ВИКОНАВЧІ/ ПЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ Т...
3. Начальникам управлінь освіти Дніпровської (Н. В. Івапіні),
Подільської (ПеІнко С. М. ) районних в місті Києві держа...
Дода .
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міс...
of 3

Nakaz donmc 9

Nakaz donmc 9
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nakaz donmc 9

  • 1. ВИКОНАВЧІ/ ПЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ Н А К А 3 ЭёЭЄИ 01015, М ду _ Про організацііо дослідно- екснериментальної роботи та затвердження звітів про перебіг і результати дослідно- екснеримеігтаііьної роботи в ІІавчальІІих закладах міста Києва [Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої' , і1151.І1Ь1І()С'1`1, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Україііи від 07 листопада 2000 року М 522, заресстроваііого в Міністерстві Іостиііії Е/ кітаїііи 26 грудня 2000 року за Ле 946/5167, Положення про ексііериіхтеіітаііьііий загальноосвітній ІІавчаііьІІий заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року М 1 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції УкраїІІи 13 'травня 2002 року за М 428/6716, рішення експертної комісії з ітроведеіііія дослідно- експеримсігтальної роботи (Ііротокол . М 36 від 15.01.2015 року) та 3 метою ііоіііиреіііія інноваційного досвіду й подальіііого вдосконалення іюінукової доелідно-екеііеримеігталЬпої та інноваційної роботи в загальпоосвітіііх ііавчальних закладах міста Киева НАКАЗУІО: 1. Надати статус екснеримеіітальііого ііаізчаііьного закладу рС1`1()1І3ЛЬ11()1`О рівня вечірній (зміпній) спеціальній інколі 11 й 1І1 ступенів М 27 110,`1151ЬСІ>К()1`О району; ІІВК Моіітессорі з ііогліібіісііим вивчсііііяьі англійської мови , )1:11І1р()13СЬКОІ`() району (додаток). 2. Інституту Іііслядиііломііої ііедагогічііої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (М. Ф. Войцехівський) забезпечити Ііаукоізо-методичііий та організаційний супровід екенеримеіґталыіих Ііедагогічііих досліджень: «Упроваджеіііія відкритої освіти у ііавчаяіьііо- виховний процес вечірньої спеціальної інколи»; «Формуваіііія інноваційного освітнього НрОЄГГОРУ української моделі 11()Ча'1`1<()ВОІ інколн М " ' „Миг” '*('11`ї`1'1` і 9 іРсі-. кгіґі унівиі і іґіі! .іі 1З! „)1'11@-1Ї71Ні'11 11" * ц, Мы ї). і “у ' 0/ / фїі
  • 2. 3. Начальникам управлінь освіти Дніпровської (Н. В. Івапіні), Подільської (ПеІнко С. М. ) районних в місті Києві державних адміністрацій Ііередбачити планом роботи заходи Іцодо методичної підтримки екснериментальних Ііедагогічііих досліджень у відновідііих ІІавЧальних закладах (В(З)СІП Ле 27, НВК Монтессорі). 4. Керівникам ІІавЧальних закладів (В(З)СПІ Ле 27 (А. П. Садова), ІПЗК Монтессорі (Н. В. Прибильській) забезпечити проведення експериментальних педагогічних Досліджень. вЗатвердити звіти про перебіг і результати дослідІІо-експериментальної роботи та програми наступних етапів Дослідно-експериментатіьної роботи за темами: «Психолого-педагогічІІий супровід дітей із особливими потребами (порушення мовлення) у загальноосвітніх ІІавЧальних закладах» - СЗШ Ле 141 Дніпровського району; «ГІроектуванІІя змісту і структури ІЗНКК для учнів Іючаткової Інколи» - ліцей Ле 157 Оболонського району; «Психолого- педагогічііий супровід ІІавчаіІьІІо-виховіІого процесу з предметним викладанням у початковій Іпколі» - СІІІ Ле 112 Голосіївського району; «Проектування освітнього простору молодіііих ніколярів Лінеіо міжнародних відносин М 51 як оргаіІізаІіійно-Ііедагогічна умова його інноваційного розвитку» - ліцей міжнародних відносин М 51 Печерського району; «Упроваджеіііія Мультиітрофільііого ІІаВЧаІІІІЯ у старніих класах загальноосвітніх ІІавЧальних закладів м. Києва» - СЗШ М 119, СШ М 189, СІІІ М 207, СЗІІІ Ле 238, СЦІ Ле 264, СЗІІІ Ле 282, економіко-правовий ліцей, гімназія «Киеве-Могилянський колсгіум» П - ІІІ ступенів, СЗШ Ле 306, ліцей Ле 293 І ы ІП ступенів Деснянського району. б. Контроль за виконанням цього наказу залинІаІо за собою. Директор Департаменту О. Фіданян
  • 3. Дода . до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від «ід» Експериментальні педагогічні дослідження регіонального рівня, рекомендовані до відкриття 01. дід/ Їм 99 НЗЗВЗ ЄКСПЄРИМЕНТЄЫІ ЬНОГО Автор/ науковий керівник Відповідальний ПЄДЗГОГІЧНОГО ДОСЛЇДЯЮННЯ і заклад освіти КЧЕІВНИК Термін і 1. «Упровадження відкритої Воротникова І. П. , доцент вечірня (змінна) 1 ` ` освіти у навчально-виховний і кафедри методики природничо- спеціальна школа І - ІІ 1 і процес вечірньої спеціальної математичної освіти та ступенів М 27 Д „ школи». технологій Інституту Подільського району А. П. Садова і 2015 - 2019 ` і післядипломної педагогічної і і і освіти Київського університету і 1 _ І 1 імені Бориса Грінченка 1 і 2. ` «формування інноваційного ; Жебровський Б. М. , кандидат НВК Монтессорі Н. В. Прибильська і освітнього простору * педагогічних наук, Президент З поглибленим вивченням Ч 2015 _ 2020 ` української моделі початкової Всеукраїнської асоціації англійськоі мови і і ' школи Монтессорі», і Монтессорі-вчителів. Дніпровського району , і Начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти О. Бохно

Related Documents