НАЦРТ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о високом образовању („Службени гласник РС...
Досадашњи став 4. постаје став 5.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. после речи: „извештај” додају
се речи: „који ...
извештајем комисије за преглед и оцену и одбрану дисертације, подацима о ментору и
саставу комисије и подацима о заштити а...
У члану 61. после става 6. додаје се став 7. који гласи:
„Мерила за утврђивање висине школарине и одлука о висини школарин...
Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о обављању
привремених и повремених послова у трајању од најдуже 120 р...
База података представља скуп евиденција из члана 97. које установа
води у електронском облику.
Евиденције које води висок...
сталног становања, националну припадност (без обавезе изјашњавања), држављанство,
адресу, контакт телефон, степен стручне ...
Ближе услове и начин успостављања информационог система,
прикупљања, уноса, ажурирања, доступности података и друга питања...
постојање суштинске разлике између врсте и нивоа постигнутих знања и вештина и
услова за упис на одређени студијски програ...
вредновању страног студијског програма и назив органа који га је донео, број и датум
акта о додатним испитима, број и дату...
У ставу 3. речи: „најкасније до краја школске 2013/2014 године” замењују
се речима: „најкасније до краја школске 2015/2016...
Поступци за признавање стране високошколске исправе који су започети
до ступања на снагу овог закона окончаће се према про...
of 12

Nacrt Zakona visokom obrazovanju -24 jun

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nacrt Zakona visokom obrazovanju -24 jun

 • 1. НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,100/07- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 53/11 – УС, 93/12 и 89/13 – у даљем тексту: Закон), у члану 6. после става 1. додаје се став 2. који гласи: „Права из става 1. овог члана остварују се уз поштовање принципа отворености према јавности и грађанима.”. Члан 2. У члану 11. став 1. тачка 12) после речи: „акредитације” додају се запета и речи: „при чему одлуку Комисије за акредитацију (и проверу квалитета) може потврдити или уз образложење поништити и вратити Комисији на поновно одлучивање. Члан 3. У члану 13. после става 12. додаје се нови став 13. који гласи: „Национални савет може да разреши чланове Комисије уколико не оконча поступак акредитације у року из члана 16. став 10. овог закона.”. Досадашњи ст. 13. и 14. постају ст. 14. и 15. У досадашњем ставу 15. који постаје став 16. после речи: „јавност” додају се речи: „и доставља га Народној скупштини”. У досадашњем ставу 16. који постаје став 17. речи: „Рад Комисије финансира се из остварених прихода од накнада за акредитацију са посебног подрачуна за ове намене.” замењују се речима: „Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Републике Србије. Накнаде за акредитацију високошколске установе уплаћују на посебан рачун буџета Републике Србије.”. Досадашњи став 17. постаје став 18. Члан 4. У члану 14. у ставу 3. речи: „научника, уметника или стручњака” замењују се речима: „научника или уметника”. После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „Код акредитације студијског програма докторских студија, најмање један рецензент мора бити наставник, научник или уметник запослен на високошколској, односно научној установи из Европске уније, који испуњава услове да буде ментор на том студијском програму, у складу са стандардима из члана 11. став 1. тачка 11) овог закона.”.
 • 2. Досадашњи став 4. постаје став 5. У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. после речи: „извештај” додају се речи: „који је трајно доступан јавности на званичној интернет страници Комисије, а који садржи све податке о испуњености, односно неиспуњености прописаних стандарда.”, а остали део текста брише се. Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8. и 9. Члан 5. У члану 16. после става 9. додаје се нови став 10. који гласи: „Комисија издаје уверење о акредитацији, односно доноси решење којим се одбија захтев за акредитацију у року од 15 месеци од дана пријема уредног захтева, у складу са актом из члана 11. став 1. тач. 10) и 11) Закона.” После досадашњег става 10. који постаје став 11. додаје се нови став 12. који гласи: „По жалби на решење из става 10. овог члана одлучује Национални савет у року од 90 дана од дана подношења жалбе. Уколико Национални савет поништи решење Комисије и врати га Комисији на поновно одлучивање, решење Комисије у поновном поступку је коначно. Против решења Комисије може се водити управни спор. Досадашњи ст. 11. и 12. постају ст. 12. и 13. Члан 6. У члану 25. став 5. мења се и гласи: „Студије другог степена су: 1) мастер академске студије; 2) мастер струковне студије; 3) специјалистичке академске студије; 4) специјалистичке струковне студије.”. Члан 7. У члану 29. после става 11. додаје се нови став 12. који гласи: „Мастер струковне студије имају најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим основних струковних студија од 180 ЕСПБ бодова.”. Досадашњи ст. 12, 13. и 14. постају ст. 13, 14. и 15. Члан 8. У члану 30. у ставу 2. после речи: „мастер академских студија” додају се речи: „и мастер струковних студија”. После става 7. додају се ст. 8, 9. и 10. који гласе: „Високошколска установа на којој се брани докторска дисертација дужна је да докторску дисертацију седам дана пре јавне одбране учини доступном јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници установе и у штампаном облику у библиотеци установе. Универзитет је дужан да установи јавни дигитални репозиторијум у којем се чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са 2
 • 3. извештајем комисије за преглед и оцену и одбрану дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о заштити ауторских права. Копију садржаја који се чува у јавном репозиторијуму универзитет је дужан да у року од три месеца од одбране тезе достави у централни репозиторијум који води Министарство.”. Члан 9. У члану 35. у став 2. после речи: „основне струковне студије” додају се запета и речи: „мастер струковне студије”. Уставу 3. речи: „три поља” замењују се речима: „два поља”. Члан 10. Члан 37. мења се и гласи: „Висока школа струковних студија је самостална високошколска установа која остварује основне струковне студије, мастер струковне студије и специјалистичке струковне студије из једне или више области из члана 27. овог закона.”. Члан 11. У члану 42. став 3. мења се и гласи: „Дозвола за рад високошколској установи која не добије акредитацију престаје да важи протеком рока од годину дана од дана коначности решења о одбијању захтева за акредитацију и решењем Министарства јој се одузима.” Досадашњи став 4. брише се, а став 5. постаје став 4. После става 4, додају се нови ст. 5-7, који гласе: „Акредитација високошколске установе престаје да важи уколико високошколска установа по истеку рока од пет година из члана 16. став 7. овог закона не поднесе нови захтев за акредитацију. Важење акредитације престаје наредног дана по истеку рока из става 5. овог члана. Министарство је дужно да у року од три радна дана донесе решење о одузимању дозволе за рад и да објави престанак важења акредитације и одузимање дозволе из става 3. овог члана.”. Досадашњи ст. 6-10. постају ст. 8-12. После става 12. додаје се нови став 13, који гласи: „Високошколска установа којој је одузета дозвола за рад може поднети захтев за издавање нове дозволе за рад из члана 41. овог закона по истеку рока од годину дана од дана достављања решења о одузимању дозволе за рад.”. Члан 12. У члану 57. после става 4. додаје се став 5. који гласи: „Подаци о износу средстава из става 1. овог члана доступни су јавности на званичној интернет страници високошколске установе.”. Члан 13. 3
 • 4. У члану 61. после става 6. додаје се став 7. који гласи: „Мерила за утврђивање висине школарине и одлука о висини школарине доступни су јавности на званичној интернет страници високошколске установе.”. Члан 14. У члану 67. став 2. мења се и гласи: „Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на академским студијама другог и трећег степена у ужој области за коју је изабран; бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно дисертација на тим студијама, бити члан комисије за припремање предлога за избор наставника и сарадника универзитета и учествовати у научноистраживачком раду.”. Члан 15. У члану 69. став 1. мења се и гласи: „Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом којим је регулисана научноистраживачка делатност, може учестовати у извођењу свих облика наставе на докторским академским студијама у ужој области за коју је изабран; бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторске дисертације; бити члан комисије за припремање предлога за избор наставника и сарадника универзитета и учестовати у научноустраживачком раду.”. Члан 16. У члану 70. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: „Високошколска установа може за потребе реализације студијских програма ангажовати и сараднике ван радног односа.”. Досадашњи став 3. постаје став 4. Члан 17. У члану 72. став 1.после речи: „асистент” додаје се запета. Члан 18. После члана 72. додају се чл. 72а и 72б који гласе: „Сарадници ван радног односа Члан 72а Високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван радног односа (демонстратора и сл.) у настави на студијама првог степена, студента основних академских студија, интегрисаних академских студија, мастер академских студија или мастер струковних студија, који је на студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Посебни услови за избор у звање из става 1. овог члана утврђују се општим актом високошколске установе. 4
 • 5. Са лицем из става 1. овог члана закључује се уговор о обављању привремених и повремених послова у трајању од најдуже 120 радних дана. Члан 72б За потребе реализације практичне наставе високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван радног односа (сарадник практичар, клинички асистент и сл.). Посебни услови за избор у звање из става 1. овог члана утврђују се општим актом високошколске установе.”. Члан 19. У члану 87. став 3. после речи: „60 ЕСПБ бодова” додаје се запета и речи: „осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова”. У став 4. после речи: „37 ЕСПБ бодова” додаје се запета и речи: „осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова”. Члан 20. У члану 95. став 6. мења се и гласи: „Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена мастер академских студија из одговарајућих области.” После става 6. додаје се нови став 7. који гласи: „Лице које заврши мастер струковне студије стиче стручни назив струковни мастер са назнаком звања другог степена мастер струковних студија из одговарајуће области.” Досадашњи ст. 7, 8, 9. и 10. постају ст. 8, 9, 10. и 11. У досадашњем ставу 10. који постаје став 11. речи: „из става 6. овог члана” замењују се речима: „из ст. 6. и 7. овог члана”, а број: „7.” замењује се бројем: „8.”. Члан 21. У члану 97. став 1. после речи: „евиденцију о издатим дипломама и додацима диплома” додају се запета и речи: „евиденциују о признатим страним високошколским исправама”. Став 4. брише се. Члан 22. После члана 97. додају се нови чл. 97а, 97б, 97в, 97г, 97д и 97ђ који гласе: „База података и информациони систем Члан 97а Високошколска установа има информациони систем и води базу података. 5
 • 6. База података представља скуп евиденција из члана 97. које установа води у електронском облику. Евиденције које води високошколска установа представљају скуп података о установи, студентима, родитељима или старатељима и запосленима. Јединствени информациони систем универзитета чине обједињени подаци из евиденција свих високошколских установа у његовом саставу који се воде као јединствена база података. Подаци у евиденцијама Члан 97б Подаци о високошколској установи представљају скуп општих података којима се одређује правни статус високошколске установе, статус високошколске установе у систему високог образовања, подаци о студијским програмима које високошколска установа реализује, подаци о објекту високошколске установе, актима и органима високошколске установе, подаци о акредитацији високошколске установе и резултатима спољашњег вредновања високошколске установе. Подаци о студентима, родитељима, старатељима и хранитељима и запосленима представљају скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни, социјални и здравствени статус и потребна образовна, социјална и здравствена подршка. За одређивање идентитета прикупљају се следећи подаци: име, презиме, име једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, број пасоша за стране држављане, датум рођења, место рођења, држава и адреса сталног становања, тип насеља сталног становања, национална припадност (без обавезе изјашњавања), брачни статус, држављанство, адреса, контакт телефон, фотографија и други подаци у складу са овим законом. За одређивање образовног статуса студената прикупљају се подаци о претходно завршеној средњој школи, уписаном студијском програму, врсти студија, години првог уписа на студијски програм. За одређивање социјалног статуса студената прикупљају се подаци о начину финансирања студија, начину издржавања током студија, месту становања (адреси) током студирања, типу смештаја током студирања, радном статусу студента током студирања, издржаваним лицима, школској спреми оба родитеља, радном статусу родитеља (издржаваоца), и занимању родитеља (издржаваоца). За одређивање здравственог статуса студената прикупљају се подаци о потребама за пружањем додатне подршке приликом обављања свакодневних активности на високошколској установи. Подаци о студентима се прикупљају путем обрасца ШВ-20 чији садржај прописује републички орган надлежан за послове статистике, а који се може попуњавати у електронској или папирној форми. У информационом систему се такође води евиденција о језику на коме се изводи студијски програм, обавезним и изборним предметима, страним језицима, подаци о предиспитним обавезама, подаци о полаганим испитима, оценама на предиспитним обавезама и испитима, подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, подаци о наградама и похвалама освојеним током студирања и издатим јавним исправама. Подаци о наставницима, сарадницима и осталим запосленим обавезно садрже: име, презиме, име једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, број пасоша за стране држављане, датум рођења, место рођења, државу и адресу 6
 • 7. сталног становања, националну припадност (без обавезе изјашњавања), држављанство, адресу, контакт телефон, степен стручне спреме, звање, врсту уговора о ангажовању, фотографију и друге податке у складу са посебним законом. Ближе услове и начин вођења, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности података који се уносе у евиденције и јавне исправе и друга питања од значаја за вођење евиденција и издавање јавних исправа, прописује министар. Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовне политике, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности. Сврха обраде података Члан 97в Сврха обраде података је обезбеђивање индикатора ради праћења обухвата студената, ефикасног и квалитетног функционисања образовног система, планирања образовне политике, праћење, проучавање и унапређивање образовног нивоа студената, професионалног статуса и усавршавања наставника, рада висoкошколских установа, ефикасно финансирање система високог школства и стварање основа за спровођење националних и међународних истраживања у области образовања. Заштита података Члан 97г Сви видови прикупљања, држања, обраде и коришћења података спроводе се у складу с посебним законом, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности. Подаци у бази података и информационом систему високошколске установе морају бити безбедним мерама заштићени од неовлашћеног приступа и коришћења. За потребе научноистраживачког рада и приликом израде образовно- политичких и статистичких анализа, лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета студената, наставника и других запослених на високошколској установи. Коришћење података Члан 97д Надлежном министарству достављају се подаци у анонимизираном облику, осим личних података потребних за вођење регистра наставника. Корисник података из информационог система високошколске установе може бити и други државни и други орган и организација, као и правно и физичко лице, под условом да је законом или другим прописима овлашћено да тражи и прима податке, да су ти подаци неопходни за извршење послова из његове надлежности или служе за потребе истраживања, и да обезбеди заштиту личних података. 7
 • 8. Ближе услове и начин успостављања информационог система, прикупљања, уноса, ажурирања, доступности података и друга питања од значаја за тај систем, прописује министар. Ажурирање и чување података Члан 97ђ Подаци у евиденцијама, односно бази података ажурирају се на дан настанка промене, а најкасније у року од 30 дана од дана настанка промене. Сви подаци из члана 97, став 1. трајно се чувају. Високошколска установа је дужна да обезбеди трајност очитавања података сачуваним на електронским медијима.”. Члан 23. Члан 104. мења се и гласи: „Члан 104. Признавање стране високошколске исправе јесте поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право на наставак образовања, односно на запошљавање. Поступак признавања стране високошколске исправе спроводи се у складу са одредбама овог закона, ако међународним уговором није предвиђено другачије. Високошколска јавна исправа стечена у СФРЈ - до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора - до 16. јуна 2006. године и у Републици Српској не подлеже поступку признавања стране високошколске исправе. Јавна исправа из става 2. овог члана производи исто правно дејство као јавна исправа издата у Републици. Висину накнаде за трошкове поступка признавања стране високошколске исправе, ослобађање од плаћања накнаде и друга питања у вези са трошковима поступка признавања стране високошколске исправе прописује министар.”. Члан 24. После члана 104. додају се чл. 104а, 104б и 104в који гласе: „Члан 104а Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у систему високог образовања (у даљем тексту: академско признавање) спроводи самостална високошколска установа, по претходно извршеном вредновању страног студијског програма, односно дела студијског програма. Вредновање страног студијског програма, односно дела студијског програма, врши стручни орган самосталне високошколске установе којој је поднет захтев за академско признавање. Наставак образовања и упис вишег образовног степена могу бити условљени обавезом стицања додатних исхода учења или одбијени ако се утврди 8
 • 9. постојање суштинске разлике између врсте и нивоа постигнутих знања и вештина и услова за упис на одређени студијски програм. Критеријуме за утврђивање постојања суштинске разлике између врсте и нивоа постигнутих знања и вештина и услова за упис на одређени студијски програм и поступак академског признавања прописује самостална високошколска установа својим општим актом, а терет доказивања постојања суштинске разлике сноси надлежни стручни орган. Решење о исходу поступка из става 1. доноси стручни орган самосталне високошколске установе у року од 60 дана од дана пријема уредног захтева. Решење из става 5. овог члана је коначно. Уколико није другачије прописано, на поступак академског признавања примењује се закон којим се уређује општи управни поступак. Члан 104б Признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (у даљем тексту: професионално признавање) спроводи Министарство преко Националног центра за признавање страних високошколских исправа (у даљем тексту: ЕNIC/NARIC центар), као унутрашње организационе јединице Министарства. Професионално признавање врши се по претходно извршеном вредновању страног студијског програма. За потребе давања стручног мишљења у поступку професионалног признавања министар може образовати комисију из реда професора универзитета из одговарајућих области. Решење о професионалном признавању посебно садржи: назив, врсту, ниво и трајање (обим) студијског програма, односно квалификације, који је наведен у страној високошколској исправи – на изворном језику и на српском језику; научну, уметничку, односно стручну област у оквиру које је остварен студијски програм. Министар доноси решење о професионалном признавању у року од 90 дана од дана пријема уредног захтева. Решење о професионалном признавању је коначно. Уколико није другачије прописано, на поступак професионалног признавања примењује се закон којим се уређује општи управни поступак. Решење о професионалном признавању има значај јавне исправе. Национални савет проширује листу стручних, академских и научних назива према члану 11. тачка 14. Закона и утврђује називе квалификација за признате стране високошколске исправе, са посебном ознаком, на основу поља из члана 27. Закона” Члан 104в „Орган надлежан за спровођење поступка признавања стране високошколске исправе води евиденцију и трајно чува документацију о спроведеним поступцима. Евиденција из става 1. овог члана води се у електронској и писаној форми и обухвата: презиме, име једног родитеља и име, датум и место рођења, држављанство, адресу и број телефона имаоца стране високошколске исправе - подносиоца захтева; назив високошколске установе која је издала исправу, место и држава, трајање студија (студијског програма), врста и ниво студија, смер студија (програм, дисциплина), стручни, академски, научни назив, број и датум акта о 9
 • 10. вредновању страног студијског програма и назив органа који га је донео, број и датум акта о додатним испитима, број и датум акта о положеним додатним испитима, број и датум решења о признавању стране високошколске исправе и кратак садржај диспозитива решења.”. Члан 25. Члан 105. мења се и гласи: „Члан 105. Вредновање страног студијског програма врши се на основу врсте и нивоа постигнутих знања и вештина, узимајући у обзир систем образовања у земљи у којој је високошколска исправа стечена, услове уписа, исходе учења, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена и друге релевантне чињенице, без разматрања формалних обележја и структуре студијског програма. За потребе давања стручног мишљења у поступку вредновања страног студијског програма министар образује комисију из реда професора универзитета из одговарајућих области. Једном извршено позитивно вредновање одређеног страног студијског програма важи за све наредне случајеве признавања стране високошколске исправе када је страна високошколска исправа стечена завршавањем истог студијског програма. Информације о чињеницама из става 1. овог члана даје ЕNIC/NARIC центар. У поступку вредновања ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству, информације о самосталној високошколској установи и систему образовања даје ЕNIC/NARIC центар.”. Члан 26. У члану 107. став 1. додаје се нова тачка 1) која гласи: „1) не учини доступном јавности докторску дисертацију пре јавне одбране, односно ако не успостави дигитални репозиторијум или у њему не чува одбрањену докторску дисертацију или не достави Министарству копију садржаја који чува у јавном репозиторијуму (члан 30. ст. 8, 9. и 10.);”. После досадашњих тач. 1)-3) које постају тач. 2)-4) додаје се нова тачка 5) која гласи: „5) изабере орган пословођења супротно одредбама овог закона (члан 54. став 1.); ”. Досадашње тач. 4)–13) постају тач. 6)–15). Члан 27. У члану 123. став 1. речи: „најкасније до краја школске 2013/2014. године, односно до краја школске 2014/2015. године за студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука” замењују се речима: „најкасније до краја школске 2015/2016. године, односно до краја школске 2016/2017. године за студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских наука”. 10
 • 11. У ставу 3. речи: „најкасније до краја школске 2013/2014 године” замењују се речима: „најкасније до краја школске 2015/2016. године”. У ставу 4. речи: : „најкасније до краја школске 2015/2016. године” замењују се речима: „најкасније до краја школске 2017/2018. године”. Члан 28. У члану 127. став 1. тачка 3. речи: „став 7.” замењују се речима: „став 8.”. Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. бришу се. Члан 29. Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се у наредној години финансира из буџета ако у школској 2013/2014, односно 2014/2015. години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом. Члан 30. Изузетно од одредаба члана 94. став 1. Закона, статус студента који не заврши студије до истека рока који је одређен у тачки 4) овог члана, не престаје и продужава се до краја школске 2015/2016. године. Члан 31. Министар ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконска акта у складу са овим законом. Члан 32. Конференција универзитета Србије ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона предложити Националном савету минималне услове за избор у звања наставника, а Национални савет ће у року од три месеца од дана добијања предлога утврдити минималне услове за избор у звања наставника из члана 11. тачка 13. Закона. Национални савет ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона проширити листу стручних, академских и научних назива и утврдити називе квалификација за признате стране високошколске исправе (члан 104б став 9. Закона). Члан 33. Влада ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона именовати представнике оснивача у савет високошколске установе чији је оснивач Република, и то у случају када је досадашњим члановима мандат из члана 51. став 4. Закона истекао, односно у случају када нису били именовани. Члан 34. 11
 • 12. Поступци за признавање стране високошколске исправе који су започети до ступања на снагу овог закона окончаће се према прописима по којима су започети, а најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. Уколико се поступак из става 1. овог члана не оконча у року из тога става, подносилац захтева за признавање стране високошколске исправе има право да му се захтев решава по одредбама овог закона. Члан 35. Министарство ће образовати ENIC/NARIC центар у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. До образовања ENIC/NARIC центра, поступак професионалног признавања спроводиће високошколска установа сходном применом одредаба овог закона. Члан 36. Универзитет је дужан да установи јавни дигитални репозиторијум из члана 8. овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона у коме ће се чувати докторске дисертације које су одбрањене од дана ступања на снагу овог закона. У репозиторијуму из става 1. овог члана могу се чувати и докторске дисертације које су одбрањене пре ступања на снагу овог закона, у складу са могућностима установе. Члан 37. Студенти из земаља ЕУ ће моћи да се уписују на високошколске установе у статусу студента који се финансира из буџета од дана приступања Републике Србије Европској унији. Члан 38. У Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 93/12), у члану 6. ставу 1. речи: „школске 2014/2015” замењују се речима: „школске 2015/2016”. Став 2. мења се и гласи: „Број испитних рокова у школској 2014/2015. години је пет, а термини одржавања испитних рокова утврђују се актом високошколске установе.”. Члан 39. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 12

Related Documents