Obchodná akadémia Hlohovec
Dobrá voľba pre život!
 Učebný plán
 Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
 Dĺžka štúdia: 4 roky
 Forma štúdia: denná
 O škole v...
 Pohľad zvonku
BUDOVA OBCHODNEJ AKADÉMIE V HLOHOVCI
 Náhľad dovnútra
BUSINESS STREET VSTUPNÁ HALA ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
 Vyučovacie predmety
Všeobecnovzdelávacie
predmety
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Slovenský jazyk a
literatú...
 Vyučovacie predmety
Odborné predmety I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Ekonomika 3 4 3 3
Administratíva
a kore...
 Vyučovacie predmety
Voliteľné predmety I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Cudzí jazyk v praxi 2 2
Marketing 2 2...
 Účelové kurzy
 Kurz pohybových aktivít v prírode
 Kurz na ochranu života a zdravia
 Účelové cvičenia
 LVVK
Medzinárodné projekty
 Projekt Comenius – účasť piatich európskych krajín vrátane
Slovenska. Našimi partnermi sú študenti...
 Škola je zapojená aj do projektu Leonardo da Vinci – minulý rok
študenti absolvovali odbornú prax v Londýne, kam sa opäť...
% A veľa, veľa iných aktivít...
 ŠPORT – volejbal, basketbal, floorbal...
 ADK - celoslovenské preteky v písaní na PC
 ...
J Príďte a zažite to s nami!
Ďakujeme za pozornosť!
Kontakt: 033/7301640, 033/7421427
E-mail: oahc@zupa-tt.sk
Webstránka: oahlohovec.edupage.org
of 13

Prezentacia skoly

our school
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacia skoly

 • 1. Obchodná akadémia Hlohovec Dobrá voľba pre život!
 • 2.  Učebný plán  Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  Dĺžka štúdia: 4 roky  Forma štúdia: denná  O škole v krátkosti  Obchodná akadémia v Hlohovci vznikla v roku 1992  Škola kladie dôraz na prepojenie vzdelávania s praxou, ovládanie cudzích jazykov, digitálnu gramotnosť, podnikateľské zručnosti a požiadavky zamestnávateľov  Škola v roku 2010 získala prvé miesto v súťaži Škola roka
 • 3.  Pohľad zvonku BUDOVA OBCHODNEJ AKADÉMIE V HLOHOVCI
 • 4.  Náhľad dovnútra BUSINESS STREET VSTUPNÁ HALA ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
 • 5.  Vyučovacie predmety Všeobecnovzdelávacie predmety I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 Prvý cudzí jazyk 3 3 3 4 Druhý cudzí jazyk 3 3 3 2 Etická výchova/Náboženská výchova 1 1 Dejepis 1 1 Občianska náuka 1 1 1 Geografia 2 Biológia 1 Matematika 3 2 2 2 Informatika 1 1 Telesná a športová výchova 2 2 2 2
 • 6.  Vyučovacie predmety Odborné predmety I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Ekonomika 3 4 3 3 Administratíva a korešpondencia 1 1 Hospodárska geografia 2 Účtovníctvo 3 3 2 Makroekonómia 2 Právo 2 Hospodárske výpočty a štatistika 1 2 Sociálna komunikácia 2 Praktické vzdelávanie 2 týždne Cvičenia z administratívy a korešpondencie 3 2 1 1 Cvičenia z účtovníctva 1 2 2
 • 7.  Vyučovacie predmety Voliteľné predmety I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Cudzí jazyk v praxi 2 2 Marketing 2 2 Taliansky jazyk 2 2 Ruský jazyk 2 2
 • 8.  Účelové kurzy  Kurz pohybových aktivít v prírode  Kurz na ochranu života a zdravia  Účelové cvičenia  LVVK
 • 9. Medzinárodné projekty  Projekt Comenius – účasť piatich európskych krajín vrátane Slovenska. Našimi partnermi sú študenti z Belgicka, Veľkej Británie, Cypru a Poľska. Spoločná fotografia projektu Comenius 2013 - 2015
 • 10.  Škola je zapojená aj do projektu Leonardo da Vinci – minulý rok študenti absolvovali odbornú prax v Londýne, kam sa opäť vyberú aj budúci rok. Medzinárodné projekty Španielsko – MALAGA 2008 UK – LONDÝN 2013
 • 11. % A veľa, veľa iných aktivít...  ŠPORT – volejbal, basketbal, floorbal...  ADK - celoslovenské preteky v písaní na PC  OLYMPIÁDY – CJ, mladý účtovník, biblická...  BESEDY  IMATRIKULÁCIE žiakov prvého ročníka  VIANOČNÁ AKADÉMIA  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  CHMEĽOVÁ BRIGÁDA
 • 12. J Príďte a zažite to s nami!
 • 13. Ďakujeme za pozornosť! Kontakt: 033/7301640, 033/7421427 E-mail: oahc@zupa-tt.sk Webstránka: oahlohovec.edupage.org

Related Documents