorizirane ceste pomeni, ceste, ki niso javne in na katerih se odvija promet na način in pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali upravljavec. Koliko jaz razumem, da sosednja občina možnost občanom, da jo pooblastijo za "inženiring" storitev, ko si asfaltirajo privatno cesto. Občina lahko pri izvajalcu dobi boljšo ceno (večja količina), prav tako sistemsko izvaja gradbeni nadzor in kvaliteto gradnje. Vsi profitirajo.) 7400040 Prihodki iz naslova skupne občinske uprave 7400041 Družinski pomočnik sredstva državnega proračuna Zadnji dve postavki sta pri nas na kontu 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Če primerjam splošni del proračuna naše in sosednje občine lahko razberem, da je naš glede jasnosti, kaj določene postavke dejansko pomenijo precej splošnejši, predvsem, ko gre za sredstva pridobljena iz strukturnih skladov. Pričakujem, da občinska uprava dosledno upošteva Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov. 3/4
  • 4. POROČILO S 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETAANA DNE 19.12.2014 Glede na to, da pisnih odgovorov na vprašanja iz prve seje, razen odgovora glede plač ne bo, tukaj podajam kratek povzetek pogovorov: 1. Pozivam občino, da na svojih spletnih straneh, četudi v koledarju (za kulturni ) objavi kraj in čas sestankov občinskih odborov in komisij, ker so tudi ti po Poslovniku javni. Kako naj se javnost odzove, če nima nobene javno dostopne informacije o sestankih. Vzeto na znanje. (Za odbor za družbene dejavnosti ne vem, kdaj in kje je zasedal , tako da, naslednjič bom spet opozoril). 2. Gospod Brancel je 17. okt. 2012 postavil vprašanje glede ureditve Evangeličanskega pokopališča in je bil odgovor, da sredstva iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na razpisu niso bila odobrena. Zdaj vidim, da so predvidena lastna proračunska sredstva za leto 2017. Ali se občina ne bo več prijavila na razpise za omenjen projekt oz. iskala druge razpise oz. sofinancerje. Ali iščemo sofinancerska sredstva za ureditev Evangeličanskega pokopališča tudi izven evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja? Ko bo denar se bo izvedlo. 3. Potem, ko je kar nekaj občin v naši okolici sprejelo ali je tik pred sprejetjem OPN-ja, me zanima vzrok, zakaj so po 20.maju 2011, ko je objavljen sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta na tem področju ni nič premaknilo. V sklepu piše, da se bodo sredstva za OPN zagotovila v letih 2011, 2012 in 2013. Zdaj so v načrtu razvojnih nalog predvidena šele za leti 2018 in 2019. Župana sem na 2. redni seji pozval na pisni odgovor, ker gre za pomembno vprašanje, saj se v zadnjem času v časopis omenjajo kazni za tiste občine, ki ne bodo hotele pristopiti k izdelavi OPN. Sicer je župan povedal, da bo z izdelavo OPN zavlačeval, kakor dolgo bo mogel, ker je splošno znano, da državni organi omejujejo obseg stavbnih zemljišč in on želi, da vsak, ki pri Sv. Ani želi gradit mu mora biti to tudi omogočeno. 4. Bernarda Potočnik me je opozorila na odsek ceste od Leona Ruhitlja do Kocbekovih. Del je že asfaltiran, del pa še ni. Pred časom ste ji povedali, da je odsek predrag za asfaltiranje. Koliko torej stane in kaj lahko rečem gospe Potočnik, da lahko pričakuje asfalt? Kratek odgovor: Ne ve. Dražen Vrh, 20.12.2014 Drago Weinhandl l.r. 4/4

Related Documents