¯ÖÏêÃÖ−ÖÖê™ü ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ŸÖÓ¡Ö׿ց֝ÖÖ“Öß †×¬ÖúÖ׬֍ú ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾Öß, μÖÖ Æ...
of 1

Pressnote domicile2011

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Pressnote domicile2011

  • 1. ¯ÖÏêÃÖ−ÖÖê™ü ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•μÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ŸÖÓ¡Ö׿ց֝ÖÖ“Öß †×¬ÖúÖ׬֍ú ÃÖÓ¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾Öß, μÖÖ ÆüêŸÖæ−ÖêŸÖÓ¡Ö×¿ÖÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖμÖÖ“μÖÖ †ÖŸμÖÖ¸üߟÖᯙ †×³ÖμÖÖÓס֍úß, †ÖîÂÖ¬Ö×−Ö´ÖÖԝֿÖÖáÖ, ¾ÖÖßÖã¿ÖÖáÖ, ÆüÖò™êü»Ö´Öò−Öê•Ö´Öë™ü †ò›ü òú™üظüÖ ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß ¯Ö¤ü¾Öß †Ö×Ö ‹´Ö²Öß‹ ¾Ö ‹´ÖÃÖß‹ ¯Ö¤ü¾μÖã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Ö߆³μÖÖÃ֍Îú´Ö֍ú׸üŸÖÖ ‘Type A’ ×¾ÖªÖ£μÖÖԍú׸üŸÖÖ ¿ÖîÖם֍ú ¾ÖÂÖÔ 2011-12 ¯ÖÖÃÖæ−Ö †×¬Ö¾ÖÖÃÖ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ“Öß †™ü ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. μÖÖ´Öãôêû μÖÖ ¸üÖ•μÖÖŸÖᯙ ´Öæôû ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ¾μÖÖ¾ÖÃÖÖ×μ֍ú†³μÖÖÃ֍Îú´ÖÖŸÖᯙ ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¾ÖÖœüÖ¾Öê, Æêü †¯Öê×ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“μÖÖ †ÃÖê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü úß, †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêμÖÖÃÖÖšüß×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ †›ü“֝Öß μÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸμÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß Øú¾ÖÖ †»¯Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¿ÖÖÃ֍úßμÖμÖӡ֝Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ´ÖÖêšüμÖÖ ¯ÖÏ´Ö֝ÖÖŸÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×−֐ÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üÖê וÖ׍ú¸üß“Öê šü¸üŸÖ †ÖÆêü. μÖÖ ¤üÖê−Æüß²ÖÖ•Öæ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»μÖÖÃÖ †−μÖ ¯ÖμÖÖÔμÖÖÓ“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö ú¸üŸÖÖ μÖê‡Ô»Ö؍ú¾ÖÖ úÃÖê, μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖՍúÂÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö μÖÖ “Ö“Öì´Ö¬μÖê ¯ÖÏÖ´ÖãμÖÖ−Öê×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×ÆüŸÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−μÖ ¤êü‰ú−Ö ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´Ö֝Öê ×−֝ÖÔμÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÖÆêü. (1) ¿ÖîÖם֍ú ¾ÖÂÖÔ 2011-12 “μÖÖ ¯ÖϾÖê¿ÖÖÃÖÖšüß †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´Ö֝֯֡ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿μ֍úŸÖÖ †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖԍú›êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»μÖÖÃÖ ŸμÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ“ÖÖ •Ö−´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•μÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»μÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ (Birth Certificate) ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. (2) ÃÖ¤ü¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖԍú›êü †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ŸÖÃÖê“Ö •Ö−´ÖŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ −ÖÃÖ»μÖÖÃÖ ŸμÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»μÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú ¸üÖÆüß»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»μÖÖ“μÖÖ ¤ü֏ֻμÖÖ´Ö¬μÖê ŸμÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ“ÖÖ •Ö−´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•μÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»μÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü; ŸÖÃÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»μÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»μÖÖÃÖ ŸμÖÖÃÖ ¾μÖÖ¾ÖÃÖÖ×μ֍ú †³μÖÖÃ֍Îú´ÖÖÃÖ ¯ÖϾÖê¿Ö ¤êüμÖÖŸÖ μÖÖ¾ÖÖ. ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾Ö¸üᯙ ×−֝ÖÔμÖ ÆüÖ ¸üÖ•μÖÖŸÖᯙ ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸üú ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ¾μÖÖ¾ÖÃÖÖ×μ֍ú†³μÖÖÃ֍Îú´ÖÖÃÖ ¯ÖϾÖê¿Ö ‘ÖêÖê ÃÖã»Ö³Ö ¾ÆüÖ¾Öê, μÖÖÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖæ−Ö ³Ö×¾ÖÂμÖÖŸÖÆüß ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ“Öê ¿ÖîÖם֍ú×ÆüŸÖ •ÖÖê¯ÖÖÃ֝μÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−Ö ú×™ü²Ö¬¤ü ¸üÖÆüß»Ö. -x-x-x-x-x-x-

Related Documents