NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Politiets fokus på
utviklingshemmede i straffesaker.
Trygghetsuka - 20...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Rolleavklaring, Kripos - Politidistrikt
•Kripos bistandsorgan
•Metodeu...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Flere spor:
Når en utviklingshemmet er:
1. Fornærmet i straffesaker
2....
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Hva er et tilrettelagt avhør?(Tidligere "dommeravhør")
• En samtale me...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Avhørsrommet.
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Avhør av utviklingshemmede – erfaringer?
• Undersøkelse om avhør av ut...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Kompetanseheving
• Metodeutvikling – sekvensielle avhør
• Alternativ t...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Kompetanseheving
• Politihøgskolen i gang med ny spesialistutdanning
•...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Psykisk utviklingshemmet Asperger ADHD
Begrepsforståelse Språk/evner R...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Infantil autisme
Uspesifisert dissosiativ lidelse,
Paranoid Schizofren...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Erfaringer – hvor tydelig kan jeg være?
•Plan for avhørsdagen – dagspl...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
De første sekundene…
•Blikket – øyekontakt
•Håndhilse
•Avstand
•Grense...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Politiets behandling av saker med
utviklingshemmede og personer med ne...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Hvem verner voksne?
•Personavhengig
•"Bjella på døra"
•Finnes ingen mi...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Hvor er barna?
•Barn i dommeravhør har ikke fått diagnose. Er til
utre...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
En mors opplevelse…
•"Han fikk henne til å tro at han var den eneste s...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Hva er kvalitet?
•Politikerne tenker tidsfrister…
•Forskere tenker spø...
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Takk for meg!!!
of 24

Politiets fokus på utviklingshemmede i straffesaker

Hvilket fokus har politiet på utviklingshemmede som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep? Rolf Arne Sætre (Kripos)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Healthcare      


Transcripts - Politiets fokus på utviklingshemmede i straffesaker

 • 1. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Politiets fokus på utviklingshemmede i straffesaker. Trygghetsuka - 2015 Politioverbetjent Rolf Arne Sætre, seksjon for seksuallovbrudd, Taktisk etterforskningsavdeling, KRIPOS
 • 2. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Rolleavklaring, Kripos - Politidistrikt •Kripos bistandsorgan •Metodeutvikler og kompetanseoverføring •Politidistriktene vurderer behov for bistand, dvs etterforsker og påtale(ikke barnehus). •Politidistriktene etterforsker sakene og vurderer spørsmål om en evt tiltale. •Politidistriktene gjør egne prioriteringer.
 • 3. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Flere spor: Når en utviklingshemmet er: 1. Fornærmet i straffesaker 2. Mistenkt i straffesaker 3. Mistenkt og fornærmet Samme mål: Ivareta rettsikkerheten Beskytte samfunnet
 • 4. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Hva er et tilrettelagt avhør?(Tidligere "dommeravhør") • En samtale mellom politi og et vitne, der vitnet ikke er i stand til å formidle sin historie i en hovedforhandling. • Barn, utviklingshemmede eller personer med tilsvarende funksjonsnedsettelser som medfører samme behov for tilrettelegging er likestilt i det nye regelverket. • Ledes av en politijurist – flere bisittere som følger(bistandsadvokat, forsvarer, verge, barnehus m.fl). • Etterforsker med spesialutdanning gjennomfører selve avhøret. • Gjennomføres i hovedsak på et barnehus (10 barnehus). Hamar-Oslo-Bergen-Trondheim-Tromsø-Bodø-Kristiansand-Sandefjord-Ålesund- Stavanger • Avhøret som bevis i hovedforhandling(dersom det er grunnlag for det).
 • 5. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Avhørsrommet.
 • 6. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Avhør av utviklingshemmede – erfaringer? • Undersøkelse om avhør av utviklingshemmede – pd og barnehus -> Få saker blir anmeldt -> Lite fokus på denne type saker -> Vanskelige strafferettslige vurderinger -> Mangel på kompetanse – i alle ledd -> Behov for tettere samarbeid og bedre informasjonsflyt -> Behov for spesialisering, går lang tid mellom hvert avhør – vanskelig å få erfaring -> Behov for tid – til forberedelser og til kontaktetablering med den utviklingshemmede -> Utviklingshemmede blir lett mistrodd, og det stilles oftere spørsmål ved deres troverdighet enn det gjøres ved funksjonsfriske
 • 7. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Kompetanseheving • Metodeutvikling – sekvensielle avhør • Alternativ til observasjonsordningen • Fokus og kompetanseheving, Hordaland pd, barnehuset og KRIPOS • Prosjekt – Statens Barnehus Bergen og KRIPOS, august 2010- juni 2012 • Tildelte midler, opplæring, erfaringsgruppe og status • Sekvensielle avhør • Kompetanseheving • Tilrettelegging av avhørene og bedre ”arbeidsforhold” • Samarbeid og veiledning fra rådgiver/psykolog ved barnehusene • Bedre mulighet til å tilpasse avhøret og ta individuelle hensyn • Erfaring fra barn i førskolealder, men i ferd med å utvide målgruppen  • Også en del erfaringer med avhør av utviklingshemmede
 • 8. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Kompetanseheving • Politihøgskolen i gang med ny spesialistutdanning • ”Særlig, særlig skikkede” avhørere • Avhør av sårbare, herunder barn i førskolealder og utviklingshemmede • Første samling gjennomført november 2014 • Andre samling gjennomført mars 2014 • 24 studenter – alle erfarne avhører av barn • Teori, praksis og veiledning • Muntlig eksamen i juni • Krav til godkjenning – ingen "walk over" • Ny utdanning starter nyttår 2016. • Kripos bistår ved behov
 • 9. NCIS Norway National Criminal Investigation Service
 • 10. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Psykisk utviklingshemmet Asperger ADHD Begrepsforståelse Språk/evner Retts syndrom Funksjonsnivå Mental alder Strafferettslig Formelle regler personlighetsforstyrrelser funksjonsnedsettelser IQ-test Lettere PU Moderat uspesifisert tilknytningsforstyrrelser epilepsi vansker sex-kunn kropps-kunn psykiatri psykose medisinering habiliteringstjeneste bolig HVPU Uspesifiserte autistiske trekk Downs syndrom Diagnose habiliteringssenter Tvungen omsorg Boligpolitikk Intellektuell Funksjonsnedsettelse Tilregnelig Tilrettelagt avhør
 • 11. NCIS Norway National Criminal Investigation Service
 • 12. NCIS Norway National Criminal Investigation Service
 • 13. NCIS Norway National Criminal Investigation Service
 • 14. NCIS Norway National Criminal Investigation Service
 • 15. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Infantil autisme Uspesifisert dissosiativ lidelse, Paranoid Schizofreni, Alvorlig utviklingshemmet, Di Georges syndrom Lettere utviklingshemmet Asperger Syndrom Atypisk autisme, Moderat utviklingshemmet, ADHD, Tics NF1(Nevrofibromatese type1) Infantil autisme og sosial angst Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, psykotisk Døv/stum, ADHD, Tourettes syndrom, (mulig asperger) Alvorlig hjerneskade etter ulykke – kognitiv svikt Atypisk autisme, ADHD, Tourettes syndrom, lettere utviklingshemmet, forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet Atypisk autisme, epilepsi, (utredes for utviklingshemning) Moderat utviklingshemmet Down syndrom av Mosaik type, letter utviklingshemmet, hørselsskadet Infantil autisme Mikrocefali
 • 16. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Erfaringer – hvor tydelig kan jeg være? •Plan for avhørsdagen – dagsplan! •Hjemmebesøk? •Sekvensielt avhør(tilretteleggelse tilpasses personen) •Samarbeid med barnehuset! •Tett samarbeid med verge/en som kjenner…
 • 17. NCIS Norway National Criminal Investigation Service De første sekundene… •Blikket – øyekontakt •Håndhilse •Avstand •Grenser: - Selvskading/utagering - Sliten/trøtt/utmattet - Lengde på sekvensene/avhøret •Språket, begrepsforståelse, noe jeg ikke må si, navn etc.
 • 18. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Politiets behandling av saker med utviklingshemmede og personer med nedsatt funksjonsevne. Fornærmet/siktet. Tjenesteyternes behandling ved mistanke om overgrep. Samhandling mellom politi og tjenesteytere. Barn med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.
 • 19. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Hvem verner voksne? •Personavhengig •"Bjella på døra" •Finnes ingen middelvei…etat som kan vurdere… •De aller mest sårbare!
 • 20. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Hvor er barna? •Barn i dommeravhør har ikke fått diagnose. Er til utredning eller vil utredes en gang i fremtiden. •Vanskelig å avdekke når utviklingshemmede barn utsettes for vold og seksuelle overgrep. •Man vet ikke hvem som har ansvaret for å melde ifra, ansvarsfraskrivelse!
 • 21. NCIS Norway National Criminal Investigation Service
 • 22. NCIS Norway National Criminal Investigation Service En mors opplevelse… •"Han fikk henne til å tro at han var den eneste som var glad i henne" •"De gjorde så mye hyggelig sammen" •"Hun klarte ikke fortelle selv…hun hadde ikke ordene" •"Disse barna er rettsløse!!" •Alle barn har et språk selv om dette språket nødvendigvis ikke er basert på ord.
 • 23. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Hva er kvalitet? •Politikerne tenker tidsfrister… •Forskere tenker spørsmålsstilling… •Dette handler om samhandling – holdninger - tilretteleggelse/forberedelse – grundig/offensiv etterforskning og masse medmenneskelighet!!!
 • 24. NCIS Norway National Criminal Investigation Service Takk for meg!!!

Related Documents