Slovenská AsociáciaSlovenská AsociáciaŽivotného prostrediaŽivotného prostrediaEnergetická stratégia – problematika,Energet...
Energetika, východiská a vplyvy energetická bezpečnosť najmäv liberalizácii trhov s energiou, diverzifikácia a efektívne...
 zabezpečenie spoľahlivých dodávokvšetkých druhov energie na území mestav požadovanom množstve a kvalite, a topri optimál...
Prepočty OECD a EÚ naznačujú, že do roku2030: globálny dopyt po primárnej energii sazvýši o 53 % pri 55 % náraste emisií;...
Strategická energetická politikaciele: zabezpečenie s maximálnou efektívnosťoubezpečnú a spoľahlivú dodávku všetkýchforie...
základné priority: nahradiť odstavované výrobné zariadenia výroby elektriny tak, aby sa toutonáhradou zabezpečila výroba ...
Energetické zdroje a médiáMedzi nosné médiá patria:PlynRopa a produkty z nejJadroObnoviteľné zdroje:Solárna energiaBiomasa...
Plyn Slovensko má svoju dlhodobú tradíciuv oblasti plynárenstva. Slovensko májednu z najrozsiahlejších distribučnýchsietí...
Obnoviteľné zdroje:medzi obnoviteľnými zdrojmi má naSlovensku najväčší potenciál biomasa,vodná energia a slnečná energia, ...
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energieBratislave Dostupnosť obnoviteľných zdrojov energie v úplnej škáleje na úz...
Využívanie slnečnej energie Už v súčasnosti pre mnohé domácnosti sú investície dosolárnych systémov návratnou investíciou...
Ohrozenia energetickej bezpečnostipri zásobovaní teplom (chladom)Riziko• Vysoké využívanie zemného plynu a závislosť SR na...
Dopady a zraniteľnosťVysoká závislosť od nepretržitého prísunu základnýchsurovín, neobnoviteľných zdrojov energie a ich do...
Ekologický dlhAnalýzy poukazujú na skutočnosť, že proces klimatických zmien je silne zviazaný snárastom emisií skleníkovéh...
V súvislosti s prechodom na ekonomikuzaloženú na využívaní OZE je možné definovaťnasledovne otázky:1. Ako vytvoriť jednotn...
Systémovým nástrojom na riešenie musí byťsústava zákonov, ktorá umožní investorovi nazáklade zákonom definovaných podmieno...
Energetická náročnosť - dôležitý ukazovateľ náročnostihospodárstva krajiny na čerpanie energetických zdrojov,zaznamenáva o...
Adaptačné stratégie:Najvýznamnejšie sektory - mitigácia:z hľadiska produkcie skleníkových plynov Energetika Doprava Pri...
Mitigačné opatrenia1. Úspory energie Vykurovanie objektov a príprava teplej úžitkovej vody(tepelné izolácie budov...) Ef...
Analýza súčasného stavu energetických zdrojov s dopadom na životné prostredieDruh vplyvu Indikátor posúdeniaVplyvy na obyv...
K rozhodujúcim zdrojom znečisťovaniaživotného prostredia patrí priemysel /najmächemický/, energetika a doprava.Významným d...
StratégiaHlavný cieľ energetickej stratégie :„Cieľom stratégie energetickejbezpečnosti je dosiahnuťkonkurencieschopnú ener...
Energetická efektívnosť týkajúca sa zdrojov a budov: povinnosť zriadiť schému, ktorá umožní distribútoromalebo dodávateľo...
Návrh opatrení:Projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré súfinancované z prostriedkov EÚ, by malizohľadňovať aspekt odolnos...
 Opatrenia (EÚ a členské štáty)– Zohľadniť dôsledky zmeny klímy v rámci strategickéhopreskúmania energetickej politiky.– ...
Energetický manažmentZ dôvodu zvládnutia úloh, ktoré budú vyplývať zozabezpečenia potrieb energetiky pri aplikácii rozprac...
FinancovanieJedným z faktorov, ktoré bránia adaptácii, sú podľaSternovej správy (Stern Review) finančné obmedzenia.Zmena k...
Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosťIng. Miroslav MuškaIng. Miroslav MuškaSekcia alternatívnych zdrojovSekcia alternat...
of 28

SASZP-Energetická Stratégia

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - SASZP-Energetická Stratégia

 • 1. Slovenská AsociáciaSlovenská AsociáciaŽivotného prostrediaŽivotného prostrediaEnergetická stratégia – problematika,Energetická stratégia – problematika,energetická koncepcia a adaptačnáenergetická koncepcia a adaptačnástratégia na zmenu klímystratégia na zmenu klímy
 • 2. Energetika, východiská a vplyvy energetická bezpečnosť najmäv liberalizácii trhov s energiou, diverzifikácia a efektívne využívaniezdrojov, postupy, ktoré znásobia konkurenciu natrhoch s energetickými zdrojmi. zabezpečiť energetické zdroje naliberalizovanom trhu priakceptovateľných cenách.
 • 3.  zabezpečenie spoľahlivých dodávokvšetkých druhov energie na území mestav požadovanom množstve a kvalite, a topri optimálnych nákladoch a zohľadnenípožiadaviek na životné prostredie rastúci dopyt po energetických zdrojoch,s nutnosťou podporovať ekonomický rastpri znižovaní škodlivých emisií,
 • 4. Prepočty OECD a EÚ naznačujú, že do roku2030: globálny dopyt po primárnej energii sazvýši o 53 % pri 55 % náraste emisií; fosílne palivá budú hlavným zdrojomenergie, budú sa podieľať 83 % na krytírastúceho dopytu po energetickýchzdrojoch; zvýši sa podiel uhlia na výrobe elektriny; rozvojové štáty sa budú podieľať 70 %na rastúcom dopyte po primárnychzdrojoch energie;
 • 5. Strategická energetická politikaciele: zabezpečenie s maximálnou efektívnosťoubezpečnú a spoľahlivú dodávku všetkýchforiem energie v požadovanom množstvea kvalite, znižovanie podielu hrubej domácej spotrebyenergie na hrubom domácom produkte –znižovanie energetickej náročnosti, zabezpečenie takého objemu výroby elektriny,ktorý pokryje dopyt na ekonomickyefektívnom princípe
 • 6. základné priority: nahradiť odstavované výrobné zariadenia výroby elektriny tak, aby sa toutonáhradou zabezpečila výroba takého množstva elektriny, ktorá primárnepokryje domáci dopyt na ekonomicky efektívnom princípe, prijať opatrenia zamerané na úsporu energie a na zvyšovanie energetickejefektívnosti na strane spotreby, znižovať závislosť dodávok energie z rizikových oblastí – diverzifikáciazískavania zdrojov energií, ako aj dopravných ciest, využívať domáce primárne energetické zdroje na výrobu elektriny a tepla naekonomicky efektívnom princípe, zvýšiť využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla, využívať jadrovú energetiku ako diverzifikovanú, ekonomicky efektívnua primerane environmentálne akceptovateľnú možnosť výroby elektriny, zabezpečiť jadrovú bezpečnosť všetkých prevádzkovaných jadrových zariadení, zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a teplas cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domácehodopytu, dobudovať sústavu a siete tak, aby boli schopné zabezpečiť bezpečnýa spoľahlivý prenos, prepravu a distribúciu elektriny a plynu, vybudovať nové spojovacie vedenia s cieľom zlepšiť prepojenie na vnútorný trhEÚ, ako aj trh tretích krajín, podporovať využívanie alternatívnych palív v doprave.
 • 7. Energetické zdroje a médiáMedzi nosné médiá patria:PlynRopa a produkty z nejJadroObnoviteľné zdroje:Solárna energiaBiomasaBioplynVodaZemGeotermálna energiaVeterná energia
 • 8. Plyn Slovensko má svoju dlhodobú tradíciuv oblasti plynárenstva. Slovensko májednu z najrozsiahlejších distribučnýchsietí v Európe. Pri výrobe tepla je plynvyužívaný na úrovni cca 87%
 • 9. Obnoviteľné zdroje:medzi obnoviteľnými zdrojmi má naSlovensku najväčší potenciál biomasa,vodná energia a slnečná energia, potomgeotermálna energia a veterná energia
 • 10. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energieBratislave Dostupnosť obnoviteľných zdrojov energie v úplnej škáleje na území aglomerácie Bratislavy výrazne limitovaná,vôbec nepredpokladáme priame využívanie geotermálnejvody. Dostupnosť biomasy je relevantná v okrajovýchčastiach a možná predovšetkým na hraniciach dotykus poľnohospodársky využívaným územím resp. priamo vňom. Jej energetické zhodnocovanie považujeme zamožné, ale v celkovom podiele využitia OZE skôr zaokrajové. Z hľadiska využitia veternej energie - povyvedení elektrického výkonu využívanie takto získanejelektrickej energie pre účely vykurovania pokladáme zavýrazne marginálne a málo pravdepodobné. Využitie slnečnej energie, ktorého podiel na príprave TÚVpredpokladáme naopak so stúpajúcou tendenciou.Potenciál využívania energie prostredia – vody, vzduchu,suchých hornín na báze tepelných čerpadiel jedisponibilný.
 • 11. Využívanie slnečnej energie Už v súčasnosti pre mnohé domácnosti sú investície dosolárnych systémov návratnou investíciou a sú vhodnýmdoplnkom k biomase. Solárne chladenie (výroba chladu)má významný potenciál a povedie k úsporám elektriny.Do roku 2020 je možné dosiahnuť: 50 násobné zvýšenie výroby tepla (zo súčasných 0,1 PJna 5 PJ) výroba chladu na úrovni 3 PJ.Využívanie nízkopotenciálového tepla Využívanie prostredníctvom tepelných čerpadiel vychádzaz nasledujúcich predpokladov: podpora postupného prechodu od priameho vykurovaniafosílnymi palivami k tepelným čerpadlám zníži spotrebuenergie na výrobu tepla, najväčší potenciál je pri novostavbách arekonštrukcii.
 • 12. Ohrozenia energetickej bezpečnostipri zásobovaní teplom (chladom)Riziko• Vysoké využívanie zemného plynu a závislosť SR na jehodovoze• Potreba chladenia vyvolá rast spotreby elektriny a v prípadeextrémne vysokých teplôt významný nárast zaťaženiasústavy• Rast spotreby elektriny z dôvodu nárastu inštalácietepelných čerpadiel (TČ)• V zime extrémne nízke teploty spôsobia významný nárastzaťaženia sústavyRiešenieo Náhrada zemného plynu biomasouo Využívanie slnečnej energie na ohrev vodya solárne chladenieo Postupný prechod od priameho vykurovaniaelektrickou energiou k TČo Znižovanie počtu domácnosti priamehovykurovania elektrickou energiou
 • 13. Dopady a zraniteľnosťVysoká závislosť od nepretržitého prísunu základnýchsurovín, neobnoviteľných zdrojov energie a ich dopravymôže prerásť do ohrozenia nielen ekonomickejprosperity a stability, ale aj bezpečnosti mesta.Bezpečnostné hrozby a výzvy sú dynamické, vzájomnepreviazané a podliehajú zmenám v závislosti odvnútorných, regionálnych a globálnych podmienok.S cieľom zabezpečiť ekonomický rast a zamestnanosťa tým aj rast životnej úrovne obyvateľstva, rastúpožiadavky na výrobu a služby, surovinové a energetickézdroje. Energia sa stáva jedným z kľúčových faktorovekonomického rastu s výrazným vplyvom a dopadmi naživotné prostredie .
 • 14. Ekologický dlhAnalýzy poukazujú na skutočnosť, že proces klimatických zmien je silne zviazaný snárastom emisií skleníkového typu v atmosfére, pričom sa ukazuje, že vyčerpávaniezdrojov planéty už presahuje 30 % nad jej prirodzenú schopnosť obnovy.Zdroj: Living planet report 2008 http://assets. panda.org/downloads/living planet report 2008.pdf
 • 15. V súvislosti s prechodom na ekonomikuzaloženú na využívaní OZE je možné definovaťnasledovne otázky:1. Ako vytvoriť jednotný trh energetických zdrojov OZE a energiívyrábaných z fosílnych palív?2. Ako vytvoriť trh definovaný podľa bodu 1. aby bol ekonomickyefektívny?3. Ako vytvoriť prechod od stavu, kde rozhodujúcimi producentmienergií na trhu sú zdroje produkujúce energie z fosílnych palívdo cieľového stavu, kde energie sú až na 80 % a viaczabezpečované produkciou OZE?4. Ak budovy predstavujú 40 % spotreby energií, aká má byťa. konštrukcia nových budov?b. ako má vypadať proces obnovy súčasného fondu budov?
 • 16. Systémovým nástrojom na riešenie musí byťsústava zákonov, ktorá umožní investorovi nazáklade zákonom definovaných podmienokvypočítať štandardnými ekonomickýminástrojmi investičnú návratnosť svojhokonkrétneho projektu. Sústava zákonov musízabezpečiť jednak legislatívne podmienky preinvestovanie a zároveň efektívnu ochranuinvestície investorovi, čo umožní presunúťfinancovanie a posudzovanie investícií dokomerčného sektora medzi sektor investičnéhobankovníctva, investora a dohľad nadenergetickým trhom v sústave jeho zákonomdefinovaných orgánov.
 • 17. Energetická náročnosť - dôležitý ukazovateľ náročnostihospodárstva krajiny na čerpanie energetických zdrojov,zaznamenáva od roku 1993 každoročný pokles o 4 %. Vposledných rokoch bol rast HDP sprevádzaný vyrovnanouspotrebou PEZ a poklesom konečnej spotreby energie. Ajnapriek tomuto priaznivému vývoju je EN SR stále cca 1,5 –krát vyššia, ako je tomu u priemeru krajín OECD. Do roku2015 je predpokladaný rýchlejší rast HDP a pomalší poklesenergetickej náročnosti. Po tomto roku sa predpokladá naopakrýchlejšie znižovanie energetickej náročnosti ako bude rastHDP.Rast priamej spotreby palív v technológiách sa predpokladá vpriamej úmere k rastu pridanej hodnoty v danom odvetví.Spotreba tepla vyrábaného v závodných teplárňach avýhrevniach sa bude znižovať o 1% ročne. Podielobnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny bymal do roku 2010 a následne do roku 2020 vzrásť. Realizovanébudú opatrenia na podporu úspor energie a jej efektívnejšiehovyužívania so zníženým dopadom na životné prostredie.
 • 18. Adaptačné stratégie:Najvýznamnejšie sektory - mitigácia:z hľadiska produkcie skleníkových plynov Energetika Doprava Priemyselné procesy Poľnohospodárstvo InéSektory – pohlcovanie skleníkových plynov Lesné hospodárstvo, zeleňNajvýznamnejšie sektory – adaptácia: Vodné hospodárstvo Zeleň v sídlach Lesné hospodárstvo Poľnohospodárstvo v menšej miere aj Energetika Doprava
 • 19. Mitigačné opatrenia1. Úspory energie Vykurovanie objektov a príprava teplej úžitkovej vody(tepelné izolácie budov...) Efektívne využívanie elektrickej energie a tepla(racionalizácia ver. osvetlenia, úspory el. energie v budováchzhodnocovanie palív na výrobu energií...) Energetické hodnotenie budov - certifikácia budov2. Rozvoj obnoviteľných zdrojov Biomasa, Slnečná, Veterná, Vodná energia, Geotermálna energiaAdaptačné opatrenia Adaptácia v rámci zásobovania palivami a skladovania palív(riziko: záplavy infraštruktúry v dôsledku silných búrok) Adaptácia v rámci výroby elektrickej energie a tepla (riziká:záplavy elektrární zdrojov tepla; strata účinnosti elektrární na fosílnepalivá, zníženie zásob vody, škody z búrok a zo zvýšenia ichfrekvencie a intenzity...) Adaptácia v rámci distribúcie energie (riziká: znížená kapacitadistribučnej siete v dôsledku záplav a zvýšenej teploty, škody naelektrickom vedení - búrky)
 • 20. Analýza súčasného stavu energetických zdrojov s dopadom na životné prostredieDruh vplyvu Indikátor posúdeniaVplyvy na obyvateľstvo zdravotné rizikasociálne dôsledkyekonomické dôsledkynarušenie faktorov pohodyVplyvy na ovzdušie množstvo a koncentrácia emisií SO2množstvo a koncentrácia emisií NOxmnožstvo a koncentrácia emisií tuhých látokmnožstvo a koncentrácia emisií COmnožstvo a koncentrácia emisií VOCmnožstvo a koncentrácia emisií CO2vplyv množstva a koncentrácií emisií na blízke okolievplyv množstva a koncentrácií emisií na vzdialené okolievplyv zápachuVplyvy na vodu vplyv na charakter odvodnenia oblastizmena hydrologických charakteristíkvplyv na kvalitu vodyVplyv na pôdu, územiea geologické podmienkyvplyv na rozsah a spôsob využitia pôdyvplyv na znečistenie pôdyvplyv na stabilitu a eróziu pôdyvplyv na horninové prostredievplyv na nerastné zdrojevplyvy v dôsledku ukladania odpadovVplyvy na faunu a flóru poškodenie a vyhubenie rastlinných druhov alebo ich biotopovpoškodenie a vyhubenie živočíšnych druhov alebo ich biotopovvplyv na chránené oblasti prírodyVplyvy na ekosystémy vplyv na lesné ekosystémyvplyv na ostané ekosystémyVplyvy na antropogénne systémy,ich zložky a funkcievplyv na budovy a ostatné stavbyvplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahypoškodenie a straty geologických a paleontologických pamiatokVplyvy na štruktúru a funkčnévyužitie územiavplyv na dopravuvplyv nadväzujúcich činnostívplyv na nadväzujúcu infraštruktúruvplyv na estetické kvality územia a krajinný rázvplyv na rekreačné využitie krajinyOstatné vplyvy vplyv hlukubiologické vplyvyvplyv odpadovvplyv žiarenia
 • 21. K rozhodujúcim zdrojom znečisťovaniaživotného prostredia patrí priemysel /najmächemický/, energetika a doprava.Významným druhotným zdrojom znečisteniaovzdušia je sekundárna prašnosť, ktorej úroveňzávisí najmä od meteorologických činiteľov,zemných a poľnohospodárskych prác acharakteru povrchu.Bratislava sa v rámci Slovenskej republiky radímedzi najviac zaťažené oblasti, vyžadujúce siosobitnú ochranu (najmä ovzdušia).
 • 22. StratégiaHlavný cieľ energetickej stratégie :„Cieľom stratégie energetickejbezpečnosti je dosiahnuťkonkurencieschopnú energetiku,zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivúa efektívnu dodávku všetkých foriemenergie za prijateľné cenys prihliadnutím na ochranuodberateľa, ochranu životnéhoprostredia, trvalo udržateľný rozvoj,bezpečnosť zásobovania a technickúbezpečnosť „
 • 23. Energetická efektívnosť týkajúca sa zdrojov a budov: povinnosť zriadiť schému, ktorá umožní distribútoromalebo dodávateľom energie zabezpečiť ročnú úsporu 1,5% energie z hodnoty predaja ich koncovýmodberateľom alebo alternatívny štátny programumožňujúci dosiahnuť ekvivalentné úspory energie, povinnosť obnoviť ročne verejné budovy zodpovedajúce3 % celkovej podlahovej plochy verejných budov a pretento účel zabezpečiť verejne prístupný zoznam takýchtobudov, zabezpečiť inštaláciu individuálnych meračov elektriny,plynu, tepla a teplej vody s výnimkou neekonomickejinštalácie pri vertikálnych rozvodoch tepla, akčný plán na podporu kombinovanej výroby elektriny atepla a zamerať sa na využívanie obnoviteľných zdrojovenergie na vykurovanie a chladenie.
 • 24. Návrh opatrení:Projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré súfinancované z prostriedkov EÚ, by malizohľadňovať aspekt odolnosti voči zmene klímy,a to pomocou metodík, ku ktorýchvypracovaniu ešte len dôjde. Je potrebnéposúdiť aké dôsledky by malo podmienenieverejných a súkromných investícií posúdenímdôsledkov zmeny klímy. Takisto je potrebnépreskúmať, nakoľko je uskutočniteľné začleniťkritériá udržateľnosti –vrátane zmeny klímy –do harmonizovaných stavebných noriem
 • 25.  Opatrenia (EÚ a členské štáty)– Zohľadniť dôsledky zmeny klímy v rámci strategickéhopreskúmania energetickej politiky.– Vypracovať metodiky na zvyšovanie odolnosti voči zmeneklímy a zvážiť, ako by sa dali začleniť do usmernení TEN-T a TEN-E a investičných pokynov v rámci kohéznejpolitiky na súčasné obdobie.– Preskúmať možnosť podmienenia verejných asúkromných investícií posúdením dôsledkov zmenyklímy.– Posúdiť, nakoľko je uskutočniteľné začleniť dôsledkyzmeny klímy do stavebných noriem, ku ktorým patrianapríklad eurokódy.– Do roku 2011 vypracovať usmernenia v záujmezohľadnenia dôsledkov zmeny klímy do smernice EIA asmernice SEA.)
 • 26. Energetický manažmentZ dôvodu zvládnutia úloh, ktoré budú vyplývať zozabezpečenia potrieb energetiky pri aplikácii rozpracovanejkoncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky a úloh aktivítv rámci Dohovoru primátorov (pre pristupujúcich členov) priorganizačno - implementačnej činnosti energetiky, priinvestíciách do zariadení budov a metodiky je potrebnézadefinovať funkcie energetického manažmentu. Bude potrebnézabezpečiť tieto funkcie hlavne v nasledovných oblastiach: Tepelná energetika Elektro energetika Energetické zdroje a rozvody Energetické rozbory, Financovanie projektov z prostriedkov EU a komunikačnévzťahy Energetická legislatíva Obnoviteľné zdroje energií a ich aplikácia Zdroje palív a energií Strategicko - koncepčné činnosti Územno plánovacie aktivity
 • 27. FinancovanieJedným z faktorov, ktoré bránia adaptácii, sú podľaSternovej správy (Stern Review) finančné obmedzenia.Zmena klímy patrí k prioritám súčasného viacročnéhofinančného rámca (2007 až 2013) a je nutné zabezpečiť,aby bola zohľadnená pri využívaní dostupnýchfinančných prostriedkov.Na miestnej, regionálnej a národnej úrovni je k dispozíciimnožstvo zdrojov financovania vrátane: vlastných zdrojov miestnych samospráv zdrojov partnerov miestnych samospráv obecných a krajských dotácií verejno-súkromných partnerstiev
 • 28. Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosťIng. Miroslav MuškaIng. Miroslav MuškaSekcia alternatívnych zdrojovSekcia alternatívnych zdrojovMail:Mail: muska@bratislava.skmuska@bratislava.skSlovenská Asociácia Životného prostrediaSlovenská Asociácia Životného prostredia

Related Documents