Assalamu’alaikum wr. Wb.
‫ب سن اهلل ال رحون ال رح ين ال حود هلل رب ال عال و ين و ال ص الة وال س الم ع لى ا شرف االن ب ياء ...
Dene tanggap wacana sepindah inggih punika saking Ketua Panitia
Penyelenggara, ingkang bade dipun aturaken dening panjenen...
of 2

Naskah mc basa jawa

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naskah mc basa jawa

  • 1. Assalamu’alaikum wr. Wb. ‫ب سن اهلل ال رحون ال رح ين ال حود هلل رب ال عال و ين و ال ص الة وال س الم ع لى ا شرف االن ب ياء و ال ور س ل ين‬ ‫س يدن ا هحود وع لى ال ه و صح به اجو ع ين اها ب عد‬ Hadrotal mukaromin wal muktaromin poro ngalim poro ngulama aladzinahum warosatul ambiya ingkang tansah dipun mulyaaken dening Alloh SWT, wabil khusus dumateng panjenenganipun alkarim romo Ky ingkang kito ajeng-ajeng maungidzoh khasanahipun soho ingkang tansah kulo ajeng-ajeng barokah pando’a ngilmu manfa’atipun, Poro bapak Kyai sanesipun ingkang mboten saged kulo wiji naminipun ugi ingkang tansah kulo ta’dimi, poro sesepuh pine sepuh ingkang dahat kinabekten, Dumateng Bapak Kepala Griya Sakit Kebumen ingkang kulo hormati, dumateng Ibu Camat sa’perangkatipun ingkang Insya Alloh kulo taati menggah peraturan-peraturanipun, Sumrambah dumateng poro bapak soho poro ibu hadirin wal hadirot tamu undangan ingkang kulo hormati, mboten kesupen dumateng poro remaja pemuda pemudi harapaning bangsa ingkang kulo tresnani soho ingkang kulo banggaaken.. Sepindah sumonggo kita sami ngaturaken puja-puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Allah Ta’ala ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah sahenggo ngantos wekdal punika panjenengan sedoyo dalasan kula saged makempal wonten ing majelis puniko kanthi adicara Khitanan Masal, kanthi sehat walafiat boten wonten alangan menapa. mugi-mugi perkempalan wonten ing wekdal meniko saged ndadosaken ‘amal silturrohim Allohuma..... amiin. Kaping kalihipun, sholawat salam tansah kunjuk dhumateng kanjeng Nabi Muhammad SAW inggih meniko salah setunggalipun nabi ingkang sampun berhasil mbeto umatipun awit saking jaman jahiliyah ngantos dumugi jaman islamiyah, lan mugi-mugio kito sedoyo kelebet umatipun ingkang bade nampi syafa’atipun mbenjang wonten yaumil qiyamah Allohuma..... amiin. Angka kaping tigo, kula ngucapaken matur suwun sanget dhumateng para rawuh ingkang sampun rawuh dateng penggenan menika. Hadirin wal hadirot rohimakumulloh, kula kajibah pranoto adicoro kaparingake badhe ngaturaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah.  Adicoro ingkang ongko sepindah inggih meniko Pembukaan  Disusul adicoro ingkang ongko kalih inggih meniko waosan ayat-ayat suci Al-quran  Sholawat Nabi dumawah wonten ing adicoro ingkang ongko tigo  Adicoro ingkang ongko sekawan inggih meniko tanggap wacana a) Dene tanggap wacana A, inggih meniko tanggap wacana saking Ketua Panitia b) Kangge tanggap wacana B, inggih meniko tanggap wacana saking Kepala Griya Sakit c) Dene tanggap wacana C, inggih meniko tanggap wacana saking Bu Camat d) Lan tanggap wacana D, inggih meniko tanggap wacana saking Sesulih anak  Dene adicoro ingkang ongko gangsal inggih meniko Inti pangaosan dilajengaken doa ingkang Insya Alloh bade dipun aturaken dening panjenenganipun Bp Ky  Lan adicoro ingkang pungkasan inggih meniko Penutup Hadirin wal hadirot rokhimakumulloh, mekaten runtutipun adicoro ingkang bade lumampah wonten ing wekdal meniko. 1. Hadirin wal hadirot rokhimakumulloh, monggo kito wiwiti adicoro ingkang ongko sepindah kaliyan waosan umul kitab, Liridhoillahi walisyafa’ati rosulillahi Al-fatihah .............. , maturnuwun dumateng poro rawuh sedoyo, mugi-mugio kanti wasilah waosan umul kitab meniko acara wonten ing wekdal meniko saged lumampah kanthi rancag engga paripurna mboten wonten alangan sa’tunggal punopo. Allohuma..... amiin. 2. Acara saklajengipun inggih puniko tanggap wacana.
  • 2. Dene tanggap wacana sepindah inggih punika saking Ketua Panitia Penyelenggara, ingkang bade dipun aturaken dening panjenenganipun Ibu Dessiana. Dhumateng Ibu Dessiana, wekdal soho swasana kasumanggakaken. Mekaten tanggap wacana saking Ketua Panitia Panyelenggara, ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Ibu Dessiana, dumateng panjenenganipun dipun aturaken sih agunging panuwun Tanggap wacana kaping kaleh inggih punika saking Kepala Griya Sakit, ingkang bade dipun aturaken dening panjenenganipun Bp Reza. Dhumateng Bp Reza, wekdal soho swasana kasumanggakaken Mekaten tanggap wacana saking Kepala Griya Sakit, ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Bp Reza, dumateng panjenenganipun dipun aturaken sih agunging panuwun Saklajengipun, tanggap wacana kaping tigo inggih punika saking Ibu Camat, ingkang bade dipun aturaken dening panjenenganipun Bu Evarizki. Dhumateng Bu Evarizki, wekdal soho swasana kasumanggakaken Mekaten tanggap wacana saking Ibu Camat, ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Bu Evarizki, dumateng panjenenganipun dipun aturaken sih agunging panuwun Tanggap wacana kaping sekawan inggih punika saking Sesulih anak, ingkang bade dipun aturaken dening panjenenganipun Bp Gilang. Dhumateng Bp Gilang, wekdal soho swasana kasumanggakaken Mekaten tanggap wacana saking Sesulih anak, ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Bp Gilang, dumateng panjenenganipun dipun aturaken sih agunging panuwun 3. Hadirin wal hadirot rokhimakumulloh, adicara ingkang pungkasan inggih punika panutup. Sak derengipun acara wonten enjang menika dipuntutup mbok bilih anggen kula nglampahaken acara wonten enjang menika khatah kalepatan saha kekirangan kula nyuwun agunging samudra pangkasami. Mangga acara wonten enjang menika kita tutup khanti waos Hamdallah, kula aturaken. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr wb

Related Documents