You can view video with audio of this slide set at
https://www.youtube.com/watch?v=sLB_I8xH1GM
garalaM taralaanalaM purastaa jjaladherudvijagaala kaalakuuTam |
amarastutivaada mOda nighnO girishastannipapau bhavatpriy...
vimathatsu suraasureShu jaataa surabhistaamR^iShiShu
nyadhaasitradhaaman |
hayaratnamabhuudathebharatnaM dyutaru shchaapsa...
jagadiisha bhavatparaa tadaaniiM kamaniiyaa kamalaa babhuuva
devii
amalaamavalOkya yaaM vilOlaH sakalO(a)pi spR^ihayaambab...
tvayi dattahR^ide tadaiva devyai tridashendrO maNipiiThikaaM
vyataariit |
sakalOpahR^itaabhiShechaniiyai-rR^IShayastaaM
sh...
abhiSheka jalaanupaati mugdha tvadapaa~Ngai
ravabhuuShitaangavalliim |
maNikuNDala piita chela haara
pramukhaistaamamaraad...
varaNa srajamaatta bhR^inga naadaaM dadhatii saa kuchakumbha
mandayaanaa |
padashi~njitama~njunuupuraa tvaaM kalitavriila ...
girishadruhiNaadi sarvadevaan guNabhaajO(a)pyavimukta
dOShaleshaan |
avamR^ishya sadaiva sarvaramye nihitaa tvayyanayaa(a)...
urasaa tarasaa mamaanithainaaM bhuvanaanaaM jananiimananya
bhaavaam |
tvadurO vilasattadiikshaNa shrii parivR^iShTyaa pari...
ati mOhana vibhramaa tadaaniiM madayantii khalu vaaruNii niraagaat
tamasaH padaviimadaastvamenaa-matisammaananayaa
mahaasu...
taruNaambuda sundarastadaa tvaM nanu
dhanvantarirutthitO(a)mburaasheH |
amR^itaM kalashe vahan karaabhyaamakhilaartin hara...
Narayaneeyam English Canto 028
of 12

Narayaneeyam English Canto 028

Narayaniyam is a medieval Sanskrit text, comprising a summary study in poetic form of the Bhagavata Purana. It was composed by Melpathur Narayana Bhattathiri, (1560-1666 A.D.) one of the celebrated Sanskrit poets in Kerala. Even though the Narayaneeyam was completed as early as 1586 A.D., it appeared in print only after more than 250 years. The Bhagavata Purana is a major Hindu scripture consisting of about 18,000 verses, mainly devoted to the worship of Krishna.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Narayaneeyam English Canto 028

 • 1. You can view video with audio of this slide set at https://www.youtube.com/watch?v=sLB_I8xH1GM
 • 2. garalaM taralaanalaM purastaa jjaladherudvijagaala kaalakuuTam | amarastutivaada mOda nighnO girishastannipapau bhavatpriyaartham From the ocean, there first flowed out the kalakuta poison, like a raging fire; Lord Siva, who was delighted by the gods praising him, swallowed it fully in order to please Thee.
 • 3. vimathatsu suraasureShu jaataa surabhistaamR^iShiShu nyadhaasitradhaaman | hayaratnamabhuudathebharatnaM dyutaru shchaapsarasaH sureShu taani Oh Lord of three abodes ! On further churning of the ocean by the gods and demons, the celestial cow, Surabhi was born and Thou gifted her to the sages. Then came the gem among horses, (Uchaisravas), followed by the gem among elephants, (Iravata); then came the celestial tree, Kalpakavriksha, and after that the celestial damsels or the Apsaras. Thou presented all these to the gods.
 • 4. jagadiisha bhavatparaa tadaaniiM kamaniiyaa kamalaa babhuuva devii amalaamavalOkya yaaM vilOlaH sakalO(a)pi spR^ihayaambabhuuva lOkaH Oh Jagadisa ! Then there appeared, Goddess Mahalakshmi, most charming and attached to Thee alone. Seeing her immaculate beauty, everybody was tempted at heart and wished to possess her.
 • 5. tvayi dattahR^ide tadaiva devyai tridashendrO maNipiiThikaaM vyataariit | sakalOpahR^itaabhiShechaniiyai-rR^IShayastaaM shrutigiirbhirabhyaShi~ncha To that Goddess, whose heart was given to Thee, Indra, the lord of gods, presented a gem studded throne. Then with the collection of coronation paraphernalia brought by all, the sages poured holy water on her, amidst the chanting of Vedic hymns.
 • 6. abhiSheka jalaanupaati mugdha tvadapaa~Ngai ravabhuuShitaangavalliim | maNikuNDala piita chela haara pramukhaistaamamaraadayO(a)nvabhuuShan || Her slender form, already adorned with Thy charming, sidelong glances, was further beautified with jewel studded earrings, yellow silk garment, necklaces and the like, by the gods after the holy water had been poured on her for coronation.
 • 7. varaNa srajamaatta bhR^inga naadaaM dadhatii saa kuchakumbha mandayaanaa | padashi~njitama~njunuupuraa tvaaM kalitavriila vilaasamaasasaada Holding the wedding garland, with bees buzzing round, she walked at a slow pace, due to the weight of her pitcher like breasts, toward Thee, accompanied by the tinkling sound of her anklet bells and a shy smile on her face.
 • 8. girishadruhiNaadi sarvadevaan guNabhaajO(a)pyavimukta dOShaleshaan | avamR^ishya sadaiva sarvaramye nihitaa tvayyanayaa(a)pi divyamaalaa Knowing that all the other gods like Siva and Brahma, though virtuous, were still not blemishless, she offered the divine garland to Thee, who art the eternal embodiment of perfection and charm.
 • 9. urasaa tarasaa mamaanithainaaM bhuvanaanaaM jananiimananya bhaavaam | tvadurO vilasattadiikshaNa shrii parivR^iShTyaa paripuShTamaasa vishvam || Goddess Lakshmi, who is the mother of all the worlds and who is attached to none other than Thee, was instantly embraced by Thee and given a place of honour on Thy breast. At once the whole world was showered with wealth and prosperity, owing to her gracious glances, as she sat radiant on Thy breast.
 • 10. ati mOhana vibhramaa tadaaniiM madayantii khalu vaaruNii niraagaat tamasaH padaviimadaastvamenaa-matisammaananayaa mahaasurebhyaH || Then there appeared the Goddess Varuni, (the presiding deity of liquor), who was extremely intoxicating and alluring. Thou presented her, who was the seat of ignorance, to the great demons, as if it were a gift of a very high order.
 • 11. taruNaambuda sundarastadaa tvaM nanu dhanvantarirutthitO(a)mburaasheH | amR^itaM kalashe vahan karaabhyaamakhilaartin hara maarutaalayesha || Then, indeed, Thou arose from the ocean in the form of Dhanvantari, looking beautiful like a fresh cloud, and carrying the vessel of divine nectar in Thy hands. Oh Guruvayurappa ! May Thou remove all my afflictions.

Related Documents