vrajeshvaraH shaurivachO nishamya
samaavrajannadhvani bhiitachetaaH |
niShpiShTa nishsheShataruM niriikshya
ka~nchitpadaar...
nishamya gOpiivachanaadudantaM sarve(a)pi
gOpaa bhayavismayaandhaaH |
tvatpaatitaM ghOrapishaacha dehaM
dehurviduure(a)tha...
tvatpiita puutastana tachChariiraat
samuchchalannuchchatarO hi dhuumaH |
shankaamadhaadaagaravaH kimeShaH kiM
chaandanO ga...
madangasangasya phalaM na duure kshaNena
taavad bhavataamapi syaat |
ityullapanvallavatallajebhya-stvaM
puutanaamaatanutha...
chitraM pishaachyaa na hataH kumaara-shchitraM
puraivaakathi shauriNedam |
iti prashamsan kila gOpalOkO
bhavanmukhaalOkara...
dine dine(a)tha prativR^iddhalakshmii-rakshiiNa
maangalya shatO vrajOyam |
bhavannivaasaadayi vaasudeva pramOdasaandraH
pa...
gR^iheShu te kOmalaruupahaasa-mithaH kathaa
sankulitaaHkamanyaH |
vR^itteShu kR^ityeShu bhavanniriikshaa
samaagataaH praty...
ahO kumaarO mayi dattadR^iShTiH smitaM
kR^itaM maaM prati vatsakena |
ehyehi maamittyupasaarya paaNii tvayiisha kiM
kiM na...
bhavadvapusparshana kautukena karaatkaraM
gOpavadhuujanena |
niitastvamaataamra sarOjamaalaa
vyaalambilOlambatulaamalaasii...
nipaayayantii stanamankagaM tvaaM vilOkayantii
vadanaM hasantii |
dashaaM yashOdaa katamaaM na bheje sa
taadR^ishaH paahi ...
Narayaneeyam Sanscrit with English Transliteration Dasakam 041
of 12

Narayaneeyam Sanscrit with English Transliteration Dasakam 041

Narayaniyam is a medieval Sanskrit text, comprising a summary study in poetic form of the Bhagavata Purana. It was composed by Melpathur Narayana Bhattathiri, (1560-1666 A.D.) one of the celebrated Sanskrit poets in Kerala. Even though the Narayaneeyam was completed as early as 1586 A.D., it appeared in print only after more than 250 years. The Bhagavata Purana is a major Hindu scripture consisting of about 18,000 verses, mainly devoted to the worship of Krishna.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Narayaneeyam Sanscrit with English Transliteration Dasakam 041

  • 1. vrajeshvaraH shaurivachO nishamya samaavrajannadhvani bhiitachetaaH | niShpiShTa nishsheShataruM niriikshya ka~nchitpadaarthaM sharaNaM gatastvaam ||
  • 2. nishamya gOpiivachanaadudantaM sarve(a)pi gOpaa bhayavismayaandhaaH | tvatpaatitaM ghOrapishaacha dehaM dehurviduure(a)tha kuThaarakR^ittam ||
  • 3. tvatpiita puutastana tachChariiraat samuchchalannuchchatarO hi dhuumaH | shankaamadhaadaagaravaH kimeShaH kiM chaandanO gaulgulavO(a)thaveti ||
  • 4. madangasangasya phalaM na duure kshaNena taavad bhavataamapi syaat | ityullapanvallavatallajebhya-stvaM puutanaamaatanuthaassugandhim ||
  • 5. chitraM pishaachyaa na hataH kumaara-shchitraM puraivaakathi shauriNedam | iti prashamsan kila gOpalOkO bhavanmukhaalOkarase nyamaankshiit ||
  • 6. dine dine(a)tha prativR^iddhalakshmii-rakshiiNa maangalya shatO vrajOyam | bhavannivaasaadayi vaasudeva pramOdasaandraH paritO vireje ||
  • 7. gR^iheShu te kOmalaruupahaasa-mithaH kathaa sankulitaaHkamanyaH | vR^itteShu kR^ityeShu bhavanniriikshaa samaagataaH pratyahamatyanandan ||
  • 8. ahO kumaarO mayi dattadR^iShTiH smitaM kR^itaM maaM prati vatsakena | ehyehi maamittyupasaarya paaNii tvayiisha kiM kiM nakR^itaM vadhuubhiH ||
  • 9. bhavadvapusparshana kautukena karaatkaraM gOpavadhuujanena | niitastvamaataamra sarOjamaalaa vyaalambilOlambatulaamalaasiiH ||
  • 10. nipaayayantii stanamankagaM tvaaM vilOkayantii vadanaM hasantii | dashaaM yashOdaa katamaaM na bheje sa taadR^ishaH paahi hare gadaanmaam ||

Related Documents