NALAŽENJE VRSTE I MESTA KVARA NA VODOVIMA
Kvarove na kablovskim el. mrežama mnogo je teže ustanoviti nego kvarove
na nadzemnim mrežama.
2. Kratak spoj
Nastaje usled...
NALAŽENJE VRSTE KVARA MEGAOMMETROM
Zemljospoj:
-Kablovski vod se isključi iz mreže
-Pozitivan kraj megaommetra se veže na ...
Kratak spoj:
-Kablovski vod se isključi iz mreže
-Krajevi megaommetra vezuju se između dva provodnika ovim redom, između 1...
Prekid provodnika:
-Kablovski vod se isključi iz mreže
-Na jednom kraju kratkospoje se sve žile kabla i ta tačka se uzemlj...
NALAŽENJE MESTA ZEMLJOSPOJA
METODOM OMMETRA
1
2
P
Ω
R1( l1)
Rx( lx) R2- Rx
R2( l2)
Rz1
Rz2
Ukupna otpornost koju je izmeri...
RRR == 21
Pošto su u kablovskom vodu obično sve žile istog preseka, onda su i
otpornosti oštećene i neoštećene žile (R1 i ...
Znamo da je:
S
l
R ρ=
Pa se nepoznata dužina lx mesta zemljospoja kabla može izračunati po:
ρ
SR
l x
x
⋅
=
Gde je lx odsto...
NALAŽENJE MESTA ZEMLJOSPOJA
METODOM PADA NAPONA
A
Rx( lx) R2- Rx
R2( l2)
V1
V2
R1( l1)Rh
Vz RR <<
Prvi voltmetar V1 meri p...
Deljenjem prve i druge jednačine dobijamo:
( ) IRR
IR
U
U
x
x
⋅−
⋅
=
22
1
Iz toga proizilazi:
R
UU
U
Rx 2
21
1
+
=
Ako su ...
NALAŽENJE MESTA PREKIDA
METODOM MERENJA KAPACITIVNOSTI
lx
Cx
l
C metar
A B
C metar
prekid
ly=l-lx
Cy
Oba komada prekinutog...
lx
Cx
l
C metar
A
B
prekid
ly=l-lx
Cy
Ako je jedan provodnik u kablu neoštećen merenje možemo izvesti samo na
jednom kraju...
NALAŽENJE MESTA KRATKOG SPOJA POMOĆU
OMMETRA
Rx( lx)
Kratak spoj
Ovo merenje zasniva se na činjenici da je otpornost voda ...
of 13

Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovima

Ova prezentacija obrađuje el. merenja na vodovima, odnosno postupak za iznalaženje najpre vrste, a zatim i mesta kvara na vodovima.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nalaženje vrste i mesta kvara na vodovima

 • 1. NALAŽENJE VRSTE I MESTA KVARA NA VODOVIMA
 • 2. Kvarove na kablovskim el. mrežama mnogo je teže ustanoviti nego kvarove na nadzemnim mrežama. 2. Kratak spoj Nastaje usled nastanka spoja između dve ili više žila kabla Ako dođe do kvara potrebno je prvo ustanoviti vrstu kvara , pa zatim na osnovu ustanovljene vrste kvara odrediti metodu za nalaženje mesta kvara. Prema vrsti, kvarovi na kablovima mogu se podeliti u tri grupe: 1.Spoj sa zemljom (zemljospoj) Uspostavlja se spoj između jedne ili više žila sa metalnim omotačem kabla koj je uzemljen 3. Prekid kabla Prekid jedne ili više žila kabla
 • 3. NALAŽENJE VRSTE KVARA MEGAOMMETROM Zemljospoj: -Kablovski vod se isključi iz mreže -Pozitivan kraj megaommetra se veže na uzemljenje, a drugi kraj instrumenta vezuje se uzastopno na svaku žilu kablovskog voda. -Megaommetar će pokazati veliku vrednosti otpornosti za neoštećene žile, a malu vrednost otpornosti za oštećene žile.
 • 4. Kratak spoj: -Kablovski vod se isključi iz mreže -Krajevi megaommetra vezuju se između dva provodnika ovim redom, između 1-2, 1- 3, 1-4, 2-3, 2-4 i 3-4. -Ako se između dva provodnika dobije mala vrednost otpornosti izolacije, znači da između njih postoji dodir.
 • 5. Prekid provodnika: -Kablovski vod se isključi iz mreže -Na jednom kraju kratkospoje se sve žile kabla i ta tačka se uzemlji. -Megaommetar za sve žile koje su ispravne pokazuje otpornost R=0, dok žile koje su u prekidu imaju beskonačan otpor. -Pozitivan kraj megaommetra se veže na uzemljenje, a drugim krajem (redom) ispitujemo svaku žilu.
 • 6. NALAŽENJE MESTA ZEMLJOSPOJA METODOM OMMETRA 1 2 P Ω R1( l1) Rx( lx) R2- Rx R2( l2) Rz1 Rz2 Ukupna otpornost koju je izmerio ommetar kada je preklopnika P u položaju 1: 2211 ' zxz RRRRRR +−++= Ukupna otpornost koju je izmerio ommetar kada je preklopnika P u položaju 2: 21 '' zxz RRRR ++= (l2-lx) - Jedna žila mora biti neoštećena - Neoštećena žila se kratko spoji sa žilom koja je u kvaru
 • 7. RRR == 21 Pošto su u kablovskom vodu obično sve žile istog preseka, onda su i otpornosti oštećene i neoštećene žile (R1 i R2) iste: Prvu i drugu jednačinu možemo izraziti preko Rz1 i Rz2: xzz RRRRR +−=+ 2' 21 xzz RRRR +=+ '' 21 Pošto su leve strane jednačina jednake , onda su i desne, pa imamo: xx RRRRR −=+− ''' 2 RRRRx 22 ''' +−= 2 2''' RRR Rx +− =
 • 8. Znamo da je: S l R ρ= Pa se nepoznata dužina lx mesta zemljospoja kabla može izračunati po: ρ SR l x x ⋅ = Gde je lx odstojanje od početka kablovskog voda do mesta zemljospoja.
 • 9. NALAŽENJE MESTA ZEMLJOSPOJA METODOM PADA NAPONA A Rx( lx) R2- Rx R2( l2) V1 V2 R1( l1)Rh Vz RR << Prvi voltmetar V1 meri pad napona na nepoznatoj dužini provodnika lx : IRU x ⋅=1 Drugi voltmetar V2 meri pad napona na otpornosti 2R-Rx: ( ) IRRU x ⋅−= 22 (l2-lx)
 • 10. Deljenjem prve i druge jednačine dobijamo: ( ) IRR IR U U x x ⋅− ⋅ = 22 1 Iz toga proizilazi: R UU U Rx 2 21 1 + = Ako su provodnici istog preseka i izrađeni od istog materijala, onda umesto otpornosti R i Rx možemo uzeti njihove dužine pa imamo : l UU U lx 2 21 1 + = Gde je lx odstojanje od početka kablovskog voda do mesta zemljospoja.
 • 11. NALAŽENJE MESTA PREKIDA METODOM MERENJA KAPACITIVNOSTI lx Cx l C metar A B C metar prekid ly=l-lx Cy Oba komada prekinutog provodnika se ponašaju kao kondenzatori. Kapacitivnost ovih kondenzatora se srazmerna dužinama lx i ly: yy lkC ⋅=xx lkC ⋅= i Pa je: l l ll l CC C x yx x yx x = + = + l CC C l yx x x ⋅ + =
 • 12. lx Cx l C metar A B prekid ly=l-lx Cy Ako je jedan provodnik u kablu neoštećen merenje možemo izvesti samo na jednom kraju kabla. xx lkC ⋅= lkCC yx ⋅=+ Pa je: l l CC C x yx x = + l CC C l yx x x ⋅ + = Cx+Cy C metar povezan na tačku A : C metar povezan na tačku B :
 • 13. NALAŽENJE MESTA KRATKOG SPOJA POMOĆU OMMETRA Rx( lx) Kratak spoj Ovo merenje zasniva se na činjenici da je otpornost voda srazmerna njegovoj dužini: lkR ⋅= Iz ovoga sledi: R l R l x x = Pa je rastojanje do k.s.: l R R l x x ⋅= Gde je: Rx - polovina otpornosti koju pokazuje ommetar R - otpornost neoštećenog voda l - dužina neoštećenog voda

Related Documents