Jak wnioskować o informacje publicznew celu ich ponownego wykorzystywania
Wniosek o informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystywania• Informacja publiczna nie została udostępniona w ...
Wniosek o informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystywaniaWniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie późn...
Decyzja odmownaPamiętaj, że:• dostęp do informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o k...
Gdy urząd zgadza się na ponowne wykorzystywanie informacji Urząd, który zgadza się na udzielenie informacji publ...
Decyzja• W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzy...
of 6

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

  • 1. Jak wnioskować o informacje publicznew celu ich ponownego wykorzystywania
  • 2. Wniosek o informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystywania• Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.• Istnieje wzór wniosku http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094
  • 3. Wniosek o informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystywaniaWniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wterminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązanymoże przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, pozawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymaniawniosku.
  • 4. Decyzja odmownaPamiętaj, że:• dostęp do informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 lub w przepisach odrębnych ustaw.Decyzję odmowną możesz uzyskać również wtedy, gdy:• ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
  • 5. Gdy urząd zgadza się na ponowne wykorzystywanie informacji Urząd, który zgadza się na udzielenie informacji publicznej w celu ich ponownego wykorzystywania wysyła wnioskującemu ofertę.Oferta:• zawiera warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.• Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
  • 6. Decyzja• W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.• Na taką decyzję można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Related Documents