PRAVEDNA KAZNA zA IZDAJNIKE I
RATNE ZLOČINCE
PRESUDA
U ime naroda, Vrhovni sud Federativne Narodne Republike Jugoslavij...
2) Dr Moljević Stevan, rođen 6. januara 1888. godine u Rudom, 0d oca Jovana i majke
i Mitre rođene Babić, oženjen, ota...
p1'e rata bio savetnik poslanstva u penziji i ambasador na strani, a za vreme okupacije član
jugoslovenske vlade u inostr...
hitlcrovske Nemačke, fašističke Italije i njihovih satelita, stupili i za sve vreme rata i nepri-
jateljske okupacije ...
6) Što je, u skladu s politikom okupatora, kao predstavnik svih protivnarodnih i anti-
demokratskih elemenata u cilju ra...
Nemcima. da skinu sa voza komandanta Prvog šumadijskog odreda Milana Blagojevića,
koji se iz Užica vraćao na front iza R...
Rajković Borivoje i Mladenović, kapetani u Kosjeriću, kapetan Mitić, Matić, Budimir
Cerski, Škavović Jovan, Đurović ...
nistička milicija“ (MVAK = Milicija volontera antikomunista) stavio je pod direktivu
komandu Italijana, a čiji je glavni...
jedinica u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi, pa je lično sačinio i plan operacija za učestvo-
vanje četnika u ovoj ofanz...
Pavelićem i Ljotićem i reakcionarnim elementima u Hrvatskoj radi nastavljanja borbe pro-
tivu oslobodilačkog pokreta narod...
l) Zaključujući svoje izdajničkc delovanje, koje je sprovodio kroz sve vreme oslobodi-
lačkog rata i okupacije, optuženi...
Krajem aprila 1942. godine Spasoje Dakić, komandant Mihailovićevog bataljona u
Čelebiću, ubo je engleskog majora Terensa...
Decembra 1943. godine zaklali su četnici u selu Tičevu kod Drvara 28 zarobljenih par-
tizana;
Decembra 1943. godine zakl...
Optuženi Moljević Stevan, Žujović Mladen, Topalović Živko i Vilović Đuro što su u
toku rata i okupacije zajedno sa optuž...
3) Optuženi Topalović Živko u okupiranom Beogradu u dogovoru sa agentom
Gestapoa i predsednikom komesarske uprave u Srbiji...
nici sa Nemcima i ustašama borbe protiv Narodnooslobodilačke vojske u okolini Banje
Luke, na Manjači u Četvrtoj neprijate...
optuženog Mihailovića u inostranstvu kao nosioea otpora u zemlji protiv okupatora i tako
obmanjivali svetsku javnost o dog...
izbegličke vlade i optuženog Mihailovića ili ih sam fabrikovao da narodnooslobodilački
pokret u Jugoslaviji nije nikakav n...
osiguravali eksploataciju rudnika, industrijskih preduzeća saobraćaja i drugih javnih dobara
koja su prvenstveno služila ...
im mestima Srbije, predavala ih Nemcima, a oni ih streljali, u Čačku, Valjevu, Šapcu,
Užicu i drugim mestima;
Što ...
napisao je oko sto članaka u kojima je veličao nacionalsocijalizam, a pod parolom „reda i
mira“ pozivao na ropsku pokoren...
6) Optuženi Pavlović Boško što je kao viši policijski službenik bivše Jugoslavije po
okupaciji stupio u službu Nemaca i ka...
državnog uređenja iz člana 3 tačka 7 istog zakona; optuženi Marković i Kumanudi izvršili
su krivična dela izdaje i ratnih...
13) Kneževića Radoja na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od deset
godina, gubitak političkih i pojedini...
19) Jonića Velibora na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitzd( političkih i pojedinih
građanskih prava i na konfiskaciju...
cionara i neprijatelja naroda svih boja i svih naeionalosti, kako bi pomoću okupatora ugušili
opštenarodni ustanak i uspo...
PRESUDA DRAŽI MIHAILOVIĆU OBJAVLJENA DVA PUTA 1946. PA 2005. GODINE
PRESUDA DRAŽI MIHAILOVIĆU OBJAVLJENA DVA PUTA 1946. PA 2005. GODINE
PRESUDA DRAŽI MIHAILOVIĆU OBJAVLJENA DVA PUTA 1946. PA 2005. GODINE
PRESUDA DRAŽI MIHAILOVIĆU OBJAVLJENA DVA PUTA 1946. PA 2005. GODINE
PRESUDA DRAŽI MIHAILOVIĆU OBJAVLJENA DVA PUTA 1946. PA 2005. GODINE
PRESUDA DRAŽI MIHAILOVIĆU OBJAVLJENA DVA PUTA 1946. PA 2005. GODINE
of 32

PRESUDA DRAŽI MIHAILOVIĆU OBJAVLJENA DVA PUTA 1946. PA 2005. GODINE

Knjigu u kojoj je objavljena Presuda Draži Mihailoviću zabranio je njen izdavač, a reprint je objavljen 2005.godine u izdanju DIN Sedma sila I Fondacije Multinacionalni fond kulture.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - PRESUDA DRAŽI MIHAILOVIĆU OBJAVLJENA DVA PUTA 1946. PA 2005. GODINE

 • 1. PRAVEDNA KAZNA zA IZDAJNIKE I RATNE ZLOČINCE PRESUDA U ime naroda, Vrhovni sud Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojno veće, sastavljeno od pukovnika Mihaila Đorđevića, kao predsedavajućeg, i sudija, potpukovnika Milije Lakovića i Mihaila Jankovića, sa sekretarom poručnikom Todorom Popadićem, po krivičnoj stvari protivu optuženih Dragoljuba-Draže Mihailovića i drugih radi krivičnih dela iz Zakona o krivičnim delima protivu naroda i države i Zakona o zabrani izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i razdora, a na osnovu optužnice vojnog tužioca Jugoslovenske armije od 31. maja 1946. godine i rešenja ovog suda 0d 1. juna 1946. godine, održao je u Beogradu glavni javni usmeni pretres od 1 juna do ll. jula 1946. godine, na kome je optužnicu zastupao zastupnik vojnog tužioca Jugoslovenske armije pukovnik Miloš Minić, u prisustvu optuženih Dragoljuba - Draže Mihailovića, koga brane Nikola Đonović i Dragić Joksimović, advokati iz Beograda; optuženog Stevana Moljevića, koga brani Rajko Atanacković, advokat iz Beograda; optuženog Đure Vilovića, koga brani dr Milan Omčikus, advokat iz Beograda; optuženog Radoslava-Rade Radića, koga brani Lazar Vučetić, advokat iz Beograda; optuženog Slavoljuba Vranješevića i optuženog Miloša Glišića, koje brani Blaža Radović, advokat iz Beograda; optuženog Dragomira-Dragog Jovanovića i optuženog Koste Kumanudija, koje brani Savko Dukanac, advokat iz Beograda; optuženog Tanasija - Tase Dinića, koga brani dr Bogoljub Jovanović. advokat iz Beograda; optuženog Velibora Jonića, koga brani Milan Živadinović, advokat iz Beograda; optuženog Đure Dokića, koga brani Dragoljub Joksimović, advokat iz Beograda; optuženog Koste Mušickog, koga brani Đorđe Ćirić, advokat iz Beograda; optuženog Boška Pavlovića, koga brani Slobodan Subotić, advokat iz Beograda; optuženog Lazara-Laze Markovića, koga brani Aleksandar Nikolić, advokat iz Beograda, a u odsustvu optuženog Mladena Žujovića i optuženog Živka Topalovića, koje brani Ljubomir Radovanović, advokat iz Beograda, optuženog Slobodan Jovanovića, koga brani Miloš Terzić, advokat iz Beograda; optuženog Božidara Purića i optuženog Petra Živkovića, koje brani Pavle Miljaković, advokat iz Beograda; optuženog Momčila Ninčića, koga brani David Alkalaj, advokat iz Beograda; optuženog Radoja Kneževića i optuženog Milana Gavrilovića, koje brani Slobodan Subotić, advokat iz Beograda; optuženog Živana Kneževića i optuženog Konstantina Fotića, koje brani Dragutin Tasić, advokat iz Beograda; pa je po konačnoj reči zastupnika vojnog tužioca Jugoslovensko armije da ostaje pri optužnici i traži strogu i pravednu kaznu za optuženike i završne reči branilaca svih optuženih i poslednje reči prisutnih optuženika, svakog ponaosob, da budu oslobođeni ili što blaže kažnjeni, doneo i javno izrekao 15. jula 1946. godine sledeću presudu: 1) Mihailović Dragoljub-Draža, rođen 27. aprila 1893. godine u Ivanjici, od oca Mihaila i majke Smiljane rođene Petrović, Srbin, jugoslovenski državljanin, oženjen, otac dvoje dece, pre rata bio pukovnik bivše Jugoslovenske vojske, a u toku okupacije proizve- den u čin armijskog generala, bio ministar vojne izbcgličke vlade i načelnik štaba Vrhovne komande takozvane Jugoslovenske vojske u otadžbini, sada u zatvoru; 378
 • 2. 2) Dr Moljević Stevan, rođen 6. januara 1888. godine u Rudom, 0d oca Jovana i majke i Mitre rođene Babić, oženjen, otac dvoje dece, Srbin, jugoslovenski državljanin, pre rata bio i advokat u Banjoj Luci, a za vreme okupacije bio član štaba Vrhovne komande Draže , Mihailovića, sada u zatvoru; i 3) Žujović Mladen, rođen 5. juna 1895. u Beogradu, od oca Jevrema i majke Danice, pre rata bio advokatski pripravnik u Beogradu, Srbin, jugoslovenski državljanin, odsutan, sada u inostranstvu; 4) Dr Topalović Živko, rođen 21. marta 1886. u Užicu, od oca Periše i majke Mihave, oženjen. advokat u Beogradu, Srbin, jugoslovenski državljanin, odsutan, sada u inos- j tranastvu; i 5) Vilović Đuro, roden 11. decembra 1889. godine u Brelima, 0d oca Đure i majke Simone rođene Šašić, Hrvat, jugoslovenski državljanin, po zanimanju književnik i novinar. za vreme okupacije bio član Centralnog komiteta organizacije Draže Mihailovića i predsed- nik propagandnog odbora, sada u zatvoru; 6) Radić Radoslav-Rade, rođen 1890. godine u Jošavici, Srez banjalučki, od oca Novaka i majke Stoje rođene Spasojević, trgovac, oženjen, otac troje dece, Srbin, jugoslovenski državljanin, za vreme okupacije bio četnički komandant u Bosni i član Nacionalnog komiteta Draže Mihailovića, sada u zatvoru', 7) Vranješević Slavoljub, rođen 10. januara 1905. godine u selu Kravica, srez Srebrenica, od oca Dušana i majke Danice rođene Kojić, bivši jugoslovenski major, oženjen, otac jednog deteta, Srbin, jugoslovenski državljanin, poslednja funkcija: koman- dant zapadne Bosne organizacije' Draže Mihailovića, sada u zatvoru', 8) Glišić Miloš. roden 27. februara 1910. godine u Užičkoj Požegi, od oca Stojadina i majke Stanke rođene Bogićević. kapetan bivše Jugoslovensko vojske, Srbin, jugoslovenski državljanin, oženjen. otac dvoje dece, sada u zatvoru; 9) Jovanović Slobodan, rođen 21. novembra 1869. godine, u Beogradu, od oca Vladimira i majke Jelene, neoženjen, ranije profesor Beogradskog univerziteta, za vreme rata i okupacije potpredsednik a kasnije predsednik kraljevske jugoslovenske vlade u inos- transtvu i zastupnik ministra vojnog, odsutan, sada u inostranstvu; 10) Dr Purić Božidar, roden 6. februara 1891. godine u Beogradu, od oca Luke i majke Milice. oženjen, ranije činovnik Ministarstva inostranih poslova, a za vreme okupacije bio predsednik jugoslovenskc vlade u inostranstvu, odsutan, sada u inostranstvu', 11) Dr Ninčić Momčilo, rođen 28. maja 1876. u Jagodini, od oca Arona i majke Pole, oženjen, otac dvoje dece, jugoslovenski državljanin, za vreme rata i okupacije bio ministar poslova u emigrantskim vladama, odsutan, sada u inostranstvu: 12) Živković Petar, rođen 23. januara 1879. godine u Negotinu, od oca Rake i majke Save, oženjen. Srbin, jugoslovenski državljanin, pre rata bio armijski general, a za vreme rata i okupacije član jugoslovenske vlade u inostranstvu, pomoćnik vrhovnog komandanta Jugoslavenske vojske i jedno vreme ministar vojni, odustan, sada u inostranstvu; 13) Knežević Radoje, rođen 12. avgusta 1901. u Stragarima, od oca Lazara i majke Mileve rođene Veljković, oženjen, otac dvoje dece, Srbin, jugoslovenski državljanin, pre rata bio profesor u Beogradu, a za vreme okupacije ministar dvora u inostranstvu, odsu- tan, sada u inostranstvu; 14) Dr Gavrilović Milan, rođen 23. novembra 1882. godine u Beogradu, od oca Uroša i majke Agnjice rođene Vasić. oženjen, otac petoro dece, Srbin, jugoslovenski državljanin, 379
 • 3. p1'e rata bio savetnik poslanstva u penziji i ambasador na strani, a za vreme okupacije član jugoslovenske vlade u inostranstvu, odsutan, sada u inostranstvu; l5) Knežević Živan, rođen 15. juna 1906. godine u Vranju, od oca Lazara i majke Milene rođene Veljković, oženjen, Srbin, jugoslovenski državljanin, pre rata bio major Jugoslavenske vojske, a za vreme okupacije šef vojnog kabineta jugoslovenske vlade u inostranstvu i vojni ataše kod ambasadora Fotića, odsutan, sada u inostranstvu; 16) Fotić Konstantin, rođen l7. februara 1891. godine u Šapcu, oženjen, Srbin, jugoslovenski državljanin, pre rata bio pomoćnik ministra i ministar na strani, a za vreme okupacije ambasador jugoslovenske vlade u Vašingtonu, odsutan, sada u inostranstvu; 17) Jovanović Dragomir-Dragi, rođen 27. jula 1902. godine u Požarevcu, od oca Ljubomira i majke Vilme rođene Draškoci, oženjen, otac jednog deteta, Srbin, jugosloven- ski državljanin, pre rata bio upravnik grada Beograda, a za vreme okupacije upravnik grada Beograda, predsednik opštine grada Beograda, šef Srpske državne bezbednosti i izvanred- ni vladin komesar za Beograd i srezove Vračarski i Gročanski, sada u zatvoru; 18) Dinić Tanasije-Tasa, star 55 godina, od oca Đorda i majke Paraskeve rođene Jovanović, rođen u Nišu, Srbin, jugoslovenski državljanin, oženjen, bez dece, pre rata bio pešadijski pukovnik bivše Jugoslovenske vojske u penziji, i bivši narodni poslanik, za vreme okupacije bio izvanredan komesar za personalne poslove, pomoćnik komesara unutrašnjih poslova. ministar unutrašnjih poslova i ministar socijalne politike, sada u zatvoru; 19) Jonić Velibor, rođen 12. februara 1892. godine u selu Kmjevu, Srez orašački, od oca Krste i majke Sofije rođene Veljković, oženjen, otac jednog deteta, Srbin, jugosloven- ski državljanin, pre rata bio profesor Vojne akademije i novinar, za vreme rata i okupaci- je bio komesar Ministarstva prosvete, a potom ministar prosvete u Nedićevoj vladi, sada u zatvoru; 20) Dokić Đura, rođen 1874. godine u Užicu, od oca Lazara i majke Katarine rođene Lazarević, oženjen, otac jednog deteta, Srbin, jugoslovenski državljanin, pre rata bio armi- jski general u penziji i rezervi, a za vreme okupacije bio ministar saobraćaja u Nedićevoj vladi od 3. oktobra 1941. godine do kraja, sada u zatvoru; 21) Mušicki Kosta, rođen 7. aprila 1897. godine u Slavonskom Brodu, od oca Milana i majke Jelene rođene Mihailović, oženjen, otac dvoje dece, Srbin, jugoslovenski držav- ljanin, aktivni inženjerski pukovnik bivše Jugoslovenske vojske, za vreme rata bio koman- dant Srpskog dobrovoljačkog korpusa i kao takav proizveden za generala, sada u zatvoru; 22) Pavlović Boško, rođen 7. aprila 1892. godine u Jajcu, Bosna, od oca Vukašina i majke Katarine rođene Antres, oženjen, otac dvoje dece, Srbin, jugoslovenski državaljanin, pre rata bio zapovednik državne policijske straže u Zagrebu, za vreme okupacije bio pomoćnik komandanta Srpske državne straže i državni podsekretar Nedićeve vlade, sada u zatvoru; 23) Dr Marković Lazar - Laza, rođen 21. septembra 1882. godine u Beogradu, od oca Petra i majke Stane rođene Petrović, udovae, otac jednog deteta, Srbin, jugoslovenski državaljanin, ministar u penziji, sada u zatvoru', i 24) Dr Kumanudi Kosta, rođen 1874. godine u Beogradu, od oca Dimitrija i majke Emine rođene Holcer, oženjen, otac troje dece, Srbin, jugoslovenski državaljanin, ministar u penziji, sada u zatvoru. Krivi su što su u toku natčovečanske borbe koju su narodi Jugoslavije od 1941. do 1945. godine u odbrani svoje slobode i nezavisnosti i za svoj opstanak vodili protivu 380
 • 4. hitlcrovske Nemačke, fašističke Italije i njihovih satelita, stupili i za sve vreme rata i nepri- jateljske okupacije održavali političku i vojnu saradnju sa okupatorom radi zajedničkog ugušivanja opštenarodnog ustanka i podržavanja okupacije kako bi uz pomoć okupatora uspostavili režim protivnarodne diktature i nacionalnog ugnjetavanja, te su na taj način u najsudbonosnijem razdoblju istorije naroda Jugoslavije izvršili zločin izdaje naroda i otadžbine; što su zajedno sa okupatorom u ostvarivanju imperijalističkog plana okupatora o porobljavanju i istrebljenju naroda Jugoslavije organizovali, naređivali i izvršavali ili pod- strekivali na izvršavanje nebrojenih zločina nad narodom: ubijanje i predavanje ranjenika okupatoru. masovna ubistva i pokolja. hapšenja, mučenja, odvođenja u koncentracione logore i na prisilan rad u korist okupatora, prinudnu mobilizaciju, paljevine, pljačku i uništavanje javne i privatne imovine, silovanje i druge ratne zločine, usled čega nose odgovornost za smrt i stradanja stotine hiljada ljudi, žena i dece. I to: optuženi Mihailović Dragoljub - Draža: l) Što je od početka druge polovine 1941. godine pa za sve vreme rata i neprijateljske okupacije organizovao i rukovodio oružane četničke forrnacije poznate pod imenom „četni- ci Draže Mihailovića" i takozvane Jugoslovenske vojske u otađžbini, koje su imale za cilj da oružanom akcijom i vršenjem terora i saradnji sa okupatorom podrže okupaciju i uguše oružani ustanak i oslobodilačku borbu srpskog naroda i ostalih naroda Jugoslavije; 2) Što je radi ugušivanja narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije i podržavanja okupacije od samog početka svoje protivnarodne delatnosti stupio u vezu sa okupatorskim komandama i vlastima; sprovodio kroz sve vreme rata sve do same kapitulacije hitlerovske Nemačke aktivnu politiku i vojnu saradnju sa svima okupatorima; sklapao, sam ili preko podređenih komandanata i agenata, sporazume i ugovore za vođenje zajedničke borbe pro~ tiv svoje otadžbine; primao od okupatora naoružanje, spremu, hranu i drugu pomoć za svoje četničke jedinice; stavljao svoje jedinice pod komandu okupatora za izvođenje ratnih operacija protiv Narodnooslobodilačke vojske; odobravao svojim komandantima da se svo- jim odredima „legalizuju“ kod okupatora, to jest stupe pod neposrednu komandu okupa- tora pod imenom „antikomunistička dobrovoljačka milicija". tako da su svi njegovi podređeni komandanti i jedinice po njegovim direktivama i naređenjíma za sve vreme rata zajedno sa fašističkim okupatorskim jedinicama izvodili vojne operacije protiv narodnih oružanih snaga i vršili zločine i teror nad narodom; 3) Što je od samog početka svoje izdajničkc delatnosti stupio u vezi sa Nedićem i drugim kvislinzima, otvorenim slugama okupatora u cilju da održi okupaciju i objedini se izdajničke snage protiv oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije; davao direktive svojim komandantima da sklapaju sporazum: : i da sarađuju sa ustašama uz priznanje suvereniteta takozvane Nezavisne države Hrvatske i uz polaganje zakletve na vernost Paveliću, organi- zatoru masovnih pokolja srpskog i hrvatskog naroda; 4) Što je u istom cilju, prihatajući od okupatora lažnu parolu borbe protiv komunizma, išao za tim da borbu naših naroda skrene sa puta nacionalnooslobodilačke borbe na put građanskog rata, pa je pod parolom borbe protiv komunizma sa svojim četnicima ubijao rodoljube koji su na bilo koji način pomagali i odobravali borbu protiv okupatora; 5) Što je, pod lažnim parolama „zaštite srpstva" i „spasavanja srpskih glava", kojim parolama je i kvisling Nedić opravdavao okupaciju, razbijao jedinstvo srpskog naroda u borbi protiv okupatora i nametnuo mu bratoubilačku borbu, u kojoj su njegovi četnici pobili desetine hiljada Srba;
 • 5. 6) Što je, u skladu s politikom okupatora, kao predstavnik svih protivnarodnih i anti- demokratskih elemenata u cilju razbijanja bratstva i jedinstva naroda Jugoslavije i uspostav- ljanja nacionalnog ugnjetavanja raspirivao nacionalnu i versku mržnju i razdor među narodima Jugoslavije, usled čega su njegove četničke bande izvršila masovne pokolje hrvatskog. musliman- skog, kao i srpskog stanovništva koje nije prihvatilo okupaciju; 7) Što je, zajedno sa izbegličkom Vladom u kojoj je bio ministar, vršio u narodu propagan- du, da nije vreme za borbu protiv okupatora dok se jače savezničke snage ne iskrcaju na Balkan, odnosno dok Nemačka ne bude pred kapitulacijom, čime je podržavao okupaciju i slabio ratni napor Jugoslavije, kao i zajednički front savezničkih država protiv hitlcrovske Nemačke i njenih satelita i 8) Što je, dosledan svojoj izdajničkoj delatnosti sprovođenoj za vreme rata i okupacije, pred konačno oslobođenje zemlje od okupatora, pošto je politički i vojnički bio razbijen, organizovao terorističke bande i grupe kao jedino preostalo mu sredstvo, uz pomoć Gestapoa organizovao škole za teroriste, pa je izučene i naoružane teroriste upućivao da vrše diverzije, sabotaže i atentate, što su ove grupe i izvršivale, a pojedinim svojim komandantima naređivao da takođe pređu na vršenje terorističkih akata, kako bi u poslednjoj fazi borbe pomogao okupatoru koji se povlačio iz naše zemlje i kako bi ugrožavao novi ustavni demokratski poredak u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Pa je tako: a) Avgusta l94l. godine, iako se bio sporazumeo sa predstavnicima Valjevskog partizan- skog odreda da se četnici i partizani ne napadaju, napao mučki i iznenada jedan vod Valjevskog partizanskog odreda u selu Planinici (nedaleko od Mionice) u kome je napadu optuženi Mihailović lično komandovao četnicima, koji su tom prilikom ubili dva partizana, nekoliko ranili, a nekoliko zarobili; ,I b) U vreme kada je buknuo ustanak u Srbiji i kada su ustanici počeli oslobađati gradove uspostavio vezu sa izdajnikom Milanom Nedićem i po njegovom pozivu uputio mu u Beograd svoju delegaciju sa majorom Aleksandrom Mišićem na čelu sa ovlašćenjem da zaključe sporazum sa Nedićem o zajedničkoj borbi za ugušenje narodnog ustanka u Srbiji. Delegacija optuženog Mihailovića posle pregovora, koji su trajali od 29. avgusta do 5. septembra 1941. godine, zaključila je sa Nedićem sporazum: da Nedić, odnosno Nedićeva vlada, i optuženi Mihailović sarađuju u borbi protiv partizana u cilju njihovog uništenja; da Nedić odmah izda novčanu pomoć organi- zaciji optuženog Mihailovića; da Nedić odredi odmah ofrcira za vezu koji će biti stalno pri štabu optuženog Mihailovića; da Nedić izdejstvuje kod Nemaca da ne gone optuženog Mihailovića i njegove četnike; i da posle formiranja Nedićevih oružanih odreda izvode zajednički operacijski plan za čišćenje Srbije od partizana. Po ovom sporazumu delegacija optuženog Mihailovića prim- ila je od Nedića novčanu pomoć, a Mihailovićev oficir za vezu kod Nedića Pipan polovinom sep tembra 1941. godine poveo je sa sobom u štab optuženog Mihailovića pomoćnika komandanta Nedićeve žandarmerije, potpukovnika Marka Olujevića, koji je od Nedića bio određen za ofrcira za vezu pri štabu optuženog Mihailovića i nosio sa sobom Nedićev operacijski plan za zajedničko čišćenje partizana iz Srbije. Takođe je Nedić izdejstvovao preko nemačke komande generala Dankelmana da Nemci ne progone četnike optuženog Mihailovića; v) Vršeći pripreme za opšti napad na partizane optuženi Mihailović je: primio pod svoju komandu veći broj vojvoda Koste Pećanca, koji su se bili stavili otvoreno u službu nemačkih okupatora, kao na primer Budimira Cerskog, Jovana Škavovića, Nikolu Kalabića, Božu Javorskog i druge; naredio svojim komandantima Milošu Glišiću i Vučku Ignjatoviću da odmah posle oslobođenja Požege od Nemaca, u septembru l94l. godine, napadnu par- tizane u Požegi i da je zauzmu od partizana; svojim stavom neprijateljstva i podozrenja prema partizanima naveo svoga oficira Ignjatovića i njegov četnički odred u Požegu da razoružaju partizanske kurire i manje partizanske grupe, da zaustavljaju vozove koji su išli od Čačka u Užiee sa transportima žita za ishranu stanovništa, da otimaju transporte oružja i municíje koji su iz Užica bili upućivani na front borcima koji su vodili krvave bojevc sa 382
 • 6. Nemcima. da skinu sa voza komandanta Prvog šumadijskog odreda Milana Blagojevića, koji se iz Užica vraćao na front iza Rudnika, i da ga posle zverskog mučenja ubiju. Pošto je već izvršio bio potrebne pripreme za opšti napad na partizane, a u skladu sa porukom koju mu je engleski kapetan Hadson preneo od svojih nadležnih, koja je glasila: ., Da Jugosloveni ima da se bore za Jugoslaviju, a ne da se borba pretvori pobunu komu- nista za sovjetsku Rusiju", optuženi Mihailović je prekršio sporazum o zajedničkoj borbi četnika i partizana protiv okupatora i njihovih domaćih slugu zaključen oktobra l94l. godine sa komandantom Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije Titom i l. novembra 1941. godine izdao naređenje komandantima svih svojih odreda da povuku sa frontova prema Nemcima sve odrede i da pređu u opšti napad na partizane. Izvršavajući ovo naredenje, svi njegovi odredi u Srbiji napustili su frontove prema Nemcima otvarajući slobodan put nemačkim snagama za prodor na oslobođenu teritoriju i prešli u opšti napad na partizane i to: u noći izmedu l. i 2. novembra 1941. godine četnici pod komandom Glišića i Ignjatovića napali su na Užice na položajima zvanim Trešnjica (svega nekoliko kilometara udaljeno od Užica); u noći izmedu l. i 2. novembra l94l. godine napao je izne- nada na Ivanjicu Boža Javorac (koji se bio stavio pod komandu Glišića i Ignjatovića); 6 novembra l94l. godine četnici koji su se nekoliko dana ranije povukli sa fronta kod Kraljeva. napali su podmuklo i iznenada prvo na partizansku tenkovsku jedinicu i parti- zansku ariljeriju i uništili posadu, a zatim napali na Čačak; četnički odred kapetana Drag. Račića izvršio je drugi napad na Užiee; četnički odred kapetana Neška i poručnika Voje Popovića napao je na Kolubarski partizanski bataljon na položajima kod Valjeva, koji je na tom položaju vodio borbe protivu Nemaca; g) Posle sloma četničkog napada na partizane optuženi Mihailović je produžio borbu protiv partizana ohrabren radio-emisijama jugoslovenske izbegličke vlade, koja je još u jeku četničkog napada na partizane objavljivala da je optuženi Mihailović jedini ovlašćeni pred- stavnik kralja i izbegličke vlade u okupiranoj zemlji, i da se sve snage koje se bore mora- ju da stave pod njegovu komandu. Posle toga je optuženi Mihailović, po jednodušnoj odlu- ci čitavog svog štaba, otišao sa svojim oficirima, majorom Aleksandrom Mišićem, pukovnikom Branislavom Pantićem i kapetanom Nenadom Mitrovićem u selo Divce (deset kilometara od Valjeva) i u jednoj kafani sastao se sa predstavnicima Nemaca: načelnikom štaba nemačkog vojnog zapovednika za Srbiju, oficirom Gestapoa kapetanom dr Jozefom Matlom i još nekoliko nemačkih oficira. Sastanak je održan u najvećoj tajnosti pod zaštitom nemačkih bornih kola i velikog broja nemačkih vojnika. O ovom sastanku optuženi Mihailović je preko engleske službe obavestio radiogramom izbegličku vladu; d) Dvadesetog novembra l94l. godine optuženi Mihailović je preko svojih predstavni- ka sa predstavnicima Vrhovnog štaba partizanskih odreda Jugoslavije zaključio sporazum 0 primirju i obavezao se da vodi borbu protiv okupatora u zemlji u saradnji sa partizanima, pa je i taj sporazum pogazio i u najtežoj fazi borbe u toku Prve neprijateljske ofanzive protivu oslobodene teritorije u Srbiji, koja je počela 23. novembra 194]. godine, naredio svojim komandantima da ne stupaju u borbu sa Nemcima; d) Posle povlačenja glavnine partizanskih snaga iz Srbije optuženi Mihailović je na kon- ferenciji komandantima, održanu 30. novembra l94l. godine na Ravnoj gori, izdao naređenje svojim komandantima da se legalizuju kod okupatora, to jest da otvoreno i javno stupe u službu Nemaca. Na osnovu ovakvog naređenja stupili su u službu Nemaca sa svo- jim odredima komandanti optuženog Mihailovića, i to poručnik Raković Predrag u Čačku, Glišić i Ignjatović u Požegi, Pantelić u Loznici, Lazović Živan u Beogradskom okrugu, 383
 • 7. Rajković Borivoje i Mladenović, kapetani u Kosjeriću, kapetan Mitić, Matić, Budimir Cerski, Škavović Jovan, Đurović Mašan i drugi. Ovi legalizovani odredi sa svojim koman- dantima istovremeno su i dalje priznavali optuženog Mihailovića kao svog komandanta i od njega primali naredenja, a od Nemaca primali oružje, hranu i odelo, i zajedno sa Nemcima učestvovali u operacijama protiv preostalih partizanskih odreda u Srbiji i hvatali i ubijali rodoljube koji su pomagali oslobodilačku borbu srpskog naroda. Sprovodeći u delo zaključeni sporazum sa Nedićem o zajedničkoj borbi protiv partizana, optuženi Mihailović je uspostavio čvrste veze sa većim brojem Ncdićevih komandanata, Milanom Kalabićem, Radovanom Stojanovićem i drugima, koji su zajedno s njim, i izvršujući njegova naređenja, vodili borbe protiv partizana u Srbiji u toku zime 1941/1942. godine i proleća l94l. godine; e) Već l94l. godine, pošto je izdao narodni ustanak u Srbiji i stupio u spregu sa nemačkim okupatorom optuženi Mihailović pristupa organizaciji četničkih odreda u ostal- im krajevima Jugoslavije. Tako je meseca decembra l94l. godine optuženi Mihailović uputio u Crnu Goru svoje oficire Milivoja Nedeljkovića i Perhineka sa zadatkom da uspostavio vezu sa četničkim komandatima u Crnoj Gori i Sandžaku generalom Blažom Đukanovićem, pukovnikom Bajom Stanišićem, majorom Đorđem Lašićem i kapetanom Pavlom Đurišićem i da im pre- nesu njihova uputstva za borbu protiv partizana. Oni četnički komandanti su krajem l94l. godine organizovali, uz punu pomoć italijanskog okupatora, svoje odrede i zajedno sa njim učestvovali u borbama protiv partizana primajući od Italijana oružje, hranu, a neki i plate; U Sandžaku optuženi, Mihailović je uspeo krajem l94l. godine da stavi pod svoju komandu sandžačke četničke odrede, koji su se u isto vreme bili stavili otvoreno u službu Italijana i učestovali u borbama protiv partizana i to još od novembra 1941; U jesen l94l. godine optuženi Mihailović je uputio u Bosnu i Hercegovinu. radi orga- nizovanja četnika, svoje oficire majora Boška Todorovića, poručnika Mutimira Petkovića, kapetana Sergija Mihailovića, poručnika Momčilovića i druge, pored žandarmerijskog majo- ra Jezdimira Dangića, koga je bi uputio u istočnu Bosnu još u vreme narodnog ustanka u Srbiji. Optuženi Mihailović je majora Boška Todorovića postavio za komandanta istočne Bosne i Hercegovine, a ovaj je po dolasku na teren zaključio pismeni sporazum o sarad- nji četnika i italijanskih okupatora u borbi protiv partizana; Komandant optuženog Mihailovića u istočnoj Bosni Jezdimir Dangić po dolasku na teren razbija jedinstvo četnika i partizana u borbi protiv Nemaca i ustaša, propušta Nemce na oslobođenu teritoriju, a pošto su partizani zaustavili Nemce i uspeli očuvati znatan deo slobodnih teritorija, Dangić se povezuje sa gestapovcem kapetanom Matlom u Banji Koviljači i posle povezivanja odlazi u Beograd sa znanjem i odobrenjem optuženog Mihailovića radi traženja pomoći od Nemaca i Nedića za borbu protiv partizana u istočnoj Bosni. Istovremeno lokalni četnički komandanti u istočnoj Bosni, pop Savo Božić, Cvijetin Todić i drugi. koji su se stavili pod komandu ofrcira optuženog Mihailovića, kapetana Račića, koji je decembra l94l. godine prešao u istočnu Bosnu, sklopili su sporazum sa ustaškim vlastima o saradnji u cilju uništenja partizana i zajedno sa ustašama vodili borbu protiv partizana u istočnoj Bosni. „ U toku l94l. godine komandant optuženog Mihailovića Ilija Trifunović Birčanin uz pomoć italijanskih okupatora osnovao je četničke odrede u zapadnoj Bosni i Lici, zatim u Dalmaciji, koji su u najtešnjoj saradnji sa Italijanima takođe vodili borbe protiv partizana. Znatan deo četnika kao posebne formaeije, poznate pod imenom „dobrovoljačka antikomu- 384
 • 8. nistička milicija“ (MVAK = Milicija volontera antikomunista) stavio je pod direktivu komandu Italijana, a čiji je glavni zadatak bio uništavanje antifašista u Dalmaciji; U Sloveniju Mihailović je uputio u ovom periodu svog oficira majora Karla Novaka, koji je u saradnji sa okupatorima i kvislinškom belom gardom organizovao slovenačke četnike poznate pod nazivom „plava garda". Iako malobrojne, jedinice optuženog Mihailovića u Sloveniji pod komandom majora Novaka sarađivale su otvoreno sa okupa~ torom i slovenačkom kvislinškom belom gardom. ž) Krajem l94l. godine i početkom 1942. godine rasplamsao se opšti narodni ustanak u Crnoj Gori, istočnoj Bosni i Sandžaku. Sledujući liniju izdaje, a u nameri da uguši nar- odni ustanak u ovim krajevima, optuženi Mihailović u maju l94l. godine prelazi iz Srbije na planinu Zlatar, a odatle u Crnu Goru, i neposredno rukovodi operacijama četničkih jedinica pod komandom Miloša Glišića i Vučka Ignjatoviča iz Srbije, Petra Baćovića iz istočne Bosne, Blaža Đukanovića, Pavla Đurišića, Đorđa Lašića, Ivana Ružića, Baja Stanišića, Jakova Jovovića i Sima Mijuškovića iz Crne Gore i legalizovanih odreda Nikole Bojovića, Vuka Kalaitovića, „Vojvode“ Irića i Rade Korde, koje su četničke jedinice zajed- no sa Italijanima tada učestvovale u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi protiv partizanskih jed- niea u Crnoj Gori i Sandžaku. U ovoj ofanzivi sve pomenute četničke jedinice pod koman- dom optuženog Mihailovića primale su od Italijana oružje, municiju i hranu, a jedinice Mihailovićevog komandanta Blaža Đukanovića primale su pored ovoga i platu. Tokom operacija Italijani su prevozili četničke jedinice svojim prevoznim sredstvima sa sektora na sektor, a četnički komandanti, pa i članovi Vrhovne komande optuženog Mihailovića, prevozili su se automobilima kroz italijanske garnizone. Sam optuženi Mihailović sa svo- jim štabom smeštao se u neposrednoj blizini italijanskih garnizona. Posle teških i upornih bojeva sa Italijanima, i četnicima naročito u sektorima Sinjajevina, Kamena Gora- Kosanica, Nikšić-Golija, Nikšić-Travnik, Orlovac i Gat i mučkog četničkog napada na par- tizansku bolnicu i Petu udarnu brigadu u Ćurevu, partizanske snage pod pritiskom itali- janskih divizija, a zahvaljujući izdaji četnika optuženog Mihailovića, bile su prinuđene da se povuku sa slobodne teritorije Crne Gore, Sandžaka, istočne Bosne i Hercegovine u zapadnu i centralnu Bosnu. z) Pošto su partizani bili prinuđeni da napuste slobodnu teritoriju u Crnoj Gori, Sandžaku, istočnoj Bosni i Hercegovini, četnici optuženog Mihailovića produbili su svoju saradnju sa italijanskim okupatorom i zajedno s njima zaveli i sprovodili sistem strahovlade nad narodom na toj teritoriji. U neposrednoj blizini Kolašina, u kome komandant optuženog Mihailovića Pavle Đurišić dočekuje i pozdravlja ratnog zločinca italijanskog generala Pircija Birolija, guvernera Crne Gore, a četnici optuženog Mihailovića kolju i vešaju cmogorske rodoljube. optuženi Mihailović sa svojim štabom iz Lipova rukovodi četničkim akcijama na uništavanju narodnog ustanka, podržavan od engleskog majora Hadsona, koji u to vreme traži od optuženog Mihailovića da se „sastane sa kapetanom Đurišićem i pukovnikom Stanišićem i ostalim vođama koji su se tako uspešno borili protiv komunista i oslobodili svoje krajeve od njih" i izdašno pomagan materijalni i politički od emigrantske vlade u Londonu; i) Posle bezuspešnog pokušaja da zajedničkim borbama sa Italijanima, Nemcima i ustašama u jesen l942. godine razbije partizanske snage na Dinari i zapadnoj i centralnoj Bosni, optuženi Mihailović je, podstrekivan od engleskog pukovnika Belija da treba uništiti partizanske snage i partizansku slobodnu_ teritoriju pre nego što dođe do iskrcavanja saveznika na Balkan, pristupio brižljivom izvođenju priprema za učestvovanje četničkih 385
 • 9. jedinica u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi, pa je lično sačinio i plan operacija za učestvo- vanje četnika u ovoj ofanzivi. Nemački i italijanski okupator, ocenivši značaj oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije za oslobodilačku borbu naroda porobljene Evrope i opasnost za svoje planirane operacije u severnoj Africi i na Bliskom istoku, odlučio je da konačno i potpuno uništi ustanak u Jugoslaviji. U tu svrhu vrhovna nemačka i italijanska komanda stvaraju jedin- stveni plan za izvođenje zajedničkih operacija u predstojećoj Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi i određuju za te operacije sledeće jedinice: a) nemačke: 7. SS „Princ Eugen“ diviziju, 369. pešadijsku diviziju, 7l7. lovačku diviziju i 718. pešadijsku diviziju i druge specijalne jedinice motorizovane, tenkovske, artil- jcrijske, avijaciju; b) italijanske divizije: „Lombardiju“, „Re“, „Sasari“, „Murdc“ i „Taurinenze“; V) ustaške zdrugove, domobranske jedinice i odrede milicije. Optuženi Mihailović, pošto je izvršio pripreme, odredio je za učestvovanje u ovim operacijama sledeće četničke jedinice: Prvi korpus majora Bjelajca sa 2.000 četnika, Drugi korpus popa Đukića sa 2.000 četnika, Treći korpus majora Baćovića sa 3.000 četnika, 600 četnika pod komandom Novaka Mijovića, 5.000 četnika pod komandom Baja Stanišića, 3.000 četnika pod komandom Bore Mitranovića i 5.000 četnika pod komandom Pavla Đurišića. Glavne operacije u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi razvijale su se u vremenu od 15. januara do polovine aprila 1943. godine, a na teritoriji od reke Kupe preko Neretve, gde se u džepu Neretve odigrala čuvena „bitka za ranjenike", pa sve do reke Drinc. U ovim operacijama su zajednički , učestvovalo napred navedene nemačke, italijanske, Pavelićeve i četničke jedinice optuženog Mihailovića, koje su od okupatora primale oružje, municiju, hranu i bile potpomagane okupatorskom artiljerijom, avijacijom i tcnkovima. Četničkim jedinicama komandovao je optuženi Mihailović preko majora Ostojića, a i neposredno. U završnoj fazi operacije na reci Drini optuženi Mihailović je komandovao i izvesnim delovi- ma italijanske divizije „Taurinenze“. U ovoj ofanzivi okupatorske i četničke jedinice izvršile su paljenje i pustošenje čitavih krajeva i masovno istrebljenje civilnog stanovništva, koje se sa svojom narodnom vojskom povlačilo ispred neprijatelja; j) U vreme trajanja Četvrte neprijateljske ofanzive na teritoriji od Kupe preko Neretve do Drinc, četnici optuženog Mihailovića su po njegovim direktivama i na ostalim područjima širom Jugoslavije vodili zajedničke borbe sa okupatorom i domaćim kvislinzi- ma protiv Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Tako su u Srbiji četnici optuženog Mihailovića pod komandom Predraga Rakovića, Zvonimira Vučkovića i drugih zajedno sa Nemcima, Nedićevim i Ljotićevim odredima, bugarskim okupacionim jedinicama i jedinicama Ruskog belogardističkog korpusa učestvovali u zajedničkim borba- ma protivu partizana. Po direktivama i sa odobrenjem optuženog Mihailovića četnički odre- di u Bosni sklopili su niz sporazuma sa Nemcima i ustašama. u Sloveniji sa slovenačkom bclom gardom o saradnji, a posle kapitulacije Italije u septembru l943. godine, četnički odredi optuženoga Mihailovića širom čitave zemlje stupili su potpuno pod zaštitu Nemaca i u otvorenu saradnju sa njima i primali od njih naređenja, oružje, municiju i ostalu vojnu spremu; k) Primajući materijalnu pomoć i direktive od emigrantskih vlada da se po svaku ecnu vojnički održi, kao i poruku engleskog generala Mastersona da što pre likvidira komuniste i da će potom nastati povoljnije stanje za četnike i da će Englezi promeniti svoje držanje, svoju propagandu i svoju politiku prema optuženom Mihailoviću, optuženi Mihailović je za sve vreme od leta 1943. godine do svršetka rata održao niz sastanaka i stupao u vezu sa predstavnicima nemačke komande u Jugoslaviji sa domaćim izdajnicima Nedićem, 386
 • 10. Pavelićem i Ljotićem i reakcionarnim elementima u Hrvatskoj radi nastavljanja borbe pro- tivu oslobodilačkog pokreta naroda Jugoslavije. Tako su po naređenju optuženog Mihailovića u toku aprila i maja l944. godine održani sastanci između Mihailovićevog komandanta Srbije generala Trifunovića, optuženog Topalovića Živka i kapetana Rakovića s jedne strane, i gestapovaca Šterkera, Milana Aćimovića, Dimitrija Ljotića, Ilije Mihailovića s druge strane, u selima Vranići, Trbušani i Brđani, na kojima je sastancima došlo do sporazuma o vođenju zajedničkih operacija pro- tivu partizana i liferovanju oružja četnicima od strane Nemaca. Pored svojih komandanata optuženi Mihailović se lično sastaje oko 20. avgusta l944. godine u selu Rašani kod Kosjerića sa Milanom Nedićem i optuženim Dragomirom Jovanovićem, na kom je sastanku sklopljen sporazum: da Nedić optuženom Mihailoviću daje mesečno sto miliona dinara novčane pomoći, da Nedić preuzima na sebe obavezu da se optuženom Mihailoviću od Nemaca izliferuje 30.000 pušaka, tri miliona puščanih i mitraljeskih metaka, da Nedić izliferuje optuženom Mihailoviću uniforme i obuću, da će Nedić u cilju koordinacije akci- je protiv Narodnooslobodilačke vojske, ukoliko dozvole Nemci, staviti svoje oružane for- macija pod komandu optuženog Mihailovića i da optuženi Mihailović garantuje Nediću da se oružje neće upotrebiti protivu Nemaca; pored ovoga, optuženi Mihailović se lično sas- taje sa šefom upravnog štaba nemačkog vojnog zapovednika za Srbiju Nojbaherom u selu Rošcima kod caganjske škole u avgustu l944. godine, a sa gestapovcem Šterkerom još četiri puta, i to u selu Pranjanima u avgustu l944. godine, kod sela Draginja prilikom besk- tva optuženog Mihailovića iz Srbije za Bosnu septembra l944. godine i dva puta u Bosni u oblasti Sarajeva koncem ! l944. godine i početkom 1945. godine. Na prva tri sastanka između optuženoga Mihailovića i predstavnika Nemaca, i to na sastancima u Rošcima (kod Caganjske škole), Pranjinama i Draginju prisustvovao je američki pukovnik Makdauel, koji je. pošto je engleska vlada službeno povukla svoje vojne misije od optuženoga Mihailovića i njegovih komandanata, došao kod optuženog Mihailovića u svojstvu šefa američke vojne misije i kao takav tražio od Nemaca da polože oružje isključivo optuženom Mihailoviću, a optuženog Mihailovića uveravao da se mora održati u narodu i da Sjedinjene Američke Države pomažu isključivo optuženog Mihailovića i njegovu organizaciju. Optuženi Mihailović je još u zimu l942. godine preko Pinterovića i Mate Ruskovića uspostavio vezu sa mačekovcima u Hrvatskoj, koju je stalno održavao do kraja rata radi objedinjavanja vojnih jedinica koje su mačekovci nameravali obrazovati pod vrhovnom komandom optuženog Mihailovića u cilju zajedničke borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta. Na liniju borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta optuženi Mihailović je u martu 1945. godine, preko advokata Brašića, uspostavio vezu i slao pisma nadbiskupu Stepincu i Anti Paveliću, organizatoru pokolja srpskog i hrvatskog naroda. U istom razdoblju od leta 1943. godine do svršetka rata, dok su optuženi Mihailović i njegovi komandanti zaključivali navedene sporazume, njegove jedinice zajedno s Nemcima i kvislinškim formacijama nastavile su borbe protiv Narodnooslobodilačke vojske i Jugoslovenske armije, i to četnici pod komandom člana Vrhovne komande Draže Mihailovića majora Ostojića, Đurišića, Draškovića, Kalaitovića, Cvetića, Lalatovića, Račića, Vučkovića, Nikole Kalabića, Markovića, Radovića, Neška Nedića, Tufegdžića, Keserovića i drugih u Sandžaku i Srbiji, a pod komandom Rada Radića, Vranješevića, Renovića, Bore Mitranovića, Todića Cvijetina, Damjanovića Steve - Leke u Bosni, Đujića, Jevđevića, Bjelajca, Baćovića, Lukačevića i drugih u Bosni i Hrvatskoj i ostali.
 • 11. l) Zaključujući svoje izdajničkc delovanje, koje je sprovodio kroz sve vreme oslobodi- lačkog rata i okupacije, optuženi Mihailović je pred isterivanje Nemaca iz Jugoslavije i uništenje četničkih jedinica prešao na terorizam. Tako je u martu 1945. godine u Modriću, u Bosni, osnovao školu za teroriste, kojima je dao ime „kraljevski komandosi“, a terorističko-diverzantsku grupu Gašparevića, za koju je znao da je direktno od Gestapoa iz Beča upućena za Srbiju u cilju vršenja sabotaža, diverzija, atentata i drugih zločina, prih~ vatio, stavio pod svoju komandu, dodelio joj zadatak i uputio je za Srbiju sa svojim koman- dantom Topalovićem. Ostalim komandantima izdao je naređenje da takođe pređu na teror~ ističke akcije, pa su izvesni komandanti posle prestanka ratnih operacija dizali mostove i vozove u vazduh i vršili atentate, sve dok nisu bili pohvatani; lj) Optuženi Mihailović Dragoljub-Draža i njegovi četnički komandanti po njegovim naredenjima i direktivama izvršili su masovnim zahvatima u takozvanim čišćenjima terena, zatim putem letećih brigada i crnih trojki u toku čitavog rata i okupacije bezbrojne ratne zločine nad narodom u svima krajevima Jugoslavije. Tako su u novembru l94l. godine četnici streljali u selu Braićima, na mestu zvanom Drenovi Vrh, oko 500 zarobljenih partizana i njihovih pristalica; Optuženi Mihailović je u noći izmedu l3. i 14. novembra l94l. godine, to jest iste noći kada se sastao sa gestapovcem kapetanom Matlom, naredio sam komandantu Daki Tešmanoviću da oko 365 zarobljenih partizana preda Srpskoj državnoj straži u selu Slovac, iako je morao znati da će ih ! Srpska državna straža postreljati ili predati Nemcima. to je i učinjeno tako da ih je Tešmanović predao Jovanu Škavoviću, a ovaj Nemcima. Nemci su od ovih predatih partizana streljali oko 270, a ostale oterali u logore; Početkom novembra l94l. godine Mihailovićev komandant Ajdačić zaklao je 13 parti- zanskih simpatizera u blizini Kosjerića na mestu zvanom Ridovi, među kojima i učiteljicu Jelenu Subić-Gmizović i Milevu Kosovac, koje su četnici pre nego što su zaklali silovali i unakazili usijanim gvožđetn; Četvrtog novembra l94l. godine četnici su ubili blizu Ravne gore oko 30 partizana, koje su bili na prevaru zarobili, među kojima je bilo 18 devojaka koje su bile upućene u Užiee za bolničarke; U decembru l94l. godine Mihailovićevi četnici streljali su zajedno sa Nemcima u Čačku samo u jedan mah 80 pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta; U decembru l94l. godine u Srezu požeškom mešoviti nemačko-četnički sud samo u jedan mah osudio je na smrt 12 pristalica partizana; U decembru l94l. godine i tokom januara 1942. godine četnici su poklali preko 2.000 muslimana, ljudi, žena i dece, iz okoline Foče, Goražda i Čajniča. Klanja su vršili na mostovima na Drini u Foči i Goraždu; U toku decembra l94l. godine i tokom cele l942. Mihailovićevi „legalizovani“ četni- ci pohapsili su i predali Nemcima u raznim krajevima Srbije hiljade pristalica partizana koje su Nemci streljali u logorima na Banjici, Nišu. Užicu, Čačku i drugim mestima, a pored toga sami četnici su poubijali hiljade pristalica partizana, opljačkali mnoga sela, bati- nali hiljade ljudi, a veliki broj žena i devojaka iz partizanskih porodica silovali; Prvog aprila l942. godine četnici Rada Radića pobili su u Jošavki 20 ranjenih parti- zana, a među njima i teško ranjenog narodnog heroja dr Mladena Stojanovića; Aprila 1942. godine četnici Lazara Tešanovića i Rada Radića (koji su se tada bili stavili pod komandu Mihailovićevog kapetana Račića) ubili su 70 ranjenih partizana; 388
 • 12. Krajem aprila 1942. godine Spasoje Dakić, komandant Mihailovićevog bataljona u Čelebiću, ubo je engleskog majora Terensa Atertona i njegovog radio-telegrafistu i jednog engleskog narednika; Juna 1942. godine Mihailovićevi četnici su u okolini Gacka u selu Izgorima zapalili bolnicu sa 10 teških partizanskih ranjenika; Juna 1942. godine Mihailovićev odred pod komandom kapetana Vladimira Đukića izveo je iz zatvora u Nikšiću 25 pristalica narodnooslobodilačkog pokreta i u zajednici sa Italijanima ih streljali; Avgusta 1942. godine Mihailovićev komandant Baćović ubio je simpatizere narod- nooslobodilačkog pokreta Rada Pravicu, sudiju, Tomu Galepa, Jovu Ljubibratića, Budimira Ukropinu i Tasu Kosorića; Avgusta 1942. godine Mihailovićevi četnici pod komandom Petra Baćovića prilikom zauzeća Foče zaklali su u Foči i u selima koja se skupa nazivaju Bukovica oko 1.000 lica muslimanske veroispovesti. među kojima je bilo oko 300 žena, dece i staraca; Avgusta 1942. godine na terenu oko Ustikoline i Jahorine (istočna Bosna) Mihailovićevi četnici pod komandom majora Zaharije Ostojića i Petra Baćovića zaklali su oko 2.500 lica muslimanske veroispovesti. a sela popalili; Septembra l942. godine četnici Petra Baćovića ubili su u Makarskoj oko 900 Hrvata, nekoliko katoličkih sveštenika žive odrali i 17 sela zapalili; Oktobra 1942. godine četnici Petra Baćovića ubili su u okolini Prozora zajedno sa Italijanima, kojima je komandovao italijanski poručnik Viđak, oko 2.500 muslimana i Hrvata, među kojima je bilo žena, dece i staraca, a veliki broj sela popalili; V U oktobru l942. godine četnici Petra Baćovića ubili su u selu Gatu, Niklice i Cišlu u Dalmaciji zajedno sa Italijanima 109 Hrvata kao simpatizere narodnooslobodilačkog pokreta; U januaru 1943. godine Mihailovićevi četnici su ubili u selu Banji kod Arandelovca protu Isakovića i još 18 pristalica partizana', Januara 1943. godine zaklao je major Cvetić 16 zarobljenih partizana u okolini Užica, Januara 1943. godine četnici Pavla Đurišića ubili su u Srezu bjelopoljskom oko 400 muškaraca i oko 1.000 žena i dece muslimanske veroispovesti; U februaru 1943. godine četnici pod komandom Zaharije Ostojića, Petra Baćovića, Pavla Đurišića, Voje Lukačevića. Vuka Kalaitovića i drugih, u srezovima Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom zaklali su 1.200 muškaraca i 8.000 staraca, žena i dece i opljačkali pa potom spalili oko 2.000 domova; Polovinom jula 1943. godine u selu Cikoti (istočna Bosna) četnici su otkrili 80 ranjeni- ka Prve proleterske divizije, oduzeli im oružje, a sutradan doveli Nemce koji su ih poubi- jali pa spalili; Juna 1943. godine u toku Pete neprijateljske ofanzive četnici su klali partizanske ran- jenike sa Sutjeske, pa su tada zaklali u selu Jeleču i Vrbici dr Simu Miloševića i hrvatskog pesnika Ivana Gorana Kovačića; Jula 1943. godine u Bišini (Birač) četnici su otkrili 120 ranjenika Prve i Druge pro- leterske brigade i izdali ih Nemcima, koji su ih poubijali; Decembra 1943. godine četnički komandant major Petričević streljao je u Kolašinu 28 zarobljenih partizana i šest seljaka pristalica partizana; Decembra 1943. godine četnički komandant Živan Lazović zaklao je u selu Selevcu 15 seljaka pristalica partizana; Decembra 1943. godine zaklali su četnici u okolini Bosanskog Grahova 137 zarobljenih partizana;
 • 13. Decembra 1943. godine zaklali su četnici u selu Tičevu kod Drvara 28 zarobljenih par- tizana; Decembra 1943. godine zaklali su četnici u Zeti (Cma Gora) osam seljaka, delegata na Prvoj antifašističkoj skupštini Crne Gore; Decembra 1943. godine zaklali su četnici Nikole Kalabića u selu Kopljarima kod Aranđelovca 24 seljaka; Decembra 1943. godine četnici pod komandom potpukovnika Miodraga Paloševića i majora Trifkovića Svete zaklali su u selu Vraniću, blizu Beograda, 72 lica, medu kojima jedno dete od dve godine, drugo od tri meseca. Jednu od žrtava su kastrirali. Pored toga, opljačkali su seljačke domove; Od juna 1942. do marta 1943. godine Mihailovićevi četnici pod komandom Pavla Đurišića osudili su na smrt i streljali oko 1.000 crnogorskih partizana i seljaka zbog toga što su učestvovali u oslobodilačkom ustanku u Crnoj Gori: Dvadeset devetog aprila l944. godine četnički odred kapetana Živojina Lazovića, majo- ra Svetislava Trilkovića, Nikole Kalabića, Dragutina Bojovića, Svete Bogićevića, Radovana Dokmanovića i Svete Radičevića u selu Drugovcu (Beogradski okrug) zaklali su 73 lica, među kojima devet žena. Tom prilikom teško su zlostavljali 37 drugih lica i opljačkali pa potom spalili 220 domova; Aprila l944. godine četnici su kod Bajinc Bašte zaklali osam simpatizera partizana; Maja l944. godine četnici Dragutina Keserovića pronašli su na Jastrepcu partizansku bolnicu, pa su streljali 24 ranjenika i četiri bolničarkc; Maja l944. godine četnici su otkrili u Semberiji partizanske bolnice i ubili oko 300 teških ranjenika; U leto l944. godine četnici su u selu Balinoviću živoga pekli pred 20 ljudi Živana Đurđevića, seljaka iz Balinovića, a potom njega i njegovog sina zaklali: Početkom avgusta l944. godine, Dušan Radović Kondor, komandant Mihailovićevog korpusa, zaklao je dva američka avijatičara francuskog porekla koji su se bili prinudno spustili padobranima kod reke Lima; Avgusta l944. godine četnički odred Bogićcvić Svete uhvatio je u selu Sepcima - Srbija, Sremčcvića Savu, Vojinović Konstantina, Radojević Iliju i Jovanović Iliju i pošto ih je mučio da bi iznudio priznanje o saradnji sa partizanima, svu četvoricu zaklao_ Pored ovoga, desetine hiljada ljudi četnici su zlostavljali i batinali, a u Crnoj Gori su bili uveli specijalni sistem batinanja pomoću „i-oglje". Komandanti optuženog Mihailovića dostavljali su spiskove pristalica partizana okupa- torima i kvislingovcima na osnovu kojih su ljudi bili uhapšeni i streljani. Naročito je beogradska četnička organizacija tesno saradivala sa specijalnom policijom na uništavanju pristalica partizana u Beogradu. Nebrojeni zločini samo su mali deo zločina koje su četnici optuženog Mihailovića sprovodeći njegova naređenja i direktive izvršili u svim krajevima Jugoslavije.
 • 14. Optuženi Moljević Stevan, Žujović Mladen, Topalović Živko i Vilović Đuro što su u toku rata i okupacije zajedno sa optuženim Mihailovićem, a po direktivama emigrantskih vlada, rukovodili izdajničkim „Ravnogorskim pokretom", bili članovi takozvanog Centralnog nacionalnog komiteta (CNK) i na teritoriji koju su četnici držali po dozvoli oku- patora organizovali ravnogorske pokrajinske, okružne, sreske i mesne organizacije, čiji je osnovni zadatak bio gašenje oslobodilačke borbe i podržavanje okupacije, a pomoću kojih su organizacija proganjali i potkazivali četničkim bandama i okupatoru antifašiste, organi- Lovali preke sudove i ubijali rodoljube, vršili prisilnu mobilizaciju i rekvizicije za četnike i širili izdajničku propaganda u narodu; što su posle veličanstvenih pobeda Narodnooslobodilačke vojske, a naročito posle istorijskih odluka donesenih na Drugom zasedanju AVNOJ-a, u januaru l944. godine u selu Ba organizovali kongres takozvanih ravnogoraca i reakcionarnih elemenata iz vrhova bivših političkih partija i grupa i sa njima popunili svoj ravnogorski Centralni nacionalni komitet, a sve to u nameri da time dadu političku podršku izdajniku Mihailoviću i zajedno s njime čitavom sistemu okupacije, kao i da razbijaju narodnu vlast. Pa je tako: l) Optuženi Moljević Stevan, kao član izvršnog odbora Centralnog nacionalnog komiteta od početka l942. godine do kongresa u Ba, a od tada pa do raspada četničke organizacije, kao predsednik Izvršnog odbora Centralnog nacionalnog komiteta rukovodio četničkom organizacijom zajedno sa optuženim Mihailovićem, bio inicijator odluka političke prirode i izradio direktive za organizaciju izdajničkih ravnogorskih odbora: primao depeše i izveštaje četničkih organizacija i funkcionera i po njima izdavao konkretne upute podredenim organizacijama za njihov izdajnički rad; uređivao centralni četnički organ list „Ravna gora“, pisao članke u četničkim listovima „Ravna gora“ i „Ujedinjeno srpstvo“ pisao proglase, držao govore, organizovao i održavao konferenciju urednika lokalnih četničkih listova, i uopšte rukovodio četničkom propagandom u cilju zavođenja narodnih masa na putu izdaje; izdao uputstva za reorganizacija i rad četničkih prekih sudova i time se solidarisao sa ubistvima koja su četnici pod vidom suđenja vršili nad narodom. 2) Optuženi Žujović Mladen kao član Izvršnog odbora Centralnog nacionalnog komiteta od leta l94l. godine pa do bekstva iz zemlje u jesen 1943. godine, zajedno sa optuženim Moljevićem i Mihailovićem rukovodio takozvanim Ravnogorskim pokretom; u maju 1943. godine kao delegat Vrhovne komande optuženog Mihailovića rukovodio svim četničkim jedinicama i četničkom organizacijom u Dalmaciji, zapadnoj Bosni i Lici, nasie- divši u toj funkciji najotvorenijeg kolaboracionistu Iliju Trifunovića Birčanina. Kao delegat četničke Vrhovne komande optuženi Žujović je nastavio najtešnju vojnu i političku sarad- nju sa Italijanima, održavao sastanke sa italijanskim generalom Spigom, sa kojim je ugov- orio da Italijani daju četnicima oružje i municiju i da italijanske i četničke jedinice pre- duzimaju zajedničke operacije protiv Narodnooslobodilačke vojske, pa su te operacije zajed- nički i izvodili i pri tom vršili mnogobrojne zločine nad narodom; krajem l944. godine, zajedno sa optuženim Topalovićem, a po nalogu optuženog Mihailovića, organizovao u inostranstvu Centralni nacionalni komitet (CNK) s ciljem da okupi izbegle četničke nedićevsko-ljotićevske i ustaške bande, da ih poveže sa sličnim izbegličkim bandama u inostranstvu i pomoću poznatih reakcionarnih elemenata iz inostranstva ugrožava spoljnu bezbednost Federativne Narodne Republike Jugoslavije i njen unutrašnji poredak; 391
 • 15. 3) Optuženi Topalović Živko u okupiranom Beogradu u dogovoru sa agentom Gestapoa i predsednikom komesarske uprave u Srbiji Milanom Aćimovićem organizovao niz sastanaka sa članovima vodstva bivših političkih partija, na kojima su doneli odluku da pomognu optuženom Mihailoviću i stupe s njim u saradnju kako bi na taj način ojačali njegov položaj; na osnovu ovih odluka optuženi Topalović, zajedno sa Aleksandrom Popovićem i Branom lvkovićem, dolazi optuženom Mihailoviću u decembru 1943. godine i učestvuje na kongresu u Ba, rediguje projekt baške rezolucije i postaje član Izvršnog odb- ora CNK i tako ulazi u vrhovni organ izdajničkc četničke organizacije', u aprilu l944. godine sastaje se u selu Trbušanima sa savetnikom upravnog štaba nemačkog zapovednika za Srbiju Šterkerom i Milanom Aćimovićem, na kome su se sastanku sporazumeli da Nemci četnicima liferuju oružje i municiju i da se zajedno bore protiv Narodnooslobodilačke vojske; krajem l944. godine zajedno sa optuženim Žujovićem organizovao je u inostranstvu takozvani CNK sa ciljevima izloženim u prethodnom stavu ovog dispozitiva; 4) Optuženi Vilović Đuro što je u jesen l942. godine stupio u četničku organizaciju u Splitu, iako je znao i video da četnici sarađuju sa Italijanima i da se zajedno bore pro- tiv oslobodilačkog pokreta, a koncem juna l944. godine postao član CNK, u čijem je zločinačkom radu učestvovao kao predsednik propagandnog odbora; pisao članke u četničkim listovima i bezočno napadao narodnu oslobodilačku borbu nazivajući borce Narodnooslobodilačke vojske ustaško-komunističkim bandama, mada je bio svestan težine ovih kleveta i laži; l) Radoslav - Rade Radić što je kao član štaba Četvttog krajiškog partizanskog odre- da, u vremenu kada je taj odred vodio borbu protivu ustaša na sektoru Teslića, a on sa delom štaba i bolnieom ostao u Jošavki sa zadatkom prikupljanja hrane, po unapred pripremljenom planu na terenu organizovao grupu od oko 100 ljudi od četničkih elemena- ta, pa je ova grupa noću izmedu 31. mana i l. aprila l942. godine verolomno i mučki napala deo štaba i bolnice u Jošavki i tom prilikom pobila oko 15 partizanskih boraca i rukovodilaca, medu kojima i narodnog heroja dr Mladena Stojanovića; što je kao koman- dant Četničke grupe, a potom kao komandant četničkog odreda „Boje“ organizovao i rukovodio napadima na partizansku bolnicu u Borju, partizansku bolnicu na Čememici i na terenu pobio oko 60 rukovodilaca narodnooslobodilačkog pokreta, što je 9. aprila l942. godine sa ustaškim generalom Brzovićem, a početkom 1943. godine sa nemačkom koman- dom u Banjoj Luci zaključio pismene sporazume o zajedničkoj borbi protivu partizana u cilju ugušenja ustanka u tome kraju; što je počev od 25. juna 1942. godine kao koman- dant svih četničkih odreda zapadne Bosne u saradnji sa Nemcima i ustašama vodio uporne borbe protiv Narodnooslobodilačke vojske sve do septembra 1943. godine kada je od optuženog Mihailovića naimenovan za člana Centralnog nacionalnog komiteta. Za ovakav zločinački rad optuženi Radić je po predlogu optuženog Mihailovića proizveden u čin ofi- cira i odlikovan Karađorđevom zvezdom; što je kao član Centranog nacionalnog komiteta organizovao ravnogorske odbore u zapadnoj Bosni i rukovodio njihovim radom. 2) Vranješević Slavoljub što je oktobra meseca l94l. godine stupio u službu izdajni- ka Milana Nedića kao šef odseka u komandi žandarmerije i sa tog položaja u februaru l942. godine sa jednim odredom nedićevaca prešao u istočnu Bosnu i zajedno sa Jezdimirom Dangićem i Nemcima vodio borbe protiv partizana; što je kao načelnik štaba kod četničkih komandanata Dangića i Botića u istočnoj Bosni, a od jula l942. godine kao načelnik štaba četničkog komandanta zapadne Bosne Rada Radića i kao komandant četničkog odreda u zapadnoj Bosni od septembra 1943. godine organizovao i vodio u zajed- 392
 • 16. nici sa Nemcima i ustašama borbe protiv Narodnooslobodilačke vojske u okolini Banje Luke, na Manjači u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi branio partizanima prelaze preko Vrbasa, a u Petoj neprijateljskoj ofanzivi vodio borbe protiv partizana zajedno sa Nemcima na položajima Divan - Kurjače brdo - Skatavica - Ravna gora; što je postupajući po naređenju optuženog Mihailovića organizovao crne trojke i leteće brigade sa zadatkom da hvataju i likvidiraju partizane i partizanske simpatizere, što su ovi i učinili; što je posle oslobođenja većeg dela Jugoslavije, a po pismenoj i usmenoj naredbi optuženoga Mihailovića, organizovao četničke petorke i izdavao naređenja da na oslobođenoj teritoriji vrše sabotaže, napadaju na komunikacije, ubijaju partizanske kurire, borce Jugoslovenske armije i organe narodne vlasti i ovaj zločinački rad nastavio i posle oslobođenja Jugoslavije sve do dana kada je bio uhvaćen. 3) Glišić Miloš što je još u julu 194i. godine stupio u organizaciju optuženog Mihailovića i uzeo u njoj vidnog učešća te kao načelnik štaba četničkog požeškog odreda zajedno sa Vučkom Ignjatovićem, komandantom toga odreda, organizovao i rukovodio napadom četničkih jedinica na Užičku Požegu septembra l94l. godine koju su držali par- tizani, a noću izmedu 1. i 2. novembra l94l. godine po naređenju optuženog Mihailovića zajedno sa Vučkom Ignjatovićem napao na Užiee, koje su takođe držali partizani, iako je tada postojao pismeni sporazum između četnika i partizana o zajedničkoj borbi protiv oku- J; patora', što je krajem novembra l94l. godine, posle povlačenja glavnine partizanskih snaga " iz Srbije u Sandžak, postupajući po naređenju optuženog Mihailovića, zajedno sa koman- dantom četničkopožeškog odreda Vučkom lgnjatovićem, sa celim odredom legalizovao se kod Nedića ostajući i dalje pod stvarnom komandom optuženoga Mihailovića, i kao takav zajedno sa Nemcima i nedićevcima u svojstvu načelnika štaba takozvane komande požeško- j ustaških odreda srpske oružane sile učestvovao u mnogobrojnim operacijama za konačno ` izbacivanje partizanskih snaga iz Srbije i uništenje preostalih partizanskih snaga i njihovih simpatizera u Srbiji; što je krajem marta l942. godine po naređenju optuženog Mihailovića u svojstvu komadanta četničkog korpusa izvršio organizaciju i pripreme za predstojeću Treću neprijateljsku ofanzivu u Sandžaku i u toj ofanzivi od sredine maja do početka juna l942. godine učestvovao kao komandant svih četničkih snaga zajedno sa Italijanima. Optuženi Jovanović Slobodan, Purić Božidar. Ninčić Momčilo, Živković Petar, Gavrilović Milan, Knežević Radoje, Knežević Zivan i Fotić Konstantin: Što su, produžavajući politiku profašističkih diktatura u staroj Jugoslaviji, posle zaključenja sramne kapitulacije i bekstva iz zemlje stalno i uporno sprovodili politiku podržavanja okupacije i gušenja narodnooslobodilačkog ustanka u zemlji i u tu svrhu izdavali direktive da još nije vreme za borbu, davali stalnu političku podršku izdajniku Mihailoviću, održavali veze s Milanom Nedićem i drugim kvislinškim elementima u zemlji; što su u istom cilju preko radio-emisija raspirivali bratoubilačku borbu među narodima Jugoslavije, izdali optuženom Mihailoviću naređenje o formiranju prekih sudova i primeni l zakona o zaštiti države i na taj način podsticali četnike i kvislinške bande u zemlji za zločine nad narodom, usled čega za te zločine snose punu odgovomost; što su iz državne kase frnansirali izdaju optuženog Mihailovića i njegovih četnika šaljući novac i vršeći vojne nabavke za četničke fonnacije; što su u inostranstvu putem radi0~emisija i raznih publikaci- ja vršili propagandu za optuženog Mihailovića i njegove četnike, prikazujući lažno 393
 • 17. optuženog Mihailovića u inostranstvu kao nosioea otpora u zemlji protiv okupatora i tako obmanjivali svetsku javnost o događajima u Jugoslaviji, a mnoge ljude u našoj zemlji navodili na put izdaje; što su, pomažući optuženog Mihailovića i njegove četnike u borbi protiv Narodnooslobodilačke vojske i povezujući se sa Milanom Nedićem i drugim kvis- linškim elementima u zemlji, potkopavali i slabili borbu Jugoslavije i naših saveznika pro- tiv fašističkih agresora, pa su tako: l) Jovanović Slobodan i Purić Božidar, kao predsednici emigrantskih vlada, Ninčić Momčilo i Gavrilović Milan kao ministri, Živković Petar kao ministar i zamenik vrhovnog komandanta i pomoćnik ministra vojnog, a Knežević Radoje kao ministar dvora: a) Optuženoga Mihailovića, pošto su saznali da se sa četnicima u zajednici sa oku- patorom bori protivu partizana, u januaru l942. godine imenovali za ministra vojnog, a u julu iste godine i za načelnika štaba Vrhovne komande. pa mu kao takvom slali direktive da ne počinje borbu protiv okupatora sve dok Nemačka ne kapitulira, odnosno dok se jače savezničke snage ne iskrcaju u Jugoslaviju, dok su s druge strane odobravali, podstrekivalí i politički pomagali optuženog Mihailovića u borbi protiv oslobodilačkih snaga u Jugoslaviji; b) Unapređivali, odlikovali i pohvaljivali četničke komandante koji su se pod koman- dom optuženog Mihailovića osobito isticali u saradnji sa okupatorom i borbi protiv parti- zana, kao Iliju Trifunovića Birčanina, Dobrosava Jevđevića, Petra Baćkovića, Vojislava Lukačevića, Dragutina Keserovića, Radoslava Radića, Nikolu Kalabića, Pavla Đurišića, Baja Stanišića, Momčila Đujića, Jezdimira Dangića i mnoge druge, dok su s druge strane lišili čina oficire koji su ostali verni svome narodu i svrstali se u redove oslobodilačke vojske i vodili borbu protiv okupatora, kao Sava Orovića, Arsa Jovanovića, Velimira Terzića, Petra Ćetkovića, Branka Poljanca, Ratka Martinovića i mnoge druge, hapsili i pro- ganjali u inostranstvu oficire koji su odobravali oslobodilačku borbu i izrazili želju da se vrate u otadžbinu i da se bore protiv okupatora; v) Upućivali optuženom Mihailoviću oružje, municiju, odeću i ostalu ratnu spremu i veće količine novca iz državne kase da ih upotrebi za ugušenje narodnog ustanka', g) Rasipajući državni novac, organizovati i davali radio-emisije preko inostranih stani- ca, izdavali za inostranstvo i u zemlju ubacivali razne publikacije, podmićivali reakcionarne novine i štampu sa ciljem da u inostranstvu optuženog Mihailovića lažno predstave kao nosioea borbe protiv okupatora, a u zemlji raspirivali bratoubilačku borbu i slabili otpornu snagu naših naroda u borbi protiv okupatora; d) Iako su tačno znali da četnici optuženog Mihailovića vrše pokolje nad narodom, oni su se saglašavali sa četničkim zločinima i sami oglašavali preko radio-emisija stavljanje pod slovo „Z" državljana Jugoslavije. 2) Optuženi Knežević Živan: a) Kao šef vojnog kabineta u izbegličkoj vladi optuženog Jovanović Slobodana u stvari vršio dužnost ministra vojnog u emigraciji i u tom svojstvu inspirisao odluke vlade nave- dene pod tačkom l i sprovodio ih u delo, ulažući pri tom osobitu samoinieijativu i aktivnost; b) Kada je smenjen sa dužnosti šefa vojnog kabineta, primio je dužnost vojnog atašea u SAD, gde je zajedno sa ambasadorom jugoslovenske izbegličke vlade organizovao veliku kampanju u korist optuženog Mihailovića i njegove četničke organizacije, nastojeći svim sredstvima da spreči da inostrana javnost sazna da optuženi Mihailović sarađuje sa okupa- torima i da ubedi inostranu javnost lažnim i klevetničkim vestima koje je dobio od 394
 • 18. izbegličke vlade i optuženog Mihailovića ili ih sam fabrikovao da narodnooslobodilački pokret u Jugoslaviji nije nikakav narodnooslobodilački pokret i da ne vodi nikakvu borbu protivu okupatora, već se samo bori protivu optuženoga Mihailovića i njegove organizaci- je, ometajući tobože njegovu borbu protiv okupatora; 3) Optuženi Fotić Konstantin još u aprilu l94l. godine prihvatio raskomadanje Jugoslavije izvršeno od okupatora i preko lista „Srbobran“, koji izlazi u SAD, organizovao kampanju za stvaranje velike Srbije, šovinističku kampanju protivu čitavog hrvatskog nar- oda, optužujući ga za masovne pokolje srpskog stanovništva koje su izvršile ustaše, kam- panju protivu narodnooslobodilačke borbe naših naroda koju je vodila Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi, a koju je on u toj kampanji nazvao ban- dom međunarodnih zločinaca i razbojnika; preko reakcionarnih novinara Rejova Broka, Markama i drugih proturao je inostranoj štampi lažne vesti o događajima u Jugoslaviji na javnim skupovima u SAD lažno predstavljao optuženoga Mihailovića kao borca protiv oku- patora, u čemu se služio i gestapovkom Rut Mičel, koju je predstavljao kao oficira optuženog Mihailovića; preko jedne inostrane radio~stanice na jezicima naših naroda orga- nizovao emisije u kojima je podstrekivao Srbe protiv Hrvata i pozivao čitav srpski narod da se bori protiv Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda; lansirao preko radio- emisija u zemlji i inostranstvu, a preko inostrane štampe u inostranstvu i preko jednoga dela iseljeničke štampe medu iseljenicima u inostranstvu, lažne vesti koje je dobijao od jugoslovenske izbegličke vlade i optuženog Mihailovića 0 tobožnjoj borbi četnika u Jugoslaviji protiv okupatora. Tako je on, iako zvanični predstavnik Jugoslavije, radio na razbijanju Jugoslavije, na raspirivanju bratoubilačke borbe i šovinističke mržnje u zemlji pomažući na taj način optuženog Mihailovića i njegovu četničku organizaciju. koja je sarađivala sa okupatorom i pomagala okupatora u njegovim nastojanjima da uguši herojsku oslobodilačku borbu naroda Jugoslavije. Optuženi Jovanović Dragomir-Dragi, Dinić Tanasije, Jonić Velibor, Dokić Đura, Mušicki Kosta i Pavlović Boško: Što su se, produžujući svoju raniju protivnarodnu delatnost, odmah posle okupacije zemlje stavili u otvorenu službu nemačkog okupatora i po njegovom nalogu organizovali u Srbiji upravni aparat, kome je na čelu stajala vlada Milana Nedića, a koji je aparat sprovodio mere nemačke okupacione politike, pri čemu su ovi optuženi ispoljavali osobitu samoinicijativu i aktivnost; Što su uz pomoć okupatora organizovali specijalnu policiju, koja je u okviru zločinačke delatnosti nemačkog Gestapoa sprovodila sistem strahovlade nad srpskim narodom, te što su uz pomoć okupatora organizovali vojne formacije Srpske državne straže, Srpski dobrovoljački korpus i Srpsku graničnu stražu, u koje su nasilno mobilisali i vrbovali naše državljane, a sa kojima su zajedno sa okupatorom vodili oružane borbe protiv jedinica U Narodnooslobodilačke vojske, primajući od Nemaca oružje i izvšavajući njihova naređenja; Što su kao veme sluge fašizma i reakcije pomoću pomenutih vojnih i policijskih for- macija i upravnog aparata kroz sve vreme rata vršili masovna ubijanja stanovništva, osni- I vali koncentracione logore i u njih odvodili desetine hiljada ljudi, žena i dece, gde su ih p podvrgavali zverskim mučenjima i uništavanju; desetine hiljada ljudi slali na prinudne 5 radove u zemlju i u Nemačku; organizovali i vršili pljačku narodne i državne imovine; 395
 • 19. osiguravali eksploataciju rudnika, industrijskih preduzeća saobraćaja i drugih javnih dobara koja su prvenstveno služila za ratne potrebe Nemaca; terorisali i u duhu pokornosti oku- patoru nastojali odgajati srpsku omladinu, svim sredstvima vršili nacistički: izdajničku pro- pagandu, kojom su zavodili narodne mase i sprovodili okupaciju, sve ovo u cilju ugušenja narodnooslobodilačkog pokreta, fašiziranja zemlje i uključenja Srbije u Hitlerov „novi evropski poredak“, pa je tako: l) Optuženi Jovanović Dragomir odmah po okupaciji stavio se na raspoloženje nemačkim okupacionim vlastima i kao poverljiva osoba Gestapoa, sa kojim je i ranije održavao veze, po predlogu Nemaca bio postavljen za izvanrednog komesara Uprave grada Beograda, upravnika grada Beograda i predsednika beogradske opštine, a u novembru l94l. godine. po zahtevu generala Majsnera, postavljen za šefa Srpske državne bezbednosti i konačno u leto 1944. godine za izvanrednog komesara grada Beograda i srezova Vračarskog, Gročanskog i Posavskog sa izvanrednim ovlašćenjima za gušenje narodnog ustanka na toj teritoriji; Nastavljajući poznati sistem beogradske glavnjače ubijanja, mučenja i proganjanja najboljih sinova koji je sistem u staroj Jugoslaviji spovodio kroz 20 godina, optuženi Jovanović Dragomir služeći predano nemačkom okupatoru protiv svoga naroda za vreme rata i okupacije u nizu zločina učinio je i sledeće: sredio i stavio na raspoloženje oku- patoru policijsko-špijunski aparat zloglasne Uprave grada Beograda; organizovao speci- jalnu policiju za zloglasnim agentima Paranosom, Bećarevićem, Kosmajcem, Grujićićem i drugima; kao šef Srpske državne bezbednosti rukovodio navedenim policijskim aparatom i davao uputstva i naređenja Srpskoj državnoj straži, Srpskoj graničnoj straži, okružnim i sreskim načelstvima i gradskim policijskim predstojništvima, pa je čitav taj policijski i upravni aparat pod njegovim rukovodstvom, a po naređenjima Gestapoa, za sve vreme rata i okupacije u Beogradu i unutrašnjosti Srbije vršio masovna hapšenja. premlaćivanja, streljanja rodoljuba i druge zločine; zajedno sa Gestapoom a po naredbi Nedićeve vlade organizovao koncentracioni logor na Banjici u Beogradu, u kome su bile mučene i odvedene na streljanje desetine hiljada ljudi po njihovom prethodnom odobren- ju; naredbom Uprave grada Beograda I. broj 9991 od 23. septembra 1943. godine formi- rao preki sud za područje Uprave grada Beograda. koji je osudio na smrt veći broj lica; naredio da se za svakog žandarma ili policijskog agenta vrše streljanja ljudi za odmaz- du; kao šef Srpske državne bezbednosti izdao naredbu da će svaki stanovnik Beograda koji sazna ili primi na stan lice koje je učestvovalo u oslobodilačkoj borbi pa ga ne prokaže biti streljan; organizovao prinudno upućivanje na radove u Srbiju i u Nemačku; stupio još u 1941. godini u saradnju sa četnicima, od 1944. godine lično sa optuženim Mihailovićem i četničkoj organizaciji slao oružje, municiju, novac i drugo. 2) Optuženi Danić Tanasije što je u aprilu 1941. godine kao komandant puka razoružao svoj puk i predao ga Nemcima, pa nastavljajući saradnju koju je još pre rata započeo sa agentima Gestapoa, odmah po dolasku u Beograd stavio se na raspoloženje šefu Gestapoa Krausu', kada je krajem aprila 1941. godine stvorena komesarska uprava sa Milanom Aćimovićem na čelu, on je postavljen za pomoćnika komesara unutrašnjih poslo- va i u tom svojstvu, kao ličnost osobitog poverenja Nemaca i po njihovom nalogu, orga- nizovao i rukovodio istragom o događajima od 27. marta 1941. godine i rezultate istrage, koji su predstavljali državnu tajnu, predao Nemcima; Što je dok je bio pomoćnik komesara unutrašnjih poslova rukovodio policijskim aparatom zajedno sa Aćimovićem i po njihovom naređenju policija je hapsila taoce u razn- 396
 • 20. im mestima Srbije, predavala ih Nemcima, a oni ih streljali, u Čačku, Valjevu, Šapcu, Užicu i drugim mestima; Što je pored dužnosti pomoćnika komesara za unutrašnje poslove bio i izvanredni kome- sar za personalne poslove i davao saglasnost na odluke o postavljanju službenika u svim granama državne uprave i donosio odluke o otpuštanju službenika bez prava na žalbu, te je ovu dužnost vršio sve do bekstva iz zemlje. Za ovo vreme otpustio je iz službe oko 10.000 službenika naklonjenih oslobodilačkom pokretu, a čije je otpuštanje povlačilo upućivanje u koncentracione logore; - Što je od oktobra l942. godine do novembra 1943. godine kao ministar unutrašnjih poslova Nedićeve vlade rukovodio policijsko-upravnim aparatom u Srbiji, preko koga je vršio zločine nad narodom, a od tada do oslobođenja zemlje kao ministar socijalne poli- tike svim snagama radio na učvršćivanju okupatorskog položaja u zemlji i gušenju naro- dnog ustanka; i što je po raznim mestima u Srbiji držao govore pozivajući na borbu pro- tivu narodnooslobodilačkog pokreta, a u listu „Novo vreme" pisao članke u istom duhu i veličao nacionalsocijalizam. 3) Optuženi Jonić Velibor što se odmah posle okupacije Jugoslavije stavio u službu nemačkog okupatora i lO. jula 1941. godine postavljen za komesara prosvete u Nedićevoj vladi, a krajem l94l. godine postavljen za ministra prosvete i na kojoj je dužnosti ostao sve do bekstva Nedićeve vlade iz Beograda', Što je kao komesar prosvete, a docnije i kao ministar prosvete, bio neposredni organi- zator i rukovodilac politike fašiziranja škole i prosvetnih ustanova, progonio i otpuštao slo- bodoumne i antifašistički raspoložene nastavnike i učenike; u srednjim i stručnim školama naredio podelu učenika na kategorije „a“, „b“ i „v“, pa su iz kategorije „b“ nacionalno nepouzdani učenici izbacivani iz škole bez prava na polaganje ispita i dalje školovanje, posle čega su hapšeni i odvođeni u logor; po njegovim naređenjima zaveden je u škola- ma sistem špijunaže i potkazivanja, što su morali činiti i nastavnici i đaci; Što je po njegovoj inicijativi donesena uredba kojom je na Univerzitetu zaveden poli- cijski režim, a za pripadnike SDS i SDK organizovao kratkoročne tečajeve kako bi na taj način pruvikao što veći broj đaka u ove izdajničkc formacije; što je organizovao logor za omladinu u Smederevskoj Palanci koji je nazvao „Zavod za prinudno vaspitanje omladine", pa je iz ovoga logora po njegovoj naredbi izdavana specijalnoj policiji „nepopravima omladina" a izvestan broj upućen u SDS i SDK i četnike optuženog Mihailovića; Što je kao poznati pristalica fašizma za sve vreme okupacije održavao najtešnje veze sa nemačkim rukovodstvom Benclerom, Nojbaherom, Tumerom, Fajneom i drugim i kao jedan od najbližih Ncdićevih saradnika neprekidno predlagao sve oštrije mere protiv onih koji nisu bili po ćudi Nedićevoj vladi, a sve ovo radio po direktivama nemačkog okupa- tora razvijajući do maksimuma svoju inicijativu; Što je nemačkom propagandnom odeljenju dostavio imena javnih radnika i uglednih ličnosti i predložio da ih angažuju za predavanja na beogradskom radiju i na taj način kom- promituju i vežu za političku saradnju sa Nemcima, koju je vodila Nedićeva vlada, bio aktivni učesnik za izdavanje sramnog „apela sprskom narodu“, objavljenog 13. avgusta l94l. godine; Što je uz pomoć Nemaca organizovao na Kolarčevom narodnom univerzitetu „antiko- munističku izložbu“ i „antikomunističke tečajeve", koji su bili upereni protiv NOP, a po raznim mestima u Srbiji održao je niz govora i predavanja koji su bili štampani u dnevn- im listovima. Pored ovoga u Nedićcvim listovima „Novom vremenu“ i „Srpskom narodu“ 397
 • 21. napisao je oko sto članaka u kojima je veličao nacionalsocijalizam, a pod parolom „reda i mira“ pozivao na ropsku pokorenost okupatoru; što je učestvovao u izradi plana 0 ostvaren- ju velike Srbije i time išao na raskomadanje Jugoslavije i razjedinjavanje njenih naroda; i Što je pred bekstvo Nedićeve vlade iz Srbije postavljen za Nedićevog pomoćnika za koordinaciju poslova, pa je po Nedićevom ovlašćenju organizovao sastanak na kome su pored njega, optuženog Jonića, učestvovali Kosta Mušicki, Nedićev general Radovanović. šef odseka specijalne policije Bećarević, Nedićev general Jonić i komandant Draže Mihailovića Ivan Pavlović Đoka i Saša Mihailović, na kojoj je konferenciji postignut spo- razum: da se se Nedićeve i četničke jedinice u Beogradu objedine i stave pod jedinstvenu komandu i da posle povlačenja Nemaca insceniraju „zauzeće“ Beograda. 3) Optuženi Dokić Đura što je kao armijski general bivše Jugoslovenske vojske, pogazivši zakletvu vemosti otadžbini slavne tradicije stare srpske vojske, postao ministar saobraćaja u Nedićevoj vladi i za sve vreme okupacije po direktivama i naređenjima nemačkog okupatora rukovodio uspostavljenjem, održavanjem i obezbedenjem saobraćaja, koji je imao vrlo veliku važnost za nemačke ratne potrebe; Što je naredio krajem l94l. godine i početkom l942. godine da se vodi istraga nad saobraćajnim osobljem koje je radilo na teritoriji zapadne Srbije kada je bila oslobođena od partizana i na osnovu rezultata ove istrage otpustio iz službe nekoliko stotina službeni- ka, od kojih je veliki broj upućen u koncentracione logore. Sem ovoga, otpuštao je iz službe saobraćajne službenike koji su bili naklonjeni narodnooslobodilačkom pokretu, iako je znao da otpuštanje upućuje u koncentracione logore; Što je pisao članke i držao govore u kojima je pozivao na poslušnost okupatoru i navod- no na vršenje zločina. 4) Optuženi Kosta Mušicki što je, postavljen u septembru l94l. godine za koman- danta „Srpske dobrovoljačka komande", od ljotićevaca i drugih fašističkih elemenata formi- rao deset odreda, sa kojima je zajedno sa Nemcima učestvovao u operacijama protivu par- tizanskih odreda u Srbiji. Jedan od tih odreda pod komandom Marisava Petrovića u okto- bru l94l. godine učestvovao je zajedno sa Nemcima u streljanju oko 7.000 ljudi u Kragujevcu; Što je krajem novembra l94l. godine kao komandant svih objedinjenih takozvanih srp- skih snaga učestvovao u nemačkoj kaznenoj ekspediciji na oslobodenoj teritoriji u zapad- noj Srbiji i po ulasku u Čačak zajedno sa Nemcima vršio hapšenja i streljanja gradana; Što je u decembru l942. godine, kada je Srpska dobrovoljačka komanda reorganizovana u „Srpski dobrovoljački korpus“ (SKD), kao komandant toga korpusa, snabdevan oružjem i ratnom spremom 0d Nemaca i neposredno potčinjen nemačkom vojnom zapovedniku Srbije, vodio borbe protiv partizanskih odreda u Srbiji, Sandžaku i Crnoj Gori i pri tome vršio blokade sela, pretrese terena, masovna hapšenja, odvođenja ljudi u koncentracione logore, prisilnu mobilizaciju, ubistva, pljačku i druge zločine; Što je zajedno sa Nemcima učestvovao u operacijama protiv Narodnooslobodilačke vojske i Crvene armije u borbama za Beograd, a u aprilu i maju 1945. godine zajedno sa Nemcima i četnicima optuženog Mihailovića vodio borbe protiv Jugoslovenske armije u bojevima za oslobođenje Slovenije i Slovenačkog primorja; Što je u Slovenačkom primorju zajedno sa Ljotićem i Gestapoom organizovao špijun- sko-terorističke grupe zvane komandosi, koje su nemačkim avionima i na drugi način ubaci- vane u oslobođene krajeve zemlje radi vršenja špijunaže, diverzija i terorističkih akata, što su ove i vršile. 398
 • 22. 6) Optuženi Pavlović Boško što je kao viši policijski službenik bivše Jugoslavije po okupaciji stupio u službu Nemaca i kao šef odseka javne sile u komesarijatu unutrašnjih poslova vršio funkciju pomoćnika komesara i u tom svojstvu uspostavljao policijski aparat u Srbiji; Što je u oktobru l94l. godine u Kragujevcu sarađujući sa Nemcima učestvovao u hvatanju i privođenju sedam hiljada građana Kragujevca koje su Nemci streljali; što je od novembra 1941. godine do početka 1944 godine bio pomoćnik komandanta Srpske državne straže, koja je sa Nemcima za sve vreme rata vodila borbe protiv partizana i izvršila bezbrojne zločine nad narodom i kao takav saodgovoran za počinjene zločine; Što je od jula l944. godine do bekstva Nedićeve vlade iz zemlje bio državni sekretar u kabineta Milana Nedića i na tom položaju, na osnovu sporazuma izmedu Nedića i optuženog Mihailovića, organizovao prijem od Nemaca i isporuku četnicima oko 10.000 pušaka i veće količine ostalog ratnog materijala. 5) Optuženi Lazar Markovic' i Kosta Kumanudi što su avgusta l94l. godine u Beogradu učestvovali na konferenciji koju je organizovao Gestapo preko Milana Aćimovića, sa koje su konferencije uz veći broj drugih potpisnika izdali „apel srpskom narodu", objav- ljen 13. avgusta l94l. godine. Ovim „apelom“ pozvali su srpski narod na lojalnost okupa- toru i na bezobzimo uništenje svakog onoga koji se suprotstavi okupatoru i time pod- strekavali na vršenje zločina nad narodom koji se masovno digao na ustanak protiv oku- patora; što su, krajem avgusta l94l. godine, učestvovali na konferenciji koju je takođe organizovao Gestapo preko Milana Aćimovića, koja je izabrala i Nemcima predložila Milana Nedića za predsednika vlade i tako pomogli okupatoru u organizovanju kvislinškog upravnog aparata u Srbiji, podržavajući na taj način okupaeiju. Optuženi Lazar Marković još i za to: Što je za vreme okupacije napisao pamflet „O Hrvatima i o držanju Hrvata“, u kome je sa zločinačkom promišljenošću napao ceo hrvatski narod bacajući na njega svu odgov- ornost za strašne zločine koje su izvršile Pavelićeve ustaše nad Srbima, dakle napisao opis koji ide na raspirivanje mržnje između srpskog i hrvatskog naroda; što je takođe za vreme okupacije napisao spis „Novo ili staro“, u kome kleveta narodnooslobodilački pokret kao . .ustaško-hrvatski pokret koji se vodi pod boljševičko-partizanskom firmom", dakle napisao spis koji ide za razbijanjem jedinstva srpskog i hrvatskog naroda u borbi protiv okupato- ra; što je, početkom septembra l944. godine, dakle neposredno pred konačno oslobođenje Beograda, od svojih istomišljenika i pristalica optuženog Mihailovića obrazovao „Beogradski predstavnički odbor“ sa zadatkom da u povlačenju Nemaca iz Beograda pomogne optuženom Mihailoviću i njegovim četničkim bandama da uđu u Beograd i pred- stave se kao oslobodioci prestonice, u kome cilju je napisao i „memorandum“ namenjen saveznicima; što je i posle oslobođenja zemlje produžujući upomo svoj protivnarodni rad napisao „Deklaracija udruženih srpskih stranaka", u kojoj je klevetao narodnu vlast, tražio demobilizaciju vojske i zaštitu izdajnika koji se nalaze u emigraciji sa ciljem podrivanja narodne vlasti i odbrambene sposobnosti zemlje. Izloženim radnjama optuženi: Mihailović, Moljević, Žujović, Topalović, Vilović, Radić, Vranješević, Glišić, Jovanović Slobodan, Purić, Ninčić, Živković, Knežević Radoje, Gavrilović, Knežević Živan, Fotić, Jovanović Dragomir, Dinić, Jonić, Dokić, Mušicki i Pavlović izvršili su krivična dela izdaje i ratnih zločina iz člana 3 tačka 3, 4 i 6 Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države, a optuženi Mihailović, Vranješević i Mušicki još i krivična dela organizovanja oružanih bandi u cilju nasilnog obaranja postojećeg 399
 • 23. državnog uređenja iz člana 3 tačka 7 istog zakona; optuženi Marković i Kumanudi izvršili su krivična dela izdaje i ratnih zločina iz člana 3 tačke 3. 6 Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države, a optuženi Marković i krivično delo iz člana 2 Zakona 0 zabrani izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i razdora. Sa napred izloženog, a na osnovu citiranih zakonskih propisa i člana 4 Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države, a optuženi Kumanudi na osnovu člana 6/I istoga zakona; člana 5 Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države u vezi člana 16 Zakona o državljanstvu FNRJ i člana l, 3, 5 i 6 Zakona o vrstama kazne - sud ih osuđuje: l) Mihailovića Dragoljuba -Dražu na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i konfiskaciju celokupne imovine; 2) Moljevića Stevana na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u trajanju od dvadeset godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava sem roditeljskih u trajan- ju od deset godina i na konfiskaciju celokupne imovine. Kazna lišenja slobode s prinud- nim radom ima mu se računati od 3. septembra 1945, kada je slobode lišen; 3) Žujovića Mladena na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, konfiskaciju celokupne imovine i na gubitak državljanstva; 4) Topalovića Živka na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od dvade- set godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od deset godina, kon- fiskaciju celokupne imovine i na gubitak državljanstva. Kazna lišenja slobode s prinudnim radom počinje mu teći od dana kada slobode bude lišen; 5) Vilovića Đura na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od sedam godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od tri godine i na kon- fiskaciju celokupne imovine. Kazna lišenja slobode s prinudnim radom ima mu se računati od 3. septembra 1945. godine kao dana kada je slobode lišen; 6) Radića Radoslava-Rada na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, konfiskaciju celokupne imovine i na gubitak državljanstva; 7) Vranješevića Slavoljuba na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od dvadeset godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava sem roditeljskih u tra- janju od deset godina i na konfiskaciju celokupne imovine. Kazna lišenja slobode s prin- udnim radom računa mu se od 20. septembra 1945. godine kao dana kada je lišen slobode', 8) Glišića Miloša na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine; 9) Jovanovića Slobodana na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od dvadeset godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od deset godi- na, konfiskacija celokupne imovine i na gubitak državljanstva. Kazna lišenja slobode s prin- udnim radom počinje mu teći od dana kada slobode bude lišen; 10) Purića Božidara na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od šesnaest godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od deset godi- na, konfiskacija celokupne imovine i na gubitak državljanstva. Kazna lišenja slobode s prin- udnim radom počinje mu teći 0d dana kada slobode bude lišen; 11) Ninčića Momčila na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od osam godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od pet godina, konfiskaci- ju celokupne imovine i gubitak državljanstva. Kazna lišenja slobode s prinudnim radom počinje mu teći od dana kada slobode bude lišen; 12) Živkovića Petra na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava, konfiskaciju celokupne imovine i na gubitak državljanstva; 400
 • 24. 13) Kneževića Radoja na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od deset godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od pet godina, konfiskaci- ju celokupne imovine i na gubitak državljanstva. Kazna lišenja slobode s prinudnim radom počinje mu teći od dana kada slobode bude lišen: 14) Gavrilovića Milana na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od pet- naest godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od osam godina, konfiskaciju celokupne imovine i na gubitak državljanstva. Kazna lišenja slobode s prinud- nim radom počinje mu teći od dana kada slobode bude lišen; 15) Kneževića Živana na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od dvadeset godina, gubitak političkih itpojedinih građanskih prava u trajanju od deset god- x-e ( mac» Za vreme čitanja presude stoje (sleva na desno) izdajnici l ratni zločinci: Dragoljub- Draža Mihailović, Stevan Moljević, Đura Vilović, Radoslav-Rade Radić, Slavoljub Vranješević, Miloš Glišić, Dragomir-Dragi Jovanović, Tanasije-Tasa Dinić, Velibor Jonić, Đura Dokić, Kosta Mušicki, Boško Pavlović, Lazar-laz: : Marković i Kosta Kumanudi ina, konfiskaciju celokupne imovine i na gubitak državljanstva. Kazna lišenja slobode s prinudnim radom počinje mu teći od dana kada slobode bude lišen; 16) Fotića Konstantina na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od dvadeset godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava u trajanju od deset god- ina, konfiskaciju celokupne imovine i na gubitak državljanstva. Kazna lišenja slobode s prinudnim radom počinje mu teći od dana kada slobode bude lišen; 17) Jovanovića Dragomira -Dragog na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine; 18) Dinića Tanasija na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine; 401
 • 25. 19) Jonića Velibora na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitzd( političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine; 20) Dokića Đuru na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine; 21) Mušickog Kostu na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine; 22) Pavlovića Boška na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine; 23) Markovića Lazara - Lazu na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od šest godina, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava sem roditeljskih u trajanju od tri godine i na konfiskaciju celokupne imovine. Kazna lišenja slobode s prinudnim radom imamo mu se računati od 2. septembra 1945. godine kao dana kada je slobode lišen; 24) Kumanudiia Kostu na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od osamnaest meseci, gubitak političkih i pojedinih građanskih prava sem roditeljskih u tra- janju od dve godine i na konfiskaciju celokupne imovine. Kazna lišenja slobode s prinud- nim radom imamo mu se računati od 3. marta 1946. godine kao dana kada je slobode lišen. OBRAZLOŽENJ E PRESUDE Pošto je pročitao dispozitiv presude, predsednik Đorđević dao je usmeno obrazloženje. On je rekao: ' Šestog aprila l94l. godine, mučki i iznenada, napali su Jugoslaviju nemački i italijan- ski osvajači i njihovi sateliti Bugarska i Mađarska. Zbog izdajstva i kukavičluka ondašnjih vojnih i civilnih vlasti, fašistički osvajači uspeli su da za nepunih deset dana, skoro bez ikakvog otpora, okupiraju Jugoslaviju. Goloruki narodi Jugoslavije našli su se pred alter- nativom: ili se pomiriti sa ropstvom i postepenim unišenjem, ili u oružanoj borbi tražiti spas i slobodu. Povedeni od svojih najboljih sinova, narodi Jugoslavije su se odlučili i pošli u oružanu borbu za svoj spas i oslobođenje ispod jarma fašističkih okupatora. Na poziv Komunističke partije Jugoslavije, koja je u oružanu borbu protiv okupatora pozvala sve rodoljube bez obzira na političke, nacionalne i verske razlike, digao se narod u svim krajevima u borbu za slobodu, najpre u Srbiji i Cmoj Gori, zatim u Bosni i Hercegovini, pa onda u Dalmaciji i ostalim krajevima Hrvatske, u Sloveniji i Makedoniji. U neprekidnim borbama protiv nes- ravnjeno nadmoćnijeg neprijatelja stvarala se, rasla i jačala Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije i oni su zadavali sve teže i teže udarce okupatoru. Umesto poslušnog roblja, koje su mislili da upotrebe za radove po fabrikama i rudnicima svojih i okupiranih zemalja i kao topovsku hranu na frontovima, okupatori su u narodima Jugoslavije našli ljute neprijatelje, protiv kojih su bili prinuđeni da bace desetine svojih i satelitskih divizija, koje bi inače upotrebili na frontovima protiv Sovjetskog Saveza, Engleske i Sjedinjenih Američkih Država. Oslobodilačka borba naroda Jugoslavije služila je za primer svima narodima koji su bili porobljeni od fašističkih osvajača i pronela je slavu naših naroda širom celog sveta. U borbi protiv oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije, rukovodeći se svojim uskim, sebičnim interesima, okupatorima se pridruživala i stavila u službu šaka domaćih reak- 402
 • 26. cionara i neprijatelja naroda svih boja i svih naeionalosti, kako bi pomoću okupatora ugušili opštenarodni ustanak i uspostavili režim otvorene diktature i nacionalnog ugnjetavanja i u pojedinim krajevima vršili čak i istrebljenje pojedinih nacionalnosti. Dok je glavni i najpreči zadatak opštenarodnog oslobodilačkog pokreta bio borba pro- tiv okupatora, borba za nacionalno oslobođenje, za domaće sluge i pomagače okupatora, najpreči je zadatak bio borba za ugušenje i uništenje narodnooslobodilačkog ustanka pomoću okupatora i uništenje svakog onoga ko je ustao protiv okupatora. Njihov je najpreči zadatak bio borba za održavanje okupacije. Takva je bila opšta liija rada u vreme okupacije svih izdajnika i svih slugu i pomagača okupatora. Takva je bila opšta linija rada i svih osuđenih slugu i pomagača okupatora. Ukoliko se sve više širila i jačala oslobododilačka borba protiv okupatora, ukoliko su narodnooslobodilačkom pokretu pristupali sve novi i novi rodoljubi, koji su dolazili do saz- nanja da je jedino ispravan i jedino mogući onaj put kojim ide oslobododilački pokret nar- oda Jugoslavije, utoliko je sve otvorenija postojala saradnja sa okupatorima svih domaćih izdajnika i stvarala se najtešnja međusobna saradnja i jedinstvo svih domaćih slugu i poma- gača okupatora. U jedinstvenom frontu na strani okupatora u borbi protiv oslobodilačkog ustanka naroda Jugoslavije našli su se zajedno nedićevci, ljotićevci, Pavelićeve ustaše, slovenačka „bela garda“, Mihailovićevi četnici i najveći deo jugoslovenske emigracije sa emigrantskom vladom i kraljem na čelu, velika većina reakcionarnih političara iz vodstva političkih stranaka, kao iz Demokratske, Radikalne, Zemljoradničke, Socijalističke, JNS, Mačekove stranke i bivših slovenačkih stranaka udruženih u „Slovensku zvezu“, i druge sluge i pomagači okupatora. Svi oni, svaki na svoj način, vodili su borbu protiv svih onih koji su ustali u oslobodilačku borbu protiv okupatora, raspirujući na taj način bratoubilački rat za račun Nemaca, Italijana, Bugara i Mađara. Tako su domaći izdajnici svojim radom u velikoj meri otežavali oslobodilačku borbu naroda Jugoslavije protiv okupatora, _jer su narodi Jugoslavije, boreći se protiv okupatora, morali u isto vreme da se bore i protiv svih domaćih okupatorskih slugu i pomagača. U borbi protiv oslobodilačkog pokreta, izdajnici su zamcnjívali znatne okupatorske snage, koje bi okupatori bili prinuđeni da dovedu sa savezničkih frontova i bace u borbu protiv oslobodilačkog ustanka, pored onih snaga koje su već držali u Jugoslaviji. Tako su sluge i pomagači okupatora, boreći se protiv narodnooslobodilačkog pokreta, slabili ratne napore Jugoslavije nanoseći ogromnu štetu i opštesavezničkoj borbi protiv fašističkih zavo- jevača. Da nije bilo domaćih izdajnika, još veći bi bio doprinos Jugoslavije u opštesavczničkoj pobedi nad fašističkim zavojcvačima, Takav je bio izdajnički rad svih slugu i pomagača okupatora. Takav je bio rad i svih osuđenih. Da bi prikrili i opravdali svoju saradnju sa okupatorom i da bi zaveli jedan deo naro~ da na put bratoubilačke borbe, svi optuženi su u toku borbe naroda Jugoslavije protiv okuv patoru svoje izdajstvo opravdavali lažnim izgovorima da oni vode borbu protiv komunista i da borbom protiv oslobodilačkog pokreta spasvaju srpske glave, spasavaju srpski narod od istrebljenja. Lažno parole 0 borbi protiv komunista i o spasavanju srpskih glava najbo- lje su razgolitili ratni zločini koje su izvršili sluge i pomagači okupatora zajedno sa oku- patorom i izdajnicima. Ratni zločini pokazuju da izdajnici nisu uništavali samo komuniste nego svakog onoga koji je ustao u borbu protiv okupatora ili je ma čime pomogao oslo- bodilačku borbu naroda Jugoslavije, pa su u pojedinim krajevima Jugoslavije istrebljivali i čitavno stanovništvo. 403

Related Documents