Name of the teacher: Nidhina P.K. Std : VIII
Name of the school : NSS BHS Pandalam Age : 13
Name of the subject : Poh-im...
3.kky-§-tfbpw, P´p-¡-tfbpw Xcw-Xn-cn-¨p.
4. P´p-¡sf Nph¶ cà-ap-Å-h, Nph¶ cà-an-Ãm-¯h F¶p hÀ¤o-I-cn-¨p.
5. `mc-Xob BbpÀth...
(b) nco-£-Ww, Bi-b-hn-n-a-bw, nK-a--¯n-se-¯Â, {]mtbm-KnI nÀh-Nw cq]o-I-cn-¡Â F¶n-h-bn Ignhv tSp-
¶p.
Pohn-I-fpsS imkv{X...
ap¡v Npäpw hyXy-kvX-Xcw Pohn-IÄ ImW-s¸-Sp-¶p-s­
¶v ]Tn-¨p-htÃm?
Ahsb mw Xcw-Xn-cn-¨-t¸mÄ [mcmfw s]mcp-¯-t¡-Sp-IÄ Is­-
¯...
tPm¬td (1627þ1705)
imkv{Xobamb hÀ¤o-I-cW coXnbv¡v ASn-Øm--an-«p. 18000 ¯n¸cw
kky-§sf lntÌm-dnb Podm-eokv ¹mtâdw F¶ ]pkv...
Activity II
Ip«n-Isf {Kq¸p-I-fm-¡n-b-tijw A[ym-]nI BIvSn-hnän ImÀUv sImSp-¡p-
I-bpw, kqN-I-§Ä¡-p-kr-X-ambn NmÀ«n-tâ-bpw,...
Å-h, Nph¶ cà-an-Ãm-¯-h.
 Nc-I³þ 200Hmfw kky-§-sf-bpw, P´p-¡-tfbpw hÀ¤o-I-cn¨v NcI-kw-
lnX F¶ {KÙ-¯n tcJ-s¸-Sp-¯n.
 t...
of 7

Name of teacher nidhina

lesson plan
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Name of teacher nidhina

  • 1. Name of the teacher: Nidhina P.K. Std : VIII Name of the school : NSS BHS Pandalam Age : 13 Name of the subject : Poh-imkv{Xw Strength : 25/25 Name of the unit : Pohn-IÄs¡mcp taÂhn-emkw Date : 08/7/2014 Lesson : hÀ¤o-I-c-W-¯n imkv{X-P-R³am-cpsS ]¦v Curricular Statement nco-£-Ww, NÀ¨, Bi-b-hn-n-a-bw, nK-a--¯n-se-¯Â {]mtbm-KnI nÀh-Nw cq]o-I-cn-¡Â F¶n-h-bn-eqsS Pohn-I-fpsS hÀ¤o-I-c-W-¯n imkv{X-Ú-·m-cpsS ]¦n-s-¡p-dn-¨pÅ ]T-w.. Content Analysis Terms Acn-tÌm-«nÂ, Nc-I³, tPm¬td, NcI -kw-ln-X, lntÌm-dnb Po-dm-enkv ¹mtâdw, kv]ojo-kv. Facts:- 1. {]mNo--Imew apX ap-jy³ Pohn-Isf hnhn[ am-Z-WvU-§-fpsS ASn-Øm-¯n Xcw-Xn-cn-¡p-hm³ XpS-§n-bn-cp- ¶p. 2. Poh-im-kv{X-¯nsâ ]nXm-hmWv Acn-tÌm-«nÂ.
  • 2. 3.kky-§-tfbpw, P´p-¡-tfbpw Xcw-Xn-cn-¨p. 4. P´p-¡sf Nph¶ cà-ap-Å-h, Nph¶ cà-an-Ãm-¯h F¶p hÀ¤o-I-cn-¨p. 5. `mc-Xob BbpÀth-Zm-Nm-cy-mbn Nc-I³ And-b-s¸-Sp-¶p. 6. Ccp-¶q-tdmfw P´p-¡-tfbpw kky-§-tfbpw hÀ¤o-I-cn¨v Nc-I-kw-lnX F¶ {KÙ-¯n tcJ-s¸-Sp-¯n. 7. imkv{Xo-b-amb hÀ¤o-I-c-W-co-Xnbv¡v ASn-Øm--an-«Xv tPm¬td-bm-Wv. 8. 18000 ¯n¸cw kky-§sf lntÌm-dnb Po-dm-enkv ¹mtâdw F¶ ]pkvI-¯n tcJ-s¸-Sp-¯n. 9. kv]ojokv F¶ ]Zw BZy-ambn D]-tbm-Kn-¨p. 10. am-Z-WvU-§-fn Is­- ¯nb s]mcp-¯-t¡-Sp-I ]cn-l-cn-¡p-hm³ ]pXnb am-Z-WvU-§Ä hnI-kn-¸n¨v IqSp-X sa¨- s¸« coXn-bn Pohn-Isf Xcw-Xn-cn-¡p-¶-XmWv imkv{Xo-b-amb hÀ¤o-I-c-W-coXn. C¯cw coXn-IÄ C¶pw hnI-kn- ¨p-sIm-­n- cn-¡p-¶p. Concept Acn-tÌm-«nÂ, Nc-I³, tPm¬td F¶o BZy-Ime imkv{XÚÀ Pohn-Isf hnhn[ am-Z-WvU-§-fpsS ASn-Øm--¯n hÀKo-I-cn- ¨p. Learning Outcomes Ip«n, (a) apI-fn ]dª ]Z-§Ä, hkvXp-X-IÄ, Bibw F¶n-h-bn Andhp tSp-¶p.
  • 3. (b) nco-£-Ww, Bi-b-hn-n-a-bw, nK-a--¯n-se-¯Â, {]mtbm-KnI nÀh-Nw cq]o-I-cn-¡Â F¶n-h-bn Ignhv tSp- ¶p. Pohn-I-fpsS imkv{Xo-b-amb hÀ¤o-I-c-W-s¯-¡p-dn¨v kÀ¤m-ß-I-ambn Nn´n-¡p-hm-pÅ Ignhv Ip«n-bn Pn-¡p- ¶p. (e) hnhn-[-X-e-§-en imkv{X-Ú-·m-cpsS ]¦n-s-¡p-dn¨v And-bp-hm³ {]tbm-Kn-¡p-¶p. (f) am-Z-WvU-§-fn Is­- ¯nb s]mcp-¯-t¡-Sp-IÄ ]cn-l-cn-¡-¶-Xn-m-bn, qX Bi-b-§Â cq]o-I-cn-¡p-¶-Xnpw imkv{Xo-b-h¡-cn-¡p-¶-Xn-pw, thdn«v Nn´n-¡p-¶-Xn-p-apÅ Ignhv hnI-kn-¡p-¶p. Pre -requisites Pohn-Isf kmay-hy-Xym-k-§-fpsS ASn-Øm--¯n ]e-Xmbn Xcw-Xn-cn-¨n-cn-¡p-¶p. Learning Resources imkv{X-Ú-cpsS hnh-c-§Ä hyà-am-¡p¶ Nn{X-§-f-S-§nb NmÀ«v, BIvSn-hn-än ImÀUp-IÄ, A[ym-]I klmbn ]mT-]p-kvXIw Classroom Interaction Procedure Expected Pupil Response
  • 4. ap¡v Npäpw hyXy-kvX-Xcw Pohn-IÄ ImW-s¸-Sp-¶p-s­ ¶v ]Tn-¨p-htÃm? Ahsb mw Xcw-Xn-cn-¨-t¸mÄ [mcmfw s]mcp-¯-t¡-Sp-IÄ Is­- ¯n. C¯cw t]mcm-bva-IÄ ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn-mbn ]­p- ap-X¡p-Xs¶ imkv{XÚÀ {ian-¨n-cn-¶p. kmay-hy-Xym-k-§-fpsS ASn-Øm--¯n Pohn-Isf Xcw-Xn-cn-¡p¶ coXn-bmWv hÀ¤o-I-c-W-sa¶v ]d-bp-¶-Xv. hÀ¤o-I-c-W-¯n-eqsS Pohn-Isf IqSp-X imkv{Xo-b-ambn ]Tn-¡p-hm³ km[n-¡p-¶p. Pohn-Isf hÀ¤o-I-cn-¡p-hm³ ap³ssI-s¿-Sp¯ Nne imkv{X-Ú- ·m-sc-bmWv mw C¶v ]cn-N-b-s¸-Sp-hm³ t]mIp-¶-Xv. hÀ¤o-I-cWw (CB) Activity I Pohn-I-fpsS hÀ¤o-I-c-W-¯n ]¦v hln¨ imkv{X-Ú-³·mcpsS hnh-c-§-f-S- §nb NmÀ«v A[ym-]nI {]ZÀin-¸n-¡p-¶p. AXv hmbn-¡p-hmpw DZm-l-cW klnXw kb³kv Ub-dn tcJ-s¸-Sp-¯p-hmpw Bh-iy-s¸-Sp-¶p. Acn-tÌm-«n (B.C. 384þ-322) Poh-im-kv{X-¯nsâ ]nXmhv F¶-dn-b-s¸-S-¶p. kky-§-sfbpw, P´p-¡- tfbpw Xcw-Xn-cn¨p. Nph¶ cà-ap-ff-h-sb¶pw, Nph¶ càw CÃm-¯-h-sb ¶pw . Nc-I³ (A.D 1þmw qäm­v) BbpÀth-Zm-Nm-cy³ F¶-dn-b-s¸-Sp-¶p. Ccp-¶q-tdmfw kky-§-tf-bpw, P´p-¡-tfbpw hÀKo-I-cn¨v Nc-I-kw-lnX F¶ {KÙ-¯n tcJ-s¸-Sp-¯n. Ip«n-IÄ {i²n-¡p-¶p. A[ym-]n-I-bpsS nÀt±-i-{]-Imcw tcJ-s¸-Sp- ¯p-¶p.
  • 5. tPm¬td (1627þ1705) imkv{Xobamb hÀ¤o-I-cW coXnbv¡v ASn-Øm--an-«p. 18000 ¯n¸cw kky-§sf lntÌm-dnb Podm-eokv ¹mtâdw F¶ ]pkvX-I-¯n tcJ-s¸-Sp-¯n. kv]ojokv F¶ ]Zw BZy-ambn D]-tbm-Kn-¨p. imkv{X-Ú-·mÀ (c.-B) Acn-tÌm-«n Nph¶ cà-ap-Åh Nph¶ cà-an-Ãm-¯h DZm: ap-jy³ DZm: ]mä ]ip Xhf BSv H¨v Nc-I³þ BbpÀth-Zm-Nm-cy³ þ Nc-I-kw-lnX tPm¬td þ imkv{Xo-b-amb hÀ¤o-I-c-W-cWw þ 18000kky-§Ä lntÌm-dnb Po-dm- enkv ¹mtâdw. þ kv]ojokv
  • 6. Activity II Ip«n-Isf {Kq¸p-I-fm-¡n-b-tijw A[ym-]nI BIvSn-hnän ImÀUv sImSp-¡p- I-bpw, kqN-I-§Ä¡-p-kr-X-ambn NmÀ«n-tâ-bpw, ]pkvX-I-¯n-tâbpw klm-b-t¯msS D¯cw Is­- ¯p-hm-m-hiys¸Sp-¶p. kqN-I-§Ä {]mNo--Imew apX apjy³ Pohn-Isf Xcw-Xn-cn-¡m³ XpS-§n-bXv F´n-m-bn-cn¡pw?  Cu cwK¯v kw`m-h sNbvX BZy-Im-e- im-kv{X-ÚÀ BscÃmamWv? Ah-cpsS kw`m-h--IÄ Fs´-Ãm-amWv?  hÀ¤o-I-cWw IqSp-X imkv{Xo-b-am-¡pI F¶v ]d-bp-t¼mÄ Dt±-in-¡p-¶-sX-´mWv? Activity þ III  A[ym-]nI FÃm {Kq¸p-I-fp-tSbpw {]hÀ¯--§Ä hne-bn-cp-¯p- ¶p. XpÀ¶v t{ImUo-I-cn-¡p-¶p.  ssZw-Zn-m-h-iy-§Ä¡mbn {]mNo--Imew apX ap-jy³ hnhn-[-am--Z-WvU-§-fpsS ASn-Øm--¯n Pohn-Isf Xcw- Xn-cn-¡m³ XpS-§n-bn-cp-¶p.  AcntÌm-«nÂ, Nc-I³, tPm¬td F¶o BZy-Ime imkv{XÚÀ Pohn- Isf hnhn[ am-ZWvU§-fpsS ASn-Øm--¯n hÀ¤o-I-cn-¨q.  AcntÌm-«nÂ-þ Pohn-Isf c­mbn Xcw Xncn-¨p. Nph¶ cvXap- Ip«n-IÄ {Kq¸v NÀ¨ S-¯p-¶p.
  • 7. Å-h, Nph¶ cà-an-Ãm-¯-h.  Nc-I³þ 200Hmfw kky-§-sf-bpw, P´p-¡-tfbpw hÀ¤o-I-cn¨v NcI-kw- lnX F¶ {KÙ-¯n tcJ-s¸-Sp-¯n.  tPm¬tdþ imkv{Xo-b-amb hÀ¤o-I-cWw 18000 ¯n¸cw kky-§sf hÀ¤o-I-cn-¨p. lntÌm-dnb Po-dm-enkv ¹mtâdw F¶ ]pkvX-I- ¯n tcJ-s¸-Sp-¯n.  Species F¶ ]Zw sIm­p- h-¶p.  am-Z-WvU-§-fn s]mcp-¯-t¡-Sp-IÄ Is­- ¯p-t¼mÄ ]pXnb am-Z-WvU-§Ä hnI-kn-¸n¨v IqSp-X sa¨-s¸« coXnbn Pohn- Isf Xcw-Xn-cn-¡p-¶-XmWv imkv{Xo-b-amb hÀ¤o-I-cW coXn-sb¶pw C¯cw coXn-IÄ C¶pw hnI-kn-¸n-¨p-sIm-­n- cn- ¡p-¶p. Hmtcm {Kq¸n n¶pw nK-a--§Â Ah-X-cn- ¸n-¡p-¶p. XpSÀ {]hÀ¯w imkv{X-Ú-·m-cpsS Nn{X-§Ä tiJ-cn¨v Hcp BÂ_w X¿m-dm-¡p-I. hÀ¤o-I-cW imkv{X-N-cn-{X-s¯-¡p-dn¨v Ipdn¸v X¿m-dm-¡p-I.