CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
De ce
era necesară
introducerea
clasei
pregătitoare?
 153.000 pagini web din România...
Cum
se realizează
cuprinderea
copiilor în
clasa
pregătitoare
i în clasa I?ș
Cadrul legal:
 Legea nr. 1/2011 – Legea Educa...
Statistici
de etapă
 Întâlniri cu directorii unită ilor de învă ământ;ț ț
 Întâlniri de informare cu părin ii copiilor d...
Dotarea
 Mobilier colar adecvat vârstei;ș
 Set complex de mijloace de învă ământ adaptate predării laț
clasa pregătitoar...
Formare
 Selectarea formatorilor na ionali (martie 2012)ț
 Dezvoltarea curriculumului de formare (aprilie 2012)
 Formar...
Curriculum  Definitivarea Cadrului de referin ă (realizat)ț
 Redactare planuri cadru i programe (realizat)ș
 Dezbatere ...
Cum
se realizează
cuprinderea
copiilor în
clasa
pregătitoare
i în clasa I?ș
Vârsta copilului
În ce clasă
se înscrie*
Cum s...
Debutul învățământului obligatoriu
în statele Uniunii Europene
CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
Debutul învățământului obligatoriu
în statele Uniunii Europene
CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
of 10

Prezentare clasa pregatitoare

Necesitatea introducerii clasei pregătitoare
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare clasa pregatitoare

  • 1. CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
  • 2. CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE De ce era necesară introducerea clasei pregătitoare?  153.000 pagini web din România fac referire la abandonul colar din ara noastrăș ț (sursa: Google.ro).  22 de state europene stabilesc prin lege debutul învă ământului obligatoriu la 6, 5 sau chiar 4 ani. Majoritateaț au optat pentru vârsta de 6 ani.  aproximativ 80% este rata brută de cuprindere în învă ământul pre colar din România, pentru anul colar 2010 –ț ș ș 2011. Obiectivul european pentru 2020 este de peste 95% cuprindere.  20% din copiii cu vârstă între 3-6 ani nu au fost niciodată la grădini ă.ț
  • 3. Cum se realizează cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare i în clasa I?ș Cadrul legal:  Legea nr. 1/2011 – Legea Educa ei Na ionaleț ț  OMECTS nr. 3.064/19 ianuarie 2012 – Metodologia privind cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare i înș clasa I pentru anul colar 2012-2013ș  OMECTS nr. 4.925 /8 septembrie 2005 - Regulamentul de Organizare i Func ionare a Învă ământuluiș ț ț Preuniversitar CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
  • 4. Statistici de etapă  Întâlniri cu directorii unită ilor de învă ământ;ț ț  Întâlniri de informare cu părin ii copiilor de 6-7 ani;ț  Instituire TelVerde – 9.534 apeluri;  Recenzarea copiilor cu vârstă de 6-7 ani;  Organizarea centrelor pentru evaluarea psihosomatică a copiilor - 775 de centre;  Postarea pe site-ul ISJ i afi area la unitatea de învă ământ aș ș ț arondărilor. CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
  • 5. Dotarea  Mobilier colar adecvat vârstei;ș  Set complex de mijloace de învă ământ adaptate predării laț clasa pregătitoare;  Resursele financiare destinate dotării au fost prevăzute din timp, pentru acoperirea cheltuielilor necesare;  Încurajăm ini iativa autorită ilor publice locale, venită înț ț completarea efortului MECTS. CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
  • 6. Formare  Selectarea formatorilor na ionali (martie 2012)ț  Dezvoltarea curriculumului de formare (aprilie 2012)  Formarea formatorilor locali (aprilie 2012)  Formare online (iulie 2012)  Formare pe grupuri de lucru (august 2012)  Consiliere (semestrul I al anului colar 2012-2013)ș  Evaluare i feedback (martie 2013)ș CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
  • 7. Curriculum  Definitivarea Cadrului de referin ă (realizat)ț  Redactare planuri cadru i programe (realizat)ș  Dezbatere publică (februarie – martie 2012)  Integrarea propunerilor (martie 2012)  Aprobarea programelor prin OM (aprilie 2012)  Diseminarea programelor în sistem CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
  • 8. Cum se realizează cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare i în clasa I?ș Vârsta copilului În ce clasă se înscrie* Cum se înscrie 7 ani (până la 31 august 2012 inclusiv) În clasa I Indiferent dacă a fost sau nu a fost la grădiniţă. 6 ani (până la 31 august 2012 inclusiv) În clasa I La solicitarea scrisă a părintelui, dacă: 1.frecventează, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală. SAU 2. nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, dar evaluarea de către experţi a dezvoltării copilului atestă pregătirea acestuia pentru parcurgerea cu succes a clasei I. În clasa pregătitoare La solicitarea părintelui i dacă nu sunt îndeplinite cerinţeleș de mai sus pentru înscrierea în clasa I. 6 ani (împliniţi între 1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012) În clasa pregătitoare Dacă părintele/tutorele legal instituit solicită în scris acest lucru şi dacă evaluarea de către experţi atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. La grădiniţă, în grupa mare Dacă părintele/tutorele legal nu doreşte înscrierea în învăţământul primar sau dacă evaluarea dezvoltării copilului de către experţi recomandă înscrierea la grădiniţă. CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
  • 9. Debutul învățământului obligatoriu în statele Uniunii Europene CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE
  • 10. Debutul învățământului obligatoriu în statele Uniunii Europene CLASA PREGCLASA PREGĂĂTITOARETITOARE

Related Documents