P H Ú Y Ê N , D E C 2 0 1 3
T H S . T Ư Ở N G P H I L A I
T R U N G T Â M N G H I Ê N C Ứ U T À I N G U Y Ê N V À
P H Á T ...
Đồng quản lý là gì?
2
CHIA SẺ giữa CÁC BÊN liên quan về:
 Trách nhiệm
 Quyền hạn
 Quyền lợi/lợi ích
Khái niệm:
Đồng quản lý có thể được định nghĩa như một sự sắp
xếp phối hợp quản lý trong đó cộng đồng người sử
dụng nguồn ...
Thảo luận
1. Trước khi nói đồng quản lý, vậy phải nói QUẢN LÝ
là cái gì?
2. Nhà nước và Nhân dân cùng làm (Pháp lệnh Dân
c...
Tại sao phải thực hiện đồng quản lý?
5
Nếu không làm, điều gì xảy ra?
Nếu làm, mang lại ích lợi gì? Và chi phí gì? Sau 5-1...
Tại sao ĐQL?
6
CÁC BÊN: Thực sự MUỐN làm hay có CƠ HỘI để làm?
CÁC BÊN: KHÁT KHAO làm bằng được không?
ĐQL và QLDVCĐ khác nhau thế nào?
7
Đồng quản lý
QLDVCĐ
QLDVCĐ là một
nhân tố trung
tâm của đồng
quản lý
ĐQL tập trung
vào ...
QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
CỘNG ĐỒNG
8
ĐỒNG QUẢN LÝ
CỘNG ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NGO VÀ KHOA
HỌCKHỐI TƯ NHÂN
9
CÁC MỨC ĐỒNG QUẢN LÝ
Quản lý Thông báo
dựa vào Nhà nước
Cố vấn
Hợp tác
Phổ biến thông tin
Hướng dẫn
Quản lý dựa
vào cộng đ...
CÁC LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ĐQL
11
Đồng quản lý có thể giúp giải quyết được các vấn đề sau:
Hạn chế xung đột, mẫu thuẫn và cải...
ĐIỂU KIỆN THÀNH CÔNG CỦA ĐQL
12
Để thực hiện thành công đồng quản lý cần có các
điều kiện sau:
Sự hỗ trợ của chính quyền c...
MỤC TIÊU CỦA ĐQL
13
Mục tiêu của đồng quản lý là huy động sự tham gia
của những người sử dụng nguồn lợi và các bên liên
qu...
THẢO LUẬN
ĐỒNG quản lý dễ hay khó? Vì sao?
Đồng quản lý là MỤC TIÊU của công tác quản lý, hay
chỉ là Công CỤ, phương tiện?...
LIÊN LẠC
15
Tưởng Phi Lai
Tel: 097 303 7979
Email: lai.recerd@gmail.com
Web: recerd.org.vn
of 15

Nao cong ve dong quan ly nghe ca (slidehare upload)

đồng quản lý nghề cá, Việt Nam, ven biển, cộng đồng
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Nao cong ve dong quan ly nghe ca (slidehare upload)

 • 1. P H Ú Y Ê N , D E C 2 0 1 3 T H S . T Ư Ở N G P H I L A I T R U N G T Â M N G H I Ê N C Ứ U T À I N G U Y Ê N V À P H Á T T R I Ể N N Ô N G T H Ô N ( R E C E R D ) Tập huấn: NÃO CÔNG VỀ ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ 1
 • 2. Đồng quản lý là gì? 2 CHIA SẺ giữa CÁC BÊN liên quan về:  Trách nhiệm  Quyền hạn  Quyền lợi/lợi ích
 • 3. Khái niệm: Đồng quản lý có thể được định nghĩa như một sự sắp xếp phối hợp quản lý trong đó cộng đồng người sử dụng nguồn lợi (ngư dân), chính quyền (xã, huyện, tỉnh, trung ương) các bên tham gia khác (đoàn thể, chủ thuyền, thương cá, đóng tàu, người làm kinh doanh), các tổ chức khác (các tổ chức phi chính phủ, trường đại học và các cơ quan nghiên cứu) chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn trong việc quản lý nghề cá. (Pomeroy, R. S, 2005) 3
 • 4. Thảo luận 1. Trước khi nói đồng quản lý, vậy phải nói QUẢN LÝ là cái gì? 2. Nhà nước và Nhân dân cùng làm (Pháp lệnh Dân chủ cơ sở) có phải Đồng quản lý không?-Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra 3. ĐQL chỉ mang lại lợi ích cho CƠ QUAN QUẢN LÝ hay sao, vậy người dân được lợi ích gì? 4
 • 5. Tại sao phải thực hiện đồng quản lý? 5 Nếu không làm, điều gì xảy ra? Nếu làm, mang lại ích lợi gì? Và chi phí gì? Sau 5-10- 20-30-50 năm nữa sẽ thế nào? Nếu không làm, còn gì/mất mát gì? Sau 5-10-20-30- 50 năm nữa thế nào?
 • 6. Tại sao ĐQL? 6 CÁC BÊN: Thực sự MUỐN làm hay có CƠ HỘI để làm? CÁC BÊN: KHÁT KHAO làm bằng được không?
 • 7. ĐQL và QLDVCĐ khác nhau thế nào? 7 Đồng quản lý QLDVCĐ QLDVCĐ là một nhân tố trung tâm của đồng quản lý ĐQL tập trung vào các vấn đề vượt qua cấp độ cộng đồng, và liên kết với các cấp cao để mang lại hiệu quả cao hơn cho cộng đồng
 • 8. QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CỘNG ĐỒNG 8
 • 9. ĐỒNG QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG NHÀ NƯỚC NGO VÀ KHOA HỌCKHỐI TƯ NHÂN 9
 • 10. CÁC MỨC ĐỒNG QUẢN LÝ Quản lý Thông báo dựa vào Nhà nước Cố vấn Hợp tác Phổ biến thông tin Hướng dẫn Quản lý dựa vào cộng đồng ĐỒNG QUẢN LÝQuản lý Nhà nước Tích cực tham vấn Chuyển giao quyền, trách nhiệm Đàm phán, thỏa thuận Chia sẻ quyền, trách nhiệm 10
 • 11. CÁC LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG ĐQL 11 Đồng quản lý có thể giúp giải quyết được các vấn đề sau: Hạn chế xung đột, mẫu thuẫn và cải thiện mối quan hệ giữa cán bộ chính quyền và ngư dân và giữa họ với nhau • Tăng tính hiệu quả trong công tác quản lý nghề cá • Tăng cường tính tự chủ bằng cách áp dụng biện pháp phân quyền quản lý Tận dụng các nguồn lực xã hội, kiến thức bản địa Góp phần cải thiện sinh kế, tăng thêm thu nhập • Chi phí quản lý thấp
 • 12. ĐIỂU KIỆN THÀNH CÔNG CỦA ĐQL 12 Để thực hiện thành công đồng quản lý cần có các điều kiện sau: Sự hỗ trợ của chính quyền các cấp về chính sách, pháp lý, cơ chế và các ưu tiên Chia sẻ quyền lực và trao quyền cho cộng đồng Hợp pháp hóa tổ chức đồng quản lý Ranh giới mô hình rõ ràng Đảm bảo lợi ích tham gia Quy trình thành lập và kế hoạch rõ ràng cho mô hình đồng quản lý Sự sẵn sàng của ngư dân và các bên tham gia Cơ chế làm việc với các tổ chức, cơ quan bên ngoài Cơ chế tài chính Lòng tin
 • 13. MỤC TIÊU CỦA ĐQL 13 Mục tiêu của đồng quản lý là huy động sự tham gia của những người sử dụng nguồn lợi và các bên liên quan khác tham gia trong quá trình trao đổi thông tin, kinh nghiệm; chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm để quản lý nguồn lợi theo hướng bền vững.
 • 14. THẢO LUẬN ĐỒNG quản lý dễ hay khó? Vì sao? Đồng quản lý là MỤC TIÊU của công tác quản lý, hay chỉ là Công CỤ, phương tiện? Có phải làm ĐQL bằng mọi giá không? có công cụ gì khác thay thế? 14
 • 15. LIÊN LẠC 15 Tưởng Phi Lai Tel: 097 303 7979 Email: lai.recerd@gmail.com Web: recerd.org.vn

Related Documents