Boehringer Ingelheim Turkey
1st Erasmus Training Program
August 2012, Odessa
Boehringer Ingelheim Animal Health Turkey launched:
“Erasmus Training Program”
Boehringer Ingelheim Animal Health Turkey...
Boehringer Ingelheim Türkiye
1. Erasmus Eğitim Programı
Ağustos 2012, Odessa
Boehringer Ingelheim Animal Health Turkey launched:
“Erasmus Training Program”
Boehringer Ingelheim Animal Health Turkey...
TOPLANTI
BI ERASMUS EĞİTİM
PROGRAMI ilkiyle
AMACINA ULAŞTI
Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı, BI Erasmus Eğitim Prog...
arasında yer aldılar. Düzenlenen
eğitim programında bilimsel
konuların yanında, BI İnsan Sağ-lığı
Eğitim Departmanı Müd...
TOPLANTI
meme lobunda bakteriyolojik
iyileşmenin sağlanmasını da
altın standart olarak nitelendir-di.
Prof. Dr. Dursun...
kurtulup, yaşamı farklı bir şekilde
algılamak ve dengeleri sağlamak
gerektiği konusunda ikna oldular.
Süre kli eğitime ...
Boehringer Ingelheim Orta-doğu,
Kuzey Afrika, Hindis-tan
ve Türkiye’den Sorumlu
Ruminant İş Kolu Müdürlüğü gö-revini
y...
of 9

Erasmus Training Program 2012

Press Release of 1st Erasmus Training Program, which took place on August 2012 in Odessa.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Erasmus Training Program 2012

  • 1. Boehringer Ingelheim Turkey 1st Erasmus Training Program August 2012, Odessa
  • 2. Boehringer Ingelheim Animal Health Turkey launched: “Erasmus Training Program” Boehringer Ingelheim Animal Health Turkey (BI TR) has launched its first Erasmus Training Program, which is aiming; >> to support the Turkish veterinarians’ professional development by providing technical training sessions >> to support the Turkish veterinarians’ personal development by providing soft skill training for use in their daily routine >> to provide a pause from their busy schedules with an opportunity to socialize Thirty veterinarians who specialize in mastitis control and farm management from different regions of Turkey attended the first BI TR Erasmus Meeting which took place in Odessa, a 50-minute flight from Istanbul. Serkan Erkovan, responsible for Marketing – Cattle, opened the meeting by giving information about the global animal health industry, figures and Boehringer Ingelheim Animal Health’s position and growth plans in the local market. “Making more health”; providing more education In technical sessions held after the opening session, one of Turkey’s key opinion leaders from Selçuk University, Professor Dr Dursun Ali Dinç, spoke about mastitis treatment strategies. The next presentation was by another key opinion leader, Professor Dr Mahmut Ok, who has spoken about metabolic diseases and gave advice for treatment. Dr Khaled Daoud ended the technical session by sharing some of his field experiences. In the soft skill session, Sales Training Manager Mustafa Çavuşoğlu gave a motivational speech about the “balance of life”. All of our vets left the meeting with positive feedback, especially for the technical sessions and personal development sessions. About Boehringer Ingelheim Turkey BI TR started its Animal Health Business three years ago. There are many international and local competitors in the market. Turkey has an area of 780,000 km² and there are different conditions in different regions simultaneously. Currently, BI TR – Cattle Sales Team has six sales reps and one sales manager. The total animal health team comprises 12 persons.
  • 3. Boehringer Ingelheim Türkiye 1. Erasmus Eğitim Programı Ağustos 2012, Odessa
  • 4. Boehringer Ingelheim Animal Health Turkey launched: “Erasmus Training Program” Boehringer Ingelheim Animal Health Turkey (BI TR) has launched its first Erasmus Training Program, which is aiming; >> to support the Turkish veterinarians’ professional development by providing technical training sessions >> to support the Turkish veterinarians’ personal development by providing soft skill training for use in their daily routine >> to provide a pause from their busy schedules with an opportunity to socialize Thirty veterinarians who specialize in mastitis control and farm management from different regions of Turkey attended the first BI TR Erasmus Meeting which took place in Odessa, a 50-minute flight from Istanbul. Serkan Erkovan, responsible for Marketing – Cattle, opened the meeting by giving information about the global animal health industry, figures and Boehringer Ingelheim Animal Health’s position and growth plans in the local market. “Making more health”; providing more education In technical sessions held after the opening session, one of Turkey’s key opinion leaders from Selçuk University, Professor Dr Dursun Ali Dinç, spoke about mastitis treatment strategies. The next presentation was by another key opinion leader, Professor Dr Mahmut Ok, who has spoken about metabolic diseases and gave advice for treatment. Dr Khaled Daoud ended the technical session by sharing some of his field experiences. In the soft skill session, Sales Training Manager Mustafa Çavuşoğlu gave a motivational speech about the “balance of life”. All of our vets left the meeting with positive feedback, especially for the technical sessions and personal development sessions. About Boehringer Ingelheim Turkey - Cattle Team BI TR started its Animal Health Business three years ago. There are many international and local competitors in the market. Turkey has an area of 780,000 km² and there are different conditions in different regions simultaneously. Currently, BI TR – Cattle Sales Team has six sales reps and one sales manager. The total TR Animal Health Team comprises 12 persons.
  • 5. TOPLANTI BI ERASMUS EĞİTİM PROGRAMI ilkiyle AMACINA ULAŞTI Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı, BI Erasmus Eğitim Programı’nı 31 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında Odessa’da düzenlediği ve mastitisin ön plana çıktığı ilk toplantıyla hayata geçirdi. Aile şirketi olarak ku-rulduğu 1885 yılından günümüze, beşeri ve hayvan sağlığı ilaçları için yük-sek tedavi değeri olan yepyeni ürünlerin araştırma, geliştirme, üretim ve pazarlaması için ça-lışan Alman firması Boehringer Ingelheim’in Hayvan Sağlığı Departmanı, 2012’den itibaren her yıl sürdürmeyi planladığı Erasmus Eğitim Programı'nın ilkini 31 Ağustos-3 Eylül tarihle-ri arasında, Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenledi. Dünyanın önde gelen 20 ilaç şirketinden biri olan Boehringer Ingelhe-im Hayvan Sağlığı Departmanı tarafından organize edilen top-lantıda öne çıkan konu başlık-ları sütçü sürülerde mastitis ve metabolik hastalıklardı. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakül-tesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Dursun Ali Dinç, Prof. Dr. Mahmut Ok ve Boehrin-ger Ingelheim Kuzey Afrika ve Ortadoğu Büyükbaş Ürünlerin-den Sorumlu Müdür Dr. Khaled Daoud, saha vaka deneyimle-rinin yoğun bir şekilde aktarıl-dığı toplantının konuşmacıları İNFOVET 24-25
  • 6. arasında yer aldılar. Düzenlenen eğitim programında bilimsel konuların yanında, BI İnsan Sağ-lığı Eğitim Departmanı Müdürü Mustafa Çavuşoğlu’yla veteriner hekimlerin mesleki yaşamlarında karşılaştıkları süreçlerde faydalı olabilecek bir kişisel gelişim toplantısı da yer aldı. Mastitiste uygulanacak tedavi stratejileri vurgulandı Açılış konuşmasını BI Hayvan Sağlığı Pazarlama Bölümü Ürün Müdürü Serkan Erkovan’ın yaptığı toplantıda ilk sözü Prof. Dr. Dursun Ali Dinç alarak, katılımcılara “İneklerde Mastitis Tedavisi Stratejileri” başlık-lı konuyu aktardı. Mastitisin ekonomik önemi, etiyolojik eğilimi, kontrol programı, tedavi stratejileri ve etkenlerine göre tedavi özelliklerinden bahsetti. Mastitisin süt ineklerinde ve-rimliliği ve karlılığı etkileyen 3 önemli hastalıktan biri olduğunu ifade eden Dinç, tüm hastalık-lar içerisinde % 48 gibi yüksek bir oranı temsil ettiğini söyledi. Antibiyotik tedavisini en fazla gerektiren hastalığın mastitis olduğunu belirten Dinç, önemli ekonomik oranlara değindi. 10 inekten 3’ünde yılda bir kez kli-nik mastitis şekillendiğini, inek-lerin %7’sinin mastitis nedeniyle sürüden çıkarıldığını ve %1’inde ise ölüm meydana geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Dursun Ali Dinç; enfeksiyon şekillenen memede iyileşme sonrası %30 verim kaybı olduğunu ve laktas-yonun ileri döneminde oluşan mastitisin ise meme lobunda % 48 kayıp oluşturduğunu ifade etti. Mastitisi klinik seyrine göre sınıflandıran Dinç, tedavi uygulamaları ile ilgili ayrıntılara değindi. Mastitis tedavisinde veteriner hekimlerin antibiyotik kullanımı ile ilgili öğrenmek istediği noktaların üzerinde duran Prof. Dr. Dursun Ali Dinç “Tüm hayvanlara antibiyotik verilmeli mi? Sadece belirli hay-vanlara mı antibiyotik verilmeli? Yoksa hiçbir hayvana antibiyotik verilmemeli?” gibi en çok merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Sonrasında diğer tedavi yöntemlerini de aktaran Dinç, tedavi stratejilerinden kapsamlı bir şekilde bahsetti. Dinç, kültür yapılarak tedavinin yönlendiril-mesini altın kural, enfekte > KORUYUCU HEKİMLİK ÖN PLANDA OLMALI Veteriner Hekim Berkan Özkaya Çalıştığımız bölge ile ilgili konuşmak gerekirse mastitis mücadelesinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyleyebilirim. Sağım öncesi ve sonrası uyulması gereken prosedürler uygulanmı-yor. Yetiştiriciye daha fazla bilgi vermemiz, korumaya yönelik kuralları aktarmamız gerekiyor. Öncelikli hedefimiz, hayvanları hasta etmemek olmalıdır. SAĞIM HİJYENİ YETERSİZ Veteriner Hekim Ayhan Kaya Mastitis tedavisinde en çok göz ardı edilen çevresel faktörlerdir. Sağım öncesi ve sonrası hijyen tam olarak uygulanmıyor. Yetiş-tiriciye sağım sonrası daldırmayı alıştırmaya başladık.Tarama so-nuçlarını yetiştiriciye gösterdik-ten sonra merak arttı ve “Ne yap-mamız gerekiyor” diye sormaya başladılar. Mastitis tedavisi ucuz olmadığı için yetiştirici ilaçları sonuna kadar kullanmıyor. AŞILAMA KONUSUNA SICAK BAKMIYORLAR Veteriner Hekim Yahya Hamurcu Mastitis mücadelesinde başarısızlık nedenlerinin başında yetiştirici ve bakıcılarının bilgi seviyesinin düşük olması geliyor. Yetiştiriciyi kuru dönem bakımına alıştırmamız şart. Özellikle yeni kurulan küçük çaplı işletmelerdeki sorumluların konu hakkında bilgilerinin olmaması, hastalığın işletme içerisinde ciddi bir sorun olmasına yol açıyor.
  • 7. TOPLANTI meme lobunda bakteriyolojik iyileşmenin sağlanmasını da altın standart olarak nitelendir-di. Prof. Dr. Dursun Ali Dinç’in verdiği bilgiler katılımcılar tarafından çok yararlı bulundu. Verilen kahve arasının ardın-dan kürsüye süt sığırlarındaki metabolik hastalıklar ve sürü sağlığında metabolik profilin değerlendirilmesi konusunu sunmak üzere Prof. Dr. Mahmut Ok geldi. Ketozis, yağlı karaciğer sendromu, doğum felci, subakut rumen asidozisi hastalıklarının her birini ayrı ayrı irdeleyip; be-lirtileri, tanısı ve tedavi yöntem-leri hakkında bilgi verdi. Toplantıda sahadan vaka değerlendirmeleri yapıldı Boehringer Ingelheim Global’den Dr. Khaled Daoud, öğleden sonra katılımcılara saha vakalarının mastitis açısından en doğru şekilde ele alınması için veri toplanması ve laboratuar muayenelerinin nasıl yapılacağına ilişkin değer-lendirmeleri paylaştı. Sahadan gözlemlerini sunan Daoud; sağım öncesi yıkama ve uygun meme temizliğinin yapılmaması ve karşılaştığı benzeri birçok olumsuz noktayı gözler önüne serdi. Sütün değerlendirmesini yapmak için hayvanlardan nasıl örnek toplan-ması gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatan Dr. Khaled Daoud, örneklerin sterilizasyon kurallarına göre alındıktan sonra, soğuk zin-cirde 2 saat içerisinde laboratuvara gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Bir saha vaka çalışmasında, gram pozitif ve negatif yönden değer-lendirilen süt örneği içerisinde; E. coli’nin %18, miks enfek-siyonların (E.coli + CNS) %6, Staph. spp’nin ise %46’lık bir dilimi kapsadığından bahsetti. Son olarak aşılamadan bahseden Dr. Khaled Daoud, sunumunun ardından soruları yanıtladı. Dr. Khaled Daoud’nun ardından, veteriner hekimler BI Eğitim Departmanı’ndan Mustafa Çavuşoğlu’nun “Hayatın Dengesi” başlıklı sunumu sayesinde biraz olsun iş yaşamının stresinden ZAMANLA YARIŞIYORUZ Vet. Hekim Levent Künefeci Mastitiste göz ardı edilen en bü-yük sorun yetiştiricinin hastalığı erken teşhis edip hekime haber vermemesidir. Mastitis zamanla verilen bir mücadeledir. Zamanı kaybettiğiniz, geç kaldığınız zaman geri dönüşümü olmuyor. Erken teşhis hastalığın birinci te-davisidir. Yetiştiricinin babadan kalma tekniklerle hastalığa mü-dahale etmesi de ayrı bir sorun. YETİŞTİRİCİNİN EKONOMİK GÜCÜ ÖNEMLİ vet. Hekim Gültekin Bağdatoğlu Mastitis tedavisinde yapılan en büyük hatalardan biri etkeni tam olarak tespit etmemektir. Has-talığın tam tedavisi için, hangi mikroorganizmadan kaynaklan-dığını bilmeniz gerekiyor. Saha şartlarında antibiyogram şansınız yok. Yetiştirici yüksek mali-yetlerden kaçıyor ve tedavisini sonlandırmıyor. Mastitis tedavisi yetiştiricinin ekonomik gücüyle tamamen doğru orantılıdır. YÜKSEK MALİYET CAYDIRICI OLUYOR Veteriner Hekim Ali Karaçay Mastitiste koruyucu önlemle-rin alınması gerekiyor. Aşılama programlarının düzenli uygulan-ması, hijyen kurallarına uyulması, hastalık öncesi uyulması gereken prosedürlerdir. Veteriner hekim olarak tedaviyi en iyi şartlarda yapmaya çalışıyoruz. Ancak mas-titis tedavisinin pahalı oluşu, bazı durumlarda serum verilmesi, an-tibiyotikler ve çeşitli preparatların kullanılması maliyeti artırıyor. SERBEST SİSTEM DOĞRU ALGILANMALIDIR Veteriner Hekim Atilla Ataseven Mastitis tedavisinde en önemli olay; teşhisin saha şartlarında antibiyogram yapılmadan, yetiştiricinin size sunduğu bilgiler ve elinizdeki kriterlere göre karar verip, en doğru müdahaleyi yapmaya çalışmanızdır. Ancak zamanlama burada önem kazanıyor. Meme hastalığında vakaya 6 saatte müdahale ederseniz mevcut durumu yakalama şansınız %80 olurken, bu oran 12 saati geçtiğinde %60’a, 24 saati geçtiğinde %30’a düşer. En iyi tedaviyi dahi yapmış olsanız, mastitis zamana karşı bir yarıştır. Yetiştirici hayvancılıktan tatminkâr bir para kazanamadığı için bu hastalıkta da kendi imkanları ile tedaviyi 1. seçenek olarak görüyor. Mastitis ciddi bir ekonomik kayıp olarak karşımıza çıkıyor. Burada önemli olan bir konu daha hayvanların neden meme hastalığına yakalandığıdır. Serbest sistem hayvancılığının doğru algılanıp gerektiği gibi yapılamadığını üzülerek görüyoruz. BİLİNÇLENDİRME ESASTIR Veteriner Hekim Ogün Çağlayan Sahada çalışan hekimlerin laboratuvar şansı olmadığı için, mastitis tedavisinde klinik bilgilerine dayanarak tedavi yapıyorlar. Mastitis çok komplike bir hastalık olduğu için, zaman zaman miks enfeksiyonlar oluşa-biliyor. Teste dayalı çözümler de yapılmadığından yanlış tedaviler uygulanabiliyor. Aslında mas-titis tedavisinde birinci öncelik yetiştiricinin bilinçlendirilmesi olmalıdır. Sağım hijyeni şartlarını yetiştirici bilmiyor. Bunları an-latmamız lazım. Mastitiste koru-yucu hekimlikte çok önemlidir. Aşılama yapmamız gerekiyor. Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı Pazarlamadan Sorumlu Ürün Müdürü Serkan Erkovan İNFOVET 26-27
  • 8. kurtulup, yaşamı farklı bir şekilde algılamak ve dengeleri sağlamak gerektiği konusunda ikna oldular. Süre kli eğitime deste k verme k isti yoru z Türkiye’de 2,5 sene önce faaliyet göstermeye başlayan Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı’nı temsilen Pazarlamadan Sorumlu Ürün Müdürü Serkan Erkovan ile Erasmus Eğitim Programı’nın içeriğine ilişkin kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Boehringer Ingelheim ve Erasmus’tan kısaca bahsedebilir misiniz? Boehringer Ingelheim, insan sağ-lığına ve hayvan sağlığına önem veren ve gelirinin büyük bir kıs-mını araştırma geliştirme aktivi-telerine ayıran, insan sağlığında dünyada 20., hayvan sağlığında ise dünyada 6. sırada olan ve aynı zamanda aile firması olan dev bir ailedir. Biz de bu ailenin bireyleri olarak hayvan sağlığı sektörün-deki tüm paydaşlarımızı ailenin diğer üyeleri olarak görüyoruz ve onların mesleki gelişimlerine ve tedavi prosedürlerine katkıda bulunacak aktiviteleri hayata geçirmek istiyoruz. Boehringer Ingelheim Erasmus Eğitim Prog-ramı da bunların birincisi. Erasmus, ortaçağda kendini bilime adamış ve aynı zaman-da şu anda üniversite değişim programlarının en büyüğüne verilen isim. Biz de bu isimden esinlenerek, bu seneden itibaren başlayarak hem yurtdışında bu tip toplantılarla gerek yerli, ge-rekse yabancı hocalardan eğitim içerikli deneyimlerini paylaşma-larını, hem de hekimlerimizin gündelik hayatlarında karşılaştı-ğı zorluklarla baş edebilmelerine katkıda bulunabilecek kişisel gelişim aktiviteleri ile onlara destek olmayı hedefliyoruz. Hekimlerden toplantı ile ilgili nasıl tepkiler aldınız? “Bu yıl Boehringer Ingelheim Erasmus Eğitim Programını ha-yata geçirdik. Bu sene birincisini gerçekleştirdiğimiz Erasmus Eğitim Programı’nı geleneksel hale getirme konusunda hekim-lerimizden de destek aldık, bu da bizi sevindirdi. Programın özellikle teknik oturumları ve kişisel gelişimle ilgili bölümü hakkında hekimlerimiz olum-lu geri bildirimler verdiler. Hekimlerimizi günlük mesleki rutinlerinden uzaklaştırıp, tek-nik bilgilerine katkıda bulunup kendilerine faydalı ve keyifli bir eğitim programı düzenlediğimiz için biz de çok mutlu olduk.” Bu yılki ajandanızda başka neler var? Erasmus programını tamam-ladıktan sonra daha önceden planlamasını yaptığımız bölgesel toplantıları düzenleyerek, he-kimlerimizin tedavi protokolleri sırasında karşılaştıkları sorunları paylaşıp, cevap bulabilmeleri-ni sağlayacak aktivitelerimizi hayata geçireceğiz. Yılın sonuna doğru ve 2013 ile birlikte daha farklı projelerimizi de hayata geçiriyor olacağız. > BAŞARISIZ TEDAVİDEN YETİŞTİRİCİ DE SORUMLU Veteriner Hekim İsmail Özbey Mastitis tedavisinde laboratu-var desteğinin saha şartlarında alınamaması sonucu hastalık tiplerini tanımlayamıyoruz. En başta eksikliğimizin bu olduğu-nu düşünüyorum. Yetiştirici de mastitis tedavisindeki başarı-sızlıkta bir etkendir. Önce kendi bildiği kulaktan dolma bilgilerle mücadelesini yapar, başarılı ola-mayınca hekime ihtiyaç duyar. MASTİTİS DÜNYANIN ORTAK PROBLEMİ Veteriner Hekim Hayati Demirel Mastitiste, uygun antibiyotik se-çilmeden yapılan tedavilerde, te-davi süresinin uzaması en önemli handikaplardandır. Antibiyogram ile uygun antibiyotik kullanılması tedavide başarıyı sağlar. Diğer bir başarısızlık nedeni ise yetiştirici-nin hekimden gördüğüne ken-disinin uygulamasıdır. Mastitis dünyanın problemidir. Yetişti-riciye tavsiyemiz, sağım hijyeni prosedürlerine uymalarıdır. TEKLİ AŞILAR SATILMALI Veteriner Hekim Ömer Aydoğdu Hastalıktan korunma yön-temlerini yetiştiriciye anlata-mıyoruz. İşletmeler aile tipi olduğu için koruyucu hekimlik uygulamalarını yapma şansınız olmuyor. Yetiştirici koruyu-cu hekimlik uygulamalarını, özellikle de aşı uygulamalarını pahalı buluyor. Tek dozluk veya 5 hayvanlık aşılarımız çok az. Genelde büyük şişeler ve doz-larda piyasada aşı bulunuyor. YETİŞTİRİCİ SONUÇ ALAMAZSA BİZİ ARIYOR Veteriner Hekim Murat Akman Son yıllarda mastitis tedavisin-de olumlu sonuçlar veren aşı uygulamalarına yetiştiricinin soğuk bakması, mücadele-de negatif bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Çiftçi bunun ekonomik sebeplerden gerekli görüldüğünü ve tedaviye fayda-sı olmadığını düşünüyor. Yine yetiştiricinin mastitis tedavi-sinde kendi başına uygulamalar yapması hastalığın boyutunun değişmesine sebep oluyor. SUBKLİNİK MASTİTİS GÖZ ARDI EDİLİYOR Veteriner Hekim Raşit Keşli Mastitis çeşitleri olan bir has-talıktır. En çok göz ardı edilen çeşidi ise subklinik mastitislerdir. Subklinik mastitislerin işlet-medeki hayvanların memedeki üretim kapasitesinin gerilemesine yol açması ve sağım üniteleri aracılığı ile etkenin diğer hayvan-lara bulaşmasına neden olması işletmedeki ekonomik kayıp oranlarını yükseltmektedir. Aşıla-ma programları ve sağım prose-dürlerine uyulması durumunda mücadelede başarı sağlanır. İKİ TARAFIN DA EKSİKLERİ VAR Veteriner Hekim Recep Coşman Yetiştiricilerin hijyen kuralla-rına ve sağım prosedürlerine uymaması bunun yanı sıra biz hekimlerin de saha şartlarında laboratuvar çalışmalarını göz ardı etmemiz, hastalıkta mücadelede başarı oranımızı düşürüyor. BI İnsan Sağlığı Eğitim Departmanı Müdürü Mustafa Çavuşoğlu'nun kişisel gelişime yönelik interaktif toplantısı akıllarda yer etti.
  • 9. Boehringer Ingelheim Orta-doğu, Kuzey Afrika, Hindis-tan ve Türkiye’den Sorumlu Ruminant İş Kolu Müdürlüğü gö-revini yürüten ve ayrıca bir dönem Suudi Arabistan’da dünyanın en büyük süt çiftliği Al-Marael Süt İşletmesi Grubu’nun Ürdün’deki El Tabeiah Çiftliği’nde üretim müdürü olarak da görev yapmış Dr.Khaled Daoud ile süt işletmelerindeki en büyük sorunlardan biri olan masti-tisi konuştuk… Sürü aşılamalarının kuru dönemde ve yeni doğanlarda yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kuru dönem inekler için çok önemli olan bir süreçtir. Aşılama genellikle bu dönemde gerçekleştirilir. Yeni doğan hayvanlar için yapılan bazı aşılama programları vardır. Bu peri-yod içerisinde hangi aşıyı kullana-lım sorusu yerine, aşılama proto-kolüne uygun aşı yapılması etkili olmaktadır. Bazen yeni doğanlar ile 1 aylıkları ayırır, ona göre bir aşılama protokolü belirleriz. Mastitis ve diğer hastalıklarda antibiyotik seçimi yapılırken olarak nelere dikkat edilmelidir? Antibiyotik seçmek veteriner hekim için büyük bir zorluktur. Antibiyo-tiklerin büyük bir kısmı veteriner hekimlerin bekledikleri sonuçları sağlayamamaktadır. Aslında bu antibiyotik ile ilgili değildir. Bir hastalığı kontrol etmek için uy-gulanan programla ilgilidir. Meme içerisindeki patojenin ne olduğunu bilmeden bir antibiyotik uygulama-sına kalkılırsa, işletme içerisindeki patojenin ne olduğunu bilmeden uygulama yapılırsa, antibiyotiğin de verimli olup olmadığını yargıla-yamazsınız. Bu aslında veteriner hekimin neyi başarmak istediği ile ilgili bir sorudur. Kişisel tercihim, klinik tedavi sağlamak yerine bakteriyolojik tedavi sağlamaktan yanadır, bu nedenle ona göre bir uygulama yaparım. Eğer hasta olan bir hayvanı birkaç gün içerisinde tekrar süt verecek şekilde tedavi et-mek istiyorsam, bu klinik tedavi ile yapılır, ama görüşüme göre tercih edilmemelidir. Klinikten öte bakte-riyolojik verilere bakmamız gerekir ki patojeni memeden tamamen te-mizleyebilelim. Bunun için de tüm laboratuvar testlerini kullanmaya özellikle önem veririm. Süt işletmelerinde dikkat edilmesi gereken biyogüvenlik kuralları neler olmalıdır? Biyogüvenlik çok geniş bir kavram olduğu için kendi içinde de birçok alt başlığı barındırmaktadır. Biyogüvenliğin benim için anlamı hastalığın dışarıdan içeriye girme-mesidir. En hassas bölgeler çiftliğin giriş ve çıkışlarıdır. Bu bölgelerdeki biyogüvenlik uygulamalarının üst düzeyde olması lazım. Ayrıca işletme giriş ve çıkışlarındaki per-sonelin eğitimlerinin üst düzeyde verilmesi gerekir. Hekimin eğitimli, yardımcı personelin eğitimsiz olduğu bir işletmede biyogüvenlik uygulamalarının başarılı olması söz konusu olamaz. İçeri giren her şey dezenfekte olmalıdır. İçeri giren her unsura hijyen kuralları uygulanma-lıdır ki biyogüvenliği “0” nokta-sından başlatalım. Biyogüvenliğin birinci kuralı hijyendir. İkinci kuralı ise çiftlik etrafındaki epidemiyolo-jiye hakim olmaktır. Bu önemli bir konudur. İşletme etrafındaki hasta-lıklar konusunda bilgili olmalısınız. Çiftlik etrafında Şap hastalığı varsa, hekimin ona göre mutlaka aşılama yapması gerekmektedir. Üçüncü kural ise iyi bir aşılama programı olması gerekir. Gelecekte oluşabi-lecek hastalık zorluklarına karşın sürünün korunması gerekmektedir. Bunun için aşılama programlarına uyulması gerekir. Yeni doğanlara karşı ayrı bir strateji belirlenmelidir. Yeni doğanlar savunmasız oldukları için birçok patojenin saldırısına uğrayabilir. Beslenme programları iyi bir işletmenin olmazsa olmazıdır. Günümüzde süt hayvanlarının veri-mi artmakta ve beslenme kilit bir rol oynamaktadır. Rasyonların özenle hazırlanması, rasyon değişimlerin-de profesyonel insanların devrede olması gerekir. Bu dördüncü altın kuraldır. Beşinci kural ise tüm bu saydığımız kuralların uygulanması-dır. Uygulamayı yapacak, yöne-tecek insanların konusuna hakim, bilgili olması gerekmektedir. Veteriner Hekim önemlidir ya yardımcı personel konusu? Yardımcı personel veteriner heki-min sağ koludur. Bu sebeple tüm uygulamaları bilmek zorundadırlar. Veterinerden talep edileni hayata geçirmek için yardımcı personelin veteriner kadar, hatta bazı durum-larda veteriner hekimden daha fazla bilgili olması gerekiyor. Öncelikle tüm hastalıkları bilmek zorundalar ve tedavi konusunda pratik bilgiye de sahip olmak zorundalar. Yardım-cı personelin devam eden eğitim programlarına dahil edilmesi gere-kiyor. Yardımcı personelin okuldan aldığı temel bilgilerin dışında, bilgi güncellemelerini sıklıkla yapmaları önemlidir. Şu unutulmamalıdır ki her 1000 inek en az 1 veteriner ve 2 yardımcı personele ihtiyaç duyar. * Buzağı is hali globa l bir sorun dur Buzağı is halleri ile müca dele Buzağı ishalleri sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunudur. Amerika’da, Hollanda'da, Güney Afrika’da, Hindistan’da da aynı sorun vardır. Yeni doğanların 1/3’ü bu hastalığa yakalanmaktadır. Bu global bir sorundur. İyi yönetim, hijyen, besleme, epidemiyoloji, aşılama programları ve uygulama; tüm bunları bir program olarak uygularsak başarıya ulaşabilece-ğimizi düşünüyorum. Su ve yem analizi önemlidir. Göremediği-miz bir unsur enfeksiyon kaynağı olabilir. İyi bir çevre hijyeni ile sürünüzü bu E.coli’den kurtarabi-lirsiniz. İşletmelerin çoğu genellikle şehir dışında kuruluyor. Bu nedenle de işletmelere ulaşan su, kontrol edilmemiş ya da işlem görmemiş olabilir. İşletme sahipleri bu kontrol edilmemiş suyu kontrol ederek ve sistemler kurarak engelleyebilir. Kötü kalitedeki kolostrumu tespit etmemiz gerekir; bunun da işaretleri vardır. Kuru dönemde ineğe doğru programı uygulamazsanız kolostrum kalitesi düşecektir. Doğru ve dengeli yem verirseniz yavrunun bağışıklık sistemi doğru oranda gelişir. Labo-ratuvar sonuçlarının da incelenmesi gerekiyor. Yeni doğan ve enfekte olmuş hayvanların sürüden ayrılıp tedavi alanında bakılması, tedavileri sırasında sürü içerisinde olmamaları gerekiyor. Enfekte hayvanlara karşı bir programınız yoksa bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi konu-sunda başarılı olamazsınız. Bir dönem Ürdün El Tabeiah Çiftliği’nde Üretim Müdürü olarak görev yapan Dr.Khaled Daoud, mastitis tedavisinde laboratuar testlerinin önemini belirtiyor. TOPLANTI İNFOVET 28-29

Related Documents