‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
1
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫ص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تدریس‬ ‫رویکرد‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کلوین‬ ،‫مشکالت‬ ‫همین‬ ‫علت‬ ‫به‬‫ورتی‬
‫ن...
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
‫اطمیندان‬ ‫کسدر‬ ‫بدرای‬ ‫راهدی‬ ‫نوعی‬‫بده‬ ‫کوتام‬ ‫های‬‫راسخ‬ ‫خواستن‬ ‫و‬ ‫سؤال‬ ‫ررسیدن‬،‫بدود‬
‫ک...
‫راسخ‬ ‫و‬ ‫ررسن‬
‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫ل‬ ‫مسا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چابن‬ ‫وبی‬.
‫حاال‬ ‫درسی‬ ‫مطلر‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫روشن‬‫بیشتری...
‫راسخ‬ ‫و‬ ‫ررسن‬
‫و‬ ‫او‬ ‫دده‬‫د‬‫ب‬ ‫ددط‬‫د‬‫فق‬ ‫ددر‬‫د‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫ددجویانن‬‫د‬‫دانش‬ ،‫ددرد‬‫د‬‫ک‬‫می‬ ‫دداس‬‫د‬‫احس‬ ‫...
‫راسخ‬ ‫و‬ ‫ررسن‬
‫د‬‫د‬‫بح‬ ‫روی‬ ‫در‬‫د‬‫ب‬ ‫دی‬‫د‬‫کم‬ ‫درل‬‫د‬‫کنت‬ ‫ددگان‬‫د‬‫یادگیرن‬ ،‫دخ‬‫د‬‫راس‬ ‫و‬ ‫دن‬‫د‬‫ررس‬...
of 6

Porseshpasokh

به علت همین مشکلات، کلوین بعد از چند سال رویکرد تدریس خود را به صورتی بازتنظیم کرد که سؤالات بیشتری از یادگیرندگان بپرسد تا به‌نوعی از آن‌ها برای پاسخ دادن و مشارکت دعوت کند.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Porseshpasokh

  • 1. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ 1
  • 2. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫ص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تدریس‬ ‫رویکرد‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کلوین‬ ،‫مشکالت‬ ‫همین‬ ‫علت‬ ‫به‬‫ورتی‬ ‫نوعی‬‫بده‬ ‫تدا‬ ‫بررسدد‬ ‫یادگیرنددگان‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫سؤاالت‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بازتنظیم‬‫بدرای‬ ‫هدا‬‫آن‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫دعوت‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫دادن‬ ‫راسخ‬. ‫دادن‬ ‫درس‬ ‫ترتیر‬‫این‬‫دده‬‫د‬‫ب‬«‫ددان‬‫د‬‫کودک‬ ‫ددازی‬‫د‬‫ب‬»‫دده‬‫د‬ ‫ارا‬ ‫از‬ ‫دداور‬‫د‬‫متن‬ ‫ددای‬‫د‬‫ه‬‫دورم‬ ‫دده‬‫د‬‫ب‬ ‫دددیل‬‫د‬‫تب‬ ‫ددگان‬‫د‬‫یادگیرن‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫دن‬‫د‬‫ررس‬ ‫دا‬‫د‬‫ب‬ ‫ده‬‫د‬‫ک‬ ‫دد‬‫د‬‫ش‬ ‫ددی‬‫د‬‫کلی‬ ‫های‬‫ددم‬‫د‬‫ای‬ ‫دود‬‫د‬‫خص‬ ‫در‬ ‫دید‬‫د‬‫توض‬‫درای‬‫د‬‫ب‬ ‫شد‬‫می‬ ‫قطع‬ ‫موضوع‬ ‫دربارم‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫شخصی‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫دانن‬ ،‫باورها‬ ‫بیان‬. 2
  • 3. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫اطمیندان‬ ‫کسدر‬ ‫بدرای‬ ‫راهدی‬ ‫نوعی‬‫بده‬ ‫کوتام‬ ‫های‬‫راسخ‬ ‫خواستن‬ ‫و‬ ‫سؤال‬ ‫ررسیدن‬،‫بدود‬ ‫کده‬ ‫داد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫چون‬‫یادگیرنددگان‬ ‫آیدا‬‫مد‬ ‫آیدا‬ ‫کده‬‫این‬ ‫و‬ ‫کردندد‬‫می‬ ‫گدون‬ ‫مطابدر‬ ‫بده‬‫واد‬ ‫اند‬‫کردم‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫آموزن‬. ‫مقدد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دادن‬ ‫گون‬ ‫برای‬ ‫ای‬‫انگیزم‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫هم‬ ‫ررسن‬‫و‬ ‫ار‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫فهم‬ ‫چگونگی‬. ‫ارتبا‬ ‫از‬ ‫ندوع‬ ‫ایدن‬ ‫کده‬ ‫کدرد‬ ‫فرامدون‬ ‫نبایدد‬ ،‫داریدم‬ ‫ههدن‬ ‫را‬ ‫کلدوین‬ ‫یاد‬ ‫که‬‫درحابی‬‫طدات‬ ‫ا‬ ‫دور‬‫د‬‫محب‬ ‫دیار‬‫د‬‫بس‬ ‫دی‬‫د‬‫روش‬ ‫و‬ ‫دود‬‫د‬‫ش‬‫می‬ ‫ده‬‫د‬‫گرفت‬ ‫دار‬‫د‬‫ک‬ ‫ده‬‫د‬‫ب‬ ‫دین‬‫د‬‫مدرس‬ ‫از‬ ‫دیاری‬‫د‬‫بس‬ ‫دط‬‫د‬‫توس‬‫دت‬‫د‬‫س‬ (،‫کازدن‬2001.) 3
  • 4. ‫راسخ‬ ‫و‬ ‫ررسن‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫ل‬ ‫مسا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫چابن‬ ‫وبی‬. ‫حاال‬ ‫درسی‬ ‫مطلر‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫روشن‬‫بیشتری‬ ‫زمان‬‫مجبور‬ ‫کلوین‬ ‫چون‬ ،‫برد‬‫می‬‫بود‬ ‫بدهد‬ ‫سؤاالت‬ ‫به‬ ‫راسخ‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫به‬.‫شد‬ ‫باعث‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬‫از‬ ‫که‬ ‫بگهرد‬ ،‫داشت‬ ‫رون‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫امتیازاتی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫خیر‬. 4
  • 5. ‫راسخ‬ ‫و‬ ‫ررسن‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫دده‬‫د‬‫ب‬ ‫ددط‬‫د‬‫فق‬ ‫ددر‬‫د‬‫ل‬ ‫ا‬ ‫ددجویانن‬‫د‬‫دانش‬ ،‫ددرد‬‫د‬‫ک‬‫می‬ ‫دداس‬‫د‬‫احس‬ ‫ددوین‬‫د‬‫کل‬ ‫دده‬‫د‬‫ک‬‫این‬ ‫تر‬‫دددی‬‫د‬‫ج‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫عنوان‬‫به‬«‫معلم‬»‫ندارند‬ ‫توجهی‬ ‫یکدیگر‬ ‫های‬‫راسخ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫گون‬. ‫بد‬ ‫فقدط‬ ‫زمدانی‬ ‫مقطدع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سادم‬ ‫دوطرفه‬ ‫تبادل‬ ‫یک‬ ‫حابت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تعامل‬‫ین‬ ‫درد‬‫د‬‫گی‬‫می‬ ‫دام‬‫د‬‫انج‬ ‫ددم‬‫د‬‫یادگیرن‬ ‫دک‬‫د‬‫ی‬ ‫و‬ ‫ددرس‬‫د‬‫م‬.‫د‬‫د‬‫راس‬ ‫دجو‬‫د‬‫دانش‬ ‫دک‬‫د‬‫ی‬ ،‫درد‬‫د‬‫ک‬‫می‬ ‫دؤال‬‫د‬‫س‬ ‫دوین‬‫د‬‫کل‬‫خ‬ ‫یدا‬ ‫کدرد‬‫می‬ ‫یدد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫راسدخ‬ ‫کلوین‬ ‫و‬ ‫داد‬‫می‬(‫اوقدات‬ ‫برخدی‬)‫ار‬ ‫را‬ ‫خدود‬ ‫ارزیدابی‬‫ده‬ ‫ا‬ ‫داد‬‫می‬(،‫مهان‬1979،‫ریچاردز‬ ‫؛‬2006.) ‫ا‬ ‫ددگان‬‫د‬‫یادگیرن‬ ‫در‬‫د‬‫دیگ‬ ‫دور‬‫د‬‫حض‬ ‫ده‬‫د‬‫ب‬ ‫داز‬‫د‬‫نی‬ ‫ددون‬‫د‬‫ب‬ ‫دا‬‫د‬‫ه‬‫تبادل‬ ‫دن‬‫د‬‫ای‬ ‫از‬ ‫دیاری‬‫د‬‫بس‬ ‫دل‬‫د‬‫اص‬ ‫در‬‫دام‬‫د‬‫نج‬ ‫گیرد‬‫می‬. 5
  • 6. ‫راسخ‬ ‫و‬ ‫ررسن‬ ‫د‬‫د‬‫بح‬ ‫روی‬ ‫در‬‫د‬‫ب‬ ‫دی‬‫د‬‫کم‬ ‫درل‬‫د‬‫کنت‬ ‫ددگان‬‫د‬‫یادگیرن‬ ،‫دخ‬‫د‬‫راس‬ ‫و‬ ‫دن‬‫د‬‫ررس‬ ‫در‬ ‫دومی‬‫د‬‫عم‬ ‫دورت‬‫د‬‫ص‬‫به‬‫ث‬ ‫دارند‬.‫بین‬ ‫را‬ ‫کدالس‬ ‫در‬ ‫مشدارکت‬ ‫درواقدع‬ ‫کده‬ ‫کدرد‬ ‫توجده‬ ‫له‬ ‫مسد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کلوین‬‫ازحدد‬ ‫ت‬ ‫جدز‬ ‫نیسدت‬ ‫چیدزی‬ ‫راسدخ‬ ‫و‬ ‫ررسدن‬ ‫راهبدرد‬ ‫هدم‬ ‫حابت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کنترل‬‫الشدی‬ ‫برای‬ ‫یرممکن‬«‫تفکر‬ ‫فرآیند‬ ‫کنترل‬»‫یادگیرندم‬. ‫ا‬ ‫ده‬‫د‬‫ب‬ ‫دوین‬‫د‬‫کل‬ ‫دالن‬‫د‬‫ت‬ ‫واقع‬‫ده‬‫د‬‫ب‬ ‫دام‬‫د‬‫کوت‬ ‫دای‬‫د‬‫ه‬‫جوار‬ ‫دتن‬‫د‬‫خواس‬ ‫و‬ ‫دؤال‬‫د‬‫س‬ ‫دیدن‬‫د‬‫ررس‬ ‫دپ‬‫د‬‫طری‬ ‫از‬‫دن‬‫د‬‫ی‬ ‫تفکر‬ ‫رون‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫معطوف‬ ‫له‬ ‫مس‬«‫درست‬»‫مو‬ ‫خصود‬ ‫در‬ ‫یادگیرندگان‬‫ضوع‬ ‫خودن‬ ‫رون‬ ‫فقط‬ ‫یعنی‬ ‫تفکر‬ ‫درست‬ ‫رون‬ ‫اببته‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ن‬ ‫مطم‬ ‫درس‬. ‫ک‬ ‫جز‬ ‫راهی‬ ‫کلوین‬ ،‫یادگیرندگان‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫نقن‬ ‫دادن‬ ‫برای‬ ‫رسید‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫کردن‬ ‫م‬ ‫بد‬ ‫روشن‬ ‫کودکان‬ ‫بازی‬ ٔ‫ه‬‫درزمین‬ ‫را‬ ‫لی‬ ‫مسا‬ ‫چه‬ ‫که‬‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫تأکید‬‫وجود‬ ،‫هد‬ ‫ندارد‬. 6