გამოფენა-ბაზრობებზე ადგილობრივი ფირმების გარდა
წარმოდგენილნი იყვნენ ფირმები სხვადასხვა ქვეყნებიდან
საქართველოს ყველა რეგიონი _ გამოფენა-ბაზრობაზე
•pirdapiri marketingis msgavsad, miznis miRweva xdeba
umciresi danaxarjebiT;
•reklamis msgavsad, dadebiTi informacia farTo...
prezentation(expogor)
of 4

prezentation(expogor)

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - prezentation(expogor)

  • 1. გამოფენა-ბაზრობებზე ადგილობრივი ფირმების გარდა წარმოდგენილნი იყვნენ ფირმები სხვადასხვა ქვეყნებიდან
  • 2. საქართველოს ყველა რეგიონი _ გამოფენა-ბაზრობაზე
  • 3. •pirdapiri marketingis msgavsad, miznis miRweva xdeba umciresi danaxarjebiT; •reklamis msgavsad, dadebiTi informacia farTo masebsada geografiul sivrceze vrceldeba swrafadda efeqturad; •kerZo vaWrobis msgavsad, myardeba uSualokontaqtebi klientebTan.

Related Documents