DRÖMMEN OM ETT ÖPPET LANDSTING
Landstingsvalet 2010 är ett ideologiskt val som handlar om
vilken typ av samhälle och vilk...
- Landstinget ska erbjuda en effektiv och
högkvalitativ vård med korta väntetider.
- Landstingets samtliga verksamheter s...
En tillgänglig och trygg närvård
God vård av högsta kvalitet nära patienten ska vara
grundläggande för den sörmländska hä...
En säker, effektiv och högkvalitativ vård fri från kö
Vi vill arbeta för att korta köerna för alla. Vi kommer inte att
ac...
En trygg och tillgänglig akutsjukvård
För den som är i akut behov av vård är det viktigt att få vård
snabbt. Den som bedö...
En god tandvård för alla
Friska tänder har länge varit en klassfråga i Sverige. Det är
oacceptabelt och det tänker vi änd...
Äldres hälsa i fokus
Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar inte minst
med tanke på att antalet äldre kommer b...
Förbättra barn och ungdomars hälsa
Socialdemokraterna vill sträva efter ett fördjupat samarbete
mellan landstinget och lä...
Sveriges mest jämställda landsting
Som ett feministiskt parti vill vi se till att genusperspektivet får
en central roll ä...
Ett grönt och miljösmart landsting
Landstinget Sörmland ska intensifiera miljöarbetet. Samarbete
mellan folkhälsoarbete o...
Mönsterarbetsgivare
Personalen är landstingets främsta tillgång. I mötet med
befolkningen i länet är personalens kunskap,...
En tydlig regional aktör
Sörmland ska vara en attraktiv del i en expanderande
Stockholm-Mälarregion. För att det ska fung...
Ett levande och progressivt kulturlän
Landstingets Sörmlands tydliga kulturprofil ska utvecklas
ytterligare. Kulturens st...
Ett HBT-kompetent landsting
HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och
transpersoner som grupp. Under se...
of 14

Populärversion [100622]

Landstingspolitiskt valprogram för Socialdemokraterna i Sörmland
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Populärversion [100622]

 • 1. DRÖMMEN OM ETT ÖPPET LANDSTING Landstingsvalet 2010 är ett ideologiskt val som handlar om vilken typ av samhälle och vilken typ av välfärd vi vill ha – En där behoven styr och alla behandlas likvärdigt eller en där plånbokens storlek gör det. Det yttersta målet för en socialdemokratisk politik är och förblir alla människors frihet och möjlighet att kunna leva ett gott och rikt liv. En grundläggande förutsättning är en god hälsa. Därför utgör också en jämlik hälso- och sjukvårdspolitik fundamentet i vår välfärdspolitik. Socialdemokraterna i Sörmland går till val på en politik för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet. För ett rikt kulturliv och utveckling i en hållbar, livskraftig region. En politik som bygger på vår vision om det öppna landstinget som tar ansvar för medborgare, personal och patienter. En politik som slår fast att varje individ är unik och att alla ska behandlas likvärdigt. Ett öppet landsting innebär hög tillgänglighet, god service och god vård men också ett landsting där varje människa äger rätten att definiera sig själv. Kort och gott, en sjukvård som bygger system och strukturer efter individens behov och önskemål och inte tvärt om. Den 19 september är det val. Då avgör du vilket landsting vi ska ha i framtiden. Vi vill att Landstinget Sörmland ska vara ett skyltfönster för svensk välfärd och en rättvis, likvärdig sjukvård i världsklass. Ett sådant projekt bygger man inte ensam. Det gör man tillsammans. Vill du vara med? Jörgen Danielsson (S) Gruppledare
 • 2. - Landstinget ska erbjuda en effektiv och högkvalitativ vård med korta väntetider. - Landstingets samtliga verksamheter ska bidra till ett gott liv för invånarna – för hälsa och trygghet i vardagen och för en livskraftig framtida region. - Landstingets verksamhet ska bedrivas ansvarsfullt och i ekonomisk balans - Kvalitet och patientsäkerhet är grunden för hur Socialdemokraterna vill forma hälso- och sjukvården. - Sjukvård ska ges efter behov, vara demokratiskt styrd och vara solidariskt finansierad via skatten. - Landstinget Sörmland ska verka för att Sörmland ska bli ett levande och progressivt kulturlän. - Socialdemokraterna ska verka för att ta det fulla ansvaret för personalpolitiken, med ambitionen att landstinget ska bli en mönsterarbetsgivare som främsta målsättning.
 • 3. En tillgänglig och trygg närvård God vård av högsta kvalitet nära patienten ska vara grundläggande för den sörmländska hälso- och sjukvården. Den nära vården, både planerad och akut, ska bygga på trygghet och tillgänglighet. Att känna förtroende och tillit till vården och makt över sina egen situation har en avgörande betydelse för resultatet av behandlingen. Närvården i Sörmland ska bli mer tillgänglig. Andelen patienter som kommer i kontakt med närvården samma dag som man söker måste öka. Tillgängligheten ska förbättras genom att satsa på mer flexibla öppettider, mer resurser till sjukvårdsupplysning, användning av ny teknik men också genom att satsa en större del av hälso- och sjukvårdens resurser på den sjukvård som behövs ofta. Den nära hälso- och sjukvården ska utvecklas så att en större andel av vården sker nära dem som behöver den. • Vi vill fortsätta stimulera en ökad användning av mobila närvårdsteam för exempelvis äldre, multisjuka och barn. • Vi ska verka för att kvälls- och helgöppna mottagningar införs inom närvården i hela länet. • Vi ska verka för att minimera behovet av så kallade hyrläkare.
 • 4. En säker, effektiv och högkvalitativ vård fri från kö Vi vill arbeta för att korta köerna för alla. Vi kommer inte att acceptera gräddfiler i hälso- och sjukvården. Vi avser att intensifiera det framgångsrika arbetet med att korta köerna som inletts i Landstinget Sörmland under innevarande mandatperiod och kommer som ett led i detta att skärpa vårdgarantin ytterligare för besök till specialist och behandling. Sjukvården ska vara lätt att få kontakt med och tillgänglig när man behöver den. Patienten måste alltid stå i centrum för all behandling. En patient ska få en tid för operation eller behandling i samband med att behov har konstaterats. • Läkare och annan vårdpersonal ska under mandatperioden ges mer tid för patientnära arbete. Det administrativa arbetet för läkare och sjuksköterskor ska minskas i syfte att öka patienttiden. • Vi vill verka för att införa ett system där patienten samtidigt med remiss från hälsocentralen också får en tid för besök på sjukhuset. • Vi avser att inleda ett omfattande arbete med fokus på kvalitet i varje del av vården för att förbättra patientsäkerheten och för att erbjuda patienterna rätt behandling genom att bättre utnyttja sjukvårdens resurser.
 • 5. En trygg och tillgänglig akutsjukvård För den som är i akut behov av vård är det viktigt att få vård snabbt. Den som bedöms ha mest akut behov av vård ska få komma in först. På akuten ska man ges ett gott bemötande och tydlig information om aktuella väntetider och när man beräknas få vård. Såväl personal som miljö ska kommunicera ett gott värdskap gentemot de som tvingas sitta i väntrummet. Arbetet med att korta väntetiderna på länets akutmottagningar har högsta prioritet. Vi vill vidareutveckla det påbörjade arbetet med införandet av akutläkartjänster inom landstinget. Vi vill dessutom satsa ytterligare på att förenkla omhändertagandet av patienten och motverka att människor slussas runt i systemet. Vi kommer också att verka för att införa direktinskrivning till sjukvårdsavdelningar för barn och äldre patienter som söker akutvård. Detta för att lindra och underlätta för dessa patientgrupper. • Vi kommer att intensifiera arbetet med att öka tillgängligheten på länets akutmottagningar. • Vi vill vidareutveckla det påbörjade arbetet med införandet av akutläkartjänster på Mälarsjukhuset, med målsättningen att projektet på sikt ska omfatta Sörmlands samtliga akutmottagningar. • Ingen ska behöva vänta mer än 4 timmar på akuten
 • 6. En god tandvård för alla Friska tänder har länge varit en klassfråga i Sverige. Det är oacceptabelt och det tänker vi ändra på. Ett steg på vägen mot en god tandvård för alla är abonnemangstandvård där man erbjuds räntefri delbetalning i abonnemangsform och därmed har kontroll över sina kostnader och inte behöver riskera att prioritera bort lagning av tänderna på grund av höga kostnader. Frisktandvårdskonceptet ska fortsätta för att uppnå en bättre munhälsa och behålla tänderna friska. I detta arbete utgör abonnemangstandvård en central beståndsdel. Den fria barn- och ungdomstandvården är framgångsrik och ger i grunden en god tandhälsa. Många unga personer slutar besöka tandvården åren efter att den fria ungdomstandvården upphör med en sämre tandhälsa som resultat. Vår ambition är att förlänga den fria barntandvården så att unga vuxna, upp till det år de fyllt 24, omfattas av den fria tandvården. • Landstinget ska stimulera ett fortsatt införande av abonnemangstandvård. • Vår ambition är att förlänga den fria tandvården för ungdomar från 19 till 24 år.
 • 7. Äldres hälsa i fokus Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar inte minst med tanke på att antalet äldre kommer bli fler och vi kommer att leva längre. Det är en positiv utveckling för individen och samhället. Men det kostar också mycket pengar. För att möta denna utmaning avser vi ta fram en handlingsplan med en noggrann analys av de framtida vårdbehoven och utifrån denna forma hälso- och sjukvården i Sörmland. I arbetet kommer vi att tillgodose äldres vårdbehov. Kontinuitet och tillgänglighet i närvården och en bra samverkan med kommunernas vård och omsorg kommer att vara vägledande i detta framtidsinriktade arbete. Vi kommer också att rikta fokus mot äldres hälso- och sjukvård och läkemedelsanvändningen för att förbättra tillgängligheten, öka tryggheten och höja den medicinska säkerheten. • Vi ska verka för att kompetensen kring äldres hälsa förstärks och förbättras inom närvården. • Vi ska verka för att särskilda äldrevårdsavdelningar inrättas på sjukhusen där äldre kan få tillgång till vård från olika medicinska specialiteter. • Vi vill att äldre med mer än fem läkemedel årligen ska ha en läkemedelsgenomgång.
 • 8. Förbättra barn och ungdomars hälsa Socialdemokraterna vill sträva efter ett fördjupat samarbete mellan landstinget och länets kommuner, exempelvis inom skolhälsovården och förskoleverksamheten, för att åstadkomma goda uppväxtvillkor för länets barn och ungdomar. Barnhälsovården är och ska vara avgiftsfri. Vi vill vidareutveckla hemsjukvården till att gälla hela länet. Man ska inte – om det inte verkligen behövs – tvingas åka till sjukhuset för att få träffa en barnläkare. Barnfamiljer ska kunna få besök hemma av en mobil läkare, när behov finns. Ungdomar måste ha rätt att på ett enkelt sätt och som passar dem, få råd och stöd i viktiga samlevnadsfrågor. Ungdomsmottagningarna ska vara öppna för alla frågor och alla individer. Kompetens att möta HBT-personer (homo-, bi- och transpersoner) ska finnas inom ungdomsmottagningen. Vi kommer sträva efter att öppettiderna anpassas till ungdomars behov. Vi vill kunna erbjuda tillgängliga ungdomsmottagningar i hela länet. • Barn och ungdomars hälso- och sjukvård ska vara avgiftsfri. • Det ska vara möjligt att få konsultation av barnspecialist i närvården. • HBT-kompetens ska stärkas inom ungdomsmottagningarna.
 • 9. Sveriges mest jämställda landsting Som ett feministiskt parti vill vi se till att genusperspektivet får en central roll även i den medicinska världen. Kvinnor har sämre tillgång än män till en rad olika vårdformer och drabbas oftare av kvalitetsbrister och problem i vården. Utgångspunkten är att all vård ska vara jämställd, allt annat är oacceptabelt. • En likvärdig och jämställd vård förutsätter en förbättring i beaktandet av såväl kvinnors som mäns olika vårdbehov och vårdens bemötande, varför detta arbete ska prioriteras. Könsspecifika skillnader vad gäller diagnostik, behandling och bemötande ska vara medicinskt motiverade. • Genusperspektivet ska uppmärksammas i landstingets egen fortbildning och utbildning. Internutbildning för att höja genuskompetensen ska genomföras inom vårdorganisationen. • Vi avser att, utifrån en lönekartläggning, arbeta fram ett program för hur vi går från ojämlika löner till lika lön för lika arbete inom landstinget.
 • 10. Ett grönt och miljösmart landsting Landstinget Sörmland ska intensifiera miljöarbetet. Samarbete mellan folkhälsoarbete och miljöarbete ska utvecklas så att det kan främja en långsiktigt hållbar utveckling såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Arbetet med att miljöanpassa alla delar av landstingsverksamheten ska fortsätta. Det handlar exempelvis om de anställdas resor till och från arbetet. Den framtida utbyggnaden av våra transportsystem måste skapa bästa möjliga förutsättningar för att en ökad andel av resandet och transporterna kan ske med minsta möjliga miljöbelastning. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi måste ta vårt ansvar och arbeta för att bryta beroendet av fossil energi. Som ett steg i arbetet med att miljöanpassa arbetet och samtidigt öka kvaliteten för vår personal och våra patienter vill vi också satsa på att ställa om och satsa på god, närproducerad och ekologisk mat till våra vårdavdelningar, skolor och restauranger. • Vi avser att fortsätta arbetet för att miljöanpassa alla delar av landstingets verksamheter, genom återkommande strukturerat miljöarbete. • Vi ska verka för att ett nationellt pantsystem införs i syfte att öka graden av återlämning av överblivna läkemedel som har betydande miljöpåverkan. • Vi vill också ställa om och satsa på god, näringsrik, närproducerad och ekologisk mat till våra vårdavdelningar, skolor och restauranger. Målsättningen är att all den mat som serveras på sikt ska vara ekologisk och/eller närproducerad.
 • 11. Mönsterarbetsgivare Personalen är landstingets främsta tillgång. I mötet med befolkningen i länet är personalens kunskap, erfarenhet och engagemang grunden för en god hälso‐ och sjukvård. Landstinget Sörmland ska vara en attraktiv arbetsplats där personalen trivs, utvecklas och uppmuntras att ta egna initiativ. Att arbeta i landstinget ska innebära möjlighet att utveckla sig själv i arbetet och ha inflytande över det egna arbetet. Som god arbetsgivare ska landstinget tillgodose och stimulera sina medarbetares utvecklings‐ och utbildningsbehov utifrån den enskilde medarbetarens och arbetsplatsens behov. Kopplingen till arbetsinsats, utbildning, ansvar och arbetsinsats för verksamhetens måluppfyllelse ska vara tydlig i landstingets lönepolitik. Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis och jämställd. Att tala fler språk och ha kännedom om fler än den svenska kulturen ska ses som en resurs. Vi avser att skapa en intern arbetsförmedling i syfte att öka rörligheten, skapa en helhetssyn kring långtidssjukskrivnas möjlighet att återgå i arbete och underlätta för personer med funktionsnedsättning att få anställning. • Principen om lika lön för likvärdigt arbete ska vara vägledande i landstingets lönepolitik. Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis och jämställd. • Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. • Vi ska verka för att friskvård på arbetstid möjliggörs.
 • 12. En tydlig regional aktör Sörmland ska vara en attraktiv del i en expanderande Stockholm-Mälarregion. För att det ska fungera för både företag och människor krävs att hela regionen hänger samman funktionellt, dvs med kommunikationer, infrastruktur, boende, utbildning, arbete och fritid. Detta kallar vi regionförstoring och det vill vi stimulera samtidigt som vi måste förhindra de nackdelar som följer med, t ex långa pendlingsresor och uttunning av arbetsmarknaden i mindre orter men vi måste också samverka över andra länsgränser när det gynnar Sörmland och våra innevånare. Fler sörmlänningar måste få tillgång till en större arbetsmarknad. Näringslivet och den offentliga sektorn i Sörmland behöver tillgång till ökad kompetens. Detta betyder en ökad rörlighet. Alltfler är också beredda att arbetspendla därför behövs stora satsningar på infrastrukturen, både vägar och järnvägar. Det gäller inte bara över länsgränserna utan även inom länet behöver rörligheten underlättas. • En gemensam taxa för tågtrafiken i Mälardalen måste införas • Kollektivtrafiken i länet ska samordnas mellan trafikslagen för att få en större nytta • Svealandsbanan måste få dubbelspår på hela sträckan och säkerställa att Ostlänken blir en första etapp i utbyggnaden av höghastighetsbanor.
 • 13. Ett levande och progressivt kulturlän Landstingets Sörmlands tydliga kulturprofil ska utvecklas ytterligare. Kulturens stora egenvärde för mänsklig utveckling och hälsa är en primär grund för att utveckla ett hållbart samhälle. Alla medborgare ska aktivt kunna delta i kulturlivet. I Sörmland ska det finnas ett levande kulturliv som stimulerar till kreativitet och förnyelse. Kulturen ska såväl inspirera som inspireras av och ge bidrag till den nationella och internationella kulturen. Kulturen och föreningslivet har ett ansvar för folkbildningen. I detta ligger även uppdraget att värna demokratin, visa respekt för oliktänkande, bejaka mångfald och försvara yttrandefriheten. • Vi ska verka för att landstinget genomför utbildningsinsatser i syfte att öka kulturkompetensen inom hälso- och sjukvården. • Vi avser att lägga särskild vikt vid barn- och ungdomskulturen och kommer därvid att sträva efter att de fria kulturupplevelserna breddas till att omfatta även gymnasieungdomar. Tillsammans med kommunerna ska vi verka för att detta ska omfatta även elever i fristående skolor. • Vi avser att utveckla samarbetet med Stockholms och Västmanlands läns landsting i fråga om film.
 • 14. Ett HBT-kompetent landsting HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner som grupp. Under senare år har HBT-personers livsvillkor förbättrats på flera områden. Det har lett till att fler HBT-personer idag lever öppet, gifter sig och skaffar barn. Det ställer nya krav på samhällets service, inte minst inom hälso- och sjukvårdens område. Kunskapen kring HBT-personers hälsa och ohälsa är bristfällig och ohälsan är alltjämt större bland gruppen HBT-personer än bland heterosexuella. Många HBT-personer upplever dessutom att de blir diskriminerade och dåligt bemötta när de söker vård. Vård på lika villkor kräver att gruppen HBT-personer bemöts med samma respekt och professionalism som heterosexuella. Det kräver också ett synliggörande och ständigt ifrågasättande av den i samhället gällande heteronormen. Att även landstinget präglas av en heteronorm finns ännu många tydliga exempel på. Ett sådant är Regelverket kring IVF (inseminationsbehandling) som idag utgår från att de sökande lever i en heterosexuell parrelation och därför baseras på antal försök per par. • Vi avser att fortsätta satsa på utbildningsåtgärder för att öka kunskapen inom landstinget när det gäller bemötandet av HBT-personer inom sjukvården. • Vi vill fortsätta kvalitetssäkra alla våra verksamheter utifrån landstingets HBT-policy. • Vi vill att regelverket kring IVF ska reformeras så att antalet landstingsfinansierade inseminationsförsök baseras per potentiell individ och inte per par.

Related Documents