Program emisji obligacji
czerwiec 2014
2
Disclaimer
Niniejsza prezentacja została przygotowana do wykorzystania wyłącznie na spotkaniu dla mediów, które odbędzie...
3
Agenda
O spółce
Dane finansowe
Portfel nieruchomości
Program emisji obligacji
4
UKRAINA
POLSKA
RUMUNIA
WĘGRY
Warszawa
Kielce
Bukareszt
Budapeszt
Kijów
Inwestor i deweloper
18lat doświadczenia
na rynku...
Dane finansowe
6
Dane finansowe
57%
49%
59% 58%
71%
52% 57%
70%
33%
8%
12% 17%
19%
16%
20%
17%
8%
40%
26% 19%
7%
30%
20%
10%
0%
25%
50%
7...
7
Dane finansowe
Zapadalność zobowiązań 2014 – 2019 [mln PLN] Wykres 2.
218
105
321
80
487
446
290
115
145
200
80 170
640
...
Portfel nieruchomości
9
583
219 283 292 179
562 699
2 041
1 053
1 256
178
641
1 201
1 090
1 180
500
2 765
1 821
461
1 023
1 172
1 144
1 400
290
...
10
1.000.000 mkw. 109 projektów zakończonych
11
Galeria Amber
Park Rozwoju (I etap)
A4 Business Park (I etap)
33 600 mkw.
Portfel nieruchomości
Kasztanowa Aleja (II et...
12
1.000.000 mkw. 80 projektów w przygotowaniu
13
Park Rozwoju II, Warszawa
GLA 15 600 mkw.
Zakończenie I H 2015
West Gate, Wrocław
GLA 16 200 mkw.
Zakończenie II H 2014...
14
Program Emisji Obligacji
Wielkość
programu emisji
Do 200.000.000 zł
Nominał
obligacji
100,00 zł
Miejsce
rejestracji
Dep...
15
Warunki emisji Obligacji 1. serii A
Wielkość serii A Do 50.000.000 zł
Oprocentowanie
Zmienne: WIBOR 6M + 295 p.b.
(opro...
Dziękujemy
www.echo.com.pl
of 16

Prezentacja program emisji obligacji

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Prezentacja program emisji obligacji

 • 1. Program emisji obligacji czerwiec 2014
 • 2. 2 Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana do wykorzystania wyłącznie na spotkaniu dla mediów, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku. Uczestnictwo w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja zostanie przedstawiona lub zapoznanie się z treścią prezentacji, jest równoznaczne z akceptacją następujących ograniczeń: Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Echo Investment S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertami publicznymi na terytorium Polski do 2.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 PLN każda Spółki emitowanymi przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji denominowanych w złotych polskich do kwoty 200.000.000 zł („Oferty Publiczne”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 roku i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce Ofertach Publicznych. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (http://www.echo.com.pl). Prospekt jest również dostępny w celach informacyjnych na stronie internetowej oferującego obligacje Spółki, tj. Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego („Oferujący”), (http://dm.pkobp.pl/). Pełne informacje na temat Ofert Publicznych można uzyskać wyłącznie na podstawie łącznego zestawienia Prospektu, ewentualnych aneksów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, wraz z Ostatecznymi Warunkami Oferty Danej Serii Obligacji zawierającymi Szczegółowe Warunki Emisji Danej Serii Obligacji. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Spółkę, która jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za jej treść. Informacje podane w niniejszej prezentacji mogą być aktualizowane, uzupełnianie, poprawiane lub zmieniane, przy czy mogą to być zmiany istotne. Spółka, jej doradcy ani jakiekolwiek inne osoby nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w sposób wyraźny ani dorozumiany, dotyczących poprawności, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii zawartych w niniejszej prezentacji i nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji. Bez uszczerbku dla powyższego, Spółka ani jej współpracownicy, doradcy lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści, bądź w inny sposób powstałe w związku z niniejszą prezentacją lub jej treścią. Oferujący działa na rzecz Spółki i żadnego innego podmiotu związku z Ofertami Publicznymi, i będzie odpowiedzialny wyłącznie wobec Spółki, i żadnego innego podmiotu za zapewnienie zabezpieczeń należnych swoim klientom, ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertami Publicznymi. NIE PODLEGA WYDANIU, PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII
 • 3. 3 Agenda O spółce Dane finansowe Portfel nieruchomości Program emisji obligacji
 • 4. 4 UKRAINA POLSKA RUMUNIA WĘGRY Warszawa Kielce Bukareszt Budapeszt Kijów Inwestor i deweloper 18lat doświadczenia na rynku nieruchomości 37miast w 4krajach 109zrealizowanych projektów 1.020.000mkw. zrealizowanej GLA/PUM 2.69mld PLN skumulowanego zysku netto 1996 – Q1 2014 80projektów w realizacji i przygotowaniu 1.000.000mkw. GLA/PUM do zrealizowania na banku ziemi O spółce
 • 5. Dane finansowe
 • 6. 6 Dane finansowe 57% 49% 59% 58% 71% 52% 57% 70% 33% 8% 12% 17% 19% 16% 20% 17% 8% 40% 26% 19% 7% 30% 20% 10% 0% 25% 50% 75% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 centra handlowe biura i hotele mieszkania inne Struktura aktywów [mln PLN] Wykres 3. 2 481 2 781 2 808 2 894 3 133 3 164 3 923 712 706 689 1 048 1 177 1 355 966 487 421 475 501 463 499 515 322 169 379 561 376 422 758 0 1 400 2 800 4 200 5 600 7 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 nieruchomości inwestycyjne nieruchomości w budowie zapasy gotówka inne Struktura przychodów [%] Wykres 1. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 1 Kurs EUR/PLN (na koniec okresu) 4,11 3,96 4,42 4,09 4,15 4,17 2 Przychody 431 426 407 583 528 112 3 Zysk ze sprzedaży nieruchomości 0 53 137 0 22 0 4 Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży -55 -62 -79 -83 -83 -22 5 Zmiana wartości godziwej -23 -92 213 -61 252 445 6 EBIT 196 169 539 189 497 490 7 Odsetki -97 -103 -133 -142 -136 -31 8 Transakcje zabezpiecz. kursy 13 46 -19 18 3 -2 9 Wycena kredytów walutowych 21 41 -175 123 -26 -10 10 Zysk netto 104 148 208 374 331 408 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat [PLN m] Tabela 1. NAV Wykres 2. 724 917 1 206 1 519 1 641 1 734 1 876 2 096 2 432 2 765 3 160 1,7 2,2 2,9 3,6 3,9 4,1 4,5 5,0 5,9 6,7 7,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 NAV [mln PLN] NAV na akcję [PLN]
 • 7. 7 Dane finansowe Zapadalność zobowiązań 2014 – 2019 [mln PLN] Wykres 2. 218 105 321 80 487 446 290 115 145 200 80 170 640 230 0 180 360 540 720 900 16.05.2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 celowe obligacje gotówka wolne limity 1 126 270 eur 1 210 294 eur 1 314 332 eur 1 647 373 eur 1 684 412 eur 1 790 432 eur 1 886 452 eur 588 646 770 917 1 038 840 940 1 714 1 856 2 084 2 564 2 722 2 630 2 826 33% 39% 38% 37% 43% 36% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1 400 2 800 4 200 5 600 7 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 EUR PLN dług bankowy netto/aktywa * Kredyty według walut [mln PLN] Wykres 1. * kredyty i pożyczki (długie i krótkie) – gotówka / suma bilansowa
 • 8. Portfel nieruchomości
 • 9. 9 583 219 283 292 179 562 699 2 041 1 053 1 256 178 641 1 201 1 090 1 180 500 2 765 1 821 461 1 023 1 172 1 144 1 400 290 5 389 3 093 2 000 580 1 956 2 552 2 796 3 279 900 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 magazyny i pozostałe biura centra handlowe Portfel nieruchomości Wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości [mln EUR] Wykres 1.Atrakcyjność rynków nieruchomości – ankieta wśród europejskich inwestorów 40% 39% 34% 33% 20% 20% 20% 18% 16% 12% 6% 5% 4% 45% 44% 57% 54% 55% 45% 35% 47% 35% 58% 60% 65% 60% 67% 67% 15% 17% 9% 13% 25% 35% 45% 35% 49% 30% 34% 30% 36% 32% 33% Francja Włochy Ukraina Holandia Belgia Szwajcaria Turcja Luksemburg Hiszpania Rosja Austria Szwecja Wlk. Bryt. Niemcy Polska Nie atrakcyjny Atrakcyjny Bardzo atrakcyjny źródło: European real estate assets investment trend indicator 2014 by Valid Research & EY Jak oceniasz atrakcyjność rynku dla inwestycji w nieruchomości w 2014? www.ey.com/GL/en/Services/Transactions/European-real-estate-assets-investment-trend-indicator-2014 liczba transakcji: 42 63
 • 10. 10 1.000.000 mkw. 109 projektów zakończonych
 • 11. 11 Galeria Amber Park Rozwoju (I etap) A4 Business Park (I etap) 33 600 mkw. Portfel nieruchomości Kasztanowa Aleja (II etap) 17 400 mkw. 9 300 mkw. 8 700 mkw. Projekty w eksploatacji GLA [mkw.] NOI docelowe [mln EUR] Kielce – Galeria Echo 70 400 13,6 Wrocław – Pasaż Grunwaldzki 48 500 14,0 Szczecin – Galaxy 41 200 12,2 Kalisz – Amber 33 600 5,1 Bełchatów – Olimpia 21 300 3,2 Szczecin – Outlet Park 16 400 3,2 Łomża – Veneda 15 000 2,3 Jelenia Góra – Galeria Echo (w trakcie rozbudowy) 12 800 1,2 Przemyśl – Galeria Echo 5 700 0,5 Centra handlowe 264 900 55,3 Poznań – Malta Office Park 29 000 5,3 Warszawa Park Rozwoju I 17 400 3,1 Szczecin – Oxygen 13 900 2,8 Kielce – Astra Park 11 200* 1,6** Warszawa – Postępu 3 (50%) 10 200*** 1,9 Katowice - A4 I 9 300 1,5 Warszawa – Babka Tower 6 200 1,1 Biura 97 200 17,3 Razem 362 100 72,6 * projekt Astra Park nie zawiera powierzchni zajmowanej przez Grupę Echo (całkowita GLA wynosi 16.200mkw.) ** wartość NOI dla projektu Astra Park nie uwzględnia przychodów Grupy Echo (całkowite NOI wynosi 2,5 mln EUR) *** 10.200 mkw. to powierzchnia projektu przypadająca na Grupę, stanowiąca 50% całkowitej GLA
 • 12. 12 1.000.000 mkw. 80 projektów w przygotowaniu
 • 13. 13 Park Rozwoju II, Warszawa GLA 15 600 mkw. Zakończenie I H 2015 West Gate, Wrocław GLA 16 200 mkw. Zakończenie II H 2014 Tryton, Gdańsk GLA 24 600 mkw. Zakończenie I H 2015 A4 II, Katowice GLA 9 300 mkw. Zakończenie II H 2014 Galeria Sudecka, Jelenia Góra GLA 31 400 mkw. Zakończenie I H 2015 Q22, Warszawa GLA 52 500 mkw. Zakończenie II H 2016 Opolska I, Kraków GLA 19 200 mkw. Zakończenie II H 2015 Osiedle Południowe Kielce (działki) Pow. działek 43 400 mkw. Zakończenie II H 2014 Nowy Mokotów I, Warszawa PUM 11 600 mkw. Zakończenie II H 2014 Pod Klonami (szer.), Poznań PUM 3 700 mkw. Zakończenie I H 2016 Osiedle Jaśminowe I, Poznań PUM 6 000 mkw. Zakończenie I H 2015 Hortus Apartments, Kraków PUM 3 000 mkw. Zakończenie II H 2014 Bronowicka 42, Kraków PUM 3 000 mkw. Zakończenie II H 2015 Grota 111 I, Wrocław PUM 5 900 mkw. Zakończenie II H 2015 Osiedle Jarzębinowe II, Łódź PUM 5 500 mkw. Zakończenie II H 2015 Park Sowińskiego I, Poznań PUM 7 100 mkw. Zakończenie II H 2015 214.600 mkw. 16 projektów w budowie
 • 14. 14 Program Emisji Obligacji Wielkość programu emisji Do 200.000.000 zł Nominał obligacji 100,00 zł Miejsce rejestracji Depozyt prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Miejsce notowania Catalyst prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferowane papiery wartościowe Obligacje emitowane w seriach, niezabezpieczone, zwykłe, na okaziciela Struktura oferty Oferta skierowana do inwestorów indywidualnych, osób prawnych oraz podmiotów organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Miejsce składania zapisów Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA oraz PKO Bank Polski SA Przydział Zasada „kto pierwszy ten lepszy” - zapisy złożone przed dniem przekroczenia dostępnej liczby obligacji będą przydzielone bez redukcji; zapisy w pozostałych dniach zostaną proporcjonalnie zredukowane
 • 15. 15 Warunki emisji Obligacji 1. serii A Wielkość serii A Do 50.000.000 zł Oprocentowanie Zmienne: WIBOR 6M + 295 p.b. (oprocentowanie w 1. okresie odsetkowym 5,65% p.a.) Data wykupu Obligacji 26 czerwca 2016 r. (obligacja 2 letnia) Terminy zapisów Od 26 czerwca 2014 r. do 9 lipca 2014 r. Termin przydziału 11 lipca 2014 r. Przewidywany Dzień Emisji 21 lipca 2014 r. Planowany dzień pierwszego notowania 25 lipca 2014 r. Cena emisyjna jednej Obligacji Zmienna w czasie trwania oferty i zależy od dnia złożenia zapisu: od 100,00 zł w pierwszym dniu zapisów do 100,20 zł w ostatnim dniu zapisów (nominał z odsetkami)
 • 16. Dziękujemy www.echo.com.pl

Related Documents