Zadanie dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich ...
 Monitorowaliśmy środki korkowe za 2010 Napisaliśmy raport Przedstawiliśmy Panu Burmistrzowi W odpowiedzi prze...
Jest wiele wątków,o które można się spierać.ODPOWIEDŹ BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO NA RAPORT Z MONITORINGU KORKOWEGO
Uczestniczyliśmy w trzech  Zebraliśmy ispotkaniach zorganizowanychprzez SLLGO; p...
MONITORING FUNDUSZU KORKOWEGO PROWADZONEGO W RAMACH SPOŁECZNEJ KONTROLI SPOSOBU SPRAWOWANIA WŁADZY ...
METODY ZBIERANIA INFORMACJI ANALIZOWANIE zebranych ...
BADANE OBSZARY Efektywne wysokość i celowe środ...
PODMIOTY PRAWIDŁOWO REALIZUJĄCE ZADANIA GPRPA Punkt Informac...
PODSUMOWUJĄC: w § 851 – ochrona zdrowia, w rozdziale 851/85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi; oraz w paragrafie ...
MONITORING FUNDUSZU KORKOWEGO PROWADZONEGO W RAMACH SPOŁECZNEJ KONTROLI SPOSOBU SPRAWOWANIA WŁA...
Ponieważ oceniliśmy, że Pojechaliśmy w światwiększość ze szukać DOBRYCH170 tysi...
Ponieważ z Wojtkiem Paszkowskim monitorowaliśmy fundusz korkowy w Gminie Stronie Śląskie w 2011 roku - a nie mieliśmy o...
O godzinie 17.00 mieliśmy okazję ...
Dzieci i młodzież z Bielska wyjeżdżają na obozy terapeutyczne. Podobnie jak u nas.
Czy u nas dziecko z rodziny z problemem alkoholowym opowie o tym na rynku, do mikrofonu ?
Wojciecha zafascynował Wojciech.
Czy strońskie dzieci z rodzin z problemem uzależnień będą uczestniczyły w konkursie rysowania ?
Odbył się koncert muzyki z wyraźnym przekazem abstynenckim. WYSTĄPILI PIOTR NAGIEL I ZESPÓŁ ASLANPiotr Nagiel-W pij...
Nasze propozycje i sugestie nie wyczerpują problemu. Najpierw należy dokonać diagnozyzagrożeń i zasobów, a następnie budow...
nasza bezsilność wobec uzależnień bliskich, znajomych,przełożonych i kolegów z pracy jest ogromna W odpowie...
SZANOWNI DECYDENCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIENie opędzajcie się od nas – aktywnych obywateli - jak odnatrętnych much. Zebraliśm...
Zapraszamy zatem do zastanowienia się:1. Czy działania, które podejmuje Gmina Stronie Śląskie ogranicz...
Zadanie dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i ...
Teksty Grażyny w Internecie Kontrolerzy obywatelscy zmonitorują fundusze "korkowe” Stronie Śląskie | Fundusz korkowy...
of 24

Prezentacja strońskiego raportu korkowego 2012

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja strońskiego raportu korkowego 2012

 • 1. Zadanie dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Fundacji im. Stefana Batorego STROŃSKIE FORUM OBYWATELSKIE PREZENTACJA RAPORTU KORKOWEGO zrealizowanego przez Strońskie Forum Obywatelskie w Gminie Stronie Śląskie obejmującego rok budżetowy 2010 oraz spostrzeżenia z lat 2011 i 2012 WSPÓŁDECYDUJ O FUNDUSZU KORKOWYM Projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Raport dostępny jest na stronie Stronie Śląskie | Fundusz korkowy
 • 2.  Monitorowaliśmy środki korkowe za 2010 Napisaliśmy raport Przedstawiliśmy Panu Burmistrzowi W odpowiedzi przeczytaliśmy: Jak skutecznie wydajemy środki korkowe w Gminie Stronie Śląskie ? Monitoring przeprowadzili Grażyna Rojek i Wojciech Paszkowski.
 • 3. Jest wiele wątków,o które można się spierać.ODPOWIEDŹ BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO NA RAPORT Z MONITORINGU KORKOWEGO
 • 4. Uczestniczyliśmy w trzech  Zebraliśmy ispotkaniach zorganizowanychprzez SLLGO; przeanalizowaliśmy 77 dokumentów 21-22 maja 2011 „MONITORING FUNDUSZU KORKOWEGO W MOJEJ  Przeprowadziliśmy siedem GMINIE” Warszawa wywiadów 4-6 listopada 2011 „SPOTKANIE W RAMACH MONITORINGU FUNDUSZU  Istotnym wkładem w KORKOWEGO” Warszawa i Miedzeszyn raport jest obserwacja 10-11 grudnia 2011 „ZJAZD LOKALNYCH STRAŻNIKÓW I ABSOLWENTÓW KURSÓW  Odwiedziliśmy wiele stron EDUKACYJNYCH” Kurozwęki internetowychProszę bardzo ! Czym jest monitoring ? Spierajmy się pięknie !
 • 5. MONITORING FUNDUSZU KORKOWEGO PROWADZONEGO W RAMACH SPOŁECZNEJ KONTROLI SPOSOBU SPRAWOWANIA WŁADZY W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE* Monitoring polegał na zorganizowanym badaniu sposobu wydawania środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Gminie Stronie Śląskie* środki na ten cel nazwaliśmy je funduszem korkowym ( inaczej środki alkoholowe )* pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* w 2010 roku wyniosły u nas 173.871,12 zł WSPÓŁDECYDUJ O FUNDUSZU KORKOWYM SZANOWNA PANI RADNO ! SZANOWNY PANIE RADNY !
 • 6. METODY ZBIERANIA INFORMACJI ANALIZOWANIE zebranych WNIOSKOWANIE dokumentów WYWIADY o informację publicznąPRZEGLĄD OBSERWACJA BiuletynuInformacjiPublicznej WSPÓŁDECYDUJ O FUNDUSZU KORKOWYM SZANOWNY OBYWATELU !
 • 7. BADANE OBSZARY Efektywne wysokość i celowe środków zarządzanie stopień środkami Zezwolenia realizacji niewykorzystanych Gminnego Programu na sprzedaż alkoholu; i skuteczność procedury działań spójność Gminna Komisja RPA: GPRPA * przygotowanie z wytycznymi * inspirowanie ogólnopolskimi * kontrole i gminnymi Gminny Program podmiotyRozwiazywaniaProblemów RAPORT realizujące zadaniaAlkoholowych WSPÓŁDECYDUJ ! BO INACZEJ BĘDĄ DECYDOWAĆ ZA CIEBIE
 • 8. PODMIOTY PRAWIDŁOWO REALIZUJĄCE ZADANIA GPRPA Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Gminna Komisja Rozwiązywania Szkoły Problemów Alkoholowych Grupa Wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej a pozostałe środki ? CZY MOŻNA O NASZYCH POTRZEBACH I ZA NAS DECYDOWAĆ PRAWIDŁOWO ?
 • 9. PODSUMOWUJĄC: w § 851 – ochrona zdrowia, w rozdziale 851/85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi; oraz w paragrafie 851 – ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii; zrealizowano zadania na kwotę :173.871,12 zł Środki wydawane niezgodnie z rekomendacjami PARPA 62.653,44 czyli 36% Środki których nie jesteśmy w stanie zakwalifikować 35.175,88 czyli 21% Środki wydawane zgodnie z rekomendacjami PARPA 76.041,80 czyli 43% Dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły;175.621,32Początkowo nie rozpoznaliśmy przeznaczenia 1% dochodów ;a nie można ich wydać na inne cele. Dzisiaj wiemy, że jest to wynikwpłat w ostatnim miesiącu. Nadal nie wiemy, czy przeniesiono jez przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu. WSZYSTKIE ŚRODKI KORKOWE ORAZ DODATKOWE ŚRODKI WŁASNE GMINY POWINNY WSPIERAĆ UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH !!!
 • 10. MONITORING FUNDUSZU KORKOWEGO PROWADZONEGO W RAMACH SPOŁECZNEJ KONTROLI SPOSOBU SPRAWOWANIA WŁADZY W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE Monitorujący swoimi działaniami starają się pobudzić środowisko lokalne do aktywności w sferze profilaktyki oraz wspierania uzależnionych i ich bliskich;Czy działania, które podejmuje Gmina Stronie Śląskie,pozwalają osiągnąć powyższe cele ? WSPÓŁDECYDUJ O FUNDUSZU KORKOWYM
 • 11. Ponieważ oceniliśmy, że Pojechaliśmy w światwiększość ze szukać DOBRYCH170 tysięcy złotych rocznie PRAKTYK.nie jest wydawane naskuteczne Nie znaleźliśmy gminy dopłacającej do Gminnego Programu, co sugeruje ustawa.*działania profilaktyczne*leczenie uzależnionych Znaleźliśmy miejsce, gdzie* wspieranie ich bliskich trzeźwiejący alkoholicy i ich bliscy wyszli z cienia. Na szkody związane z uzależnieniami alkoholowymi i narkotykowymi oraz przemocą narażony jest każdy. Nie udawaj, że Ciebie to nie dotyczy.
 • 12. Ponieważ z Wojtkiem Paszkowskim monitorowaliśmy fundusz korkowy w Gminie Stronie Śląskie w 2011 roku - a nie mieliśmy okazji oglądać imprezy trzeźwościowej – pojechaliśmy do Bielska. Dla mnie dużym przeżyciem było spotkanie z Panią Iloną Felicjańską - piękna kobieta opowiadająca otwarcie o swojej chorobie alkoholowej, samotności w rodzinie, samotności w blasku fleszy... Nie ma nic lepszego na obalenie stereotypu alkoholika. Niezwykła rozmowa Pani Prezes Iwony Kubiczek z Panią Iloną Felicjańską – DZIĘKUJĘ!Bądź jak ptak wolny od nałogów
 • 13. O godzinie 17.00 mieliśmy okazję spotkać się ze wspaniałą kobietą, aktywną modelką Iloną Felicjańską. Kilka dni później widziałam Ją w TV na sesji zdjęciowej w Paryżu. Wychodzenie z uzależnienia to trudny proces; potrzebujemy w nim wiedzy i umiejętności, uzależnionych i wspierających !!!Uzależnienie może dosięgnąć Każdego ! To nie patologia, to codzienność wielu z nas !!!
 • 14. Dzieci i młodzież z Bielska wyjeżdżają na obozy terapeutyczne. Podobnie jak u nas.
 • 15. Czy u nas dziecko z rodziny z problemem alkoholowym opowie o tym na rynku, do mikrofonu ?
 • 16. Wojciecha zafascynował Wojciech.
 • 17. Czy strońskie dzieci z rodzin z problemem uzależnień będą uczestniczyły w konkursie rysowania ?
 • 18. Odbył się koncert muzyki z wyraźnym przekazem abstynenckim. WYSTĄPILI PIOTR NAGIEL I ZESPÓŁ ASLANPiotr Nagiel-W pijanym świecie - YouTube
 • 19. Nasze propozycje i sugestie nie wyczerpują problemu. Najpierw należy dokonać diagnozyzagrożeń i zasobów, a następnie budować system rozwiązywania problemówalkoholowych w Gminie. Jako pierwszoplanowe zadanie widzimy potrzebę finansowaniadokształcania merytorycznego burmistrza, radnych, urzędników, pracowników OśrodkaPomocy Społecznej, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, policjantów, pracownikówsłużby zdrowia, sprzedawców oraz wszystkich podmiotów realizujących w imieniu Gminyzadania z tego obszaru. Wsparciem tych działań byłoby poszerzenie oferty biblioteki wzakresie literatury. Należy rozpocząć dialog ze społecznością, dotrzeć z zapytaniami,propozycjami i edukacją do beneficjentów – co nie jest łatwe i wymagaspecjalistycznego przygotowania. Powstanie wspólnot trzeźwościowych na terenieGminy i zaangażowanie ich w budowanie gminnego systemu rozwiązywania problemówalkoholowych jest kolejnym priorytetem.Bez aktywności Szanownych Radnych nic nowego się nie zdarzy !
 • 20. nasza bezsilność wobec uzależnień bliskich, znajomych,przełożonych i kolegów z pracy jest ogromna W odpowiedzi na raport z monitoringu funduszu korkowego w Gminie Stronie Śląskie informuję, 1) zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek wyznaczoną prowadzić własną, lokalnymi potrzebami i zasobami, politykę wobec alkoholu i narkomanii. ODPOWIEDŹ BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO NA RAPORT Z MONITORINGU
 • 21. SZANOWNI DECYDENCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIENie opędzajcie się od nas – aktywnych obywateli - jak odnatrętnych much. Zebraliśmy ogrom informacji i doświadczeń.Czekamy na zaproszenie Gminy do kolejnych debat.Raczej zastanówmy się razem jak skutecznie uruchamiaćintelektualny potencjał mieszkańców.To trudne – zrezygnować z poczucia władzy.To niełatwe – zaprosić mieszkańców do zajęcia się własnymisprawami; po latach błogiej bezczynności i wiary w to, że innizałatwią za nas lepiej. nic o nas – bez nas
 • 22. Zapraszamy zatem do zastanowienia się:1. Czy działania, które podejmuje Gmina Stronie Śląskie ograniczająproblemy alkoholowe ? Czy można coś zrobić, aby te działania były efektywniejsze ?2. Dlaczego podmioty realizujące Gminny Program nie spotykają się, nie uczestnicząw planowaniu działań i rozdziale funduszy korkowych ?3. Dlaczego Gminna Komisja nie realizuje ustawowego obowiązku inspirowaniadziałań ?4. Czy diagnozowane są potrzeby społeczne ?5. Na ile skutecznie Gmina Stronie Śląskie zaspokaja potrzeby mieszkańców ? WSPÓŁDECYDUJ O FUNDUSZU KORKOWYM
 • 23. Zadanie dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Fundacji im. Stefana Batorego Strońskie Forum ObywatelskiePREZENTACJA RAPORTU KORKOWEGO GMINY STRONIE ŚLĄSKIE zakończona ! Dziękujemy PREZENTACJA GRAŻYNY ROJEK I WOJCIECHA PASZKOWSKIEGO
 • 24. Teksty Grażyny w Internecie Kontrolerzy obywatelscy zmonitorują fundusze "korkowe” Stronie Śląskie | Fundusz korkowy Podsumowanie raportów z Ogólnopolskiego Monitoringu Funduszu Korkowego 2011 › plik pdf Po spotkaniu w Kędzierzynie-Koźlu - prezentacja raportu korkowego 2012 - Portal Organizacji Strażniczych || WATCHDOG.ORG.PL Po spotkani w Kedzierzynie Moje zdjęcia z Kędzierzyna Formularz 1.4 – ocena stopnia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok. | Fundusz korkowy Bądź jak ptak wolny od nałogów Co wynikło z monitoringu funduszu korkowego w gminie Stronie Śląskie - Portal Organizacji Strażniczych || WATCHDOG.ORG.PL WRZUĆ W WYSZUKIWARKĘ; GRAŻYNA ROJEK KORKOWE

Related Documents