มองนานาทัศนะต่อวิกฤตการเมือง
ผ่านเฟซบุค Profile Pictures
๊
สฤณี อาชวานันทกุล
Fringer | ค...
ก่อน 10 เม.ย. 53
สายพิราบ: ให้กาล ังใจนายกฯ
ื้
ต่อต้านเสอแดง
ื่
สายเหย...
หล ัง 10 เม.ย. 53
หล ังแผนปรองดอง หล ังร ัฐสลายการชุมนุม 19 พ.ค. 53
of 5

Political Advocacy through Facebook Pictures

มองนานาทัศนะต่อวิกฤตการเมือง ผ่านเฟซบุ๊ค profile pictures โดย สฤณี อาชวานันทกุล, นำเสนอในวงคุยเรื่อง "สื่อสารอย่างไรไม่ให้สังคมวิกฤต", กรุงเทพธุรกิจ ครั้งแรกวันที่ 7 พฤษภาคม 2553, ปรับปรุงล่าสุด 15 มิถุนายน 2553
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Political Advocacy through Facebook Pictures

  • 1. มองนานาทัศนะต่อวิกฤตการเมือง ผ่านเฟซบุค Profile Pictures ๊ สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ ปรับปรุงล่าสุด 15 มิถนายน 2553 ุ ิ งานนีเผยแพร่ภายใต ้ลิขสทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial ้ Share Alike (by-nc-sa) โดยผู ้สร ้างอนุญาตให ้ทาซ้า แจกจ่าย แสดง และสร ้างงาน ่ ่ ดัดแปลงจากสวนใดสวนหนึงของงานนีได ้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีทให ้เครดิตผู ้สร ้าง ไม่ ่ ้ ี่ ้ ิ ์ นาไปใชในทางการค ้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต ้ลิขสทธิเดียวกันนีเท่านั น ้ ้
  • 2. ก่อน 10 เม.ย. 53
  • 3. สายพิราบ: ให้กาล ังใจนายกฯ ื้ ต่อต้านเสอแดง ื่ สายเหยียว: เชอว่าแดง = ร ัก ่ ท ักษิณ / อยากล้มสถาบ ัน สายพิราบ ื้ เสอแดง อืนๆ ่ สายเหยียว ่ เปนกลาง/ไม่เอาความรุนแรง ็ ใจเย็น/หนุนเจรจา
  • 4. หล ัง 10 เม.ย. 53
  • 5. หล ังแผนปรองดอง หล ังร ัฐสลายการชุมนุม 19 พ.ค. 53

Related Documents