Kompetencje i rola
Ministerstwa Środowiska
w systemie ochrony środowiska w Polsce
Michał Kobyliński
Departament Prawny
War...
Kompetencje i rola Ministerstwa Środowiska w
systemie ochrony środowiska w Polsce
 Minister i Ministerstwo w polskim syst...
3
Minister Środowiska jako członek
Rady Ministrów
Trójpodział władzy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
• Władza usta...
4
Minister jako członek Rady Ministrów
Powołanie Rady Ministrów (art. 154 Konstytucji RP)
Prezydent Rzeczypospolitej desyg...
5
Minister a ministerstwo
Minister – organ administracji rządowej (art. 149 Konstytucji)
•Ministrowie kierują określonymi ...
6
Działy administracji rządowej podległe
Ministrowi Środowiska
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 ...
7
Dział gospodarka wodna
Dział gospodarka wodna (art. 11 ust. 1 ustawy o działach administracji
rządowej), obejmuje sprawy...
8
Dział środowisko
Dział środowisko (art. 28 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej),
obejmuje sprawy:
•ochrony i...
9
Projektowane zmiany w działach
administracji rządowej
Planowane nowe działy administracji rządowej:
•energia
•gospodarka...
10
Kompetencje Ministra Środowiska
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (odpowiada za realizację
polityki ochrony środowi...
11
Podział administracyjny Polski:
regionalne dyrekcje ochrony środowiska
i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
Źr...
12
Regionalne zarządy gospodarki wodnej
Źródło: http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,5
13
Kompetencje Ministra Środowiska
Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony ...
14
Struktura Ministerstwa Środowiska
Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska
Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa ...
15
Struktura Ministerstwa Środowiska
Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska
Departament Ekonomiczny (DE)
Departamen...
16
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych (DGK) należy:
 R...
17
Kompetencje Ministerstwa Środowiska
Do zakresu Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO) należy:
 Realizacja zadań Minist...
18
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody (DLP)
należy:
 realiz...
19
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Nadzoru Geologicznego (DNG)
należy:
 realizacja za...
20
Struktura Ministerstwa Środowiska
 realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony atmosfery oraz
oddziaływań fizycznych ...
21
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Ochrony Środowiska (DOŚ)
należy:
 koordynacja i pr...
22
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Zasobów Wodnych (DZW)
należy:
 realizacja zadań Mi...
23
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Zrównoważonego Rozwoju
(DZR) należy:
 prowadzenie ...
24
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należy:
 realizacja zadań Minis...
25
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Funduszy Ekologicznych (DFE)
należy:
 realizacja z...
26
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy:
 obsługa prawna Ministra i M...
27
Struktura Ministerstwa Środowiska
Do zakresu działania Departamentu Strategii i Komunikacji (DSK)
należy:
 realizacja ...
28
Proces legislacyjny w Polsce
W polskim procesie ustawodawczym wyróżniamy następujące etapy
(Konstytucja RP):
• Opracowa...
29
Rola Ministra Środowiska w polskim
procesie legislacyjnym
Minister Środowiska, będąc członkiem Rady Ministrów, uczestni...
30
Najważniejsze ustawy
Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Środowiska
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ...
31
Najważniejsze ustawy
Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Środowiska
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach...
32
Najważniejsze ustawy
Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Środowiska
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Pr...
33
Najważniejsze umowy międzynarodowe
Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Środowiska
Ramowa Konwencja Narodów Zje...
Dziękuję za uwagę.
Opracował:
Michał Kobyliński
Departament Prawny Ministerstwa Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warsz...
of 34

Prezentacja ukraina mk (1)

Presentation, study visit
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Prezentacja ukraina mk (1)

 • 1. Kompetencje i rola Ministerstwa Środowiska w systemie ochrony środowiska w Polsce Michał Kobyliński Departament Prawny Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r
 • 2. Kompetencje i rola Ministerstwa Środowiska w systemie ochrony środowiska w Polsce  Minister i Ministerstwo w polskim systemie prawnym  Działy administracji rządowej podległe Ministrowi Środowiska  Organy podległe Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowane  Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska  Rola Ministerstwa Środowiska w przygotowaniu aktów prawnych związanych z ochroną środowiska  Najważniejsze ustawy z zakresu działania Ministra Środowiska 2 AGENDA:
 • 3. 3 Minister Środowiska jako członek Rady Ministrów Trójpodział władzy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej • Władza ustawodawcza: • Sejm • Senat • Władza wykonawcza: • Prezydent • Rada Ministrów • Władza sądownicza: • sądy • trybunały
 • 4. 4 Minister jako członek Rady Ministrów Powołanie Rady Ministrów (art. 154 Konstytucji RP) Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. Powołanie Rządu Beaty Szydło 16 listopada 2015 r. (źródło: http://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2015/2015- 11-13_1447422541.jpg)
 • 5. 5 Minister a ministerstwo Minister – organ administracji rządowej (art. 149 Konstytucji) •Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. •Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Ministerstwo – urząd obsługujący ministra (ustawa o Radzie Ministrów) Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia: •szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został powołany w innym czasie – niezwłocznie po jego powołaniu; •ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra, a w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej – również organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane
 • 6. 6 Działy administracji rządowej podległe Ministrowi Środowiska Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska, Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: • gospodarka wodna, • środowisko. Obecnie Ministrem Środowiska jest prof. Jan Szyszko (od 16 listopada 2015 r.) Źródło: http://i.parlamentarny.pl/i/00/11/06/001106_r1_300.jpg
 • 7. 7 Dział gospodarka wodna Dział gospodarka wodna (art. 11 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej), obejmuje sprawy: • kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, • utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, • budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, • ochrony przeciwpowodziowej • funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrologicznej (z wyjątkami) • współpracy międzynarodowej na wodach granicznych
 • 8. 8 Dział środowisko Dział środowisko (art. 28 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej), obejmuje sprawy: •ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, •ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody, •geologii, •gospodarki zasobami naturalnymi, •kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, •leśnictwa, •ochrony lasów i gruntów leśnych, •łowiectwa, •organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO, z wyjątkami).
 • 9. 9 Projektowane zmiany w działach administracji rządowej Planowane nowe działy administracji rządowej: •energia •gospodarka złożami kopalin •żegluga śródlądowa Planowane nowe ministerstwa: •Ministerstwo Energetyki •Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Zmniejszenie zakresu kompetencji Ministra Środowiska: •geologia •handel i zarządzanie uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych •budowa, modernizacja oraz utrzymanie śródlądowych dróg wodnych
 • 10. 10 Kompetencje Ministra Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz w zakresie kontroli procesu inwestycyjnego) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (realizuje zadania związane m.in. z gospodarką odpadami, monitoringiem środowiska, przeciwdziałaniem poważnym awariom, wykonywaniem pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (realizuje zadania związane z gospodarką wodną) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (do zakresu działania należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (sprawuje nadzór nad ruchem zakładów górniczych, a także kontroluje te zakłady) Organy podległe Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowane
 • 11. 11 Podział administracyjny Polski: regionalne dyrekcje ochrony środowiska i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska Źródło: http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/mapa_administracyjna_polski_2015.png
 • 12. 12 Regionalne zarządy gospodarki wodnej Źródło: http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,5
 • 13. 13 Kompetencje Ministra Środowiska Jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” (zarządzanie lasami należącymi do Skarbu Państwa) Biuro Nasiennictwa Leśnego (prowadzenie rejestrów leśnego materiału rozmnożeniowego) Instytuty badawcze (6) Parki narodowe (23) Szkoły leśne (11) Inne jednostki nadzorowane przez Ministra Środowiska
 • 14. 14 Struktura Ministerstwa Środowiska Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa kierują dyrektorzy przy pomocy zastępców z wyjątkiem Gabinetu Politycznego Ministra. Komórki w zakresie swojej właściwości, realizują zadania Ministra Środowiska. Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (DGK) Departament Gospodarki Odpadami (DGO) Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody (DLP) Departament Nadzoru Geologicznego (DNG) Departament Ochrony Powietrza (DOP) Departament Ochrony Środowiska (DOŚ) Departament Zasobów Wodnych (DWZ) Departament Zrównoważonego Rozwoju (DZR)
 • 15. 15 Struktura Ministerstwa Środowiska Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska Departament Ekonomiczny (DE) Departament Funduszy Ekologicznych (DFE) Departament Prawny (DP) Departament Strategii i Komunikacji (DSK) Biuro Finansowe (BF) Biuro Kadr i Szkoleń (BKS) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) Gabinet Polityczny Ministra (GPM) Biuro Ministra (BM)
 • 16. 16 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych (DGK) należy:  Realizacja zadań Ministra w dziedzinie geologii, z wyłączeniem zadań przypisanych do zakresu działania Departamentu Nadzoru Geologicznego;  Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz nad Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska Do zakresu zadań poszczególnych komórek należą:
 • 17. 17 Kompetencje Ministerstwa Środowiska Do zakresu Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO) należy:  Realizacja zadań Ministra w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi, z wyłączeniem prowadzenia postepowań administracyjnych oraz zapewnienia zastępstwa Ministra w postepowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.
 • 18. 18 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody (DLP) należy:  realizacja zadań Ministra w zakresie leśnictwa, ochrony przyrody, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa, ocen oddziaływania na środowisko oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych;  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa, Biurem Nasiennictwa Leśnego, Polskim Związkiem Łowieckim oraz parkami narodowymi i szkołami leśnymi.
 • 19. 19 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Nadzoru Geologicznego (DNG) należy:  realizacja zadań Ministra w zakresie nadzorowania zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także zobowiązań wynikających z przepisów prawa związanych z wykonywaniem tych koncesji;  monitorowanie zobowiązań wynikających z zawartych przez Ministra umów o ustanowieniu użytkowania górniczego w zakresie dotyczącym węglowodorów;  realizacja zadań Ministra w zakresie racjonalnej gospodarki złożami kopalin, w szczególności o charakterze strategicznym, w tym na obszarze morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej;  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.
 • 20. 20 Struktura Ministerstwa Środowiska  realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony atmosfery oraz oddziaływań fizycznych (odory);  prowadzenie spraw z zakresu obrotu jednostkami Kioto oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji;  Prowadzenie spraw z zakresu systemów zarządzania środowiskowego EMAS;  Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Do zakresu działania Departamentu Ochrony Powietrza (DOP) należy:
 • 21. 21 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Ochrony Środowiska (DOŚ) należy:  koordynacja i prowadzenie, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek, spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji na temat najlepszych dostępnych technik (BAT);  realizacja zadań Ministra w zakresie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii;  realizacja zadań Ministra w zakresie udostępniania informacji o środowisku, informacji publicznej i przestrzennej;  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi;  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.
 • 22. 22 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Zasobów Wodnych (DZW) należy:  realizacja zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej — gospodarka wodna, w szczególności inicjowanie kierunków polityki wodnej;  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowym Instytutem Badawczym.
 • 23. 23 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Zrównoważonego Rozwoju (DZR) należy:  prowadzenie polityki na rzecz ochrony klimatu, w tym koordynowanie procesu negocjacji na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;  inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym;  koordynowanie, we współpracy z właściwymi komórkami, realizacji zadań wynikających ze współpracy dwustronnej i regionalnej oraz zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej;  prowadzenie polityki efektywności zasobowej, programowanie i wdrażanie instrumentów wspierających ekoinnowacje oraz rozwój technologii środowiskowych.
 • 24. 24 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należy:  realizacja zadań Ministra jako dysponenta części budżetowych 22 (środowisko) i 24 (gospodarka wodna), w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • 25. 25 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Funduszy Ekologicznych (DFE) należy:  realizacja zadań Ministra w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;  realizacja zadań Ministra w zakresie nadzoru nad systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce;  prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i uzgadnianiem list zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest Minister, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 26. 26 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy:  obsługa prawna Ministra i Ministerstwa, w tym zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i przed Naczelnym Sadem Administracyjnym;  koordynowanie rządowego procesu legislacyjnego projektów założeń projektów ustaw, projektów stanowisk Rządu do projektów ustaw i projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości Ministra;  koordynowanie opiniowania projektów założeń projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, z wyłączeniem strategii i programów, przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy;  koordynowanie spraw związanych z transpozycją oraz naruszeniami prawa Unii Europejskiej;  koordynowanie spraw związanych z procedowaniem projektów umów międzynarodowych i dokumentów z nimi związanych.
 • 27. 27 Struktura Ministerstwa Środowiska Do zakresu działania Departamentu Strategii i Komunikacji (DSK) należy:  realizacja zadań Ministra w zakresie wyznaczania i wdrażania celów strategicznych w ochronie środowiska;  realizacja zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej;  koordynowanie nadzoru nad organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub nadzorowanymi przez Ministra;  realizacja zadań Ministra w zakresie edukacji ekologicznej;  koordynowanie opiniowania projektów strategii i programów przygotowawczych przez inne ministerstwa i urzędy;  obsługa oraz wsparcie Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji;  Programowanie i ewaluacja, promocja i informacja w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych.
 • 28. 28 Proces legislacyjny w Polsce W polskim procesie ustawodawczym wyróżniamy następujące etapy (Konstytucja RP): • Opracowanie projektu ustawy • Wniesienie projektu ustawy do Sejmu RP (inicjatywa ustawodawcza) • Rozpatrzenie i uchwalenie ustawy przez Sejm • Przekazanie ustawy Senatowi • Ewentualne ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm • Przekazanie ustawy Prezydentowi RP do podpisu • Ewentualne odesłanie ustawy do Sejmu lub do Trybunału Konstytucyjnego • Ewentualne rozpatrzenie ustawy przez Sejm lub Trybunał Konstytucyjny • Podpisanie ustawy przez Prezydenta • Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw Projekty rządowe aktów prawnych podlegają procedurze uregulowanej w regulaminie pracy Rady Ministrów.
 • 29. 29 Rola Ministra Środowiska w polskim procesie legislacyjnym Minister Środowiska, będąc członkiem Rady Ministrów, uczestniczy w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej RP niezastrzeżonej dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego, w szczególności przez: • zapewnienie wykonywania ustaw, • wydawanie rozporządzeń i zarządzeń, • koordynowanie i kontrolę prac organów administracji rządowej, • inicjowanie i opracowywanie, w zakresie działu którym kieruje, polityki Rządu oraz przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów, • realizację polityki ustalonej przez Radę Ministrów.
 • 30. 30 Najważniejsze ustawy Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich ochronie Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 • 31. 31 Najważniejsze ustawy Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Środowiska Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • 32. 32 Najważniejsze ustawy Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Środowiska Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
 • 33. 33 Najważniejsze umowy międzynarodowe Najważniejsze obszary działania Ministerstwa Środowiska Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 roku Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 roku Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 roku Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 roku (CITES) Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 roku
 • 34. Dziękuję za uwagę. Opracował: Michał Kobyliński Departament Prawny Ministerstwa Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r.

Related Documents