NOUL FORD KUGA SMART UTI LI TY VEHI CLE1
2
K M GLOB PG AL AUTOMOTIVE SURVEY 2013Tar i l e i n cur s de dezvol t ar e i si dor esc e ai ari si maut ...
4
NOUL FOR K D UGA vs VECHIUL KUGA Desi gn I nt er i or ki net i c sof i ...
D EN IM SIUNI (m) m Noul Ford Kuga DIFER TA ...
NOUL FOR K D UGA – D i gn ext eri or es " C520 a f ost o pr ovocar e di n punct de veder e desi ...
 Gr i l a t r apezoi dal a i nf er i oar a im par t i t a i n 3 sect i uni  Capot a ...
 Pr of i l l at er al cu f or m a scul pt ur al a  Rel i ef l at er al di nam ci  Pasaj e ...
 Pr of i l spat e i m punat or cu aspect m ai r obust  For m si m i f i cat a a a pl ...
NOUL FOR K D UGA – Cul ori di s poni bi l eCul or i ne- Cul or i m al i zat e ...
FILM 112
NOUL FOR K D UGA – D i gn i nt eri or es “ Cul or i l e si m er i al el e au f ost al ese pent ...
NOUL FOR K D UGA – D i gn i nt eri or es Col oana de  Pr i za 12 V i n consol a ...
FILM 215
16
NOUL FOR K D UGA – TEH OLOGII IN N TELIGENTE BLI S ...
SM T - Si s t em aut om de des c hi dere a port bagaj ul ui AR atPor t bagaj ul se deschi de & i nchi ...
FILM 319
SM T - Si s t em Int el i gent AW AR D  Modul AW cont r ol at el ect r i c ...
SM T - Si s t em Int el i gent AW AR D  AW f ol osest e D al gor i t ...
FILM 422
SM T – Adapt i ve Crui s e Cont rol c u Forw AR ard Al ert /Camera For war d Al l...
SM T – SYN c u Em AR C ergenc y As s i s t SYNC Gen 1 est e pl at f or m de conect i vi t at e gl obal a car e...
NOUL FOR K D UGA – SIGUR TA SI CON AN FORT St r uct ur a ...
SAFETY - Pr ot e c t i e a nt i - r a s t ur na r e M ent i ne st abi l i t at ea vehi cul ul ui i n si t ua ț i i per i ...
SAFETY - Cont r ol ul s t a bi l i z a r i i r e mor c i i Im bunat at es t e si gur ant a i n t i mpul t r act ar i i S...
D AM IN ICA CON USULUI D For d ECO Mode Tr ansm ...
Tor que Ve c t or i ng Cont r ol Opt i m zeaza cupl ul m or ul ui di st r i bui t f i ecar ei r ot i i ...
Ni ve l ul de z gomotIm bunat at i r ea zgom ul ui l a i nt er i or : otSt r uct ur a car oser i ...
Gam de m or i zar i a otM or i zar i pe benzi na ot1. 6 l EcoBoost St ar t - St op 150 CP, M 2W ...
M or i z a r e a 1. 6 l Ec oBoos t otCar act er i st i ci m or : otTur bocom esor si i nj ect i e ...
M orul Ford 1. 6l Ec oboos t ot 150 CP Curba :P ere ut ...
M orul Ford 1. 6l Ec oboos t ot 182 CP Curba :P ere ut ...
I mpa c t ul t e hnol ogi i l or a s upr a c ons umul ui -be nz i na CONSUM MEDIU Kuga T...
I mpa c t ul t e hnol ogi i l or a s upr a e mi s i i l or C02- be nz i na EMISII CO2 ...
NOUL FORD KUGA SMART UTI LI TY vs . c om i t ori pet VEHI...
COM ETITIE P VS38
Tehnol ogi e Kuga Ti guan i x35ACC cu For war d Cam a er ...
D R EK A R i abi l i t y R el eport Kuga ...
St r a t e gi a de va l oa r e Obi ec t i ve s t rat egi c e  Tehnol ogi e accesi bi l a  Tr anspar ent a  Consi st ent...
St r at egi a de Vanzar ePi l oni i St r at egi ei Val oar ePret ul de c om c are = P uni ret ul de...
St r at egi a de Vanzar e PRET PRET COMUNI CARE TRANZACTI E ...
Strategia de Vanzare: FORD AD DE D ...
Kuga – St r a t e gi a de s i mpl i f i c a r e 2. 0 TDCi 163PS M6 ...
Kuga – St r a t e gi a de s howr oomKuga Tr e nd 1, 6 l Ec oBoos t 150 CP 2W M D, 6...
Kuga – St r a t e gi a de s howr oomKuga Ti t a ni um 2. 0 TDCi 140 CP, M6 ...
49
FILM 550
NOUL FORD KUGA SMART UTI LI TY Q&A MULTUMESC! VEHI CLE51
Prezentare ford kuga
of 51

Prezentare ford kuga

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare ford kuga

 • 1. NOUL FORD KUGA SMART UTI LI TY VEHI CLE1
 • 2. 2
 • 3. K M GLOB PG AL AUTOMOTIVE SURVEY 2013Tar i l e i n cur s de dezvol t ar e i si dor esc e ai ari si maut ot uri s m m m ai l uxoaseI n t ar i l e m ur e t r end- ul est e de downsi zi ng, at i n t i m ce i n t ar i l e em gent e/ i n cur s de p er dezvol t ar e, SUV- uri reprezi nt a un adevarat “boom ” Dezvol t ar ea de noi pr oduse si t ehnol ogi isunt chei a pent r u s uc c es ul i n urm ori i 5 ani atConsum or i i sunt i n caut ar ea unor ataut ot ur i sm m e ai ef i ci ent e si mai dur abi l e,pent r u a reduc e c os t uri l e 3
 • 4. 4
 • 5. NOUL FOR K D UGA vs VECHIUL KUGA Desi gn I nt er i or ki net i c sof i st i cat5
 • 6. D EN IM SIUNI (m) m Noul Ford Kuga DIFER TA EN KugaLungi m t ot al a e 4524 4443 81Ampat ament 2690 2690 0Lat i m ( f ar a e 1838 1842 -4ogl i nzi )I nal t i me 1702 1710 -8I nal t i mea 1013 1008 5i nt er i oar a l ani vel ul capul uiSpat i u pi ci oar e 1096 1057 39Capaci t at e 1653 1405 248por t bagaj ( r andul1) / LCapaci t at e 456 410 46por t bagaj ( r andul2) / L6
 • 7. NOUL FOR K D UGA – D i gn ext eri or es " C520 a f ost o pr ovocar e di n punct de veder e desi gn, pent r u ca a i nl ocui t doua i c o n - ur i For d: For d Kuga, si Escape" . St ef an Lam , m Ext er i or Chi ef Desi gner7
 • 8.  Gr i l a t r apezoi dal a i nf er i oar a im par t i t a i n 3 sect i uni  Capot a scul pt at a  Li ni i pr oem nent e i  Gr i l a i nf er i oar a t r apezoi dal a m e ar  Far ur i cur bat e 8
 • 9.  Pr of i l l at er al cu f or m a scul pt ur al a  Rel i ef l at er al di nam ci  Pasaj e r ot i pr oem nent i e9
 • 10.  Pr of i l spat e i m punat or cu aspect m ai r obust  For m si m i f i cat a a a pl hayonul ui  Di f uzor spat e di st i nct i v  Lam pi de pozi t i e cur bat e i n doua par t i10
 • 11. NOUL FOR K D UGA – Cul ori di s poni bi l eCul or i ne- Cul or i m al i zat e etm al i zat e etFr ozen W t e hi Bl azer Bl ue Gi nger Al e Bur ni sh Gl ow Moondast Si l ver I nk Bl ue Pant her Bl ack St er l i ng Gr ey I ce W t e hi11
 • 12. FILM 112
 • 13. NOUL FOR K D UGA – D i gn i nt eri or es “ Cul or i l e si m er i al el e au f ost al ese pent r u a cr ea l a at i nt er i or sent i ment ul de r obust et e " . Rut h Paul i , Col our s and M er i al at13
 • 14. NOUL FOR K D UGA – D i gn i nt eri or es Col oana de  Pr i za 12 V i n consol a di r ect i e cent r al a aj ust abi l a  Conect or USB sau m a uf axi al si de conect i vi t at e m ver t i cal pe 4  Spat i i gener oase de di r ect i i depozi t ar e  I nt er i or r e- st i l i zat , cu m er i al e de at cal i t at ea pr em um i  Scaun sof er si pasager  Pozi t i e i nal t a r egl abi l e  Gur i de  Scaune f at a pe scaun pent r u vent i l at i e spor t o veder e pent r u r andul 2 excel ent a de scaune i n  Scaune spat el e aj ust abi l e cu consol ei ni vel r i di cat de conf or t 14
 • 15. FILM 215
 • 16. 16
 • 17. NOUL FOR K D UGA – TEH OLOGII IN N TELIGENTE BLI S SYNC cu Em gency er Assi st17
 • 18. SM T - Si s t em aut om de des c hi dere a port bagaj ul ui AR atPor t bagaj ul se deschi de & i nchi de aut omat  Pr i n act i onar ea senzor i l or de m scar e i  Pr i n act i onar ea but onul ui de pe consol a cent r al a  Pr i n act i onar ea t el ecomenzi iAvant aj c l i ent : • Acces f aci l & i nt ui t i v l a por t bagaj • I ncar car ea usoar a a bagaj el or 18
 • 19. FILM 319
 • 20. SM T - Si s t em Int el i gent AW AR D  Modul AW cont r ol at el ect r i c D  Det er m na & aj ust eaza aut om i at cupl ul necesar f i ecar ei punt i  Accel er a ț i a l at er al ă - det er m nă sar ci na car e i ac ț i onează asupr a vehi cul ul ui  Det er m na vi t eza de r asuci r e l at er al a di n f at a cat r e i spat eAvant aj c l i ent :  Si gur ant a condusul ui i ndi f er ent de car osabi l  M ani pul ar e usoar a a aut ot ur i sm ui ul  Econom e de com i bust i bi l ( cupl ul est e aj ust at f unct i e de nevoi )  Adapt abi l i t at e usoar a, f ar a i nt er vent i a sof er ul ui 20
 • 21. SM T - Si s t em Int el i gent AW AR D  AW f ol osest e D al gor i t m m i ai per f or mant i & opt i mzat i  Si st em i nt ui t i v  m oni t or i zeaza si t uat i a i n car e se af l a m asi na  La vi t eze sub 30 km h scopul pr i nci pal al AW est e / D de a i m bunat at i/maxi m za t r act i unea i  Cupl ul poat e f i di st r i bui t pana l a 100% cat r e punt ea f at a/ spat e PTU Cupl u AWD21
 • 22. FILM 422
 • 23. SM T – Adapt i ve Crui s e Cont rol c u Forw AR ard Al ert /Camera For war d Al l er t of er a o at ent i onar e sonor a si vi zual a i n cazul r i scul ui de col i zi une cu un aut ot ur i sm di n f at a Si st emul f ol osest e senzor i r adar , car e aj ut a la past r ar ea di st ant ei f at a de aut ot ur i smul di n f at aAvant aj c l i ent :  Si gur ant a depl i na a pasager i l or  Conf or t cr escut l a vol an23
 • 24. SM T – SYN c u Em AR C ergenc y As s i s t SYNC Gen 1 est e pl at f or m de conect i vi t at e gl obal a car e a i nl ocui est e BT/ VC Di sponi bi l i n 9 l i mbi eur openeSi s t em de As i s t ent a i n c az de urgent a ulSuna aut om at l a 112Com uni car e i n t i m r eal cu oper at or ul pDi sponi bi l i n pest e 30 de t ar iDi sponi bi l i n r om anaGr at i s, f ar a abonam entGERMANI A ROMANI A24
 • 25. NOUL FOR K D UGA – SIGUR TA SI CON AN FORT St r uct ur a r anf or sat a cu ot el de i nal t a r ezi st ant a Act i ve Ci t y St op25
 • 26. SAFETY - Pr ot e c t i e a nt i - r a s t ur na r e M ent i ne st abi l i t at ea vehi cul ul ui i n si t ua ț i i per i cul oase de conducer e sau c and se f ac m anevr e de evi t ar e pe car osabi l al unecos Bl ocheaza r ot i l e car e per i cl i t eaza st abi l i t at ea aut ot ur i sm ui ul Fol osest e senzor i car e cal cul eaza de 100 de ori peAvant aj c l i ent : l i t at ea aut ot ur i sm ui s ec unda st abi ul  Si gur ant a depl i na a pasager i l or  Conf or t cr escut l a vol an26
 • 27. SAFETY - Cont r ol ul s t a bi l i z a r i i r e mor c i i Im bunat at es t e si gur ant a i n t i mpul t r act ar i i Senzor i i ESP i dent i f i ca osci l at i a, r educand t r ept at vi t eza  Pr i n r educer ea put er i i m or ul ui ot  Pr i n apl i car ea f r aneiAvant aj c l i ent :  Si gur ant a depl i na a pasager i l or & bunur i l or  Conf or t cr escut l a vol an27
 • 28. D AM IN ICA CON USULUI D For d ECO Mode Tr ansm si e i Power shi f t28
 • 29. Tor que Ve c t or i ng Cont r ol Opt i m zeaza cupl ul m or ul ui di st r i bui t f i ecar ei r ot i i ot f at a Reduce subvi r ar ea, i m bunat at i nd manevr abi l i t at ea si st abi l i t at ea i n cur be Im bunat at est e t r act i unea pe car osabi l um ed, cu i nt er vent i e r edusa a ESP- ul ui Si st em i m bunat at i t pent r u AW = Si st em D ul eDCC eDCC cont r ol eaza di st r i but i a cupl ul ui i nt r e cel e doua r ot i f at a si i nt r e cel e doua punt iAvant aj c l i ent :Si gur ant a si st abi l i t at eConsum r edus al com bust i bi l ul uiMenavr abi l i t at e i m bunat at i t a29
 • 30. Ni ve l ul de z gomotIm bunat at i r ea zgom ul ui l a i nt er i or : otSt r uct ur a car oser i ei m ai sol i da cu 20%Ogl i nzi ext er i oar e opt i m zat e aer o- acust i c iAm t i zoar e cu desi gn nou si opt i m zat e or iM er i al e i nt er i oar e i m at bunat at i t e cal i t at i v pent r u absor bi r easunet ul uiRi gi di t at ea l a t or si une i mbunt at ai t a cu 40%I zol ar ea cr escut a a sasi ul ui30
 • 31. Gam de m or i zar i a otM or i zar i pe benzi na ot1. 6 l EcoBoost St ar t - St op 150 CP, M 2W 6 D1. 6 l EcoBoost 182 CP, Aut om a/ 6 at 4WDM or i zar i di esel : ot2. 0 TDCi 140 CP, M Power shi f t 6/ 4WD2. 0 TDCi 163 CP, Power shi f t 6 4WD31
 • 32. M or i z a r e a 1. 6 l Ec oBoos t otCar act er i st i ci m or : otTur bocom esor si i nj ect i e di r ect a prDi st r i but i e var i abi l a supapel or de adm si e isi evacuar e ( t ehnol ogi e Ti - VCT)Tehnol ogi e St ar t / St opAvant aj c l i ent :  Cupl u m e ar  Reacţ i e excepţ i onal ă  Econom e de com i bust i bi l excepţ i onal ă  Em si i f oar t e r eduse i32
 • 33. M orul Ford 1. 6l Ec oboos t ot 150 CP Curba :P ere ut RM P33
 • 34. M orul Ford 1. 6l Ec oboos t ot 182 CP Curba :P ere ut RM P34
 • 35. I mpa c t ul t e hnol ogi i l or a s upr a c ons umul ui -be nz i na CONSUM MEDIU Kuga Tiguan ix35 6, 7 7, 6 6, 835
 • 36. I mpa c t ul t e hnol ogi i l or a s upr a e mi s i i l or C02- be nz i na EMISII CO2 Kuga Tiguan ix35 154 178 15836
 • 37. NOUL FORD KUGA SMART UTI LI TY vs . c om i t ori pet VEHI CLE37
 • 38. COM ETITIE P VS38
 • 39. Tehnol ogi e Kuga Ti guan i x35ACC cu For war d Cam a er x x SYNC cu Em gency Assi st ance er x x Hayon " Hands f r ee" x x Si st em I nt el i gent AWD x  Si st em Aver t i zar e sof er x  Act i ve Par k Assi st   Lane Keepi ng Ai d/ LaneDepar t ur e Ai d   xBLI S x  HLA   Prot ec t i e ant i - ras t urnare x x Cont r ol ul st abi l i zar i i r em ci i or x  Torque Vec t ori ng Cont rol x x Act i ve Ci t y St op x x39 
 • 40. D R EK A R i abi l i t y R el eport Kuga X3 CRV RAV4  Far a def ect e r el ev ant e 96, 3% 91% 91. 3% 90, 4%  Def ect e usoar e 2, 1% 4, 8% 6, 4% 7, 2%  Def ect e c ons i der abi l e 1, 6% 4, 2% 2, 3% 4, 1%40 DEKRA comments: The Ford Kuga is very welcome at DEKRA anytime. It stands out in all assemblies with
 • 41. St r a t e gi a de va l oa r e Obi ec t i ve s t rat egi c e  Tehnol ogi e accesi bi l a  Tr anspar ent a  Consi st ent a  Si m i f i car e pl I mbunat at i r ea val or i i r ezi dual e  Per cept i a de br and41
 • 42. St r at egi a de Vanzar ePi l oni i St r at egi ei Val oar ePret ul de c om c are = P uni ret ul de Tranzac t i e (model de vol um cu echi pam ent i ncl us)Us or / M orabi l / R unj i t / Cons i s t ent em ot ( Di f er ent e de pr et m t i pl u de 250€ ) ul 1500 Ti t ani umP het e of eri t e grat i s 100% pent ru Trend s i acpent ru Ti t ani um 42
 • 43. St r at egi a de Vanzar e PRET PRET COMUNI CARE TRANZACTI E STRATEGIA D VALOAR FOR E E D - - - VANZARI PRET SCAZUTE PRET TRAFI C VS. COMUNI CARE = TRANZACTI E +++ VANZARI CRESCUTE VS. TRAFI C43
 • 44. Strategia de Vanzare: FORD AD DE D V AL UE45
 • 45. Kuga – St r a t e gi a de s i mpl i f i c a r e 2. 0 TDCi 163PS M6 4WD € 750 2. 0 TDCi 140PS M6 4WD € 1. 6 180CP Aut o 2. 0 TDCi 140PS M6 1. 500 4WD 2WD € € 3. 750 € 1. 6 150CP M6 1. 50024, 800 2WD+ € 1, 500 pent r u Ti t ani um+ € 1, 500 pent r u Power shi f t 46
 • 46. Kuga – St r a t e gi a de s howr oomKuga Tr e nd 1, 6 l Ec oBoos t 150 CP 2W M D, 6 1, 500 € 24, 800 € + ( Pac het ul ( pr et l i st a) Tr end) 26, 300 € - 1, 500 € - 1, 500 € ( Pachet Tr end) ( For d Val ue) - 500 € - 850 € ( For d Ext r a ( Dl r . Launch suppor t ) Cont r i but i on) = 21, 950 € ( pr et t r anzact i e) 47
 • 47. Kuga – St r a t e gi a de s howr oomKuga Ti t a ni um 2. 0 TDCi 140 CP, M6 3, 000 € 29, 300 € + ( Pac het ul ( pr et l i st a) Ti t ani um) 32, 300 € - 3, 000 € - 850 € - 1, 500 € ( Pachet ( Dl r . ( For d Val ue) Ti t ani um) Cont r i but i on) = 26, 950 € ( pr et t r anzact i e) 48
 • 48. 49
 • 49. FILM 550
 • 50. NOUL FORD KUGA SMART UTI LI TY Q&A MULTUMESC! VEHI CLE51

Related Documents