Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA
I kwartał 2014 roku
12 maja 2014
Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r.
EBITDA Grupy ENERG...
Zysk netto Grupy ukształtował się na poziomie 323 mln zł i był o 79 proc. wyższy r/r.
EBITDA Grupy wyniosła 654 mln zł, by...
Draft nr 3[PL]
Elektrownie wodne
o Włocławek (160 MW)
o Mniejsze jednostki wytwórcze (41 MW)
o Elektrownia szczytowo-pompo...
Luty 2014
Kluczowe dane operacyjne i finansowe
1 Obejmuje biomasę, farmy wiatrowe, elektrownie wodne przepływowe. Nie obejmuje elektrowni szczytowo-pompowej.
6
Kluczowe ...
Biomasa
28%
Elektrownie
przepływowe
40%
Wiatr
32%
283,4 237,3
154,3
132,9
103,4
437,7
473,5
I kw. 2013 I kw. 2014
Biomasa ...
472
654
I kw. 2013 I kw. 2014
Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł)
Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł)
8
Grupa ENERGA konsekw...
Skorygowana EBITDA (mln zł)
9
Działalność regulowana stanowi stabilne źródło
skorygowanej EBITDA Grupy…
400,2 412,1
107,7
...
10
i wspierana jest przez pozostałe Segmenty łańcucha
wartości
mln zł
Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie
I kw. 2013 I kw. 20...
dane wg MSSF
11
Poniesione nakłady inwestycyjne
233
154
2
6
53
25
5
10
292
195
0
50
100
150
200
250
300
350
I kw. 2013 I k...
4 973
5 257
174
179
160
165
170
175
180
185
190
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
I kw. 2013 I kw. 2014
Wolumen energi...
13
EBITDA rośnie szybciej niż zadłużenie netto
LTM EBITDA1
Dług netto / LTM EBITDA
(mln zł)
31 grudnia
2013
1,49x
(mln zł)...
14
1,76
2,02
I kw. 2013 I kw. 2014
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźniki rentowności i płynności Grupy ENERGA
* za ostatni...
Wprowadzenie obowiązku umarzania żółtych i czerwonych
certyfikatów
Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym i detaliczn...
16
Dziękujemy – Q&A
Biuro Relacji Inwestorskich Kontakt dla mediów
Joanna Pydo Beata Ostrowska
Dyrektor ds. Relacji Inwest...
17
Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady
in...
Informacje dodatkowe
19
Struktura kosztów rodzajowych Grupy ENERGA
Koszty rodzajowe (mln zł) I kw. 2013 I kw. 2014
Amortyzacja rzeczowych aktyw...
Draft nr 3[PL]
Spółka definiuje i oblicza EBITDA jako zysk/(stratę) z działalności operacyjnej (obliczony jako zysk/(strat...
233
154
I kw. 2013 I kw. 2014
399 410
I kw. 2013 I kw. 2014
Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł)
Zysk netto (mln zł) Capex (...
22
EBITDA Bridge Segmentu Dystrybucji
o Wyższy podatek od nieruchomości ponad 4,5 mln zł
o Przychody z przyłączenia odbior...
23
Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Dystrybucji
Koszty rodzajowe (mln zł) I kw. 2013 I kw. 2014
Amortyzacja rzeczowy...
24
Wolumen usługi dystrybucyjnej według grup taryfowych
846
1 619
1 060
1 448
961
1 767
1 126
1 403
0
200
400
600
800
1 00...
7 413
9 428
10 648
2 006
588
1 352
754 1 346 715
Nowe WRA
2012
Wydatki
inwestycyjne
uznaneprzez
URE
Zmniejszenia Nowe WRA
...
Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł)
Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł)
26
Wyniki finansowe Segmentu Sprzedaży
1 860
1 510
I...
27
EBITDA Bridge Segmentu Sprzedaży
100
23
18 18
24
33
0
77
6 7
9
13
4
50
0
30
60
90
EBITDA
I kw. 2013
Marża na
sprzedaży
...
28
Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Sprzedaży
Koszty rodzajowe (mln zł) I kw. 2013 I kw. 2014
Amortyzacja rzeczowych...
Kluczowe dane operacyjne Segmentu Sprzedaży
* Obejmuje sprzedaż energii do ENERGA-OPERATOR na pokrycie strat sieciowych; n...
Kluczowe dane operacyjne Segmentu Sprzedaży c.d.
Wolumen sprzedaży ee za I kw. 20141Wolumen sprzedaży ee za I kw. 20131
1 ...
Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł)
Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł)
31
Wyniki finansowe Segmentu Wytwarzanie
368
462
I k...
EBITDA Bridge Segmentu Wytwarzanie
32
• EBITDA farm wiatrowych zawiera 1 mln zł korekty wyceny zapasu praw majątkowych od ...
33
Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Wytwarzanie
Koszty rodzajowe (mln zł) I kw. 2013 I kw. 2014
Amortyzacja rzeczowy...
Kluczowe dane operacyjne Segmentu Wytwarzanie
Produkcja ciepła brutto (TJ)Produkcja brutto ee według paliw (GWh)
o Gorsze ...
35
Kluczowe dane operacyjne Segmentu Wytwarzanie c.d.
Zużycie paliw
Węgiel
Zmiana
Zmiana
(%)
Biomasa
Zmiana
Zmiana
(%)
I k...
36
EBITDA Segmentu Wytwarzanie
EBITDA [mln zł] I kw. 2013 I kw. 2014
Woda* 90 96
Wiatr* 0 35
ENERGA Elektrownie Ostrołęka*...
Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł)
Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł)
37
Wyniki finansowe Elektrowni wodnych
107
125
I kw....
Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł)
Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł)
38
Wyniki finansowe farm wiatrowych
-
48
I kw. 2013 ...
Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł)
Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł)
39
Wyniki finansowe ENERGA Elektrownie Ostrołęka
206...
Elektrownie Systemowe: Ostrołęka
Wolumeny i koszty zużycia paliw I kw. 2014
Koszty wytworzenia i ceny sprzedaży energii
*u...
3,77%
2,71%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
I kw. 2013 I kw. 2014
Średni koszt długu Grupy ENERGA
Średni koszt długu GK ENER...
Kluczowe dane makroekonomiczne
42
Dynamika PKB i popytu krajowego w Polsce według kwartałów w latach 2010-2014
Źródło: Opr...
Kluczowe dane rynkowe
Przeciętne ceny energii elektrycznej i zielonych certyfikatów na TGE (PLN/MWh)
Źródło: Towarowa Gieł...
of 43

Prezentacja wynikowa-grupy-energa-i-kwartal-2014

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Prezentacja wynikowa-grupy-energa-i-kwartal-2014

 • 1. Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku 12 maja 2014
 • 2. Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r. EBITDA Grupy ENERGA 2
 • 3. Zysk netto Grupy ukształtował się na poziomie 323 mln zł i był o 79 proc. wyższy r/r. EBITDA Grupy wyniosła 654 mln zł, była wyższa o 182 mln zł, tj. o 39 proc. r/r, na co wpływ miała przede wszystkim poprawa wyników Segmentów Wytwarzanie oraz Dystrybucja. Po oczyszczeniu wyników o zeszłoroczny odpis na trwałą utratę wartości bloku B w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, zysk netto wzrósł o 15 proc., a Grupa poprawiła wynik EBITDA o 10 proc. Marże EBITDA i zysku netto wzrosły odpowiednio z 16,1 proc. do 23,8 proc. oraz z 6,2 proc. do 11,8 proc. Zysk jednostkowy netto spółki ENERGA SA wyniósł 725 mln zł i był o 139 mln zł wyższy r/r. W wyniku koncentracji działania na poprawie efektywności, Grupa poprawiła wskaźniki rentowności w ujęciu rocznym: stopa zwrotu z kapitału własnego wzrosła do 10,6 proc. z 4,4 proc., stopa zwrotu z aktywów była wyższa o 3,1 p.p. i wyniosła 5,2 proc., a rentowność na sprzedaży wyniosła 7,9 proc. wobec 3,1 proc. w I kwartale 2013 roku. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 414 067 114 zł, tj. 1 zł na akcję (ok. 83% zysku netto) została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. ZWZ odbędzie się 20 maja br. Głosowaniu zostanie poddana propozycja ustalenia dnia prawa do dywidendy na 27 maja br., a terminu wypłaty dywidendy na 10 czerwca br. Podsumowanie I kwartału 2014 3
 • 4. Draft nr 3[PL] Elektrownie wodne o Włocławek (160 MW) o Mniejsze jednostki wytwórcze (41 MW) o Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie (167MW) 3 farmy wiatrowe o Karcino (51 MW) o Karścino (90 MW) o Bystra (24 MW) Elektrownia systemowa w Ostrołęce (647 MW) Elektrociepłownia w Ostrołęce (75 MW, 394 MWt) Pozostałe elektrociepłownie (49 MW, 353 MWt) Kluczowe aktywa Grupy ENERGA Wytwarzanie1 Dystrybucja • 190 tys. km linii energetycznych • 2,9 mln – liczba odbiorców • Zasięg 77 tys. km2 1 Moc osiągalna Sprzedaż • 2,9 mln liczba klientów 4
 • 5. Luty 2014 Kluczowe dane operacyjne i finansowe
 • 6. 1 Obejmuje biomasę, farmy wiatrowe, elektrownie wodne przepływowe. Nie obejmuje elektrowni szczytowo-pompowej. 6 Kluczowe dane operacyjne Grupy ENERGA I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana Dystrybucja energii elektrycznej [GWh] 4 973 5 257 6% Produkcja ee brutto [GWh] 1 291 1 251 -3% w tym z OZE1 [GWh] 451 482 7% Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej [GWh] 4 731 4 280 -10% • Segment Dystrybucji zrealizował wyższy wolumen sprzedaży usługi dystrybucyjnej o 6% i 284 GWh - największy wzrost w taryfach A i B, gdzie zauważalny jest wzrost ilości odbiorców • spółki wytwórcze w Grupie ENERGA wyprodukowały o ok. 40 GWh (3%) mniej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Spadek produkcji energii elektrycznej odnotowano zarówno w elektrowniach i elektrociepłowniach (kluczową przyczyną była awaria generatora bloku w elektrowni systemowej) jak i w przepływowych elektrowniach wodnych (przede wszystkim z powodu gorszych warunków hydrologicznych). Akwizycja farm wiatrowych pozwoliła na wyprodukowanie 103 GWh dodatkowej energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym • spadek wolumenów sprzedaży energii elektrycznej o ok. 451 GWh (10%), głównie na skutek nieodnawiania nierentownych umów z odbiorcami grupy taryfowej A i B, oraz mniejszego zużycia energii przez klientów końcowych
 • 7. Biomasa 28% Elektrownie przepływowe 40% Wiatr 32% 283,4 237,3 154,3 132,9 103,4 437,7 473,5 I kw. 2013 I kw. 2014 Biomasa Wiatr Total Moc zainstalowana I kw. 2014 (MWe) Prawa majątkowe (zielone) od wytworzonej ee (GWh) Produkcja ee brutto (GWh) Suma: 508 MWe • Gorsze r/r warunki hydrometeorologiczne dla elektrowni przepływowych (spadek produkcji brutto o 16%) • Nabycie farm wiatrowych, które zwiększyły moc wytwórczą Grupy o 165 MW Pokrywa to 87% zapotrzebowania ENERGA-OBRÓT na obowiązek umarzania zielonych praw majątkowych 7 Zwiększamy produkcję energii z odnawialnych źródeł energii 283,4 237,2 168,1 141,3 103,4 451,5 481,9 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 I kw. 2013 I kw. 2014 Elektrownie przepływowe Biomasa Wiatr
 • 8. 472 654 I kw. 2013 I kw. 2014 Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł) 8 Grupa ENERGA konsekwentnie poprawia wyniki 2 934 2 748 I kw. 2013 I kw. 2014 181 323 I kw. 2013 I kw. 2014 292 195 I kw. 2013 I kw. 2014
 • 9. Skorygowana EBITDA (mln zł) 9 Działalność regulowana stanowi stabilne źródło skorygowanej EBITDA Grupy… 400,2 412,1 107,7 208,1 100,4 37,1 -10,7 1,4597,6 658,6 (20) 80 180 280 380 480 580 680 I kw. 2013 I kw. 2014 Dystrybucja Wytwarzanie Sprzedaż Pozostałe i korekty
 • 10. 10 i wspierana jest przez pozostałe Segmenty łańcucha wartości mln zł Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana Przychody ze sprzedaży 944 1 017 8% 1 860 1 510 -19% 368 462 26% EBITDA 399 410 3% 100 50 -50% -17 194 - Marża EBITDA 42,3% 40,3% ∆ -2 p.p. 5,4% 3,3% ∆ -2,1 p.p. -4,5% 42,1% ∆ 46,6 p.p. Zysk netto 147 173 18% 89 40 -55% -34 109 - Marża zysku netto 15,6% 17,0% ∆ 1,4 p.p. 4,8% 2,6% ∆ -2,2 p.p. -9,2% 23,6% ∆ 32,8 p.p. CAPEX 233 154 -34% 2 6 232% 53 25 -52% mln zł Wytwarzanie, w tym: Woda* Wiatr* ENERGA Elektrownie Ostrołęka* I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana Przychody ze sprzedaży 107 125 17% 0 48 - 206 241 17% EBITDA 90 96 7% 0 35 - -122 56 - Marża EBITDA 83,6% 76,7% ∆ -7 p.p. - 71,5% - - 23,4% ∆ - p.p. Wynik netto 68 71 4% 0 10 - -106 34 - Marża wyniku netto 63,7% 58,5% ∆ -5 p.p. - 31,4% - - 13,9% ∆ -p.p. CAPEX 13 6 -59% 0 0 - 11 5 -52% *dane obejmują dane jednostkowe z uwzględnieniem narzutu kosztów zarządzania Segmentem Wytwarzanie oraz istotne korekty konsolidacyjne
 • 11. dane wg MSSF 11 Poniesione nakłady inwestycyjne 233 154 2 6 53 25 5 10 292 195 0 50 100 150 200 250 300 350 I kw. 2013 I kw. 2014 CAPEX Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe i korekty mln zł Kluczowe inwestycje w Segmencie Dystrybucji energii elektrycznej: • 71 mln zł rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców i wytwórców • 38 mln zł modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw • 17 mln zł pozostałe nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe (Smart Grid, SID) w tym nakłady na AMI – 8 mln zł
 • 12. 4 973 5 257 174 179 160 165 170 175 180 185 190 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 I kw. 2013 I kw. 2014 Wolumen energii dystrybuowanej [GWh] Średnia taryfa [PLN/MWh] ¹ Średnia taryfa liczona jako stosunek zafakturowanych przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz ilości energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym (MWh) Wolumen i cena dystrybuowanej energii1 Wskaźniki awaryjności 12 Kluczowe dane operacyjne Segmentu Dystrybucji 0,53 1,01 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 I kw. 2013 I kw. 2014 SAIFI [nieplanowane, katastrofalne i planowane] [Liczba zakłóceń na odb. we wskazanym okresie] 40 65 42 107 -10 10 30 50 70 90 110 130 I kw. 2013 I kw. 2014 SAIDI [nieplanowane, katastrofalne i planowane] [Liczba min. na odb. we wskazanym okresie] - Awarie masowe
 • 13. 13 EBITDA rośnie szybciej niż zadłużenie netto LTM EBITDA1 Dług netto / LTM EBITDA (mln zł) 31 grudnia 2013 1,49x (mln zł) 31 marca 2014 1,46x 2 1471 965 5 276 5 194 -2 352 -2 055 2 924 3 139 Środki pieniężne i ekwiwalenty Oprocentowane kredyty i pożyczki powiększone o dłużne papiery wartościowe Dług netto 1 EBITDA za ostatnie 12 miesięcy
 • 14. 14 1,76 2,02 I kw. 2013 I kw. 2014 Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźniki rentowności i płynności Grupy ENERGA * za ostatnie 12 miesięcy ROE ROA ROS 4,4% 2,1% 6,2% 10,6% 5,2% 11,8% zysk netto/ kapitał własny na koniec okresu* zysk netto/aktywa ogółem* zysk netto/ przychody ze sprzedaży I kw. 2013 I kw. 2014
 • 15. Wprowadzenie obowiązku umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym i detalicznym Odchylenie od uzgodnionego w taryfie wolumenu dystrybuowanej energii Warunki pogodowe i hydrometeorologiczne Terminowość przyznawania praw majątkowych z tytułu współspalania biomasy 15 Podsumowanie – istotne czynniki wpływające na Grupę ENERGA w kolejnych kwartałach ❶ ❺ ❷ ❸ ❹
 • 16. 16 Dziękujemy – Q&A Biuro Relacji Inwestorskich Kontakt dla mediów Joanna Pydo Beata Ostrowska Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Rzecznik Prasowy Grupy ENERGA Joanna.Pydo@energa.pl Beata.Ostrowska@energa.pl Tel.:(+48) 58 771 85 59 Tel.: (+48) 58 347 39 54 investor.relations@energa.pl
 • 17. 17 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez ENERGA SA („Spółka”). Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Odbiorcy niniejszej prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki i potencjalnych wyników Spółki w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. W zakresie, w jakim niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a w szczególności słowa „projektowany”, „planowany”, „przewidywany” i podobne wyrażenia (łącznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, których skutkiem może być to, że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, działania i osiągnięcia Spółki albo wyniki branży będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ani Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie są zobowiązane zapewnić odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszej prezentacji.
 • 18. Informacje dodatkowe
 • 19. 19 Struktura kosztów rodzajowych Grupy ENERGA Koszty rodzajowe (mln zł) I kw. 2013 I kw. 2014 Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 189,6 208,1 Zużycie materiałów i energii 274,3 250,3 w tym zużycie paliw 186,1 143,7 Usługi obce 243,8 296,5 w tym opłaty przesyłowe i tranzytowe 185,1 219,5 Podatki i opłaty 75,3 82,8 Koszty świadczeń pracowniczych 263,1 233,5 Odpisy aktualizujące 145,2 23,7 Pozostałe koszty rodzajowe 14,4 20,5 Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych -11,2 -0,7 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki -25,9 -15,9 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 488,3 1 221,9 Koszty operacyjne, razem 2 656,9 2 320,7 W tym: Koszt własny sprzedaży 2 493,0 2 178,2 Koszty sprzedaży 70,4 54,7 Koszty ogólnego zarządu 93,5 87,8
 • 20. Draft nr 3[PL] Spółka definiuje i oblicza EBITDA jako zysk/(stratę) z działalności operacyjnej (obliczony jako zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej za okres/rok obrotowy skorygowany o (i) podatek dochodowy, (ii) udział w zysku jednostki stowarzyszonej, (iii) przychody finansowe, oraz (iv) koszty finansowe) skorygowany o amortyzację (wykazaną w rachunku zysków i strat). Spółka definiuje i oblicza Skorygowaną EBITDA jako EBITDA skorygowaną o wpływ zdarzeń jednorazowych. Zarówno EBITDA, jak i Skorygowana EBITDA nie są zdefiniowane przez MSSF i nie należy ich traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto zarówno EBITDA, jak i Skorygowana EBITDA nie mają jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA i Skorygowanej EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza je ENERGA SA. W efekcie EBITDA, jak i Skorygowana EBITDA przedstawione w niniejszym dokumencie, jako takie, nie stanowią podstawy dla porównania z EBITDA i Skorygowaną EBITDA wykazywaną przez inne spółki. 20 Poziom EBITDA skorygowany o wpływ istotnych zdarzeń jednorazowych Skorygowana EBITDA Grupy (tys. zł) Dystrybucja Sprzedaż Wytwarzanie Pozostałe i korekty Grupa Razem I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2013 I kw. 2014 EBITDA 398 945 409 837 100 369 49 753 -16 593 194 434 -10 685 -224 472 036 653 800 Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne 168 0 0 0 123 472 6 435 -1 0 123 639 6 435 Koszty restrukturyzacji zatrudnienia (w tym koszty odpraw restrukturyzacyjnych z tytułu programów i zasad dobrowolnych odejść) 1 072 8 532 0 2 810 7 220 0 1 794 1 882 17 548 Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze na pracowników odchodzących z Grupy 0 0 0 -3 580 0 0 0 -215 0 -3 795 Rozwiązanie rezerw na restrukturyzację zatrudnienia utworzonych w poprzednich okresach 0 -6 276 0 -9 093 0 0 0 -5 0 -15 374 Skorygowana EBITDA 400 185 412 093 100 369 37 082 107 689 208 089 - 10 686 1 350 597 557 658 614
 • 21. 233 154 I kw. 2013 I kw. 2014 399 410 I kw. 2013 I kw. 2014 Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł) 21 Wyniki finansowe Segmentu Dystrybucji 944 1 017 I kw. 2013 I kw. 2014 147 173 I kw. 2013 I kw. 2014
 • 22. 22 EBITDA Bridge Segmentu Dystrybucji o Wyższy podatek od nieruchomości ponad 4,5 mln zł o Przychody z przyłączenia odbiorców niższe o 3,8 mln zł 399 399 410 410 18 7 300 350 400 450 EBITDA I kw. 2013 Wzrost marży na dystrybucji Pozostała działalność EBITDA I kw. 2014 mln zł
 • 23. 23 Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Dystrybucji Koszty rodzajowe (mln zł) I kw. 2013 I kw. 2014 Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 161,1 170,1 Zużycie materiałów i energii 91,6 120,4 w tym energia elektryczna dotycząca różnicy bilansowej 81,0 105,3 Usługi obce 236,4 272,2 w tym opłaty przesyłowe i tranzytowe 185,1 219,5 Podatki i opłaty 59,5 63,7 Koszty świadczeń pracowniczych 152,2 141,3 Odpisy aktualizujące 1,6 4,1 Pozostałe koszty rodzajowe 9,3 9,9 Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych -14,0 -12,2 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki -20,0 -15,3 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25,1 26,2 Koszty operacyjne, razem 702,8 780,4 W tym: Koszt własny sprzedaży 631,8 728,2 Koszty sprzedaży 26,5 16,4 Koszty ogólnego zarządu 44,5 35,8
 • 24. 24 Wolumen usługi dystrybucyjnej według grup taryfowych 846 1 619 1 060 1 448 961 1 767 1 126 1 403 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 A B C G I kw. 2013 I kw. 2014 GWh
 • 25. 7 413 9 428 10 648 2 006 588 1 352 754 1 346 715 Nowe WRA 2012 Wydatki inwestycyjne uznaneprzez URE Zmniejszenia Nowe WRA 2013 Wydatki inwestycyjne uznaneprzez URE Zmniejszenia Nowe WRA 2014 2012 2013 NoweWRA Przychód regulowany WRA efektywnie wynagradzane 25 Wartość Regulacyjna Aktywów ZwrotzWRA "Standard" WACC 9,62% 8,95% 7,28% WACC AMI 2,00% 2,00% 7,00% Zwrot z kapitału na bazie nowego WRA 907 897 789 „ścieżka dojścia" Zwrot z zaangażowanego kapitału 713 844 789 Efektywny zwrot z WRA 7,57% 8,42% 7,41% 2 149 2 071 2 241 502 563 692 713 844 789 3 365 3 478 3 722 2012 2013 2014 Pozostałe koszty Amortyzacja Zwrot z WRA 2014
 • 26. Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł) 26 Wyniki finansowe Segmentu Sprzedaży 1 860 1 510 I kw. 2013 I kw. 2014 100 50 I kw. 2013 I kw. 2014 89 40 I kw. 2013 I kw. 2014 2 6 I kw. 2013 I kw. 2014
 • 27. 27 EBITDA Bridge Segmentu Sprzedaży 100 23 18 18 24 33 0 77 6 7 9 13 4 50 0 30 60 90 EBITDA I kw. 2013 Marża na sprzedaży energii elektrycznej (Detal+Hurt) Wynik na obrocie prawami majątkowymi i prawami do emisji CO2 Zmiany odpisów aktualizujących należności Koszty sprzedaży i zarządu Rezerwy - restrukturyzacja zatrudnienia Wynik na pozostałej działalności operacyjnej EBITDA I kw. 2014 mln zł
 • 28. 28 Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Sprzedaży Koszty rodzajowe (mln zł) I kw. 2013 I kw. 2014 Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 6,6 7,4 Zużycie materiałów i energii 3,4 10,0 Usługi obce 43,3 31,5 Podatki i opłaty 2,8 2,9 Koszty świadczeń pracowniczych 42,7 33,9 Odpisy aktualizujące 20,2 13,3 Pozostałe koszty rodzajowe 0,4 1,3 Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych -1,9 0,0 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki -0,2 -0,1 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 653,5 1 421,0 Koszty operacyjne, razem 1 770,7 1 521,1 W tym: Koszt własny sprzedaży 1 733,6 1 492,8 Koszty sprzedaży 22,8 15,5 Koszty ogólnego zarządu 14,3 12,7
 • 29. Kluczowe dane operacyjne Segmentu Sprzedaży * Obejmuje sprzedaż energii do ENERGA-OPERATOR na pokrycie strat sieciowych; nie uwzględnia sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców z Grupy. ** Marża zmienna I stopnia liczona jako iloraz wyniku na sprzedaży energii elektrycznej i przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej Istotne czynniki wpływające na wynik Segmentu Spadek wolumenów sprzedaży energii elektrycznej, głównie na skutek nieodnawiania nierentownych umów z odbiorcami grupy taryfowej A i B, oraz mniejszego zużycia energii przez klientów końcowych Wysoki udział zakupów energii po cenie wyższej od rynkowej (ENERGA-OBRÓT jako „sprzedawca z urzędu”) Mniejsza dynamika spadku średnich cen zakupu od dynamiki spadku średnich cen sprzedaży energii Obniżenie przez prezesa URE taryfy G od lipca 2013 r. o ok. 4% i od stycznia 2014 roku o ok. 6% 29 I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana Liczba klientów (tys. szt.) 2 891 2 909 1% Sprzedaż energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży (GWh)* 7 721 6 971 -10% w tym sprzedaż detaliczna 4 731 4 280 -10% Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej (zł/MWh) 238,8 210,7 -12% Koszt zakupu energii elektrycznej (tys. zł) 1 464 1 184 -19% Koszt zakupu energii elektrycznej z PM (tys. zł) 1 616 1 329 -18% Średnia cena zakupu energii elektrycznej bez PM (zł/MWh) 189,6 169,7 -10% Średnia cena zakupu energii elektrycznej z PM (zł/MWh) 209,2 190,5 -9% Marża zmienna I stopnia energii elektrycznej** 7,91% 4,86% ∆ -3,05 p.p. Zakup energii elektrycznej przez Segment Sprzedaży (TWh) I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana Zakupy energii od wytwórców z GK ENERGA 0,50 0,49 -3% Zakupy energii na rynku hurtowym - giełda 1,36 2,86 110% Zakupy energii na rynku hurtowym - pozostałe 5,79 3,55 -39% Zakupy energii poza granicami kraju 0,01 0,00 -72% Zakupy energii na rynku bilansującym 0,06 0,08 25% Zakup energii razem 7,72 6,97 -10%
 • 30. Kluczowe dane operacyjne Segmentu Sprzedaży c.d. Wolumen sprzedaży ee za I kw. 20141Wolumen sprzedaży ee za I kw. 20131 1 Sprzedaż poza Segment Sprzedaży z uwzględnieniem sprzedaży do spółek z Grupy spoza Segmentu. 30 4,3 TWh 61% 0,5 TWh 7% 0,2 TWh 3% 2,0 TWh 29% 2,7 TWh 39% Sprzedaż detaliczna Sprzedaż na pokrycie strat sieciowych Sprzedaż na rynek bilansujący Pozostała sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa 4,7 TWh 61% 0,4 TWh 5% 0,4 TWh 5% 2,2 TWh 29% 3,0 TWh 39% Sprzedaż detaliczna Sprzedaż na pokrycie strat sieciowych Sprzedaż na rynek bilansujący Pozostała sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa
 • 31. Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł) 31 Wyniki finansowe Segmentu Wytwarzanie 368 462 I kw. 2013 I kw. 2014 -34 109 I kw. 2013 I kw. 2014 53 25 I kw. 2013 I kw. 2014 -17 194 -123 I kw. 2013 I kw. 2014 - Odpis aktualizujący wartość EEO B
 • 32. EBITDA Bridge Segmentu Wytwarzanie 32 • EBITDA farm wiatrowych zawiera 1 mln zł korekty wyceny zapasu praw majątkowych od wytworzonej energii elektrycznej -17 71 71 114 156 191 0 117 29 43 42 35 3 194 -20 10 40 70 100 130 160 190 220 250 280 EBITDA I kw. 2013 Brak odpisu na rzeczowe aktywa trwałe Zmiana wolumenu sprzedaży en el. z produkcji własnej Certyfikaty pochodzenia Koszt zużycia paliw do produkcji EBITDA farm wiatrowych Pozostałe przychody / koszty EBITDA I kw. 2014 mln zł
 • 33. 33 Struktura kosztów rodzajowych Segmentu Wytwarzanie Koszty rodzajowe (mln zł) I kw. 2013 I kw. 2014 Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 23,8 33,6 Zużycie materiałów i energii 190,6 153,4 w tym zużycie paliw 186,1 143,7 Usługi obce 15,4 34,1 Podatki i opłaty 12,4 14,1 Koszty świadczeń pracowniczych 46,9 37,9 Odpisy aktualizujące 123,5 6,2 Pozostałe koszty rodzajowe 1,7 3,1 Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych -10,8 1,3 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki -0,5 -0,4 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7,4 11,8 Koszty operacyjne, razem 410,4 295,1 W tym: Koszt własny sprzedaży 394,2 273,1 Koszty sprzedaży 0,8 1,1 Koszty ogólnego zarządu 15,4 20,9
 • 34. Kluczowe dane operacyjne Segmentu Wytwarzanie Produkcja ciepła brutto (TJ)Produkcja brutto ee według paliw (GWh) o Gorsze r/r warunki hydrometeorologiczne dla elektrowni wodnych (spadek produkcji brutto o 12%) o Nabycie farm wiatrowych, które zwiększyły moc wytwórczą Grupy o 165 MW 34 835,6 753,3 286,8 252,8 168,2 141,3 103,4 1 290,7 1 250,8 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 I kw. 2013 I kw. 2014 Węgiel Woda Biomasa Wiatr 39% 61% Produkcja ciepła brutto I kw. 2014 Elektrownie systemowe CHP I kw. 2013 I kw. 2014 Elektrownie systemowe 619 554 CHP 1 067 865 Razem 1 686 1 419
 • 35. 35 Kluczowe dane operacyjne Segmentu Wytwarzanie c.d. Zużycie paliw Węgiel Zmiana Zmiana (%) Biomasa Zmiana Zmiana (%) I kw. 2013 I kw. 2014 I kw. 2013 I kw. 2014 Ilość [tys. ton] 445,9 402,2 -43,7 -10% 109,4 93,8 -15,6 -14% Koszt [mln zł] 136,1 106,1 -30,0 -22% 48,6 36,6 -12,0 -25% Koszt jednostkowy [zł/tonę] 305,2 263,8 -41,4 -14% 444,2 390,2 -54,0 -12% Koszt jednostkowy [zł/MWh] 105,4 92,6 -12,8 -12% 269,5 256,7 -12,9 -5% Uprawnienia do emisji CO2 w jednostkach wytwórczych [tys. ton CO2] Stan na 31 III 2014 Rozliczenie 2013 roku Rozliczenie 2014 roku Ilość darmowych uprawnień do emisji CO2 (KPRU) - - Ilość uprawnień do emisji CO2 nabyta na rynku wtórnym 1 313 0 Suma uprawnień do emisji CO2 1 313 0 Ilość emisji CO2 związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 2 719 697 Ilość emisji CO2 związana z wytwarzaniem energii cieplnej 466 167 Nadwyżka (+)/ niedobór (-) uprawnień do emisji CO2 w danym okresie -1 871 -864 Nadwyżka (+)/ niedobór (-) uprawnień do emisji CO2 z poprzednich lat 30 0 Nadwyżka (+)/ niedobór (-) uprawnień do emisji CO2 (stan na koniec okresu) -1 841 -864 W kwietniu 2014 roku Grupa otrzymała darmowe uprawnienia do emisji CO2 związane z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła za 2013 rok oraz związane z wytwarzaniem ciepła za 2014 rok. Nadal Grupa oczekuje na uprawnienia związane z wytwarzaniem energii elektrycznej za 2014 rok. Niedobór z roku 2013 rozliczony został w kwietniu 2014 roku
 • 36. 36 EBITDA Segmentu Wytwarzanie EBITDA [mln zł] I kw. 2013 I kw. 2014 Woda* 90 96 Wiatr* 0 35 ENERGA Elektrownie Ostrołęka* -122 56 Pozostałe i korekty 15 7 Razem Wytwarzanie -17 194 *dane obejmują dane jednostkowe z uwzględnieniem narzutu kosztów zarządzania Segmentem Wytwarzanie oraz istotnych korekt konsolidacyjnych
 • 37. Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł) 37 Wyniki finansowe Elektrowni wodnych 107 125 I kw. 2013 I kw. 2014 90 96 I kw. 2013 I kw. 2014 13 6 I kw. 2013 I kw. 2014 68 71 I kw. 2013 I kw. 2014
 • 38. Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł) 38 Wyniki finansowe farm wiatrowych - 48 I kw. 2013 I kw. 2014 - 35 I kw. 2013 I kw. 2014 - 0,02 I kw. 2013 I kw. 2014 - 10 I kw. 2013 I kw. 2014
 • 39. Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) Zysk netto (mln zł) Capex (mln zł) 39 Wyniki finansowe ENERGA Elektrownie Ostrołęka 206 241 I kw. 2013 I kw. 2014 -122 56 I kw. 2013 I kw. 2014 -106 34 I kw. 2013 I kw. 2014 11 5 I kw. 2013 I kw. 2014
 • 40. Elektrownie Systemowe: Ostrołęka Wolumeny i koszty zużycia paliw I kw. 2014 Koszty wytworzenia i ceny sprzedaży energii *uwzględnia koszt wszystkich rodzajów paliw bez przychodów z certyfikatów 40 Kluczowe dane operacyjne ENERGA Elektrownie Ostrołęka *Średnia cena dla wszystkich typów biomasy zużytych przez Elektrownie Ostrołęka w I kwartale 2014. Źródło: Spółka 296,2 166,5 611,1 679,9 907,3 846,4 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 I kw. 2013 I kw. 2014 Sprzedaż w wymuszeniu Sprzedaż pozostała 769,9 Produkcja własna 865,4 Produkcja własna Jedn. I kw. 2013 I kw. 2014 Koszt jednostkowy zmienny wytworzenia ee* (zł/MWh) 179,59 156,85 Koszt jednostkowy zmienny wytworzenia z węgla kamiennego (zł/MWh) 145,55 129,7 Średnia cena sprzedaży ee w wymuszeniu (zł/MWh) 185,58 189,38 Średnia cena sprzedaży ee (zł/MWh) 187,8 194,66 Węgiel Biomasa* Ostrołęka A (tys. ton) 42 - Ostrołęka B (tys. ton) 304 94 Zużycie ogółem (tys. ton) 346 94 Koszt jedn. zużycia (zł/ tona) 258,02 413,98 Koszt zużycia paliwa ogółem (mln zł) 89 39
 • 41. 3,77% 2,71% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% I kw. 2013 I kw. 2014 Średni koszt długu Grupy ENERGA Średni koszt długu GK ENERGA Średni WIBOR 3M Struktura finansowania I kw. 2014 Źródło: Bloomberg 41 4,92% 4,52% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% I kw. 2013 I kw. 2014 Zmienna stopa procentowa 60% Stała stopa procentowa 40% Główne przyczyny zmian: Spadek w I kw. 2014 roku średniego poziomu WIBOR 3M o 1,06 p.p. w porównaniu ze średnim poziomem WIBOR 3M w I kw. 2013, Zmiana struktury finansowania, Transakcje zabezpieczające koszt długu związany z emisją euroobligacji w kwocie 400 mln EUR wyrażony w zł na stałym poziomie 5,17% rocznie.
 • 42. Kluczowe dane makroekonomiczne 42 Dynamika PKB i popytu krajowego w Polsce według kwartałów w latach 2010-2014 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz prognozy IBnGR. Indeks PMI dla przemysłu w Polsce oraz produkcja sprzedana przemysłu w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię w elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Markit Economics i GUS.
 • 43. Kluczowe dane rynkowe Przeciętne ceny energii elektrycznej i zielonych certyfikatów na TGE (PLN/MWh) Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A. * Źródło: ARA Index Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia 6,85 7,63 7,36 4,65 3,85 4,6 4,75 5,84 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 EUA - Uprawnienia do emisji CO2 [EUR/t]** 3,69 2,81 0,96 0,16 0,31 0,6 0,45 0,3 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 CER - Uprawnienia do emisji CO2 [EUR/t]** ** Źródło: notowania kontraktów na Intercontinental Exchange 90,11 90,86 88,76 86,27 80,11 77,24 83,83 78,40 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 Węgiel kamienny ARA Index [USD/Mg]* 43

Related Documents